Wikipedia:Wikoelsch-Ėmpocht

Uß de Wikipedia

He küdd_en Övverseesh hėn wi di Daate fun unß Teßß_Wikki Wikoelsch noh hee jekumme senn.

Et Prinnzip[der Quälltäx ändere]

Koot un unjenau: Jeede Endraach en de Daatebank fun Wikoelsch moot ußjelësse un hee op de Wikkipedija widde_ennjeshpilldt wääde. Do_för hatte mer jenou jenumme ze důnn:

 • Füüobereijde un Tëßßte. Met äjnzellne Beijshpille prööfe: Jëijdt_add_esu, wi_mmer unß dat jedaach hann? Stimmp the Theejorih medt_e Wörrəglishkëjdt övve_ëjn? Wënn_dor Wääsh klooh eß, dann bou enne Automaat,_tä_dat maache kann, also e Projramm. Dat sinn ëttlijje zeen dousend fun ëjnzel Daatesäzz, allso di sull noh mööshlishkëjdt enne Kompjuto affnuudelle künne, un dor Minsch luuot zo, dadd_et all jlatt löüf. Dat Projramm prööf widdor, dadd_et dëjdt_wadd_et sull, en jeedem Fall dä füürkumme künndt. Mieh shtëijdt hee.
 • Äkßpocht. . Mieh shtëijdt hee.
 • Aanpaßße wadd_op dä zweij ßöövere ungescheedlish sinn moßß. Falls_et esu_n Ungersheed övverhoup jitt. Mieh shtëijdt hee.
 • Ėmpocht.. Mieh shtëijdt hee.
 • Nohbereijde un Oprühme. . Mieh shtëijdt hee.
 • Zo_jooder_läzz on_noch Dokůmënntėere wat mer jedonn hann — dadd_eßß woröm Üer dat hee övverhoup nohlësse künnndt. Jeede dä füüo do_sellve Oppjaav shtëijdt, sull mööshlishßt fill fun dämm heeh jebruche künne. Mieh shtëijdt hee.

Et Füüobereijde[der Quälltäx ändere]

Dä Äkßpocht[der Quälltäx ändere]

De Daate fun Wikoelsch wääde fun däm Reshnor ksh-wikoelsch.purodha.net affjeholldt un do zweschejeshpëijsjot. Dat ess_enne ßööver dä ennem Medmaacher un Wikki_Köbeß fun Wikoelsch un de Ripoarisch Wikkipedija jehüort, un wo mer dä jannze Schamott unger http://ksh-wikoelsch.purodha.net/ öffentlish hann.

De miißte Sigge met xml-Äkßpocht[der Quälltäx ändere]

E Projramm lißß fun http://wikoelsch.dergruenepunk.de/ eetß alle Sigge fum allfabeetische Ėnahlldsfozeijshniß fun alle Appartemengs (namespaces) un höllt sesh dann fö jeede Sigg di do jelißß iß, di jannze Daate fun dä Sigg, wat dä XML-Äxpocht och heerjitt. Di 9909 Daatesäzz weede op http://ksh-wikoelsch.purodha.net/wikoelsch/ affjelaat. Dat Fomaat — xml un enne http-header do_füür — is janns_akkeraat dat, wat dä ßööver uß scheck. Esu ham_mer jeede mööshlijje Fäähler un Klëjnishkëjt faßßjehallde. Di Daate sin esu ävver noch_nit för do Ėmpocht ze jebruche, Süsh unge bëij: „Et_Aanpaßße.“

Di Leßß met all dä Sigge eß zo lang för op eijn Sigk ze donn. Dröm ham_mer se jäd_opjedeijldt.

Sigge di fun de Wikoelsch eeds_enß noh hee äkßportėert woode sinn:

Fum Aanfang beß 1000, fun 1000 beß 2000, fun 2000 beß 3000, fun 3000 beß 4000, fun 4000 beß 5000, fun 5000 beß 6000, fun 6000 beß 7000, fun 7000 beß 8000, fun 8000 beß 9000, un fun 9000 bess_ann_dt Äng.

 • He kütt noch Fääler, nöüshtacht, ßööver säät nix, Pauß, time_limit, opjehange, *, Nohjeholldt, de Leßß, dä xfer-code es_ėmmer 1.

Zweij Sigge kunnte nit äxpochteet wäde — zoo fill Daate — dat sinn jewääse:

Nr.    Filename    Atikkel name Johd?
6278. Houpsick.hxml.utf8 Houpsick zo koot!
5195. Christoph_Kolumbus.hxml.utf8 Christoph_Kolumbus zo koot!

Zweij Sigge met fill wget[der Quälltäx ändere]

Di zwëij Sigge wo dä xml-Äkßpochd_op Wikoelsch nit jingk, sėnn jäds_en http://ksh-wikoelsch.purodha.net/wikoelsch/Houpsick.dir/ un http://ksh-wikoelsch.purodha.net/wikoelsch/Christoph_Kolumbus.dir/ met all ier Revissjohne un med ier Hißtorije fun de Ännderunge affjelaat, alles en ëijnzel Sigge, di hëijße wi di URL vomed mer se fun de Wikoelsch kritt.

De Bellder met wget[der Quälltäx ändere]

Ed_Äjeebnißß[der Quälltäx ändere]

Hee kam_mer de luuůre, wat_ä Äxpocht jebraat hätt. Opjepaßß: riisije Sigge med Lißßte! (2 Mb un mieh)

Et Aanpaßße[der Quälltäx ändere]

Di expochteeote Daate sin esu noch_nit för do Ėmpocht op de ksh.Wikipedija ze bruche. Et mößße iertß noch:

 • de html-header fott, di füür de xml-Daate sinn;
 • de Fäähler uszotteet wääde;
 • de Dubbellte ußzotteedt wääde;
 • de ëijnzel revvisjohne fun de Houpsick unn_em Christoph Kolumbus en xml ömjevandeldt weede:
 • der Medmaacher ier Naame jetuush weede, wëijl nit jeede hee un do jlish hëijß;
 • de Appachtemengß ier Naame jetuush weede, wëijl_se hee un do ungersheedlish hëijße důnn;
 • Sigge di mer nit hann welle eruß;
 • un di paa Sigge op sigk jedonn wääde, di he beijm Ėmpochteere jät övverschriive künnte. Ham_mer ävver këijn.

Dat weed jemaat, indem dat mer op däm ßööver http://ksh-wikoelsch.purodha.net/ ßkrippte — klëijn [[Projramm (Kompjutor)|Kompjutor_Projämmshe — oddor och nuur Diräktiive un Konfigurazzjohne paraat maache, di donn dat. Do_bëij küdd_norren_Opjaaf, däm_mer sulld_och:

 • Oplißßte künne, wat dä ßööver unß an Daate anzebedde hätt.

Süsh Wikipedia:Wikoelsch-Ėmpocht/Server hee wat jenou, un wii_jenou jemaat.

Dä Ėmpocht[der Quälltäx ändere]

Sigge di vun de Wikoelsch noh hee ėmpotėert woode sinn: Fum Aanfang beß 1000, fun 1000 beß 2000, fun 2000 beß 3000, fun 3000 beß 4000, fun 4000 beß 5000, fun 5000 beß 6000, fun 6000 beß 7000, fun 7000 beß 8000, fun 8000 beß 9000, un fun 9000 bess_amm Eng.

 • He kütt noch Fääler, nöüshtacht, ßööver säät nix, Pauß, time_limit, opjehange, *, Nohjeholldt

Vorbesserunge med [[Bild: unn [[Kategorie:: Project:Wikoelsch-Empocht/Vorbesserunge

Sigge di ned medömjetrokke woode: Project:Wikoelsch-Empocht/vorjeßßene Sigge

Nohbereijde un Oprühme[der Quälltäx ändere]

Shtatißtigg_em_Ėmmer[der Quälltäx ändere]

Huge Statistics.png

Noh däm Ėmpocht sooch uns Wikki_Shtattißtik-Sigk jann jannds_nëdd_uß.

Esu ëjfrish hatte_mer dann doch nit jetipp, 18 446 744 073 709 551 615 sigge! dröm koohm dann och dä bug report 5703 op Mediawiki Bugzilla.

Noch en Problem: Schoblaad[der Quälltäx ändere]

De Aatikkel mösse ießt aavjespejschert wädde domet se in en Schoblaad jonn. Moßß ma dat jätz för all Aatikkel vun Hand maache oder jeht dat outomatisch? Düüvelskääl 19:28, 25 April 2006 (UTC)

En ander Problem: Bildscher[der Quälltäx ändere]

De mießte Bildscher sinn nit mit erövverjetrokke nur dä Text dobej. All dat watt et op Commons jitt könne mer eh fottschmieße, datt brouche mer nit. Düüvelskääl 19:28, 25 April 2006 (UTC)

Jenoujenumme sinn_er jaa_këijn Bellder automatijj_erövverjekumme, dat kann dä xml-Äkßpocht ëijnfach_nit. Di alldt_oo waare hadd_esh fun Hannd heh hujelaade. Mer künne ëijndtlish faßß all unß Belldere op commons: pakke, di nit suvisu enß funn doh kohme. Di empochteerte Tëxx fun dënne künne mer do_noh hee widdo fottschmiiße. -- Purodha Blissenbach 04:14, 26 April 2006 (UTC)

Dat Problem ess: wa_mer Bildscher hätt med en Noohm uss zweij Wööt (z.B. Image:Miesmuschel_Mytilus1.jpg or Image:Potato_blossom.jpg), dann kütt dat nit erövver (ruude links) obwoll et di op commons hätt. Düüvelskääl 12:25, 26 April 2006 (UTC)

Jo maaat dat en Ungerschid ob man_et jruuss oder klej schriev? Dat jpg? 130.92.9.57 17:22, 26 April 2006 (UTC)

Houpsick unn Community[der Quälltäx ändere]

Purodha maachs do dir vill Möh mid dä Houpsick? Weijl ish find di müsser mer nit 1:1 impordeere. Mer könne jo eijentlish en nöj Sigg zesammebrassele, jang villeisch schnäller unn sieht vielleisch esujar jet besser uss. Dä jätzire Inhalt vunn Community sollte mer vielleisch jleisch innet Arschivv ömtrekke, wa? Düüvelskääl 12:16, 26 April 2006 (UTC)

 • Kloh boue mer di Houpsigk nöü zosamme. Ävver ed_eß ald_joot, wäm_mer dä aahle Krom do_fun_och han, wäm_mer schon sönnß alles hann. Ußor_dämm sin do unß alle paa daach nöü jemaate Strunzerëije met Plaz su_un_e_su_fill fun su_un_e_su_fill Wikkipedijaß dren, dat eß doch nëtt_ße hann ;-) -- ~~
 • Joh, do kann_ëttlijjet in_t Arshiif, ävvo doh hann_ish jraad noch_këijne Kopp_föör. -- Purodha Blissenbach 15:06, 26 April 2006 (UTC)