Zum Inhalt springen

Wikipedia:Op dr Eck/2007

Uß de Wikipedia


Dat hee es et Aschiif vum Klaaf övver de Wikipedia op de ripoaresche Sprooche vum Johr 2007. Doht hee nix mieh bei schriive. Wann Ühr jet vun heh widder opnämme wullt, künnd Er ävver ene Afschnett vun heh ent aktoälle Johr kopeere.

Aschiif: 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · aktoäll

Kompromess-Vürschläch fum Düüvelskääl

[der Quälltäx ändere]

Ich well en Kompromess-Vürschlach maache. Domet mer widder an de Arbeid komme. Domet de verschiddene Dialekte respekteet weede. Un domet uns ripoarische Wikipedia noh drusse nit esuh ene Eindruck maat wie Sodom un Jomorrha.

Unge es Platz för sing Meinung opzeschrieve. Bes esuh jood un schrievs koot un med e paar Sätz, wat de drüvver denks. Un wann do met einzelne Saache nit einverstange bes, schriev koot op wat de nit joot fingks un op de an aander Vürschlach häs. Mer könne dat dann op en anner Sigg beklaafe, nit he. Wann do nur schrievs, ich fingk dat all nit joot, ... jo, dann bringk et nit vill.

Ich schrieve minge Vürschläch nur koot op. Wann mer uns jeeinicht hän, könne mer de Details feßläjje.

Minge Vürschläch sin:

 1. mer mäßije uns Sproch he jet. Wie mer metenande schwaade - dat sollte nit esuh sin wie op ener Boustell im Vürjeberch oder en Kalk. Dat janze verdamp, Stuss, Käu, Nonsens, ... - eruss domet. Et bringk uns nit wigger. Mer losse och de Drohunge sin. Dat bringk och nix.
 2. wat bes jetz jeschrevve woode, es fäddij. Mer losse dat Klaafe üvver persönliche Saache sinn. Et weed irjenswann en et Archiv ömjetrokke. Dann lese dat nur noh de Archäolore.
 3. all Köbes-Avwahle un -Anfroore, he un op Meta, weede zeröckjenomme. Offiziell un explizit.
 4. Wann en Mehrheit jet bestemp, noh vürher feßjelechte Rejele, dann es dat jüldisch. Mer klaafe nit johrelong üvver Rejele, oder mer versööke nit dat ze blockeere, wann et uns hingerher nit paß.
 5. Default-Sproch weed vun de Mehrheit feßjeleit. Em Momang es dat he op uns ripoarische Wikipedia Kölsch med de Schrievwies noh WREKA. Wann mieh wie eine Sproch einjestellt weede kann - WREKA es et Default.
 6. För dat Ingerface jitt et esuh ville Dialekte wie mer wolle. De Purodha deit dat technisch ömsetze. De Default-Einstellung es WREKA. Dat häm mer jetz ad. De Caesius mät noh de Fehler eruss, wann mer se all jefunge hän.
 7. För "öffentlijje", "Meta"-Sigge (Houpsigg, Hölp, ...) jitt et esuh ville Sproch wie mer wolle. Jedet Ingerface mät Verweise op de entsprechende Sigge. Default es WREKA, dat süht mer wann mer von usserhalv kütt. WREKA-Sigge mööte noh jeschrevve oder üvversetz weede.
 8. Aatikkel kann jede esuh schrireve wie hä well. Wann et Knies jitt, weil zwei üvver jet schrieve wolle, ävver met ungerschiedlije Schrievwies - dann kann et mieh wie ein Aatikkel üvver dat jleiche Thema jevve. Dat es dann nit "fordampte Verdubbelei", sondern weed uns Dialektvillfalt schötze.
 9. Schablone kann et en esuh vill Sproche jevve, wie mer wolle - och dubbel un dreifach. Jede Schablon jehürt en de entsprechende Aatikkel met deselve Schrievwies. Default-Schablone sin en WREKA-Schrievwies.
 10. Stadtschablon weede en de ampliche Schrievwies jeschrevve, domet et kei Knies zwesche de Schrievwiese jitt.
 11. Sachjroppe weede jrundsätzlij en Default-Schrievwies jeschrieve. Dat es em Momang WREKA. Wann et Knies jitt, deit de Mehrheit entscheide.

Düüvelskääl 19:30, 6. Feb. 2007 (UTC)

Dem Purodha sing Kommëntaare

[der Quälltäx ändere]

Do häß jo emmer enne Houfe Saache unger ëijne Punk jeschrevve, Fürschläsh un Behouptonge un Mëjnonge jemesch. Ėsch antwoote op jede Saz meddennem Saz. Esch hof, dadd_et domet noch hallefwääshß övverseeshlesh bliw.

 1. Wäje mier. Wäje mier. Wäje mier. Ding Meijnong. No way (süsh 2). Obbet wat brengk, eß nit dä Punk.
 2. Wä övver mesch jeschrevve hät wat nit shtemmp, nimmb_et fott fun öffentlesche Websigge; drömrömlaveere eß nit mööshlesch. Jän (Sarr_esch jo ald lang). Nix dojäje, eß mer rääsh. Wëijß esch nit.
 3. Wäje mir - Nä, Jo un Nä. Nä.
 4. Unmöschlesch (Wänn_De_t hann wellß, froch öm de Zohshtemmung fun der WikkiMedija Shtefftong. Ben sesher, di kritt mer nit). Mer klaafe jenou esu lang, wi_jet nüüdesch eß, un beß mer e Ëjeepneß hann; wä zo iggelish eß dëijd_esu_lang jät andorsch.
 5. Nä, fun de Mediawikki Äntwekklorre (mer künne fürschlääsh maache). Dat eß nit esu. Och dat läje de Äntwekklore faß (mer künne jät fürschlaare, un mer künne wännet onß nit jefällt, de Lück med Zojang op de ßöövore froore, dat_se_t onß do lokal anndoß ennshtälle)
 6. Dat eß nit unso Saach. Op këijne Fall. För de näkßte Zik ennfoshtannde. Nä, dad_eß widdo jeloore. Nix dojäje, mir künne dat nit faßläje, ävver (woröm) sull dä dat allëijn maache?
 7. Jo - all dat, wat ëijne schriif. Dat eß täshnesche Kappes. Dat eß och nit esu. Dat stemmp.
 8. Ennfoshtannde. Uß tëshnesche Jrönd do jäje, ävver esu äänlesh künne mer dat maache. Dat es dann nit. Zo Dingem Kreesch-Jeraßßel saren_ėsch nix.
 9. Kann nit, et moß - dat op ja këije Fall. Nä. Esu jët darvet nit jävve.
 10. Dojäje, wëijl_et nit nüüdesch eß.
 11. Dojäje, well nix ömnänne möße, wann di sejj_enß änndot. Dat eß nit wohr. Mößße mer beschwaade.

--Purodha Blissenbach (Klaaf) 10:06, 7. Feb 2007 (UTC)

Luure mer ens

[der Quälltäx ändere]
 1. nix dojäje (Dat "no way" en Punk 2)
 2. Jitt et jet, wat ich (Caesius) zeröcknemme muss/kann?
 3. Dat ha'mer jetz leider nit mieh em Jreff. Dat mer en Diskussion usserhalv vun uns ksh aanfange, ohne dat mer dodrüvver hee en ksh e Wöötche verlore han, dat sollte mer för de Zukunf vermeide. Un ich ben ärsch doför, dat mer uns Aanjeläjenheite zoeesch ens hee en ksh beklaafe, ih dat mer domet noh drusse jonn. Su wie ich dat jetz sinn, hät do keiner jet jäje un mer sin domet om richtije Wääch.
 4. @Purodha: Dat et Rejele jitt vun de Wikimeda-Stiftung ... jo ... et witt wall keiner "Wikipedia" en "Mikkiwedia" ömdäufe wolle. Wat jetz jenau "unmöchlich" es, dat es mir nit klor. Ävver Do schrievs: "mer künne jet fürschlaare". Wann dat Vörjeschlagene technisch nit machbar es oder dat jäjen en Rejel vun de Wikimedia-Stiftung verstüss, dann es dat ze kläre. Söns wör ich doför, dat mer uns alle Möchlichkeite op halde.
 5. @Purodha: Dat nit mer (hee op ksh) et sin, die de Weiche stelle, es klor. Dann formuleere mer dat esu: Wat bei de Mediawiki-Entwickler vörjeschlage weed, künne mer hee en ksh bestemme. Em Momang ha'mer bestemp, dat de wreka-Schrievwies als Default enjestallt es. En Änderung muss beklaaf weede.
 6. Purodha: Jetz verstonn ich Dich nit. Do wors doch immer doför dat mer för uns ville Dialekte em Jrond jenomme jedem si Interface zosammeposementeere (wann einer sich draanmäht un Zigg un Loss hät). Die verschiedene language-Interface-Enstellunge künne dann üvver de Metmaacher-Enstellunge usjewählt weede ... su wie bei de Serbe (sr). Oder nit? Dat mer ein Schrievwies als Default defineere es technisch nit anders ze rejele. Em Momang sin dat de wreka-Usdröck.
 7. Ich bruche Hölp: Wat sin dann nit-öffentlije Sigge? Kannste ens e Beispill jevve. Wann mer einer säht wat fün Sigge üvversatz weede müsse un wie die dann verlink weede müsse, domet se als Default/Wreka kumme, dann fangen ich aan.
 8. Do müsse mer jenau henluure: Zwei Atikkele met ungerscheedliche Atikkelname/Lemma dun sich nit wieh. Noch ens bei luure müsse mer bei die Fäll, wo et verschiedene Schrievwiese för ein un däselve Atikkelname/Lemma jitt. Ein Möchlichkeit wör: Mer losse de verschiedene Schrievwiese en däm selve Atikkel zo ... als Avschnedde, su wie jetz en Grafschafter Goldsaft. Dat es ävver zeemlich unpraktisch, wann die Atikkele jet jrößer weede un vielleich och noch e Dutzend Avschnedde dren sin. En ander Möchlichkeit wören verschiedene Atikkel. Bei verschiedene Atikkel bruche mer ävver och verschiedene Atikkelname, met Erjänzunge (vielleich en Klammere dohinger). Wat du'mer en dä Atikkel, wo kein Sprocherjänzung en Klammere hinger steiht? Ich wör jo för de Default-Schrievwies (wreka). Ävver ich ben ärsch bang, dat dann die Klopperei öm de richtije Schrievwies widder lossjeiht. Ming Idee: Wa'mer dat Lemma ohne irjensjet dohinger (wat de Schrievwies defineet) opröf, künnte mer doch do sujet wie en Bejriffklärung/Üvversich üvver de Dialekte zeije?
 9. Ich jleuv, bei de Schablone müsse mer och dran denke, wie die jeflääch weede. Wann et en Default-Lösung jitt, die mer zoeesch ens aanläje künne un mer späder och noch andere dozo komponeere künnte ... dann wör dat ideal. Möhte mer uns nor op ene einheitliche Default einije. För mich vernönftich, weil dat quasi en Navijations-Ebene es, wören de wreka-Usdröck. Wat füne Default ha'mer söns?
 10. Bei de Städteschablone müsse mer widder jenau henluure: Wann ich dä Purodha richtich verstande han, dann künnte mer sujet realiseere, dat mer nor ein Schablon defineere, die Schablon ävver su durch Parameter erjänz weede kann, dat dä Städtename en dä Schablon en ungerscheedliche Städte och ungerscheedlich jeschrevve dosteiht. Wie dat technisch jeiht, möhte mer kläre. Wa'mer nor ein Schrievwies zom Defineere han ... o jömmisch ... dann es dä Knies vörprojammeet un mer weede dat Hen un Her-Ändere wall nie jestopp krije. Nä ... leev Lück ... mer bruche jet, domet die Lokalpatriote Rauh jevve.
 11. Künne mer de Saachjruppe aan de language-Enstellung (Metmaacher-Enstellung) koppele? Su dat sich jede Dialek sing eije Saachjrupp-Name enstelle/defineere kann? Dann hättemer dat Problem för de Momang us de Föß. Dann künnte mer för dä wreka-default, un die die et in ander Dialekte wolle, in aller Rauh de Saachjruppe parat maache. Wann dat met dä Verbindung "Saachjruppe - language-Enstellung" nit klapp, dann ben ich för wreka als default.--Caesius 17:30, 7. Feb 2007 (UTC)

Däm Düüvelskääl singe Froore

[der Quälltäx ändere]

2. @Purodha: Wann ich dat jetz richtich verstonn, dann wells do dat allet zeröckjenomme weed, wat einer üvver dich jeschrevve hätt, wo do denks, dat es nit stemp. Es dat esuh? Jo - ävver weeds do dann och all die Saache fottschmiesse, die üvver mich verbreided häs, ob Meta, op Bugzilla, un he, wo ich finge dat die nit stemme? Dat es e janze Püngel Saache, dat weed Arbeid för dich. Ich finge, Schwamm drüvver. Ävver wann do wells - dann jilt dat jleiche för alle, wat meinste?

3. @Purodha: wat heis "jo un nä"?

4. @Purodha & @Caesius: Et es ja woll normal, dat mer nix maache wolle, wat jeje Wikimedia-Satzunge verstösst. Ävver ... in all Wiki-Projekte jitt et Wahle, Avstemmunge uew. Woför soll et dat bei uns nit jevve? In koum enem Wiki-Projekk weed einstimmich beschlosse. Och nit op Meta. Woför soll dat bei uns esuh sinn? Wann et kei Avstemmunge jevve därf, un wann de Klaaf nit zo ener Einijung föhrt - wer deit dann entscheide?

Düüvelskääl 18:13, 7. Feb 2007 (UTC)

Däm Purodha sing Antwoote

[der Quälltäx ändere]
  1. Esch hann Der doch ald jesaat: Do nemmps uß de Öffentleshkëijt zeröck, wat nit shtemmp. Do diskotier esh nit drövver.
  2. Wänn_Der jät nit paß, wad_esch jeschrevve hann, saach wadd_et sinn sull. Dann luuer_esch donoh.
 1. En däm Saz sin_er 2 Saache jesaat. "Jo" för_t eezte, "Nä" för_t zwëijte.
 2. Do häss_enne Houfe Saache jemaat, un Saache fürjeschlaare, di dojäje foshtüßße don; esu eß ming Mëijnong. Dröm hann_esch alld für iiwesh bëij dënne nohjefrooch, dat se övver e paa Saache jät sare solle. Of ming Foshtändneß un dënne ier Foshtändneß zosamme paß, kann_esch jo jlöüve, ävver nit weßße. Di hann domohlß jesaat, wööd em board fürjejaat, köhm fellëijsh och noch en Ußschöß (Committes), däht allso duure. (Esch hann domolß drövvo jeschwaat, dat mer en ennm Klaaf — sch_ann di Zaale jäz nit mieh — esu jët wi 3:5 de Mëijnong hatte, mer mööte op Kölsch noh Wrede ömschtëlle. De Antwoot wo: „LOL. Wikipedia ist keine demokratische Veranstaltung.“ Dröm eß och ming kloore Antwoot op all di Füürschläsh, di hee ald widdo kumme, mer sullte ons aan der Wrede hallde: „Nä, dat künne mer nit.“ Spaat Üch de Zick fö_t Tippe, beß en Klohshällong fun de Steffong doh eß. Dann künnd_Ot mingenzwääje med dänne dißketėere.)

  Do wellß jo janit klaafe?, su süüt dat för mesch uß. Allso lom_mer ehzß enß beschwade, wat mer maache künne, wat mer maache wolle, un wo mer hen wolle. Un wämmer onß dann nit ëijnesch sinn sůllte, dan künne mer jo fö di Saache, di dann noch överish sin, emmo noch luore, wi mer do aan en Äntschëijdong kumme.

Däm Jüppsche singe Kommentar

[der Quälltäx ändere]

Jrundsätzlich enverstande met Ussnahme vun Punk eins. Jot, me mäßië jätt uns Sproch, äwer et Ripoarisch liff jrad vun singer "Direktheit". Ich wöss janitt, wat ich für Stuss un Keu anders saren sollt, un jefluch (verdamp) hann ich hee och noch nit.

Punk vier schingk m'r d'r wichtichste ze sin. Wämme, wie de Purodha dat will, alles ussdiskutiere bis m'r e Erjebnis hann, komme me nie ze Pott. Em Parlament weede och Saache beklaaf, äwer dann weed och affjestimmp.

Alljemein: Für die Navijation un et "Lametta" hamme jetzt "Wreka" bzw. de ampliche Schriefwieß, alles andere könne me dann maache, wemme et bruche. Wat nötze die janze Schablone met rude Links un keenem Atickel. Äußerste Priorität sollt et Atickelschriewe un nit et Programmiere sin. Ze_ierz weed e Boch jeschriwe un dann jebunge. --Jüppsche 13:54, 9. Feb 2007 (UTC)

Däm Purodha singe Kommätaa zom Jüppsche singe Kommentare

[der Quälltäx ändere]
 • Wat Do övver Punk eins sääß, eß och ming Mëijnog. Esch hann ävver och këij Problem, bëij dänne di do jët emfinndlesch sinn, e beßje fürseshtesh med esu enne Wööt ömzejonn, di dënne wieh donn. Esch well jo këijne op der Schlipß tredde, esch well hann, dat mer jët henkrijje, wat joot leuf, un woh jede med zofredde eß. Och wänn dat hëijß, dat mer - beß do hen - e paa Affschresche maache möße, domet mer onß nit bloos_am bekreeje sinn.
 • Jo, mer künne natöörlesch affschtemme. Ävver ih, dat mer en Affschtemmong aanfängk, moß joh enß kloh sinn, wat mer övvohoup fö_n Alltonatiive han. Allsu bruche mer en Zick, wo mer di fenge, fürschtëlle un beklaafe künne. Un och Frore stëlle, öm ze weßße wo et däm Ëijne oddo Anndere övvohoup jëijt, un wat för_n Follje en Ëntschëijdong hann weed.

  (Nur als_e Bëijshpell: Dä Schäl Sick säät, hä wöllt jään dä Atikkel över de Schäl Sick fodubbelle. Wänn_ejjet reschtesch foschtonn, säät hä nit, et jööv zwëij ungescheedlijje Bejreff fun „Schääl Siet,“ ävver et shtüerd_enn, dat wä noh „Schäl Sick“ jesöök hät, en Sick ussem Wikki kritt med_en Övverschreff, di öönzwi anndoß eß:

  Sheel Sigg
  ömjeleidt vun „Schäl Sick“

   wäm_me dat jäz ömdriije:

  Schäl Sick
  eß jeshpëijschot onger: „Shäl Sick

  do eß däm jo fellësch ad jehollefe. Su jet fröösh mer jo bëßßo für_en Affshtemmong aanfängk.
  Wi_jesaat, nur_e Bëijshpell)

 • Un sönnß:
  1. För de Navvijazjon ham_mer „Wreka“ un „ripoaresch Töhn.“ Fö_t „Lametta“ ham_mer onß jeëijnesh, dat dat eez enß bliiv, wi_t eß, un wä wat nöü aanfängk, beshtemmp, wi_jer_et schriive well, un och do bliiv_et dann eez ens bëij.
  2. Alles andere künne mer maache, wam_mer_et bruche, oddo wam_mer_esu wig sinn, jenou esu sinn_esch dat och.
  3. Wat nötze die janze Schablone met rude Links un keenem Atickel. — Wä se aanläät, ënntschëijt, wat hä dëijt, un wi hä dat dëijt. Do moß jo këijn maache.
  4. Äußerste Priorität sollt et Atickelschriewe un nit et Programmiere sin. — Dat kannß_De jän esu hallde. Ävver Do löhß mer de Frëijhëijd, dadd_esch dat fö_mesch sällvo ëntschëijde, wadd_esch donn, oddo? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:42, 9. Feb 2007 (UTC)

Meinunge derbei

[der Quälltäx ändere]

Atikkelname bei verschiedene Schrievwiese em Atikkel

[der Quälltäx ändere]

Dä Klaaf op Klaaf:Shääl Sick zeich, dat mer en Einijung bruche üvver de Schrievwies vun Atikkelname. Dä Metmaacher:Schäl Sick hät en neu Version för de Schäl Sick vörjeschlage. Schäl Sick es em Momang ävver met enem redirect op Shääl Sick belaht. Dä Purodha mäht dä Vörschlach, dat die Schäl-Sick-Version unger Shääl Sick als neue Avschnedd met enem Sprochzeddel erenkütt. @Purodha: Et es nix passeet. Keiner hät jet kapott jemaht. Us minger Sich ha'mer nor en Dür zojehalde: Schäl Sick. För mich jitt et *jetz* zwei Möchlichkeite:

 1. Usem Schnieder wöre mer dann, wa'mer ungerscheedlije Atikkele zolosse. Alsu Shääl Sick un Schäl Sick. Keiner dät däm andere wieh un üvver Verlinkunge (die mer maache künne, wa'mer se wolle un einer Zigg hät se ze kontrueere) künne mer se jleichberechtich nevvenenander stelle un stonn losse. Ene Nohdeil wör, dat mer vielleich (dat muss nit esu kumme, es ävver nit usjeschlosse un sollte mer bedenke) en janze Heerd vun Atikkele üvver dat selve Thema krije, wo dann vielleich en jedem Atikkel nor ein oder zwei Sätzje drenstonn. Wä luurt durch die hundert Sigge durch? Dat es för die Lück, die sich üvver ene Bejreff informeere welle jet möhsillich. Deshalv bruche mer dann Rejele, dat dat nit us-ufert met dänne ville Sigge, domet dat praktikabel bliet.
 2. mer schrieve ungerscheedlije Schrievwiese en eine (un nor eine) Atikkel eren (su wie dä Purodha dat för de Schäl Sick vörjeschlage hät). Dann bruche mer ävver en Rejelung för de Atikkelname/Lemma/Üvverschreff. Wä zoeets kütt hät jewonne un dat darf dann nit mieh verändert wääde ... dat widdersprich de Jrundsätz vun de Wikipedia. Fähler/Blödsinn/Unfuch un dat wat nit pass dürfe mer korrijeere. Uns Dilemma: Hee en ksh ha'mer em Jrund jenomme nit nor ein Sproch, mer han'er hunderte. Un die solle unger eine Hot. Un dä Hot (Atikkelname/Lemma/Üvverschreff) kann nor eine eindeutije Name krije. En praktikabel Lösung (för jetz tirek) wör:
  1. Dat wat einer als Atikkelname/Lemma/Üvverschreff nimmp/schriev/erfingk weed zoeesch ens nit limiteet. Künne mer och ja nit verhindere. Ävver:
  2. Wann verschiedene Schriever met verschiedene Schrievwiese en et Spill kumme, weed die Saach nit einfach:
   1. Et weed jet meddsen eren jeschrevve met en neu Schrievwies, die mer nit kenne. Künne mer nit verhindere. Sollte mer uns ävver drüvver em Klore weede, wie mer domet ömjonn.
   2. Einer schriev ene neue Avschnedd
    1. met Sprochzeddel (Vörschlach vum Purodha för de Schäl Sick op de Shääl Sick)
    2. ohne Sprochzeddel
   3. Bei verschiedene Schrievwiese en ein un dämselve Atikkel es dä Knies met de Schrievwies vun Atikkelname/Lemma/Üvverschreff vörprojammet. Sulang keiner dä Atikkelname ändere well, ha'mer kei Problem. Ävver wie maache mer dat, wann dat einer jeändert han well? @Purodha: Ich ben doför, dat mer en Lösung krije, wo ding ripoarisch Tön üvverlevve künne un nit kapott jemaht weede.

Vörschlach: Sulang wie kein zweite Schrievwies met enem Sprochzeddel draan en enem Atikkel es, bliev de Atikkelname, wie hä es. Jitt et mieh wie ein Schrievwies met enem Zeddel, darf dä Atikkel ömjedäuf weede. Domet mer nit jedes Mol widder neu aanfange zo diskuteere, schlagen ich de wreka-Usdröck (konkret: Wrede oder Akademie) als default vör. (alles nor: wann et en einem Atikkel mieh wie ein Schrievwies met Zeddel jitt). Ich jleuv, dat wör ene Kompromiss, met däm mer all levve künnte. Oder nit?--Caesius 13:19, 9. Feb 2007 (UTC)

 • Wie schrief dä Wrede "schielen"? Wie schrief dä Wrede "Seite"? Dann mööt doch eijentlich klor sin, wie dat Lemma ze schriewen eß. Ode doch net? --Jüppsche 14:15, 9. Feb 2007 (UTC)
Dä Wrede schriev: Schäl Sick (luur och bei: Metmaacher:Schäl Sick För nohzelese)
Dä Vörschlach vun däm Caesius es för mich en Odenung. Domet weed keiner enjeschrängk, jet aanzefange. Et es nor do jet ze dun, wo et mieh wie ein Schrievwies jitt. Wievill Atikkele sin dat? Ich jleuv dä Opwand hält sich en Jrenze. För mich es dat ene jode Kompromiss. Keine Satz vun däm, wat einer jeschrevve hät, jeiht verloore. Die Fäll, dat et mieh wie eine Atikkel för ein Thema jevve künnt, wann sich die Lemmata ungerscheide, es domet nit usjeschlosse. Wann dat jenau met dänne mieh Atikkele för ein Thema Senn mäht (do jevven ich däm Caesius Rääch: för ei klein Sätzje dät ich keine neue Atikkel opmaache) möht noch beklaaf weede. Noch e Wöötche zo däm Purodha: Hä wehrt sich met Häng un Föß jäjen alles, wat die Lück hee als Default vörschlage öm ene representative un wesseschafflich anerkannte, jot dokumenteete un et miets jesproche un verstande ripoarische (!) Dialek ze han för die Fäll wo mer sich op jet ripoarisches einije muss. Hä deit immer esu, als ov dat en Todsünd wör jäjen de Rejele vun de Wikipedia. Dä Default, dä mer jetz hoffentlich en de Navijation behalde (hä stellt dat jo, wann ich dat richtich lese in Froch) es för mich dä ripoarische (!) Dialek, dä vun de mieste verstande un akzepteet weede kann. Et es ald öff janz richtich drop henjewese woode: Et jeiht nit dröm ene Dialek en dänne Atikkele vörzeschrieve. Su kütt dat ävver leider immer widder erüvver. Do bovve och ald widder: "mer mööte op Kölsch noh Wrede ömschtëllede". För eine, dä dat esu liss, künnt dr Endrock entstonn, dat alle Atikkeltexte en ein un däselve Schrievwies jeschrevve weede solle. Purodha, ich nemme aan, datte keine fiese Möpp bes, dä dat su darstelle well. Ich dät dat en Odenung finge, wann de dich dovun ens janz klor distanzeere däts.--Manes 19:54, 9. Feb 2007 (UTC)
 • Esch hann mer dat bovve janit eetz dorschjelesse. Mer hann en Ëijnijong, un do lom_mer onß eez enß draan hallde. Esch hann këij Loßß, dat mer jäz widder_enne Kresch mem Ömnänne aanfange. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:46, 9. Feb 2007 (UTC)
Dä Vörschlach vun dem Caesius bedügg, dat mer anstell vun de ripoarisch Tön de wreka-Schrievwies nemme, för bestemmte, bes jetz seldene, ävver in Zukunf öfter aanzetreffe Fäll. Ich han e onjod Jeföhl. Dat Avblocke vun noch su klein Veränderunge un dä Henwies: "Esch hann mer dat bovve janit eetz dorschjelesse" zeich, dat mer uns noch suvill Jedanke maache künne - ov die vernönftich sin oder nit - dat interesseet dä Purodha nit. "Dat "mer mööte op Kölsch noh Wrede ömschtëllede" - dat es jet, wat ich (wie dä Manes) jään jeklärt hätt. Domet dat noch ens janz janz deutlich weed: Mer han em Momang dat wreka-language-interface als Default. Ich ben ärsch doför, dat wä ne andere Default well, dä soll dat jefällichs hee op ksh diskuteere, bevör irjenswo anders jet Neu's beantrach oder sönswie präsenteet weed. Künne mer uns winnichstens dodrop einije oder es dat ald zovill verlangk? --Jan Wellem 00:13, 10. Feb 2007 (UTC)
Leeven Jan Wellem, dä Tëx fum Manes kunnd_esch janit lësse, dä shtundt noch nit doh, wi_jesch jeschrevve hann, dä Manes hädd_en für minge jesaz. Wat De sönß noch schriifß, dofun foshtonn_esch övvohoup nix. Ish hann e Jefööl, mer schwaade annenanndo föbëij.
 • Mer han onß drop jeëijnesch
  1. dat Jede Atikkelle (Nöüje Atikkelle) schriive kann un di nänne kann, wi_t imm jefällt,
  2. un dat bëij Atikkelle, di alld do sin, Jede dobëij schriive kann, wat imm jefällt, möschleschß medd_ennem Shproche_Zeddel draan, un sönß bliif alles, wi_jed_eß,
  3. beß dat mer onß jeëijnesch hann, wi mer_t anndoß maache wolle.
 • Esch hann em Novëmber e paa Froore aan de Shtefftong jejovve.
  1. Beß dat do Antwoote doh sinn, künne mer:
   1. affwaade,
   2. beklaafe, wat mer wolle,
   3. onß övver Saache ëijnije, wobëij mer alle Dijalägg_un Schriifaate akkorat ejal behanndelle.
  2. Unnejaal künne mer maache, wam_mer en OK doför hann, fallß_mer_t krijje, sönß nit, un für_her nit.
 • Esch jlöüven, ejaal behanndelle eß möshlesch, dëijt këijnem wieh, Jede kritt watt_e well; ußßo bëij de Name för Saachjoppe em Momang. (Dä Düüvelskääl behoup, esch hädd_övver de Saachjroppe jät anndoß jeschrevve, ävver dat eß nid_esu)
 • Esch hann këij Loß, ming Zick domet ze fodonn, dat emmer un emmer widdo dorsch_ze_keuje.
Wat Do jäz fö_n Ëijnijong hann wellß ha_sch nit bejreffe. Wann_et met däm zosamme paßß, wadd_esch jrad jeschrevve han, dan hann_esch nix do_jäje, künne mer drövver schwaade. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 04:38, 10. Feb 2007 (UTC)
Leeven Manes, wänn_esch mer di winnije Wööto_böösche un anndere Qwelle aanlure, di_jesch hann, dann betreff dat mer ungerscheedlijje Schriifwiise hann, bahl jede Sigge_tittel. Ußjenome sinn zirka nur fun dënne wëlsche, wo këij äh, äu, ah, å, bb, c, ch, ck, dd, dt, ė, ë, ə, eh, ei, eu, f, g, ie, ij, ih, kk, ll, mm, ng, nn, o, öh, öü, ph, pp, qu, rr, ß, sch, sh, sj, sp, ss, st, tio, tt, ů, uh, üh, v, w, x, y, z dren ënthallde eß, un och nit med -b, -d, -g, -h, -r, -s, -v, -w ophüre, un do_fun noch lang nit all. Dat sinn ärrsch winnish, di övverish bliive. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 04:38, 10. Feb 2007 (UTC)

Esch hann em Novëmber e paa Froore aan de Shtefftong jejovve. schriev de Purodha.

 1. Jo, wat jenou häs do denn do jefrooch?
 2. Dörfe mer dat wesse?
 3. Es dat irjenswo opjeschrevve?
 4. Künne mer dat nohlese?
 5. Kanns do dat ens - em Wootlout - he opschrieve?
 6. Domet mer wesse, üvver wat mer he disketeere? Düüvelskääl 16:58, 10. Feb 2007 (UTC)

(Esch hann ens Nömmersche draan jemaat, domet mer_e besje mieh domet aanfange kann.

 1. Jenou? Dat wëijs_esch doch jäz niz mieh! Ävver wodröm et jingk, dat weeß Do jo wall noch weßße, et schtëijt övverall dousendfarr_eröm.
 2. Ja kloh.
 3. Nää.
 4. Nää.
 5. Un dann darv_esch Der norr_e Shpeejel_ëij aan de Wand nääle, va?
 6. Nää, dat weed jäz jeheim jehalle, süsh 1 un 2.

Leev lück, kridd_üsh enn, dat eß hee këijne Full-Taim-Job fö mesch, dat jëijt nidd_esu. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:42, 10. Feb 2007 (UTC)

Haupsigg ode Houpsick

[der Quälltäx ändere]

Kann eene mol donoh luure, obwohl ich die Houpsick en Haupsigg ömbenannt hann, lande ich immer op d'r Houpsick. Die mööt doch jetzt wie et links ze läse eß Haupsigg heiße. --Jüppsche 15:58, 9. Feb 2007 (UTC)

Bei mer steiht: Haupsigg links unger jangk noh - un och ovve drüvver. --Manes 19:54, 9. Feb 2007 (UTC)

Wie hängk dat zosamme?: Bes jester wor de Haupsigg unger Main Page ze erreiche. Jetz blieven ich bei Houpsick hange met enem redirect, dä nit wigger jeiht?--Caesius 15:53, 10. Feb 2007 (UTC)

Jenau dä Fähler hatt ich och. Bei mir steht Houpsick ömjeleit vun Haupsigg. Jetzt däuf ich die Sigg norrens öm, äwer dann hammer widder Houpsick als Lemma, un die Haupsigg sollt doch als Haup-Enjang och Haupsigg heiße. --Jüppsche 16:24, 10. Feb 2007 (UTC)
Ich ben och doför, dat mer unse Default realiseere: Haupsigg--Jan Wellem 21:53, 10. Feb 2007 (UTC)

Däm Purodha sing Froge usserhalv vun ksh

[der Quälltäx ändere]

Ovve schriev dä Purodha: "Esch hann em Novëmber e paa Froore aan de Shtefftong jejovve". Weil dat hee nit steiht, ich dat ävver för wichtich halde, dat uns Metmmacher sich e Beld maache künne: Hä hät op meta.wikimedia.org jeschrevve:

Questions raised for the Ripuarian Wikipedia

 1. The project was requested, and granted, for a language group - Is it possible or acceptable to reduce it to only one dialect (or spelling) when there is a multitude and none is somehow special or preferred in real life?
 2. Is it acceptable, or desirable, to prefer a specific dialect or spelling over the others in certain areas or components of the website without a compelling technical necessity?
 3. Is it necessary, if such preference decisions are being made (for whichever reason), to follow the idea of equal treatment?

xxx Engk vum Zitat xxx

Zo 1) Hee ha'mer et widder: Nor eine Dialek soll aanjeblich zojelosse weede. Immer widder un immer widder weed dä Endrock erweck, als ov irjenseiner de Schrievwiese en de Atikkeltexte limiteere wollt. Su alljemein, wie dat en dä Froch steiht, betriff dat och de Atikkeltexte. För de Atikkeltexte hät besher en ksh noch keiner verlangk, dat do nor ein Schrievwies zojelosse weed.<br\> Zo 2) Dä wichtichste Deil vun däm Satz steiht hinge: „without compelling technical necessity“. Soll heiße: wann et technisch nit anders jeiht. Keiner well dat, wat hee als „preference decisions“ ungerstellt weed. Keiner hät verlangk, dat mer do wo et technisch möchlich es mieh wie ein Schrievwies ze nemme, dat mer uns do op ein Schrievwies beschränke. Do wo et möchlich es, solle se all ehr Schrievwies krije. Do hät üvverhaup keiner jet jäje.<br\> Zo 3) Die Froch hät ene Bezoch zo 2). „such preference decisions“. Noch ens: Keiner well dat, wat do als „preference decisions“ ungerstellt weed. Keiner hät verlangk, dat mer do wo et technisch möchlich es mieh wie ein Schrievwies ze nemme, dat mer uns do op ein Schrievwies beschränke.

Ich fingen dat nit en Odenung, wat do steiht. Do weed ene verkehte Endrock erweck, als ov et en ksh Lück jöv, die de ville ripoarische Dialekte unnüdich limiteere wollte. Do wo et technisch nit anders jeiht, un mer nor ein Schrievwies han, die mer wäje de beschrängde Technik defineere müsse, do es et nüdich dat mer uns einije. Un dat sollte mer nit unnüdich blockeere.--Jan Wellem 21:53, 10. Feb 2007 (UTC)

Villeich sollte mer da op Meta ens klorstelle. med en eijen Sigg. Ander Frooch: de Purodha säät, bes dat die von meta jeantwort hän op singe Froore könne mer he nit beschließe, dat ei Dialek üvver de andere steit, also - so verstonn ich dat - och nit em Interface. Stemp dat esuh? Düüvelskääl 10:56, 11. Feb 2007 (UTC)
Dat mer uns Meinung sage dürfe, do ben ich och för. Mir wöret och leever, wann de "Stiftung" nit nor de Meinung vun einem allein ze sinn kritt. Wo dat jetz jenau es, wo mer uns Meinung sage dürfe, möhte mer noch ens luure. Vielleich wöret och nit schlääch, wann dat nit nor einer ungerschrieve dät.
Mer han en Einijung, wat dat neue default-language-interface aanjeiht. Dat Arjument. "mer künne nit beschleeße, dat mer eine Dialek üvver ne andere stelle", dat Arjument trick beim default-language-interface nit. Hee si'mer technisch jezwunge eine Dialek ze defineere. Un ich jleuv mer han jetz en passabel Lösung, jod ze lese un vun de mieste akzepteet. Die unnüdije Bemerkunge üvver dat neue default-language-interface: (Däm Caesius sing Lokalliseerungstëxte sinn nit weßßeschafflesch beleesh, et sin_emm sing ëijene) fingen ich jet unfair. Hätte sich die Udröck all us de Nas jetrocke? Oder sin dä Wrede un de Akademie nit wesseschafflich? Wann et jet aan däm default-language-interface (wat mer jetz han) zo verbessere jitt, dann sollte mer dat dun.--Jan Wellem 18:32, 11. Feb 2007 (UTC)


Leeven Jan Wellem, Do fingkß dat nit en Odenung, et wööd ene verkihrte Endrock erweck, alß wi_vënn_et en ksh Lück jöv, di de fille ripoarische Dialekte unnüdich limiteere wöllte. → Joot_fengen esch dad_och nit, ävver_et ess_esu, wi Do schrrifß, et wöh nit. Häß De fellëijsh nit met_krääje. Mer hatte Vürschlääsh (zem Dëijl fum Desch, zem Dëijl kumme se emmer_enß widdo):

 1. De Täxte en de MedijaWikki Lokallësėerong,
 2. De Övverschreffte fun Atikkelle,
 3. Der Täx en Atikkelle,
 4. Der Täx en mannsche Atikkelle,
 5. De Name fun Schabloone,
 6. De Name womet Schabloone opjerofe wääde,
 7. De Name womet beshtemmpte Schabloone opjerofe wääde dörrve,
 8. Der Ennhalld fun Schabloone,
 9. Der Ennhald_en beschtemmpte Schabloone,
 10. Enne Aandëijl fum Ennhalt fun beschtemmpte Schabloone,
 11. De Name fun Saachjroppe,
 12. De Name fun bestemmpte Saachjroppe,
 13. Der Täx en Saachjroppe,
 14. Der Täx en beshtemmpte Saachjroppe,

ze beschrännke oddo ze rejelemëntėere oddo fürzeschriive. Fellëijsch hann_esch jo och noch jät fojäße. E paa Afschnedde hee drövver eß norr_esu ëij. Fozäll mer nit, dat shtünnt nit doh. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:10, 12. Feb 2007 (UTC)

 • Do wo et technisch nit anders jeiht, un mer nor ein Schrievwies han, die mer wäje de beschrängde Technik defineere müsse, do es et nüdich dat mer uns einije. Shtemmp. Dat sinn de Name fun Saachjroppe, di mer en de Atikkelle erinn schriif. Un do_bëij künne mer këijne Dijaläg_un Schriifviiß över de anndere shtëlle, un mößße jät maache, wat för di dat donn joot zem Maache eß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:10, 12. Feb 2007 (UTC)
 • Bëij minge Frore bovve ongerställß De emmer noch, esch däät domet jät sare welle. Et sinn ävver Froore; un esch han mer Möh jejovve, möschleschß klohre, ëijfache Frore op_ze_schriive (allso këij Teeme zosamme_ze_mänge) un wat De zittėeß, hann_esch eez enne Mohnd drop opjeschrevve, oddo noch shpääder, eß etwa do sëllve Ennhald_ävver koum de sällve Wööt, un op dä Sik wo_t shtëijt, och noch enn_enne Zosammehang jeröck, dä di ojinaale Froore jo nit hatte. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:10, 12. Feb 2007 (UTC)
 • Caesius häd sesch nit aan der Wrede jehallde. Hä hät sesch och nit aan de Akkademih jehallde. Övver_et Rhëijnesche Wööterbooch hädd_o nix jesaat; ävver jeschrevve, hä hät sesch noch op_der Asterix op Kölsch betrokke. Dat, wat hä jemaat hat, eß allsu däm sing Ëije_Schöpfong. De Weßeschafflo-(Jroppe) wo hä sesch drop betrick, hann_en beß jäz nit als_enne Nohfolljo aan_äkannt, maache sëllvo jät anndoß, allsu künne mer onß op di nit joot beroofe. Dröm ben ish dojäje, wäm_mer däm Caesius dat Schlöppsche met „weßßeschafflesh“ öm der Halß hange, dat jitt nur Ärrjo. Domet well esch däm Caesius sing Wärrek nit schlääsch maache, em Jäjedëijl, et eß bëßo jäje Schlääschmacherëij jeschöz, wënn_et këij frooch_wördijje Ëtikättscher hät. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:10, 12. Feb 2007 (UTC)
 • Wat de Anndere su saare: — Esch hann övver unß Probleeme met beschtemmp drißßisch oddo veezisch Lück un Jroppe jeschwaadt, övver de Zick. Met Minnsche fun de Shtefftong, met Wikki_Köbeßße fun ando Wikkiß un Wikkipedijaß, med Medmaachere fun anndere Wikkiß un Wikkipedijaß, med Fowannte, med Frünnde, med Weßßeschafflo, Lokalpollittiko, un Lück fun Foëijne. Koum Ëijne jlöüf, dat mer onß ëijnije wääde. Fun dänne, di_jen Mëijnong han, sare de miihßte, mer mööte alle Sprooche ejaal behanndelle, mansh ëijne säät, Kölsch sůllte mer leever jët winnijo bruche, de anndere Shprooche wöre su_wi_su ald benachdëijlesch jenooch. Ëijne mëijnt, mer sullte alleß bes_op Kölsch fojäßße, dat wö en 20 Joh ußjeshtorrve, bëijm Kölsche künnd_et e beßje längo duuore, ävver op këijne Fall mieh wie 40 Joh, beß dad_och ußjeshtorrve wöh. Dann hann_esch noch jehoot, mer bröüshte e joot Waalfofaare un en Affshtemmongsräjelong, ävver övver ättlijje Saache sullte mer onß ëijnijje un nit met de Övverzal affshtemme, sönß dähd_et nit fluppe, enß affjesinn do_fun, dat_e Miihßte onß suwisu koum en Schangß jëvve. Këijne säht, mer sullte op de Kölsch_Akkademie ier Schriifaat sëzze. Wä övvohob_en Aanong dofun hät, wat dat eß un wat domet eß, hällt_se förren Dudjebuot. Fille saare, mer sullte esu schriive wi_de Lück dat donn, ävver jrat_di jleue nit, dat_dat nix ëijnhëijtlesched_eß. De schlääsßte Prochnoß, di_sch jehoot hann fö onß Projäk, kohm fun_ennem Weßßeschafflo, dä alld Johzeente övver de Shprooche em Rhingland fochsch. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:10, 12. Feb 2007 (UTC)
Ich wör doför, dat mer uns Standponk op Englisch zesammefasse und op Meta opschrieve. Mer kütt da em Momang nämlij einijet e bessche spanisch vör. Ich hann dat Jeföhl (Meinung, kei Ungerstellung), de Purodha wollt de Eindruck erwecke, hinger singem Standponk steit de Wikimedia Foundation selvs. Hä well ävver nit jenou saare, wo hä wat jefraach hätt. Zo ons Avstemmung hätte se jesät: Die Wikipedia ist keine demokratische Veranstaltung, esuh schriev hä bovve. Jo, wä hatt dat dann jesaacht? Un en wat för enem Zesammehang? Dat es mer allet net klar. Un de Sigg, die de Jan Wellem zeteet, verstonn ich jenou suh wie dat de Jan Wellem jetz zeröckjetrokke hätt, nämlich (Meinung, kei Ungerstellung): Immer widder un immer widder weed dä Endrock erweck, als ov irjenseiner de Schrievwiese en de Atikkeltexte limiteere wollt. dat stemp ävver net. Ich han he noh nie wen esuh jet saare jehürt. Wann de Purodha dat denk, dann soll hä et beweise. Düüvelskääl 22:29, 11. Feb 2007 (UTC)
 • Do kannß jo maache wat de wellß, ävver esch hann fun Dir et lëzde Mohl em Novämbo jehoot, Do wollz de Täx en Atikkelle rejlemänteere, zig_däm nit mieh. Un wann emmer_esch med Shtefftongslück uze donn hatte, hann_esch janz fürseshtesch fun „part of…“ (allso „Aandëijle“) jeschwaadt, un dat kann_esch jannz jenou belääje: Övverschreffte, Tittele, Name vun Atikkele, Schabloone un Ööt, Enhhalde fun Schabloone, Saachjroppe, uew. Dä Abzt hädd_et för 3-4 Woche widdo fürjeschlaare, bove eß esu enne Fürschlaach, allso fozäll mer nix.
 • Ding widdolijje Ongerställong med (Meinung, kei Ungerstellung) ze ëntscholldijje brengk Der nix, nemm_et leever widdo fott, sönß häß_De fellëijsch balld der Shtaazanwalld_am Halß. Esch hann janz kloh jeschrevve, dat esch bëij de Shtefftong noh_jefrooch hann, un dat mer op dänn ier Antwoot waade sullte ih dat mer wäje mier et Fürtrëkke oddo Benachdëijlijjeen för_en Shprooch/Schriifwiiß beschleeße. Domet eß 100% kloh, dat Ding sujannte Mëijnong en böse Shtemmongsmaache met de Onwaahëijd_eß, un dat eß forbodde, un lass_esch mer och nit jefalle. För Ding zwëijte Ongershtëllong eß dat jenouesu, di nimmpß_de allso bëßo och zeröck. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:10, 12. Feb 2007 (UTC)

ävver esch hann fun Dir et lëzde Mohl em Novämbo jehoot, Do wollz de Täx en Atikkelle rejlemänteere schriev de Purodha üvver mich. Dat es en widderlije Ungerstellung. Dat han ich noh nie jesät!!! Prove it or remove it - sons häs do en Problem! Düüvelskääl 15:17, 12. Feb 2007 (UTC)

This discussion is getting out of control. Purodha writes that I "may be be charged by a public prosecutor" for what he finds are "insinuations" (Ding widdolijje Ongerställong med (Meinung, kei Ungerstellung) ze ëntscholldijje brengk Der nix, nemm_et leever widdo fott, sönß häß_De fellëijsch balld der Shtaazanwalld_am Halß.). Hence, I understand that he threatens to maybe call for public prosecution (if my assumption is wrong, please explain what else that could possibly mean). Although this may sound a little ridiculous (insinuations are no criminal offence), I take it very serious. Similar charges have indeed been sued against wikipedia authors [1], although they appeared unfounded, and that has caused considerable unrest and aggression among the authors of the respective article. (And of course, some annoying correspondence with the respective prosecutor, until the charges were turned down.)

I find such threats absolutely unacceptable, and I demand an explanation. If this was not meant as a threat, I demand the sentence cited above to be explained.

Also, I have asked several times to calm down this discussion, and I was answered something like ripuarian manners are rough by more than one community member, and I therefore ask the community again if we should not restrict the use of threats and curse words here.

Düüvelskääl 19:54, 12. Feb 2007 (UTC)

 • Do bess_et doch, dä nit aan sesch hallde kann un Fiesischkëijte un Leeje fobreit. Do bruchß jo nor domet op_züüre. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:47, 23. Feb 2007 (UTC)
[der Quälltäx ändere]

Leeve Purodha, hüür op, ruude Links ze produzeere. För de "Staatsanwalt" oder för andere die jet beurdeile müsse: Metmaacher:Purodha is wilfully creating red links. For example: On Metmaacher Klaaf:Jan Wellem he creates Wikkipedija_Klaaf:Op_dr_Eck instead of Wikipedia:Op dr Eck. This isn't very helpful for those users, who are looking for more information. The existing page is hidden. Users are invited to open a second article. This isn't very useful to avoid unnecessary double articles. I propose to stop this uncooperative behavior immediately.

--Jan Wellem 22:15, 12. Feb 2007 (UTC)

Dat Agreement üvver dat neue Default-Interface weed in Froch jestellt

[der Quälltäx ändere]

Purodha hät hück us de Haupsigg dat neu Sproch-Interface als Default widder erusjenomme. Domet hät hä in Foch jestellt ov hä dat neue Sproch-Interface als Default vörschlage/ungerstötze deit. Ene Köbes, dä (noh drusse) jet anderes well, als dat (hee en ksh) beklaaf un avjestemmp woode es, ... dat es kontraproduktiv ... wann dat nit janz flöck richtich jestellt weed, dann ben ich för en Avwahl.--Jan Wellem 21:55, 21. Feb 2007 (UTC)

Dat eß doch nix Neuet. Irjendwo in ksh hätte jeschriwe, dat mer zor Zick zwei Defaults hann, sing Ripoarisch Thön un et wreka. Op die Froch vum Mannes (Distanzierung) eß'e doch janitt richtich enjejange. --Jüppsche 22:59, 21. Feb 2007 (UTC)
Wann dat Agreement nit mieh jilt, dann ben ich jezwonge, üvver die Avwahl neu nohzedenke. Dat hat ich ävver bei däm Agreement och deutlich jeschrevve. Ich ben ärsch entäusch dodrüvver, dat dat Agreement nit enjehalde weed. Ich froge mich, wat mer hee üvverhaup noch vereinbare künne ... (Im üvvrije ben ich doför, dat mer e paar Saache ens jrundsäzlich formuleere, för die Lück, die dat janze Spillche hee vielleich ens (vun drusse) verstonn wolle. For those, who are interested in my opinion (there are others) you may read: some basic rules). --Caesius 15:29, 22. Feb 2007 (UTC)

Deijt mer jo leijd, dat esch Ding Fallschmelldong fun dä Houpsik nämme moot. Jäz rääje sesch widdo alle op. Ävver donn doch nit övver jät schriive wat net stemmp. Mer hann keijne default. Mer hann enne kapodde Zoschtand un nuur 1 Shprooch. Mer hann enne Houfe ruude Lengkß krääje. Mer hann en Aanzahl kapodde Saachjroppe, dänne de Atikkelle affhande jekumme senn. En Aanzahl fun unß Söndersigge deijt et nit. Dat hät dä Düüvelskääl esu jemaat. Ih dat nit repareet es, looß dä Quatsch mem bekannt maache. Met öm de 6 Lück für Ding Kölsch-Schriifaat alß Default, 2 Lück wo esch sescher weijß di wolle dat nit, ëijne dä sesch do eruß hääld, un joot 150 wo mer et nit weßße eß mir och jät aabentöjerlesch, fun mer sinn onß ëijnesch ze schwaade. Mer sullte keijne op jät heijß maache, wat mer jaa nit han. Tschö. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:47, 23. Feb 2007 (UTC)

 • Ich schrieve üvver jet wat nit stemmp? Einspruch Euer Ehren: Et jeiht öm dä Default, dä mer demnächs defineere müsse, weil et bei mieh wie einem localisation-file technisch jarnit anders jeiht. Mer müsse uns för ein Variante entscheide.
 • Mer han keine default? Einspruch Euer Ehren: Mer künne jetz drüvver strigge wat ene default es. Nit strigge künne mer dodrüvver, dat de wreka-Usdröck jetz en de Navijation sin. Ene IP-Besöker, dä nit aanjemeldt es, kritt de wreka-Usdröck zo sinn. Dat wor jenau esu beabsichtich un es keine Fähler.
Do häß et emme noch nit bejreffe? Odder wells De nit? Odder wells De de Lück Sand en de Oure schmiiße? Mer zweij wore uns einisch, datt, mer en Ußwaal zwesche dä Lokallisėerong hann welle, di esch jemaat hann, un de Do jemaat häß. Dat hätt ons dä Düüvelskääl kapoot jemaat, un hä hät och NOLL ongernumme, öm singe Fääler ze repareere. Allso künne mer em Momang këijne default hann wi Do et dashtälle woolz, weil mer övverhoup nix zem Wääle hann. Ende. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:33, 23. Feb 2007 (UTC)
 • Ene kapodde Zostand? Einspruch Euer Ehren: de Usdröck vum neue localisation-file, dat mer jetz han sin nit kapoot. Dat Janze es vielleich unvollständich. Et kummen demnächs noch andere Dialekte/Systeme/Usdröck dobei. De wreka-Usdröck sin nit kapott.
Do häß et emme noch nit bejreffe? Odder wells De nit? Odder wells De de Lück Sand en de Oure schtröüje? Ühr hat allolëij kapott jemaat. Woröm sönß sin op ëijmool en Aanzal deutsche un änglesche Täx do, woh alld_enß Övversäzzonge wohre? Woröm sin de Linkß obb_en paar fun de Söndersigge kapoot un jonn op "Esu en Sick jidd_et nit"? Woröm sin op ëijnmool enne Houfe Links rud, di noch en Sekond befür däm Düüvelskääl sing Wërrek op unse ßöövo kohm, en oodenong woore? Woröm foschwende Bellder uß de Aanzeije, die noch dofür aanjezeijsch woote? Woröm foliere de Saachjroppe ier Sigge? Forzäll uß doch këijne Shtußß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:33, 23. Feb 2007 (UTC)
 • Repareere? Jo, ävver esu, dat dat met dänne Usdröck vum neue Interface zosammepass. Et muss nix repareet weede en däm Senn, dat ene ahle Zostand widder herjestellt weed. Et muss jet erweitert/ömdefiniert/jraadjetrocke weede.
Pass_op op wat de schriifß! Esch jlöüven enz, dat Do dat nit werreklesch mëijnz, wat de schriifß. Natöörlesch moß repareet wääde, dat dä Zoschtand fun dofüer widder kütt, un widdo alles jëijt wi et sull. Oddo wells De däm Düüvelskääl sing rude Lengkß behallde? Wellß De hann, dat de Atikkelle uß de Saachjroppe foschwende un dann noch foschwonde bliive sulle? Wellß De, dat de Söndersigge_Lengß en_de Wüßte jonn? Wellß De de onnövosazte Täxte behallde? Isch jlöüv_et nit. Also, esch mëijn et moß reparreet wäde, un mer solle en ußwaal zwesche de ongerscheedlijje Lokaleseeronge krijje. Esch ben et ävver leijd, dat esch dat alle paa Dare widdo opschriive sull un dat eß jäz et läzzde mohl. Wä et schpääder widder weßße wel soll dat hee un bei de 30 älldere mohle wo ejj_et opjeschrevve han, nohlesse. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:33, 23. Feb 2007 (UTC)
 • Ming Kölsch-Schreffaat? Einspruch Euer Ehren: Dun mer doch eine Jefalle: Dat sin nit *ming* Usdröck. Ich han versök mich op zwei anerkannte Quelle (Wrede un Akademie) ze stützte, die hückzedaachs vun dänne Mundaatdeechter jebruch weede. Domet ha'mer en möchlichs breite Basis för de Akzeptanz. Jitt et jet wat mieh jebruch/jeschrevve weed?
Allsu, wänn_et Der nit jefällt, zozojëvve, dat Do der de "Wreka" Ußdröck ußjesöök un se opjeschrevve häß, dann moß esch këijne Bohaij dröm maache. Tatsache eß ävver doch, dat De Desch weder aan de Kölsch-Akademie ier Wööterbooche jehallde häß, noch aan däm Wrede sing, noch aan Ding drette Kwäll. Allu wat sull mer dann saare?--Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:33, 23. Feb 2007 (UTC)
 • Et es ald jet komisch, dat die Lück, die sich besher hee et miets engascheet han jetz plötzlich als Außenseiter un "abenteuerlich" darjestellt wääde. Purodha, mer zwei sin uns (su wie ich dat üvverblecke) einich dodren, dat mer en Sprochevielfalt jaranteere welle. (oder jitt et en däm letzte Satz jet, dat nit stemmp? Bei Dir muss mer jo oppasse met de Bejriffe. Un dann plöcks de de Sätz usenander ... Wöötche för Wöötche ... un dann es plötzlich alles verkeht un stemmp nit. Dat moht jetz ens erus ;-). All dürfe se en de Atikkeltexte schrieve, wie se wolle.
Esch schtonn nit henger Dir, mit Dingem "Default, un mer sin unß eijnesch" — esch han_et Der jenou ussenannderpossumentėert, un et eß en Tatsache, dat mer bëij nit enß 10 fun öm_de 160 Medmaacher weßße, wat se mëijne. Do kam_mer nit fun ëijnesch redde, allëijn schunn nit, öm dä övverijje nit fellëijsch op der Fohß ze trëdde. Wä op esu en Saache net aachte kann oddo well, dä sullt sesch nit alls enne Wikki_Köbes forsööke, esch jlöüven, dat kütt nit joot. Eß ävver nur ming Mëijnong. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:33, 23. Feb 2007 (UTC)
 • Do bes dat Jedöns för de multi-language-localisation-Lösung met am Vörbereite un ich finge, dat de Community a Rääch hät zo erfahre, wat demnächs beaandrach weed. Ich bruch jetz Klorheit dodrüvver, wie dat hee för mich wiggerjeiht. Do häs de Üvverschreff durchjestriche. Wie soll ich dat jetz interpreteere? Vielleich kannste mer jo ens koot helfe (för zwei Sekündche). Es dat durchjestriche, weil dat Wöötche Default dodren steiht? Weed dat Agreement jetz nit en Froch jestellt? Heiß dat jetz, dat dat neue Sproch-Interface demnächs, wa'mer mieh wie ein localisation-file krije, als Default implementeet weed? Dann künne mer endlich die unnüdije Wikipedia:Köbes-Avwahl avbloose un die Lück künne widder Atikkele schrieve, anstatt sich unnüdich opzeräje. --Caesius 21:05, 23. Feb 2007 (UTC)
Et schtëijt jlöv_esch alld all he drövver un och öff jenooch anndoßwoh. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:33, 23. Feb 2007 (UTC)

Isch möösch jähn der Christoph Kolumbus als enne besonder schöne Sigg vörschloen. Doet en e Eenjangsigg enne Liste meed schööne Sigge hen. Et sin nit esu doll viele, die ehr hadd.

Et Tina. 19:58 24.2.7.

Wie mer en Zokonnf Wähle könnte

[der Quälltäx ändere]

Süsh → Wikipedia:Wahle un → Wikipedia_Klaaf:Wahle --Purodha Blissenbach (Klaaf) 20:24, 25. Feb 2007 (UTC)

Dat shteeht op jede Jig! Worüm schrievder ientlisch nit Alles en Platt, z.B. nit:

Cite this article

Diese Seite wurde zuletzt am 17. Määz 2007 um 10:36 Uhr geändert. Dä Enhald steiht unger de GNU Free Documentation License. Daateschotz un Jeheimhaldung Üvver de Wikipedia Hinwies --145.254.121.177 10:42, 17. Mäz 2007 (UTC)

Hallo und Grüsse aus der alemannischen Wikipedia. Mir fällt immer wieder auf wie oft bei als.wikipedia Jahreszahlartikel auf euch verlinkt werden. Meistens steht beim ripuarischen Artikel dann gar nichts drin, auf jeden Fall habe ich allein unter den über 200 Jahrzehnt-Stups nur leere Überschriften gefunden. Ich wollte jetzt mal fragen was genau der Zweck von solchen Aktionen sein soll? Dass gleiche hatten wir auf der alemannischen Wikipedia auch mal, danach waren mehrer Benutzer monatelang beschäftigt den ganzen Mist wieder zu ordnen. Dass einzige was solche leeren Seiten bewirken ist dass die Wikipedia im Ranking ein paar Stellen hoch kommt, aber was soll das bringen wenn kein Inhalt da ist? Die "Dialekt-Wikipedien" werden sicher vorallem erstmal der Sprache wegen gelesen, wenn dann nur lauter leere Seiten zu finden sind kommt sicher niemand wieder um nochmal nachzulesen. Auf der alemannischen Wikipedia ist es inzwischen so dass ein Artikel nach 2-Wochen mindestens zirka 5-Sätze lang sein muss, sonst wird er gelöscht. Weniger ist hier mehr, lieber weniger qualitative Artikel als viele leere Seiten. Viel Erfolg, -- 09:10, 9. Jul 2007 (CEST)

In der Anfangszeit wurden immer wieder Jahres- Datums- usw. Seiten angelegt, die sehr unterschiedlich aussahen, und kaum verlinkt. Irgendwann bin ich hingegangen und habe per Bot alle noch fehlenden einheitlich angelegt, und die meisten andern angepaßt - was deutlich weniger Arbeit war, als eine Anleitung zum Anlegen und Verlinken von solchen Artikeln zu schreiben. Daß es sie gab, hat anfangs auch Leute beflügelt, etwas hineinzuschreiben. Ich bin nach wie vor der Meinung, daß es gerade für Neulinge leichter ist, in einem bestehenden Rahmen eine Zeile einzufügen, als erst noch den Rahmen schaffen zu müssen. Die Jahrzehnte, das gebe ich zu, hätten wir uns wahrscheinlich sparen können, sie wurden kaum angenommen. Ich hatte sie vor allem für die Zeit vor 1000 (Johr) als fruchtbarer erwartet, um Ereignisse mit nur ungefähr bekannten Jahreszahlen aufzunehmen — nur über diese Zeiten schreibt z. Z. kaum jemand.
Nebenbei dienen alle diese Artikel natürlich auch als Navigationshilfen.
Es gibt unsere Wikipedia erst seit gut einem Jahr, die Zeit als Testwikipedia mitgezählt, nicht einmal zwei Jahre. Da sollte man nicht ungeduldig sein, die Jahre, Jahrzehnte und Tage werden sich füllen.
Ich habe - neben der Erweiterung der Navigationsschablonen, die um und vor Christ Geburt noch versagen - auch auf meiner langfristigen Arbeitsliste, daß ich verschiedene Klassen von historischen Daten systematisch eintragen will. Damit sollte in den meisten Jahren wenigstens ein Ereignis erscheinen.
--Purodha Blissenbach (Klaaf) 10:56, 9. Jul 2007 (CEST)[Beantworten]
→ wigger: Wikipedia Klaaf:Op dr Eck/2008#Stubs

Betawiki: better support for your language in MediaWiki

[der Quälltäx ändere]

Dear community. I am writing to you to promote a special wiki called Betawiki. This wiki facilitates the localisation (l10n) of the MediaWiki interface. You may have changed many messages here to use your language in the interface, but if you would log in to for example the English language Wiktionary, you would not be able to use the interface as well translated as here. Infact, of the 1798 messages in the core of MediaWiki, 1131 messages have been translated. Betawiki also supports the translation of messages of almost 80 extensions, with about 1050 messages.

If you wish to contribute to better support of your language in MediaWiki, as well as for many MediaWiki extensions, please visit Betawiki, create an account and request translator priviledges. You can see the current status of localisation of your language on meta and do not forget to get in touch with others that may already be working on your language on Betawiki.

If you have any further questions, please let me know on my talk page on Betawiki. We will try and assist you as much as possible, for example by importing all messages from a local wiki for you to start with, if you so desire.

You can also find us on the Freenode IRC network in the channel #mediawiki-i18n where we would be happy to help you get started.

Thank you very much for your attention and I do hope to see some of you on Betawiki soon! Cheers! Siebrand@Betawiki 19:44, 7. Okt 2007 (CEST)Aschiif: 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · aktoäll