Wikipedia:Archiv/Impocht-Klaaf

Uß de Wikipedia

 

               

Heä sinn arscheveerte Klaafsigge jesaamelet, di mer nit mieh brouche, äwwer vleish aav en zo nohlese wolle.

Süch och hee: Unz Jlooreijsche! Verjangenheijdt, unn De Zääler_Shtänd fun jeedem Daach, un Et Nöüßte fun de Wikkipedija för de Ripoarisch Shprooche.

               


Wiki_Köbes

Hallo Purodha,

wie wöör et wen du hee ene Aandraach op Sysopräächte stells. Du hääs doch och en de Testversion de Sysop jemaat. Damit me hee ens endlich wigger kumme. All andere neue Wikipedias han ald ed brassele anjefange nur mir kumme net us de Fööß. Isch han leider keeijn Ahnung wie dat met dem Sysop jeht. Ene schöne Jrooß Helesike 20:22, 29 March 2006 (UTC)

 • Hallo Purodha, bei dämm Link der de Heliske aanjejoffe hät steht, dat nur ene Sysop ode Bureaucrat vun der aale WiKoelsch hee ne Aandraach stelle kann, öm hee jrundlegende Änderungsrechte ze bekoumme. Dat heeß, dat Du un d'r Düüvelskääl die einzije sin, die der Aaandraach stelle könne, öm et aale WiKoelsch ze öwerspille. Mittlerweile sim_mer widder aan de letzte Stell met zwej Artikele jerök. A Tschöö --Jüppsche 22:03, 29 March 2006 (UTC)

Ish han dat jedonn, op :meta:Requests for permissions em Affschnitt Current temporary permissions for emergency or technical purposes jans_am Eng unger Ripuarian Wikipedia. Häzzlijjen Dank för dä Tibb,_esch hät_tat esu flöck nit jevunge. Ben jraad zimmlish met andere Saache am Jang, Messe, Orjaniseere, und esu_jet. -- Purodha Blissenbach 22:27, 30 March 2006 (UTC)

Ish hann do jeschrivve, dad_esh als enne Bürrokraad_un Sysop fun dä Täßß_Wikkipedija [1] noh_frare un hee zom Bürrokraad_un Syßop jemaat wääde well. Mer mööte de Daate fum Täßß_Wikki rüvverbringe, de Sproach ömshtelle, SPAM fottschmiieße un de spämmer blokke, de Metmaacher wo nüüdish zom Wikki_Köbes (Sysop) maache, un esh däät dat donn, beß dat mer he en reshtijje Waal jemaat hätte. Esh dëngk dat pakke mer aan, wänn de Projekk-Sigge, also de Wikoelsch_Schuplaad, rüvverjebraat sinn. -- Purodha Blissenbach 23:14, 30 March 2006 (UTC)

Isch han en Aanleitung jefunge, wie me exportiere un importiere kann. Luurt ens hee für de Export un hee fingk me dä Import -- Helesike 20:52, 31 March 2006 (UTC)

Jooht noa de Wikipedia:Köbes-Wahl -- Miss van der Roehe 06:00, 15 April 2006 (UTC)

Press contact

Is there anyone who wants to be the official press contact for this language, in the odd case anyone from the press wants to talk to a contributor to this project? If so, contact me at en:user:zanimum. -- Zanimum 19:07, 29 March 2006 (UTC)

 • Odds are, there will be. I am willing to be a contact for the time being, and shall initiate a voting about an official press contact person/group as soon as my time permits (probably 1st or 2nd week in April)
 • I am preparing a draft press release for all media in the ripuarian area, and few selected global ones, in oder to spread the word and attract contributors. To be accepted by the community, and imho to be distributed asap after
  • the contents of the ripuarian test wiki [2] have been imported. That is 3000+ articles and few dozen help- and community-pages, templates, etc.
  • Some initial and explanatory pages for not-yet-wikipedians have been set up.
-- Purodha Blissenbach 18:38, 30 March 2006 (UTC)
I would be plenty happy to just choose the contact as you automatically. They generally aren't voted on, simply approved. However, if you wish to run a vote, you are welcome to do so. The Foundation may be able to help with distribution of the release, provided that there is also at least a draft English version. I find that fantastic that there are already so many articles, that's an amazing start to the project. -- Zanimum 22:02, 30 March 2006 (UTC)

Övvesats eß dat:

Eß he Eijne dä offizjäll dä Kontakk för de Prëss maache well för di Sprooch, fö_dä unwasheijnlishe Fall, dad_en Zëijdungß_Minsch med ennem Medmaacher fun däm Projekk he redde well? Wänn jo, dann schrief mer …

 • Künndt jood sinn, dat kütt. I däät dä Kontakk_Mann maache fö_do Momang un en Affshtemmung do drövver aanräje, wär_et dann offizzjäll maache sull, als bald wo_sh zigk hann (eetßte oddo zweijte Aprill_Woch)
 • Ben enne Äntwurref Präßße_Meddeijlung am schriive för all de Medije em Ripoaresh Sprocch_Jebeed un e a paa ußßerhallev, domet mer bekanndt weede un mieh Medmaacher jewenne. Dat sullte unß Metmaacher hee rishtish finge, un dann kunne mer dat ußßjevve, wënn:
  • De 3000 Tess_Wikki_Atikkele un esu övvernumme sinn,
  • Es paar Sigge för de Lück fäädisch sinn, di jez noh jaa_kinn Aanung hann un dann metmaache weede welle. …

Esh wöö jo jan jlöklish wënn_esh Desh tirägg_als näme künndt, automattish. Övver di weed fö_jewöönlish net affjeshtemmp, di wääde eijnfach zojeshtimmp. Ävver wenn_De en Waal hann wells, maach_et. De WikkiMedia Shtifftungk künnt beij_em fobreijde hellefe, wannt, winnnischßtens ene Äntwův_op Änglish jitt. Ish fingen dat supper, dat ald esu fill Atikkele doo sinn, dat ess_enne äshtaunlijje Aanfang fö_dat Projëgk. …

Atikkelle üvvernemme

xml

Mer han met Special:Export en Schnettshtäll, wo mer de Sigge met ier Forjangeneheijdt wä wann wat draan jedonn hätt, eruskrijje. Met Special:Import künne Wikki_Köbesse — Admins Sysops — dä jannze Schrummel dann widde en et Wikki erin lade. Wat noch fäählt:

 • mer han noch keijn Wikki_Köbeßße - Aandraach op metta löüf.
  • Eß dorsh, Purodha hät för enne Moohnd dat Rääsh, Wikki_Köbesse ze ernänne. Beß dohin sollte mer en nomaale Köbes-Wahl affhallde. -- Purodha Blissenbach 20:17, 3 April 2006 (UTC)
 • Op http://wikoelsch.dergruenepunk.de/ es noch de Hißtorije ze Expotteere och fö Syßopß jeshpächt, esh han dä Micha dröm jefrooch, dat ze änndere. Loohrt en op de:Benutzer_Diskussion:Micha
  • Jez jeijd_et för de miizde Sigge. De Houpsick löüf ävver op: Maximum execution time exeeded — enne Fääler, di jannze Daate fö ußzejëvve zesamme ze fröönßelle däät zoh_lang doore. -- Purodha Blissenbach 20:17, 3 April 2006 (UTC)
 • Esh han noh nit bejreffe, wi dat Impoteere jeiht, wäm_me enne Metmacher em nöüje Wikki nit hann oddo dä doo andosh heijß, alß wi hä em aale Wikki jeschrevve hätt.
  • Es jëz och klooh, mer mößße de Name tuusche iih dat mer de Date widdo impochteere donn. -- Purodha Blissenbach 06:23, 4 April 2006 (UTC)

Esu kijje mer jannze Knubbele fun Sige met ier Forjangenheidt en ëijnem Rötsch tranßpoteert. -- Purodha Blissenbach 17:44, 31 March 2006 (UTC)

 • Isch han en Aanleitung jefunge, wie me exportiere un importiere kann. Luurt ens hee für de Export un hee fingk me dä Import -- Helesike 20:52, 31 March 2006 (UTC)
Do bëij Empoot eß och ming lätzde Frooch fun bovve bėanntwoot. -- Purodha Blissenbach 22:13, 31 March 2006 (UTC)

Ech fosööken jez all di Metmaacher fun dä WiKoelsch dozzoo ze krijje dat se sesh hee aanmëlde, domet de Hißtori fun de Bëijdrääsh bliive kann wi se eß. -- Purodha Blissenbach 22:13, 31 March 2006 (UTC)

Mer künne em Momang keij Sigge empochteere, hee, dat es en de Konfigurazjoon ußjemaat. Esh han op bugzilla dröm jebedde, dat mer dat aanjemaat krijje (#5438) -- Purodha Blissenbach 20:04, 3 April 2006 (UTC)
Dat wör ävver schaad, wann ene neue Medmaacher ene Artikel schrieve däät, dä allt en de Testwiki es. Dä wööd jo dan üvverschrivve. Mer sullte luure, dat mer dat Jedöns erüvver krijje. Han ich dat richtich jelese, dat dat Problem en Zeitüberschreitung es? Dan künnt mer villeich ens versöke, dä Püngel opzedeele, villeich nor 1000 Attikkele vun dä 3000 erüvver ze holle. Künne mer nit drei Päckelche druss maache? ... Wann et nüüdisch es, maache mer kooterhand klein Päckelche druss. Ich däät och helpe. --Caesius 11:47, 14 April 2006 (UTC)

Op meta hätt sisch noh_nüüt jedonn. Watt könne_mer maache? Purodha, häßß do di Daate op dingem Sörver? Dä WiKoelsch-Sörver eßß eh mießtenß down. Villeisch könnt_mer ja op meta anfraare, op di nit dä Dreßß empordeere wolle. Düüvelskääl 12:14, 14 April 2006 (UTC)

Caesius, dat sin 3200 Aartikkelle un övver dausend annder Saache (Kattejoariee, Mettmaacher Sigge, Shavvelune, Klaaf, Belder, un suh) un fille doa fun jonn en Pyngele. Ävver winnichstens e poa dozend Sigge hann esu fill Änderunge, dat se nit ens in eijne Pyngel joann. Ish kumm ävver ald läängor nit mieh doa drop, war kammer doa maake. -- Miss van der Roehe 05:57, 15 April 2006 (UTC)

Ish schlaaren vüür eäßßtemool se vill wi möschlisch erövver ze hole un med dämm Räßß ze waade. Äwwer nid med allem waade, weijl: mer moßß ens aanfange jätz. Düüvelskääl 09:02, 15 April 2006 (UTC)

 • Et wooren_er Shtandt 5. Aprill 2006 öm 4 Uur fröh jenou 3002 Atikkelle un jenou 6475 anndere Zoote fun Sigge. Fun dä 6475 bruche mer e paa 100 beshtemmp nit ze övverdraare, dat sinn de Mediawiki-Sigge, di Bellder us Wikkimedija Commons, un en paa Saache fun SPAMmere. Dä Rääß möösh sinn.
Uns Houp_Probleme:
 1. Mer künne jraad nix expochtėere. Zigk 4:15 am 5. Aprill 2006Wikoelsch daun - esu lang am Stöck wo dat noh nii fott.
 2. Mer künne noh_nix empochtėere. Dä Ėmpocht eß ußjeshaldt, op Medijawikki Bugzilla #5438 eß noh nix passėet. Doot Üsh do aanmëllde, doot do för shtėmme, wän_ner en Iddee hatt, wat mer sönß donn künndt, saad_et oddo doohd_et!
-- Purodha Blissenbach 15:33, 15 April 2006 (UTC)

Ish hann dämm Micha en Mail jeschick (ish sinn äwwer ned sischer ob däm sing Adress noh joot eßß) unn en Nachricht im Medmacher Klaaf. Däm Aurevilly, dä demm Purodha de Burocrat-Rääsche jejevve hätt, hann ish jefraart wäjje Import ([3]). Düüvelskääl 11:14, 16 April 2006 (UTC)

Ish han jëßtere_en e-mail aan de Täshniker jesheck di fö dä ßövor <dergruenepunk.de> zooshtändish sinn, un dänne jesaat wä mer sinn un wo_dröm et unß jeijt un jefrooch wat do loßß eß un op_se unß hëllfe künne do widdo_rop_ze_kumme. -- Purodha Blissenbach 21:41, 17 April 2006 (UTC)
 • Nuur zweij Sigge sinn ze lang met ier jannze Fojangenheidt, de Houpsick un di övver dä Christoph Kolumbus. Ish han jez no_nit jeluuort wi fill Opwand_dat_at eß, ävver do_weijs_ijj_enne Wääsh, wim_mer dat fun Hand zosamme krijje künne, wat_toh fäält. -- Purodha Blissenbach 14:35, 20 April 2006 (UTC)
Unß Miss van der Roehe hädd_et rußjereßße un kloh krääje, woröm om dä Medijawikki Bugzilla #5438 Wonsh hen nix paßßėert woh. Häzzlijjen Dank do_för. Dä xml-Ėmpocht moßß förr_enne eijnzelne Medmaacher freij_jeshalldt weede, un ish Doof had jedaach dat_at automaatisch fö_de Wikki_Köbeßße wöör. Jëz eß dadd_älleedish. Mer künne empochteere. Ish ben et jraad med eijnzelne Sigge am ußprobbėere un eruß am krijje, woh mer all drop op_paßße moßß, domed_unß dä jruuße Schwung do_noh och jelėnge sull. -- Purodha Blissenbach 05:32, 22 April 2006 (UTC)
Hee kam_mer sesh aanluuůre, wat mer beß jëz hann:  (Opjepaßß: 2 Mb, riisije Sigge!)

Ben faßß fäädisch mem Ėmpocht_Füürbereijde. Beijm Prööfe un Fosööke ben ijj_op dä bug #5689 jekumme. --Purodha Blissenbach 21:52, 22 April 2006 (UTC)

 • Ėmpocht ess_am Loufe. Weet beß en der Moondach Oovend erinn duure. Luur noh hee un op de Sigge do_nooh, öm ze sinn wat alld jedonn eß. --Purodha Blissenbach 11:12, 24 April 2006 (UTC)

Ben noch op e paa Saache jekumme, di sinn op MediaWiki Bugzilla alß #5701, alß #5702, un allß #5703 ennjedraare. Dä läzde sorrsh do_füo, dat unß aktoäll Shtatißtik-Sigk enne Drißß aanzeijsh. --Purodha Blissenbach 14:57, 24 April 2006 (UTC)

met Java-ßkrippte

Melancholie hätt en Sigk paraat jemaat:

Domet künne mer för eijntßelne Atikkele fun Hand jet Extra boue, wämmer dä Wääch met däm xml net bruche künne oddo wulle. Fö all di 3200 Atikkelle un 400 Shabloone, Projäkk_Sigge un Klaaf_Sigge eß dat e beßje ömshtändlesh, also nur doo maache wo et ne joode Jrund jitt. -- Purodha Blissenbach 17:44, 31 March 2006 (UTC)

Nuur der aktoälle Shtannd

Ish hann enne Bot jemaat, dä kann dä aktoälle Shtannd fun de Wikoelsch-Sigge fun do lesse un hee en de ksh Wikkipedija widdor endraare. Dä Bot wöör dann och he enjedraare, dat_e di Sigk jeschrėvve hätt, un dat mem Dattum fun hügk, odder däm Mommmänndt wo hä löüf. Wäm_mer dä loufe loohße, un dann ävver shpääder noch dä nommaale XML-Ėmpocht hinkrijje, dann hammer jeede Sigk eijnmool ze fill en unsem Wikki afjelaat. Dat eß nit shön. Ish ben jo nor_am waade, dat mer dä XML-Ėmpocht noch freijjeshaldt kjiije. Wat meijndt Ier_esu? -- Purodha Blissenbach 14:35, 20 April 2006 (UTC)

ish hann op [bugzilla] en aandraach jestellt för dat Logo ze övvernähme (#5425). Düüvelskääl 15:24, 1 April 2006 (UTC)

eßß erledischt.Düüvelskääl 16:36, 7 April 2006 (UTC)

Language-Ingerface

Wi sieht dat ußß med däm Ingerface, könne mer dat ald eijboue? Düüvelskääl 15:24, 1 April 2006 (UTC)

Nää, esu nit, et eß zigk dämm janz fill ömjemoodeldt woode beij de WikkiMedija. Mer mößße dat opdeijle en zwëij Datteije, un och sönß allohannd dran donn. För der eezde Deijl hann_ish_ene Fürschlaach fäädish, dä eß jäz op Wikipedia:Ingerfäjß/LanguageKsh.php ze finge. Drövver Schwaade dom_mer op Wikipedia Klaaf:Ingerfäjß/LanguageKsh.php. -- Purodha Blissenbach 19:53, 3 April 2006 (UTC)

Medmaacher Name fun Wikoelsch un ksh.wikipedia

Wëm_mer dä xml Expocht und Empocht maache, dann jeiht dad_esu, dat mer ob_em Wääch de Medmaacher Name fun Wikolsch en de Medmaacher Name fun hee ömräschne mößße. Dat es keij Probleem, et sinn_er nid_esu fill, ëttlijje bruche mer jaa nit, un hee iss_enne Aanfang funn_enner Lißß:

    Wikolsch   Hee dä
Medmaacher Name     Änderunge     Wat un Woh?     Medmaacher Name
1. 84.60.2S9.123
2. A.G.E 5 × ??
3. Abzt 24 × divärrse × ?? Abzt
4. AmigoSP2 1 -SPAM-
5. B0B 1 WiKoelsch:Shpillplaz ??
6. Bonicad
7. Caesius 14 Rösrod, un mih Caesius
8. Centur
9. Chamdarae 3 Maddajaßka, Medmaader_Klaaf:Purodha ? Chamdarae
10. Dubina
11. Düüvelskääl   (Bürrokraat, Sysop) mih wi 900 × divärrse × Düüvelskääl
12. Fedya 1 -SPAM-
13. Ferdas
14. Fiese Möpp 50 × Fiese Möpp
15. Greenmath
16. Gruzd
17. Gugol
18. Hansew 1 -SPAM-
19. Helesike mih wi 400 × Helesike
20. Honka
21. Imojer
22. JodesbercherJung 7 Eijse, un ander Mettalle ?
23. Jüppsche 218 × divärrse × Jüppsche
24. Kelong
25. Keoper
26. Kirchröadsjer 5 × ? Steinbach
27. Kurell
28. MWFlipper
29. Manes 12 Adam Wrede, un mih Manes
30. Mangust
31. Micha 16 Et kölsche Jrundjesetz, un mih ?
32. Miss van der Roehe mih wi 1000 et läz Baabel Schabloone Miss van der Roehe
33. Moskit 1 -SPAM-
34. Mulhed
35. NicCage 14 Honnef ?
36. Njdfhyu
37. Plintus 1 -SPAM-
38. Pne
39. Purbo   (Bot)
40. Purbo T 2 Purbo T
41. Purodha   (Bürrokraat, Sysop) mih wi 1000 × divärrse × Purodha
42. Reise-Line 1 Medmaacher:Reise-Line ? Reise-Line
43. Resfax 1 -SPAM-
44. Schäl Sick 4 Schäl Sick Schäl Sick
45. SpaceRat 3 Bonn, Rhingbach ?? SpaceRat
46. Spades 1 WiKoelsch_Klaaf:Portal ?
47. Superbass 1 Düsseldorf ? Superbass
48. Tante
49. Teryuj
50. Thomas Gebhardt 5 Kallendresser (Band) ? Thomas Gebhardt
51. Timwi 1 Bild:Houpsick-Screenshot.png ? Timwi
52. Ttt
53. Vafel 1 -SPAM-
54. WikoeSysop   (Bürrokraat, Sysop) 6 × divärrse × ?
55. WoKoPari 4 Effzeh, Bänd ??
56. Zapyon 11 × divärrse × ??


(Hee kütt noch jet beij)

Sisherheijdt

Wi künne mer sesher weßße, wä werklesh wä eß?

Op dä Sigk http://ksh-wikoelsch.purodha.net/Aanmelde hann ijje Projrämmshe paraat jemaat, dat fröösh noh zweij Name un zweij Paßwööter, eijn fö Wikolsch, eijn fö hee. Di wäde dann jebruch, öm fun do uß sesh beij dä zweij Webßövere aanzemelde, un wänn et jeklapp hät, jlish widder affzemelde (login+logout), donoh forjißß dat Projramm di Paßßwööter tirekk widdor_un merrek sesh nuur noch di Naame. Et weijs_ävver jez, dat_se zosamme jehüüre, weijl jo eijner et Paßßwoot för se alle zweij jevoß hätt.

Op dä Sigk http://wikoelsch-ksh.purodha.net/Medmaacher kamm_er en Leßß sinn, fun dänne, die sesh ald aanjemelldt hann.

E Problem: Dä Wikoelsch_ßööver_es zigk baal zweij Woche daun. -- Purodha Blissenbach 05:00, 15 April 2006 (UTC)

Wikoelsch widdo on_laijn

Loss jonn un importier watt de kanns. Wikoelsch is z'r Zick online. --Jüppsche 13:07, 20 April 2006 (UTC)

 • Jou ben zigk hück fröh öm fönef noh fönnef daan :-) süch bovve unger xml

Date_Övvernaahm affjeshloßße †††

Hügg_en do Fröh beß en dor Nommeddaach han ish de läzde Daate fun Wikoelsch rövver_jeshpilldt. Dä Brion Vibber hät mer jraad jeshrivve, dat_e de Zaale nöü beräshne loohße hät, un_jäz shtimmb_unß Shtatißtik widdor. Ish_ha_jäz noch füür mier, dä jannze Krohm fädish för_et Dokkemënntėere opzeshriive, süsh Wikipedia:Wikoelsch-Ėmpocht, un Ungersigge, dat weed wall norr_e paa Daach doůre. -- Purodha Blissenbach 17:11, 30 April 2006 (UTC)
Nääxte Arschiiv_Sigk hee noo: Saachjroppe un Emmpocht,   Arrschiiv Övverseech