Nübbelshe

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

En Nübbelschen och wenn et sisch esu aanhüürt, eß keijne kleijne Nubbel. Wenn Der enne besönders kleijne Nubbel övver der Wääsch läuf, dann kannß De doch: ,Wat bes Du dann för e Nübbelsche´ saren.

E Nübbelshe es en Aat Knübbelschen, wäm_mer esu well, äver widder janz eijen. En Nübbelschen eß immer ööhnzwo drahn, un steijt dann füür. Et hälldt jet faßß, odder stish erus, jedenfalls.

Lejo_Shtejn han Nübbelscher bovven drop. Öff sin de Shläjer bäj_m Tishtänniß nit jlatt un han op de platte Sigge_sun Nübbelshe uß Jummi drop. Matte wo mer sish für_m Huß odder für der Düür der Shohn met affpuzz, di han öff Nübbelsche uß Jummi aan der Unger_Sigg, do_met_ße nit fott_rötsche sulle. Bäj Täppijje uß Kokoßß un Sihsahl leufß_De övver Nübbelsche. Dürre fun Klejdershränk, Shuplaade, Shpeejelshränkshe em Badt un so_n Zeush, wänn de di zo määhß, do deuß_De am Eng jet övver e Nübbelsche erövver, su dat dat Dinge nidd_esu leejsh fun sellver widder op jeiht. Wenn De ne Shaav_ussem Boumark odder ussem billije Möbelhuß zesammebouß häß De der nooh esu fiese Shruve ze sinn, ußßer, wä di nit dauondt aanluuhre well, dä shtägg_esu_n Plastik_Nübbelsche drop, do met mer de Shruuve un ier Lösher nit mieh süüht.