Wikipedia:Uns Jloreiche! Verjangenheit.

Uß de Wikipedia

He dum_mer esu e beßßje dä Wäädejang vun unß Projekk Ripoarėsch Wikipedia faßßhallde.

Oppjepaßß: för der Momment sin die Linkß he verkiehrt, wem_mer ävver op dä WikiMedia ßöövere sinn, dann dunn_se. Allso lom_mer se esu looße.

De Uurshpröng[der Quälltäx ändere]

2004[der Quälltäx ändere]

Unß Jescheesh fingk aan en dä dütsche Wikkipedija, wo in dä Zick vum Joohr 2004

2005[der Quälltäx ändere]

… bess_enn_der Määj, Juuni unn Juuli 2005 e paa Metmaacher fungge, dat mer joot en Kölsche Ußßjoov maache künnt — dat wooren füür allem dä Abzt un dä Dbach un dä Micha un dä Purodha uß dä Wikipedia op Dütsch

Op dä Attikkele ihr Klaaf_Sigge, füür allem de:Talk:Kölsch (Sprache) , doo hann se enß en höösche Bermerrkung falle looße, dat mer joo, un künnt mer doch, un dä Purodha hätt et dreck op singe Metmaacher_Sigk jesaat. Mer wünnsch sijj_en Köllsche odder Ripoarische Wikipedia.

Jääjen Eng vum Juuni, do hätt dä Dbach op singer Metmaachersigk en Ungersick zor Ferfööjung jeshtellt, unn do woo och flöck joot jet drop loss_an Dißkußjöönshe un Övverlääjunge. Spääder kohm dann di Sigk för_t Ingerfäjß op Kölsch dobeij.


Et WiKoelsch Logo

Am 6. Juuli 2005 hät dä Micha dann MediaWiki beij sijj_om ßöver inshtalleet un di WiKoelsch woo jeboore.

Et hadd_e paa Daach jedoouet beß datt do rishtish jett afjing, ävver dann.

… hee mööt no_jet hėn!

… hee mööt no_jet hėn!

 • Am 17. Septemmber 2005 wood di Posizjon en Schnapszal: 111, un et joov mii wii 80 Achtikkele.
 • Am 23. September hat et WiKolsch op plaz 106 unger dä 204 anndere Wikis jelääje.
 • Öm der Eezte Oktoober 2005 woore_mer met runnt 160 Atikkele op Plaaz 104 vun 207 Wikipedijas ald ettwa en der Medde vun dä Skaala aanjekumme, un dat Wikipedia woo verjlische met dä "kleijne Wikkipedijas" met Affshtanndt am flöxte am waahße. In dä Zick woo mir zeen odder zwannzich Atikkele zoojelaat hann, krääten die Anndere öm unns_erömm villish eijne oder keijne dobeij.
 • Am 5. Oktoober 2005 hann mir met 167 Atikkele jez dä Plaatz 103 vunn 207 Wikkipedias em Verjeijsh, un domet sim_mer ėn de bovvere Hälləvde vun dä Lėss_aanjekumme. Allerdings_eß unsere Aandeijl iir koote Attikkele un Stübbshe noch ėmmer jruuß. Övver 50 „ …(Watt ėßß datt?)“ Sigge ham_mer in der Lißß — fun denne jonn de allermiehtße Links op ůnjeschrivvene Sigge.
 • Am 14. Oktoober 2005 hatte mir ald med 245 Attikkele de Possizzjon 99 vunn 207 Wikkipedias em Verjeijsh erreijsh — dä Purodha hädd_enen Püngel kleijn Sigge för Joohre unn füür Daare aanjelaat, dröm jingk dat esu flöck, unn dä Helesike unn dä Düüvelskääl woren och ääsh fleißish.
 • Op der 16. Oktoober un 17. Oktoober hatt dat Wikipedia koot de Posizjon 97 jehatt zwesche de anndere Wikkipedijas, koom dan widder op 99.
 • Ne Unbekannte häd am 19. Oktoober 2005 di diskutiirerei op MetaWiki wider neu aanjefange. Wofüür weßße mer nit. Kejn äkleerung zfinge.
 • Am 07. Novemmber 2005 ham_mer posizjon 95 unger de 212 Wikkis un jraat 495 Attikkele erräijsh.
 • Am 18. Novemmber 2005 öm kuurt noh zwei Uhr middachs hätt de Arbeo ooser Aandrach op de Aproved Sick jedeut. Dat Besuundere ees dobei dat dä Arbeo zeiirz dojejen wor un kuurt fürher sing Jäjestimm zeröckjetrocke hat.
 • Oh_nor_am 3. Dezemmber ess_en Äjänzung an unß 620_ßte Sigk (övver_et Shtrunze) dä 5000_ßte Änderungxfüürjang e_m Wikki.

2006[der Quälltäx ändere]

 • Am 2. Määz 2006 weed et hunndotdousentßte Mool en Sigk afferoofe, zigk dämm dat dat Wikki jitt.
 • Am 31. Määtß 2006 weed dor läzde Bëijdraach op Wikoelsch jeschrevve, för'n lange Zigk.

Enne Mohnd för der Ömzoch[der Quälltäx ändere]

…hee fäält noch jät…

Nohberëijdung[der Quälltäx ändere]

 • Aam 8. Juni 2006 hät dä Purodha ëntlish singe Bot fäädėsh ömjeshtällt, dä Sigge en MediaWiki Wikkiß aanpakke kann (süsh och dä Kommpjutto_Befäältouch“) un doför sorresh, dat se nöü affjeshpëijshot wääde. Jäz wood jeede fun unß öm de 11111 Sigge met iere Lėnkß nöü ennjedraare, dat däät beß en dä 10. Juni 2006 en do Meddach duuere. Domet shtemme am Eng ävver em Wikki singe Link Tabälle widdo, un mer krijje äntlesh widdo komplätte Leßßte ze sinn bëij „Wat noh heh link“ un „Änderonge aan Sigge, wo heh drop jelink es“ un en dä Saachjroppe.
 • Ob_em 29. un 30. Juuni 2006 övverschrëijte_me de 3800_ßte Atikkel, de 12000_ßte Sigk en de Daatebangk, un de 39000_ßte Ännderong aan_enner Sigg_en_de Daatebangk. Un mer rötschen fun Plaz 63 op Plaz 62 en de Lėßß fun de Wikipedias op.
 • Zigg_em 29. Ojoßß 2006 ham_mer de nöüje Dattëije fum eetzte fäädije Ingerfäijß fö de Ripoaresche Shprooche om ßööver un künne jäz Saachjroppe:, Klaaf: und Medmaacher: en de Wikki_Lengkß errinschriive. E paa Klëijnėshkëijte fääle noch.

2007[der Quälltäx ändere]

 • Am Medwoch, emm 29. Aujußß 2007 wood et 400 000-ßte Mål en Sigg_em Wikki aanjepagg_on draan jeänndott. Et weed wall enne Bott jewääse sinn, de Minsche woohre öm di Zigk nėdd_esu akktihf.

2008[der Quälltäx ändere]

 • Am Friidaar_em 18. Jannowa 2008 am fröje Morrje hät ëijne de 600 000ßte Ännderong aan enne Sigg_em Wikki jemaat.
 • Em Fääbowwa 2008 hät uns Wikkipedija noh THEwikiStics em Schnett 22 740 Zohjreffe der Daach jehat, un looch domet op Plaz 87 fun alle 256 jezallte Wikkipedijas.
 • Am Oostersunndaach 2008, em 23. Määz, et fröhßte Ostere en 100 Johr, hät de Wikkipedija för de ripoaarėsche Shprooche der zwëijte Jeboozdaach alß Wikkipedija, denn se wood op der Daach jenou för zwëij Johr ennjerėshdt. Se hät nu 342 Medmaacher, di han ald 7400 Atikkelle jeschrevve, un 626569 Mohl en Änderong en däm Wiki jemaat. Ußer dä Atikelle jidd_et 319 162 annder Sigge, Schabloone, Klaaf, Saachjroppe, Bellder, un esu wigger. Onger dä annder 255 Wikkipedijas nimmb_et dr Plaz 85 en, noh de Atikkel_Zahl, un der Plaz 121 noh de alljemëijn weshteshßte, rond dousend Atikkele, sin_se ald jeschrevve? un wie ußfööhrlėsh sin_se?
 • Em Määz 2008 kohm de Wikkipedija för ripoaresch Platt noh THEwikiStics em Schnett op 15 649 Zohjreffe pro Daach, un woor domet op Plaz 88 vun de 256 jezallte Wikkipedijas.
 • Em Apprel 2008 hät mer de Wikipedija för ripoaresch Platt noh em Schnett 27 595 Mol uojejreffe, säät THEwikiStics. Se woor domet op Plaz 89 alle 255 Wikipedijas.
 • Am Metwoch_em 7. Mäij 2008 krijje mer en dä Meddaachß_Zick de 666 666_ßte Ännderong an enne Sigg_em Wikki jemaat.
 • Noh THEwikiStics hät uns Wikipedija em Mäj 2008 em Schnett 27 335 Zohjreffe aam Daach jehat, un looch domet op Plaz 85 fun de 259 jezallte Wikkipedijas.
 • Em Juune 2008 jov_et em Schnett 34 948 Zohjreffe aam Daach op uns Wiki, säät THEwikiStics. Mer looche domet op Plaz 76 fun 264 Wikkipedijas.
 • För dä Juuli em Joohr 2008 hät THEwikiStics em Schnett 35 789 Zohjreffe op uns Wikipedia aam Daach jezallt. Dat wor dä Plaz 72 vun de 263 jezallte Wikkipedijas.
 • O_m Dinnstaach_em 19. Ojoß 2008 hatte mer et eetste Mohl alle, fun alle Aandeile fun dä Wiki-ßofwaer hee jebruchte Täx-Shtöckcher komplett övversatz.
 • Em Aujuß 2008 hät de ripoaresch platte Wikkipedija luut THEwikiStics em Schnett 26 237 Zohjreffe pro Daach jehat, un looch domet op Plaz 77 fun de 260 Wikkipedijas, woh för jezallt wood.
 • Em Sëptëmbo 2008 meldt THEwikiStics 21 993 Zohjreffe pro Daach em Schnett op uns Wikipedia. Domet looch se om Plaz 82 vun de 259 Wikipedia, di jezallt woodte.
 • För der Ocktoober 2008 meldt uns ene Schnett THEwikiStics 23 061 Zohjreffe pro Daach op uns Wikipedia. Di looch domet looch om Plaz 87 vun de 260 Wikipedia, för di jezallt woode es.
 • Em Novëmbo 2008 (Joohr) hät THEwikiStics em Schnett 20 282 Zohjreffe op uns Wikipedia aam Daach jezallt. Dat wor dä Plaz 91 vun de 264 jezallte Wikkipedijas.
 • Em Dezämber 2008 hät uns Wikipedia em Schnett 19 721 Zohjreffe pro Daach jehat, noh THEwikiStics, un looch domet etwa om Plaz 91 fun alle 266 Wikipedias.

2009[der Quälltäx ändere]

 • Aam 1. Fäbroa 2009 krääte mer widder ene 10 000-ste Atikkel, diß mohl övver en Zoot Shprocht mem Name Diäsch. Dä Atikkel bleev.
 • Em Fääbowwa 2009 hät uns Wikkipedija noh THEwikiStics em Schnett 18 426 Zohjreffe der Daach jehat, un looch domet op Plaz 89 fun alle 262 jezallte Wikkipedijas.
 • Aam 16. Määz 2009 wood de 500 000-ste Sigg em Wiki neu aanjelaat (Wam_mer de bes dohen fottjeschmeße Sigge nit met_zallt, sellefs wann di_jo och_ens aanjelaat han wääde möße, ih dat se fottjeschmeßße wääde kunnte), et wohr ööhnds_en Bot_jemaate sigg medd_en Ömleijdong.
 • Em Määz 2009 hät uns Wikkipedija noh THEwikiStics em Schnett 20 295 Zohjreffe der Daach jehat, un looch domet op Plaz 92 fun alle 264 jezallte Wikkipedijas.
 • Em Aprell 2009 hät uns Wikkipedija noh THEwikiStics em Schnett 17 693 Zohjreffe der Daach jehat, un looch domet wider op Plaz 92 fun alle 262 jezallte Wikkipedijas.
 • Em Mäi 2009 hät uns Wikkipedija noh THEwikiStics em Schnett 14 196 Zohjreffe der Daach jehat, un looch domet op Plaz 99 fun dä 265 jezallte Wikkipedijas.
 • En Juuni kohme mer wider unger 10 000 Sigge, nohdämm mer paa fottjeschmeße un paa zosammelaat hatte, ävver vör allem kapodde Ömleidunge reparreet hatte, di dröm vum Wikiprojramm nit mih als Sigge jezallt woohte.
 • Em Juuni 2009 hät uns Wikkipedija noh THEwikiStics em Schnett 15 904 Zohjreffe pro Daach jehat, un looch domet op Plaz 96 fun 264 jezallte Wikkipedijas.
 • Em Juuli 2009 hät uns Wikkipedija noh THEwikiStics em Schnett 16 377 Zohjreffe pro Daach jehat, un looch domet op Plaz 94 fun dä 263 jezallte Wikkipedijas.
 • Zick 2:34 uhr aam drükßehnte Aujoß em Johr 2009 es nit bloß vum MediaWiki, söndern och vun all däm sing Zohsazprojramme et eetste Måhl all de Engerfäjß-Texte un -Nohreeschte op Kölsch övversaz. Dat es ävver nix, wat esu bliive weedt, doh moß mer emmer widder jet nohlääje, de Projrammeerer finge emmer wider jet, wat se dobei donn künne, un donn aan de Täxte ändere udder neue dobei.

2010[der Quälltäx ändere]