Wikipedia Klaaf:Wahle

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Uß de Wikipedia

He schwaade mer drövver, wi en de Wikipedia för de ripoarische Shprooche de Waale affloufe

Eetze Faßßong Febrowa/Määz em Joohr 2007[der Quälltäx ändere]

Esch hann ens enne Förschlach zosammejeschrevve, wie mer de Wahle en Zokunnf affhallde künne, domet mer klore Räjelle han un et keijne Kieß jit, un mer onß net för jede Flejedress enne Protëßß ennhanndelle. Dobej hann_esch mesch em wesentlesche aan de Wikipedia op Deutsch orrjentėet, ävver och e paa anndere Wikies ier Räjelle jelässe.

Et eß nur enne Förschlaach, un wann jet komplezėet jeschrevve eß, dann dröm, wėijl mer nix kööteres ennjefalle es, wo mer sesh denoh widder dröm shtrigge künnt, wännet knapp weet, odder wann sesh jät ußße_eröm änndert.

(Et eß jäz nit esu jeschrevve, ish mëijn, mer künnte Affwaale jenou_esu räjelle, ävver för Affshtemmeonge die kenn Wahle sen, wëijs_esch nit rääsch)

Vörschlach :

Aff der zehne Wahl för enne Wikki-Köbes loufe en de Wikipedia för de ripuaresche Schprooche de Wahle esu aff:

Am Aanfang :
 • Jede kann enne Klaaf övver en Wahl un Kandidate aanfange. Doht dat Op dr Eck.
 • Kandidate sollte mieh wieh e Johr dobei sinn un ööhndlesch övver 500 jrüßerre Ännderonge aan Atikkelle jemaat hann.
 • Jede, dä med Affshtemme kann, kann enne Vörschlag för en Wahl mache. Et eß en jode Idee, eetß ens e beßje eröm ze frore un ußseschßlos Saache jaanit annzefange.
  Well mer_en Wahl aandeuje, dann moß mä:
  1. singe Kandidat/in frore, op_et jenehm wöh, un wann jo:
  2. Op dä Sigk Köbes-Wahl, henger dänne, di alld do senn, enne neue Affschnedd opmache,
   1. De Övverschreff es etwa:
    su-un-esufillte Förschlag Name-fum-Kandidat“.
   2. Do dronger küt enne Saz, dat dä jez fürjeschlaren eß, zojeshtemmp hät, dat mer övver inn op dä Klaafsigk schwaade kann, un hee donoh nur de Stemme stonn. Dann enne Saz, fun wann bes wann de Affshtemmong jeiht, dat eß fun hück pluß ëijne Moohnd öm 0:00 Uhr UTC (Server-Zick, dad_eß die mer med ~~~~ automatesch ennjedrare kritt, dat eß öm ein odder 2 Stond anders, wi de Uhre em Rhingland)
   3. Do dronger kumme dreij Övverschreffte, di sare „Doför, dat dä/et kandidat zom name för dat amp weed.“ un dann dat sellve för „Dojääje,“ un „Eß mer dorr_ejaal, ob …“
  3. Zoläz määt hä op dä Klaafsigk fun de Köbes-Wahle desellve Övverschreff wi bovve am Aanfang, „su-un-esufillte Förschlag Name-fum-Kandidat,“ un eß eetß ens fädesh.
Affshtemmongß_Zigk :
 • Op dä Klaafsigk:
  1. kammer alles beschwaade ävver nit affshtemme;
  2. Jede darref un soll övver de Kandidate schwaade.
 • Op dä Köbes-Wahl-Sigk:
  1. kammer sing Shtemm enndraare un och widder fott nemme un ömänndere. Jezallt wed nur, wat am Engk do shteiht. Et soll met # bejenne un moß met ~~~~ „ongerschrevve“ sinn.
  2. En koote Jrond för en Shtemm eß jään jesinn.
  3. Kommäntaare zo anderlückß Stemme, lange Texte, un Saache oohne „Ongerschreff“ wääde op die Klaafsigk ömmjetrokke. Ußer en demm Fall, darref mer nur sing ëijen Saache änndere.
Esu weed ußßjezallt :
 1. Shtemme fun nit aanjemelldte Lück wäde nit jezallt.
 2. Shtemme fun Bots wäde nit jezallt.
 3. Shtemme fun Neuje Medmaacher zälle eetß:
  1. wenn Eine mieh wie 33 Daach lang aanjemelldt wohr,
  2. un ußßoerdämm mieh wie 15 Mohl jät zo Atikkelle bëijdraare hät:
   1. un et sellver erinn jeschrevve hät (zällt)
   2. ob enner Klaaf_Sigk jeschrevve, wat enne Anndere en dä Atikkel övonomme hät (zällt med)
   3. wat widder fottjeschmeßße wood, zällt nit
   4. wat op enner Fottschmiiß-Less shteiht, zällt nit.
 4. Wänn fun ëijnem Medmaacher mieh wie ein Shtemm do eß, zällt keine dofun.
Jewält eß unsere Kandidat, wenn :
 1. minnßtens esu vill Shtemme zälle, wi 1/10 fun de Aanzahl Medmaacher, die am Daach, wo de Waal aanfeng, en de Fröh öm Meddernaach aanjemeldt woore. Ejal, obb_et Enthalldonge, För- odder Jäjeshtemme sin (Quorum)
 2. un minnßtenß dubbelt esu vill Jo-Stemme wie Nä-Shtemme zälle. (2/3 Miehheit)
Donoh :
 1. Noh dämm Ußzälle weed 3*24 Shtund un dann bes Meddernaach UTC jewaadt, domet sesch Lück mellde künne, wänn_se enne Fääler jefonge hann. Wenn ene Jrond do eß, kann enne Bürrokraad di Zick och länger maache, beß alles kloh eß.
 2. Enne Bürrokraad moß dat dann ömsäzze.

E paa Övverläjonge, med dersëlve Nummere öpjeföht, wi em Förschlaach:

Am Aanfang :
 • Ih dat zo förmlesch weed …
 • Esch hann ëijnfach enß Zaale jenomme.
 • Aff hee ess_et dann ofizjäll, un soll op di Köbes-Wahl-Sigk, die bëij Metta_Wikki rejeßtrėerd eß.
  1. Oone Zostemmong leuf nix, sönß voplemrere mer nur unß Zick
   1. De Övverschreffte sullte all ongerscheedlich sinn, un esu sinnm, dat se — automatesch en de „Neuste Änderunge“ ennjedrare — direk sare, wat anjesaat eß.
   2. Eß joot, wann do norr_enß jenou shteit, wat leuf, weil de Minsche luure jän jrad nur op dat, wat se om Scherrem hamm.
    För de Uhrzick fum Server sperch, dat mer söns bei de Zickömshtellonge Wahle krijje, di en Shtond länger odder kööter wie de anndere sin, wö onjerääch; ävver weshtejjer, mer kann sesh aan dat hallde, wat automatesch en de Sick ennjedraare weed. Sönß moß mer emmer de Sommer un de Winterzick ömreshne, un dann beschwert sesh bestemmp enß Eine, dä et nit kappeet hät oder ömjekiert jereshnet hät, oder esu …
   3. De Övverschreffte sullte all ongerscheedlich sinn, un esu sinnm, dat se — automatesch en de „Neuste Änderunge“ ennjedrare — direk sare, wat anjesaat eß. Ußßodämm sullt ovvedrövver jenou shtonn, wat mer kritt, wämmer sing Stemm dronger schriif. (Beim Affwääle kann_et leischter paßßėere, odder bei annder Frore: Esch ben dojäje, dat mer et nit anders maache: Jo / Nä / Ënthalldong - wie woh dat norr_enß jemeindt?)
  2. He künnt noch hen, dat hä singe Fürschlaach bejrönde un singe kandidate lobe sollt. Emmer beßßer, et moß sich nit dä Kandidat sellver beweiräuschere. Fingen isch ävver nid-esu wischtesch.
Affshtemmongß_Zigk :
 • Op dä Klaafsigk:
  1. Weschtesch eß mer ze saare, dat och Lück di nit affstemme künne, denn ier Stemm nit zällt, med_schwaade sulle!
 • Op dä Köbes-Wahl-Sigk:
  1. odder sullte mer {{jo}} {{nä}} -Schabloone fürschriive? Esch dëngk, nit nüdesch.
  2. Domet et Zälle nit zo schwieresch weed.
Esu weed ußßjezallt :
 1. Dat hätte mer jo jähn alld esu jeräjelt jehatt
 2. kloh, oddo?
 3. Neuje Medmaacher& zälle eetß:nbsp;…
  1. mer künnte och sare 3 Daach ieh de Affshtemmong opjemaat wood, ävver dan kumme de Pingelsfotte med einzelne Stonde, un esh mëijn et hät keine Senn, de Affshtemmonge nur af Meddernaach aanzefange …
  2. wie bëij de Deutsche
   1. klohm hovv_esch …
   2. Falls ens en Sigk jeschöz eß, un dä Neuje do nit dirägg_eraan darref.
   3. domet nit flöck Eine 15 Mol Shtußß schriif …
   4. et sellve
 4. Sellver op der ëijene Krohm op_paßße!
Jewält eß unsere Kandidat, wenn :
 1. (Quorum) Wënn sesh Ëijne sëllver fürschläät, för sesch sëllver shtemmp, un dann dëijt sejj_enne Mohnd lang nix. Dä soll nit jewäält sinn. Och nit, wenn sesch koum ëijne dofö entreßßet, en Stemm affzejevve.
 2. Wie bei de Deutsche, ußßer, dat mer unß dubbeld_esu fill Zick lohße. Ävver bëij onß eß jo och winnijo loßß.
Donoh :
 1. Dat eß enne jode Usuß em Netz, dat jede singe ëije beijdraach överprööfe kann.
 2. Dat weed wall esu sinn mößße.

Esu, dann schriift enß Ühr Mëijnonge op. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:24, 25. Feb 2007 (UTC)

 • Joh, en der Wind jedrißßen: Jewält eß unsere Kandidat, wann : minnßtens esu vill Shtemme zälle, wi 1/10 fun de Aanzahl Medmaacher, die am Daach, wo de Waal aanfeng, en de Fröh öm Meddernaach aanjemeldt woore. Ejal, obb_et Enthalldonge, För- odder Jäjeshtemme sin (Quorum) Dat künne mer nit mieh maache, met dä jannze automattesche Aanmeldunge, alld joot övver Dausend, krijje di nieh mieh jenooch Stemme zersamme. Also, wat maache mer? Jaa kei Quorum? E Quorum uß de jraad Aktieve? Esch jleuf, mer sin jrad esu winnisch, dat mer dat Quorum falle lohße sullte. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 04:00, 21. Okt 2008 (CEST)Beantworten[Beantworten]