Wikipedia:Wahle

Uß de Wikipedia
Opjepaß:
 • Dat hee is en Räjel, di esu aanjewandt weed.
 • Mer kann se op dä Klaaf_Sigk beschwaade.
 • Doht hee nix ännderre. Wat kloh ußklamüsert eß, deiht enne Wikki-Köbes fun dä Klaafsigk noh hee övernemme.

En de Wikipedia för de ripuaresche Schprooche loufe de Wahle esu aff:

Am Aanfang :
 • Jede kann enne Klaaf övver en Wahl un Kandidate aanfange. Doht dat Op dr Eck.
 • Kandidate sollte mieh wieh e Johr dobei sinn un ööhndlesch övver 500 jrüßerre Ännderonge aan Atikkelle jemaat hann.
 • Jede, dä med Affshtemme kann, kann enne Vörschlag för en Wahl mache. Et eß en jode Idee, eetß ens e beßje eröm ze frore un ußseschßlos Saache jaanit annzefange.
  Well mer_en Wahl aandeuje, dann moß mä:
  1. singe Kandidat/in frore, op_et jenehm wöh, un wann jo:
  2. Op dä Sigk Köbes-Wahl, henger dänne, di alld do senn, enne neue Affschnedd opmache,
   1. De Övverschreff es etwa:
    su-un-esufillte Förschlag Name-fum-Kandidat“.
   2. Do dronger küt enne Saz, dat dä jez fürjeschlaren eß, zojeshtemmp hät, dat mer övver inn op dä Klaafsigk schwaade kann, un hee donoh nur de Stemme stonn. Dann enne Saz, fun wann bes wann de Affshtemmong jeiht, dat eß fun hück pluß ëijne Moohnd öm 0:00 Uhr UTC (Server-Zick, dad_eß die mer med ~~~~ automatesch ennjedrare kritt, dat eß öm ein odder 2 Stond anders, wi de Uhre em Rhingland)
   3. Do dronger kumme dreij Övverschreffte, di sare „Doför, dat dä/et kandidat zom name för dat amp weed.“ un dann dat sellve för „Dojääje,“ un „Eß mer dorr_ejaal, ob …“
  3. Zoläz määt hä op dä Klaafsigk fun de Köbes-Wahle desellve Övverschreff wi bovve am Aanfang, „su-un-esufillte Förschlag Name-fum-Kandidat,“ un eß eetß ens fädesh.
Affshtemmongß_Zigk :
 • Op dä Klaafsigk:
  1. kammer alles beschwaade ävver nit affshtemme;
  2. Jede darref un soll övver de Kandidate schwaade.
 • Op dä Köbes-Wahl-Sigk:
  1. kammer sing Shtemm enndraare un och widder fott nemme un ömänndere. Jezallt wed nur, wat am Engk do shteiht. Et soll met # bejenne un moß met ~~~~ „ongerschrevve“ sinn.
  2. En koote Jrond för en Shtemm eß jään jesinn.
  3. Kommäntaare zo anderlückß Stemme, lange Texte, un Saache oohne „Ongerschreff“ wääde op die Klaafsigk ömmjetrokke. Ußer en demm Fall, darref mer nur sing ëijen Saache änndere.
Esu weed ußßjezallt :
 1. Shtemme fun nit aanjemelldte Lück wäde nit jezallt.
 2. Shtemme fun Bots wäde nit jezallt.
 3. Shtemme fun Neuje Medmaacher zälle eetß:
  1. wenn Eine mieh wie 33 Daach lang aanjemelldt wohr,
  2. un ußßoerdämm mieh wie 15 Mohl jät zo Atikkelle bëijdraare hät:
   1. un et sellver erinn jeschrevve hät (zällt)
   2. ob enner Klaaf_Sigk jeschrevve, wat enne Anndere en dä Atikkel övonomme hät (zällt med)
   3. wat widder fottjeschmeßße wood, zällt nit
   4. wat op enner Fottschmiiß-Less shteiht, zällt nit.
 4. Wänn fun ëijnem Medmaacher mieh wie ein Shtemm do eß, zällt keine dofun.
Jewält eß unsere Kandidat, wann :
 1. minnßtens ein Shtemm ußer em sing eije zällt, (Quorum)
 2. un minnßtenß dubbelt esu vill Jo-Stemme wie Nä-Shtemme zälle. (Övverzahl vun zwei Drettel)
Donoh :
 1. Noh dämm Ußzälle weed 3*24 Shtund un dann bes Meddernaach UTC jewaadt, domet sesch Lück mellde künne, wänn_se enne Fääler jefonge hann. Wenn ene Jrond do eß, kann enne Bürrokraad di Zick och länger maache, beß alles kloh eß.
 2. Enne Bürrokraad moß dat dann ömsäzze.