Zum Inhalt springen

Wikipedia:Archiv/LanguageKsh.php

Uß de Wikipedia

 

               

Heä sinn arscheveerte Klaafsigge jesaamelet, di mer nit mieh brouche, äwwer vleish aav en zo nohlese wolle.

Süch och hee: Unz Jlooreijsche! Verjangenheijdt, unn De Zääler_Shtänd fun jeedem Daach, un Et Nöüßte fun de Wikkipedija för de Ripoarisch Shprooche.

               


Dä Enhalld hee eß täshnesh överhollt, zig mer med em Övverjang fun de WiKoelsch op de ripuaresch Wikipedia op en nöüjere Väsjohn fun de ßoffwäer sinn.Ish ben noch draan am maache, han an der Aanfang vun dä Datei jett rinjeshrivve, wat ijj_am dunn ben un wat ish mer dobeij jedaach han. Op [1] hann_se ene Houfe hellfreich Zeuch, öm der teschnische Hingejrund zo vershtonn. Mußß mer natüürlijj_och lesse, dat heijßß, ish bruch norre bezzje Zick. E paa Froore sinn för mish noch offe — ävver och eez ens unvishtish:

Ish hänn do noh_en paar Froore opjeschrieve in dä deutsche Wikki. Vleish sollte_mer dat noch_enz deßketeere/beklaave (oder watt jätz?). Düüvelskääl 24. Sep 2005 00:15 (CEST)

  • Woo häßß De se dann hin jedonn? Ish finge se jraad nit.
  • Joo, ich finge do och allerleij ze beklaafe, zom Beijspill finge ish die Övversetzzung 'Diskußßjoohn' för 'talk' verkiehrt un se hätt mijj_en_de Wikipedia op deutsch och ald imme_jeshtüürt. No weijs_ish widder nit, wi dat met 'klaaf' eßß, mööshlish, dat mer dat Woot ned_in all unsere ripuaarische Shprooche hann, dann sullte_mer_t och nit för en dämm Ingeerfäiß nemme. Wääje sujet mößße mer e beßje erömfroore. Han ish wääje dä Moohnde un Wochedaare jez ad_ens_aanjefange. Jez däät ijj_enß jään uns minnßtenß drei ußßerkölsche Metmachere met minnßtennß fier Sprooche do draan shtivvele (-: Isch schrieven Üsh enz jed_op di Klaafsigg, wann_er dat hee nit baal jenooch merrək :-)

--Purodha Blissenbach 24. Sep 2005 08:04 (CEST)

Ish hann datt op dä Klaavsigg opjeschrieve: heä. Ish fingk Klaav ou vill besser wi Dißkußßjohn. Ish meijn dat ka_jeder verstonn.Nääx Arschief-Sigk: Hülp vunn Wikimedia ,   Arrschiiv Övverseech