Diäsch

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Diäsch es ene Sport. Et jidd_en zigg der frööje 1990-er Johre.

Hä hät en klëijne Äänleschkëijt met dem Deschdännėß, weet ävver oohne Schlääjere jeshpellt. Mer shellt zo zwëijt, op ene Deschdennißplaat drop un drömeröm, un deiht der Prelk, der Ball vum Diäsch, mem jannze Liev en Bewääjong hallde.

Et jit ene Verein för et Diäsch, der ddv, un Dütsche-, Europpa- un Wältmëijßterschaffte, un en Wëltrangleß vun de Diäsch-Shpeller, ävver koum vill Aktive ußerhallev vum nöödlijje un meddlere Wëßfaale.

Häkunnf[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dat Woot „Diäsch“ lëijdt sesh vom Wäßfäälesch platte för der Desch af.

Dat Shpell wood en Mönster em Mönsterland äfonge, un et eets aan Schulle un esu jeshpellt.

Bejreffe[Ändere · der Quälltäx ändere]

Et Diäsch kennt en paa shpezjëlle Bejreffe udder Name.

Prelk[Ändere · der Quälltäx ändere]

Prelk es dä Ball, met dämm dat Diäsch jeschpellt weed.

Handt[Ändere · der Quälltäx ändere]

Mer kann Handt spelle. Handt bedügk dobëij etwa et sëlleve wi em Fooßball, vun de Fengershpetze beß aan de Schollder, ävver oohne de Schollder sëllevs. Händschohn, Werrekzüsh, un äähnlijje Saache sin verbodde, de Häng möße nackisch sin.

Knie[Ändere · der Quälltäx ändere]

Wamm_er dä Prelk mem Knie spellt, dann es dat alles fun de Kneen opwääts, bes aan der Hengerschte eraan, miihts de Bovversigk vun-ennem Bëijn.

Kanteball[Ändere · der Quälltäx ändere]

Mer kann dä Prelk vun de Sigg op die Kant vum Desch schlonn, dat dä schön scheif affshprengk. Dat nännt mer ene Kanteball. Dä moß mer vörher aankündijje, sönß jiddet Reß.

Volley[Ändere · der Quälltäx ändere]

Volley shpelle nännt mer wann dä Prelk vum ëijne Shpeller zom andere kütt, un dä andere dä oohne opzetitsche tiräk widder noh däm Eetzte en et Feld erövver shpellt.

Dehmöödije[Ändere · der Quälltäx ändere]

Wann mer Volley shpellt, öm ene Ball em Shpell ze hallde, dä söns uß jewääse wöhr, allsu dä Punk verschengk, dä mer söns hätt maache künne, dann es dat Dehmöödijje.

Nüdesch-hann[Ändere · der Quälltäx ändere]

Wä Jedehmöödesch es, un dann ene Pungk määt, dä hädd_et nüüdesch, säät mer.

Shpellbaa[Ändere · der Quälltäx ändere]

Landt dä Prelk ööhnzwo — uußer op de Ääd — dann bliev hä shpellbaa. Also kam_mer en fun de Scheeselong, odder bei de Omma uß der Frisuur, un esu, wigger shpelle, sujaa vum Metshpeller kam_mer en sesch eronger plöcke.

Hundernem[Ändere · der Quälltäx ändere]

Wat em Wääsch es, eröm litt un shtëiht, un sesch zigg_em Opschlaach nit bewääsch hät, shpellt met. Mer nënnd_et e Hundernem. Wann e Hundernem om Desch es, dann kann dat esujaa enne Volley maache, wann_t zopaß vum Prelk jetroffe woodt.

Öm de[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dat Shpell öm de ëntschëidt, wä et eets aanjitt.

Menzel[Ändere · der Quälltäx ändere]

Ene Shpellshtand vun 5:5 Püngkscher hëijß Menzel.

Föhrersching[Ändere · der Quälltäx ändere]

Wä ene jöltijje Föhrersching förzëije kann, darref e Besje mieh en Reschtung Föhre donn, wi sönß wann hä vum Andere Metschpeller äwesch weet.

Unklohr[Ändere · der Quälltäx ändere]

Wann ene Scheedsreeschter nix kloores jesinn hät, odder, wat janß jewöhnlesh es, dat Shpell oohne Scheedsreeschter jeshpellt weed, wann sesch de Speller eins sen, dat jet nit klohr es, dann hät mer unkloore Verhältneße un ene Ballwääßel weed ohne Pungkte ze zälle noch ens neu opjeschlaare.

Jede Metshpeller hät ein Sigg vun dä Plaat, dämm sing Fëldt, dozwesche e Netz, woh kein Ball drunge dorsch paß, jraad wi bemm Deschdenniß. Mer soll dä Prelk esu op däm Andere sing Feld schlonn, dat dä en nit zeröck shpelle kann. Beim Doppelshpell sin op jede Sigg zwëij Shpeler, die zosammeshpelle donn.

Mer schleit dä Prelk. Föhre, aanpakke, drare, darf mer en nit. Dobei kam_mer dä Prelk met allem shpelle, wat mer hät, em janze Liev, un och esu öff, wi mer well, ävver mer darf nur ëijmol Handt spelle, bes dä Prelk widder beim andere Shpeller wohr. Dat bedück, hä hät dat Feld un donoh ene Jääschner beröhrt.

Volley shelle es älaup, un mer kann sesch och doför op di Plaat sëze, odder övver et Nëz erövver jriife. Wann ene Ball shellbaa es, kam_mer_en och shpelle, un mer kann överall hen loufe, wo et einem jefällt, ußer bemm Aanjevve.

Ene Ball es uß, wann dä Prelk op de Ääd fällt odder noch deefer. Wann ene Ballwääßel am Ëng es, dann kritt eine Metshpeller ene Punk. Noh de eetste zwëij Punkte vun ene Patti shtëihd_et emmer 1:1, ejaal, wäm sing Pungkte et vörher jewääse woore. Kütt der eetzte Menzel en enem Spell, es donoh der Spellshtand 0:0, ävver nur ëijmol pro Spell.

Beim Aanjevve odder Opschlonn moß jede Metshpeller op „singe“ Sigk vun de Meddellinnisch vum Desch shtonn, donoh es dat nit mieh müdesch. Aanjejovve weed äähnlesch wi bem Volleball, dä Prelk weed jehallde, ejaal met wat un fun wämm, un dann dëijt mer en schlonn. Mer schlëihd_en zwëi Mool en et Nëtz, donoh

Websigge[Ändere · der Quälltäx ändere]