Zum Inhalt springen

Wikipedia:Et Nöüßte fun de Ripoarisch Wikipedia

Uß de Wikipedia

Wat jidd_et Nöüjeß fun de Ripoarisch Wikkipedija?

De Wikkimedija wählt[der Quälltäx ändere]

Aam 28. Juuli bejennt de Wahl för drei neue Vörschtänd vör de Schtefftung henger de Wikipedija, un en paa ander Projäkte en enem Houfe ongerscheidlijje Schprooche. Knapp 270 Schprooche han en Wikipedija udder e ander Wiki vun de Schtefftung, di ensjesamp bahl 800 Wikis un Web-Präsänze ongerschtöz. Dovun es de Wikipedia op Ängelesch et jrüüßte Projäk, all di andere zosamme kumme nit janz en de Nöhde dovun. Bei dä Wahl es et eetste Mohl alles, wat met dä Wahl ze donn hät, ald beim Bejenn vun dä Affschtemmung och op en ripoaaresch Övversäzung ze han, zom Beispell kam_mer sesch op Metta de Kandidaate ier Bewërbunge un Vörschtëllunge op Platt dorsch_lässe. De Wahl löüf veezehn Dääsch, bes aam 10. Aujuß öm Meddernaach, noh Wëltzick.

Jebootsdaach fun de Wikkipedija för de ripoaarėsche Shprooche[der Quälltäx ändere]

Am Oostersunndaach 2008, em 23. Määz, et fröhßte Ostere en 100 Johr, hät de Wikkipedija för de ripoaarėsche Shprooche der zwëijte Jeboozdaach alß Wikkipedija, denn se wood op der Daach jenou för zwëij Johr ennjerėshdt. Se hät nu 342 Medmaacher, di han ald 7400 Atikkelle jeschrevve, un 626569 Mohl en Änderong en däm Wiki jemaat. Ußer dä Atikelle jidd_et 319 162 annder Sigge, Schabloone, Klaaf, Saachjroppe, Bellder, un esu wigger. Onger dä annder 255 Wikkipedijas nimmb_et dr Plaz 85 en, noh de Atikkel_Zahl, un der Plaz 121 noh de alljemëijn weshteshßte, rond dousend Atikkele, sin_se ald jeschrevve? un wie ußfööhrlėsh sin_se?

300 Medmaacher in de Wikkipedia fö_ripoarėsch_Shprooche[der Quälltäx ändere]

300
Medmaacher

Jlöckwonsch! Dä Orange.man weed der 300-ßte Medmaacher en de Wikkipedija fö_ripoarėsch Shprooche, aam Dinnßdaach, em 2. Jannewaa, em Joohr 2008.
Övver sibbedousend Sigge un övver en hallve Milljuhn Ännderonge aam Wikki han die Medmaacher alld jemaat.

250 Medmaacher in de Wikkipedia fö_ripoarėsch_Shprooche[der Quälltäx ändere]

250
Medmaacher

Jlöckwonsch! Dä Tximist weed der 250-ßte Medmaacher en de Wikkipedija fö_ripoarėsch Shprooche, aam Meddwoch, dëmm 25. Juuli 2007.
Ätwa öm de sellve Zick wood de 300 000-ßte Ännderong aam Wikki jemaat.

250 000 Ännderonge aan_de Wikkipedia fö_ripoarėsch_Shprooche[der Quälltäx ändere]

250 000
Mool äjänz !

En Veedemilljon Änderonge un Äjänzonge sin en de Wikkipedija fö de ripoarėsche Shprooche uss_em Rhingland beß jez jemaat woode. Dißmool iss_et enne Bot jewääese, dä di Jubbiläoms_Ännderong en dat Wikki jebraat hät. Ävver och wenn Automaate ens Hilfeschtellong lëijßte, de ëijentlesche Ennhallde dun Minsche en de Wikkipedija schriive, un Jede_ëijn eß opjeroofe, en singe Shprooche draan met ze werreke. Aan de Wikipedia för Ripoarėsch Shprooche weede wall en de Houpsaach Lück us_em ripoarėsche Rhingland iere Spaß han — also fun Kölle un Bonn un dröm_röm, Oche un sing deutsche, holländesche un belljesche Ömjäävong, uß de Eifel bes öm Andernach un em Södlijje Berjesche beß noh Düsseldorf un Nüss.

De Ripoarisch Wikkipedija hätt 200 Metmaacher[der Quälltäx ändere]

200
Medmaacher

Et es Ostersunndaach un mer bejrööße unsere 200ste Medmaacher: dä Frööhnßels Pitter en de Wikipedija för der Ripuarisch Shprooche !

100 000 Ännderonge aan_de Wikkipedia fö_ripoarėsch_Shprooche[der Quälltäx ändere]

100 000
Mool äjänz !

De Schabloon_Navvi USA Präsidënte en de Wikkipedija fö de ripoarėsche Shprooche hätt_e foschöönot, un domet hät dä Purodha de hůndot_dousenßte Ännderong aan däm Wikki jemaat. Dat häijß jëz nit, dat dat 100000 Ännderonge fun Minsche woore, dän_de Botß hann do och jood draan metjeschrevve, un klëijn Oppjave ovvonůmme, di ėmmo_widdo_et_sëllve sinn, un för de Minsche ärrsh langwëijlėsh wööre. Aan de Wikkipedijas, di_jen ėn 250 Shprooche jitt, kann jeede mitschriive, dä dė Shprooch kann. Ripoarėsch nënnt_me di Shprooche em Rhingland_öm Oche, Bonn, Kölle, Dößßeldorrəv_eröm.

Et eezte ripoarisch Ingerfäjß fö MediaWikki eß doh[der Quälltäx ändere]

De bikanndte Wikki_ßoffwäer MedijaWikki kütt jäz shtanndattmääßesh med enne Ingerfäjß_Shprooch Kölsch. Dat häijß, dat_mo_do, wo_d alld enshtallėerd_eß, en singe Ëijnshtellunge op Ripoaresch (Kölsch) ömmschallde kann, oddo mer schriif „?uselang=ksh&setlang=ksh“ an_d Ëng_fun enne URL erraan, un esu schalldt_mo fö ëijn Sigg_enß_jraadt öm. Mieh ripoaresche Shprooche un annder Aate fö_Köllsch ze_Schriive sin_jeplahndt.

De Ripoarische Wikkipedija hätt 100 Medmaacher[der Quälltäx ändere]

100
Medmaacher

Mer bejrööße hätzlesch unse 100ste Medmaacher: dä W. Mehring !

Ripoarisch Wikkipedija Widget för Opera[der Quälltäx ändere]

För dä Brauser Opera 9 jidd_et en Widget för de Ripoarische Wikkipedija. Dat ess_e klëijn unaffhängish Finßtershe o_m Belldscherrəm, wo mer flögg_enß jët met nohluure kann, un sesh e paa Sigge merreke.

Lingkß en_de Datebangk komplätt[der Quälltäx ändere]

De Lingk-Tabëlle fun de Daatenbank sen_noh_em Ëmpocht änndlesh nöü opjebout.
Do_met sinn jäz alle Saachjroppe widde jefölldt, un mer_kritt met dä Wärkzüsch-Lėngkß „Änderonge aan Sigge, wo heh drop jelink es“ un „Wat noh heh link“ jäz och_widdo komplatte Lėßßte jezëijsh.

Datebangk eß impottėerdt[der Quälltäx ändere]

De Daatenbank eß impottėerdt: http://wikoelsch.dergruenepunk.de/, un esu eß dat jeloufe.

Wikki_Köbeßße jevääldt[der Quälltäx ändere]

De Köbeswahle sin eröm. Die zwei vürjeschlachene Kandidate sin med enem Traumerjebnis anjenomme wudde.

  • Op dä Purodha feelen 7 Joo Stemme, 0 NEE Stemme un 1 Enhaltung
  • Op dä Düüvelskääl feelen 7 Joo Stemme, 0 NEE Stemme un 0 Enhaltunge

Dene zwei neue (un och aale) Köbese ene

Herzlische Jlückwunsch !

Ripoarisch Wikkipedija ennjereshdt[der Quälltäx ändere]

De Äntvikklere bëij de Wikimedia Shtifftungk han dä en de Jemëijnshaff jefaßte Beschloss_ömjesatz un de ripuarisch Wikkipedija enjereshdt. Dat eß de Äijnshtishß_Sigk för dä Mommang. Dä ier URL eß: http://ksh.wikipedia.org/

Ripoarisch Wikkipedija Oppdrach[der Quälltäx ändere]

Op Mediazilla:4704 eß jäz dä Opdraach ädäijldt för de Ripoarisch Wikkipedija ennzerreshte.

Ripuarisch Wikkipedija beschloßße[der Quälltäx ändere]

Offizzjälle Fürshlaach fö_n Ripuarisch Wikkipedija[der Quälltäx ändere]

Enne Fürschlaach eß enjerëijsh, un domet de Dißkußßjohn op MetaWikki aanjeshtüßße, för en ripuarisch Wikkipedija ennzereshde.

En Tëßß Wikkipedija för de Ripoarisch Sprooche wood ennjereshdt[der Quälltäx ändere]

Micha, enne Medmaacher en de deutsche Wikkipedija, hätt op singem ßöövo unger däm URL http://wikoelsch.dergruenepunk.de/ en Mediawiki Inshtallazjon opjesaz för enne Täßß_Louf för_en Wikkipedija en_em Rhinglandt sing Ripoarisch Shprooche.

Do för dom_mer unß bedanke!

Hee künnt_Er nom_mieh Infommazjohne finge: