Wikipedia Klaaf:Köbes-Avwahl

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Uß de Wikipedia

Zo dä Köbes-Avwahl[der Quälltäx ändere]

Et deit mer wieh, wa'mer dä Purodha verleere däte als Köbes. Ävver su, wie dat hück jelaufe es darf dat nit noch ens laufe. Soll heiße: Dat sich zwei Köbese drusse (usserhalv vun uns ksh-wikipedia) nit einich sin. Wat jitt dat för e Beld vun uns ripoarische Wikipedia? Mer woren uns einich üvver dat neue Interface als Default. Un wann dä Purodha dann henjeiht un deit drusse dat neue Interface als Default verhindere, dann es dat nit en Odenung. Wat wör dann schlemmes passeet, wa'mer dat neue Interface als Default implementeet hätte? Dat wat jetz durch sing Intervention passeet es, es för uns Image drusse nit besonders jod. Ich ben koot doför, däm Purodha mi Vertraue fottzenemme. Metmaacher:Caesius/to_whom_it_may_concern --Caesius Medmaacher:Caesius/to_whom_it_may_concern --Caesius 19:24, 19. Jan. 2007 (UTC)


Hemmel Herrjott well dat dänn këijne bejriife! Esch hann forsöök, et ze Rëtte! Dat mer unß noh drußße nit ëijnisch woore, fengen esch schlėmm. Ävver et eß dä Düüvelskääl jewääse, dä oohne Affshtemmong fürjeprësch eß. Un wëijl hä ußßerdämm nit jood jenooch jewoß hät, wat jedonn wäde moot, un paßßėet eß, wat hä jesaat hät, däßwääje klapp dat jez nit. Eijfach nur enß froore, „wat mößße mer jëz donn?“ oddo „jëz künne mer däm Caesius sing Schriifwiiß jo en et svn dunn looße“ un de Antwoot wöö jewääse, künne mer maache un mer möße di Dattë MessagesKsh_ksh_wreka huhlade looße. Wänn die jood es un dëijd_et, dann de MessagesKsh (wo dä Jan Wellem ald et reschtejje ennjedraare hät. Dä hät jewoß, wat däm Düüvelskääl noch nit kloh woo) Allso, dat hät dä Düüvelskääl ze foantwoote, domet hann esch nu wėrreklesch nix ze krijje.

Sulle mer jäz däßwääje henjonn, un däm Düüvelskääl sing Oppjave als_enne Köbes affnemme? Künne mer donn, künne mer lohße, et määt këijne Ongerscheed. Mer künne inn nit dran hinderre, Saache ze donn, oohne sesh med anndere ze beschwaade, mer künne inn nit draan hinndrere, op Mediazilla öönzjet ennzedraare, uew. mer däte nur ëjne winnijo hann, dä Sigge fottschmiiße darref, di mer nit mieh han wolle. Un wat sull dat? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 22:01, 19. Jan. 2007 (UTC)

Leeve Caesius, Do frööchß: „Wat wör dann schlemmes passeet, wa'mer dat neue Interface als Default implementeet hätte?“ Mer hann dangk Düüvelskääl dat neue Interface als Default implementeet (Un üßßerdämm jëz als_et ëijnzijje) Et Resultat süühß De. Et hät sesch nix jedonn. Un jenou dat wullt esch anndoß maache loohße, un jenou dobëij eß mer dä Düüvelskääl en der Rögge jefalle. Esch wëijß ëijnfach nit, wi esch domet ömjonn sull, wat Do mer jäz öngershtëllß. Loor Der doch em svn dat Bëijspell Sërbesch aan (Sr Sr_jc Sr_ec Sr_jl Sr_el) — jenou dat hann esch en Mediazilla:8690#4 un #18 erinn jeschrevve. Wat hädd_esch dann sönß maache sulle? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 22:01, 19. Jan. 2007 (UTC)

Bevür dat mer he üvver jet klaafe wat noh dinger Meinung nit alle bejreffe hän, versöök ich ens zesammezefasse wat de op dem Ingerface-Klaaf am 19.1., om 9.51 jeschreve häs: do häs jesäät, wann mer dat esuh mache wööde wie ich dat op mediazilla vürjeschlare hän, dann wööde mer dat Resultat nit in uns Wikipedia sinn, zondern nur wann mer Ripoarisch in andere Wikipedias als Sproch wähle deit. Un jetz schrievs do: Mer hann dangk Düüvelskääl dat neue Interface als Default implementeet (Un üßßerdämm jëz als_et ëijnzijje) Et Resultat süühß De. Et hät sesch nix jedonn.
Wann mer dat zesamme nimmt, mösste dat ja heiße: in uns Wikipedia hätt sich nix jedonn - ävver wann mer zB. en de deutsche Wikipedia Ripoarisch als Sproch instellt, süch mer dat Interface vum Caesius. Joot - ich han et probeet, et es nit de Fall. D.h.
  • entweder dat stemp nit wat do vürher jeschrevve häs (dat mer et von usserhalv süch ävver nit vun drinne)
  • oder et es nämlij noh jar nit op svn opjespillt woode, wäjje de Klopperei op Mediazilla
Kannz do dat bitte erkliere?

Düüvelskääl 12:03, 20. Jan. 2007 (UTC)

 • Wat op däm ßööver fun de Deutsche Wikkipedija för ßoffwäer_Stand löüf, dat kannß_De sellvo nohluure, unger de:Special:Versions wänn_esch dat reschtesch em Kopp hann. Wann_et do nit schtëijt, moß_de de Lück froore, di med däm ßoovo_Bedriief ze donn hann.
 • Däm Raymond singe fallsche Pätsch eß em svn. Dat ess_en öffentlesche Saach, et kann jeede aanluure. Häzte op däm sing Wëbsigk alld längs sëllvo nohluure künne. Wi mer dat määt hatte mer ävver zigk Moonde op de Ingerfäjß Sigk shtonn. Kann_et sinn, dat Do desch e beßje doo shtellß?
 • Dat dä Pätsch fokiert eß, dat häß Do zo foanntwoode, endämm dat De dat Zeusch onnjeprööf en et svn häß paijtsche looßhe. Esch hann_et noch fosöög_et_ze rädde, ävver Do beß mer jo flögg_en der Rögge jefalle un häß och för Scheij_Schtemmong jesorrsch bëij Lück, med dänne mer uns bëßßo joot shtonn sůllte.
 • Wann de Saache fum svn op di ßööve jespellt wääde, kann esch nit beschtemme. Do_drövver moß_De met dänne rëdde, di dat maache.
 • Zigk dämm esch jesinn hann, wi vill en Dingem Shnellschoßß all fokiert wooh, ben esch jo nuur fruh jewääse, dat_e noch nit ovvonumme wooh, esch woß jo alld, wat för_enne Dreßß onß äwaad, wänn_e kütt. Süch Der aan, wadd_esch övver de $namespaceNames jeschrevve hann.
 • Enzwesche sinn_esch övverall ruude Lenkß opdouche, wo fröjoh këijn woore, hä eß allsu enzwesche aanjekumme. Dämm Caesius ess_et oğ_ad_[[Klaaf:Shpezjal:Letzte Änderungen|opjefalle]]. Alsu jeede Sigk, die mer jëz beärrbëije, wo sujet dren eß, jëijt kapott, un mer mößße se norrens opmaache un nöü affspëijschere, wänn dä Fääler widdo oppjehovve eß. Esch wëijß Ëijne, dä dorsch de nöüßte Ännderonge aff jeßterre Ovend plööje, un dat dann důnn weet, 18px, ne. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 05:03, 23. Jan. 2007 (UTC)

we want Purodha in our team, but ...[der Quälltäx ändere]

Purodha has prevented the new interface without creating an alternative solution. His destructive criticism outside of ksh is an inbearable clumsiness. His announcements of improving the interface-situation are inconsistent with his behavior of constant inventing new spellings of districts of Cologne. Instead of helping us with the new interface he is constructing redirects.

On the other hand this guy has some knowledge in his brain. Sometimes he seems a bit arrogant, when refering to his knowlegde. But: To have technical freaks, like Purodha, in a team, is a big advantage. Should we give him a last chance to proof his good will?

If he explicitly declares, that he agrees with the definition of the wreka-interface as default, as the team defined it ... OK. It shouldn't be very difficult, to confirm or to reject this agreement. --Jan Wellem 21:33, 19. Jan. 2007 (UTC)

Your 1st paragraph is complete desinformation.
 • It was Düüvelskääl who sabotaged the orderly testing, and delivery, of Caesius's additiional Kölsch translation.
 • It was Caesius, who in the German WP introduced slander into a pure technical conversation,
 • It was Düüvelskääl, who opened a bug in Mediazilla with false information, wrong data, and insinuated and ranted, when I pointed his errors out.
 • It sheer pretence to say, I were 'inventing' new spellings. It is my freedom to choose, using which spelling I write about which subject — as much as it is your, and everybody else's, to do the same, as long as its NPOV, correct, and nondestructive.
 • I have not begun a single article about a district of Cologne and iirc exactly one of more than 100 on a quarter of Cologne, I have not altered their names/spellings except adding bracketted disambiguation tags, such as (Kölle) or (Shtadtbezirk) etc. Stop such false assertions.
 • It is entirely up to me, if, when, and what I do as an editor. If I patrol new articles, and I see that there are red links to differently spelt existing pages, I create the needed redirects at once. Everything else was uneconomic. It is none of anybodies business, to moan about, or dump his/her grumpiness on me.
 • Finally, I am under no obligation whatsoever, to develop/extend MediaWiki. I do, because I want to. I do coordinate with willing editors of this Wikipedia, and with several technicians outside, because I want to achieve the best solution possible for the users of the Ripuarian Wikipedia, and likely all others wikies. I wrote and submitted several dozen bug reports, suggestions, enhancement patches, extensions and separate tools, to maintain MediaWiki and related softwares, since this Wikipedia was set up. Having several Ripuarian localizations was on my agenda already before the Testwiki was set up. I lobbied for their acceptance ever since I began preparations for the 1st Ripuarian localization. Stop spreading lies. and Stop giving me orders. You're not in a position to do so
Please understand one thing. All this stuff is totally unrelated to my role as an admin in some wikies, including here. I do not need admin rights for tis work. Even if I did: I can set up own wikies. You cannot threaten me into altering my ways of setting up Ripuarian localisatios for MediaWiki. Leaving alone the peculiarity, that I shall do exactly what you currently want anyways.
Maybe with my last two paragraphs, I am a bit barking at the wrong tree. If so, no offense intended. I just cannot keep all the details in mind, of who wrote what, and when. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 05:03, 23. Jan. 2007 (UTC)


Dat neue Default-Interface es zo respekteere[der Quälltäx ändere]

Leev Lück, maht de Auge op. Met däm Purodha es datt neue Interface als Default, su wie ehr dat wollt un wie dat avjestemmp woode es, nit hennzekrijje. Dat Meinungsbeld wor klor. Do jov et nix draan ze deutele. Un trotzdäm hadder et nit jeschaff. Et es aan dr Zick, dat ehr doför sorcht, dat die avjestemmpte neue Interface-Default-Lösung respekteet un ömjesatz weed. Wann dä Purodha, do nit metmaache well, dann soll hä sing Fengere druss halde. Dat Interveneere, su wie hä dat jedonn hätt es ärsch onjescheck un kontraproduktiv. För dä Caesius, dä sich vill Möh jejovve hät met däm neue Interface un all die andere, die endlich en neu Navijation sinn wolle: Ehr hat ming volle Ungerstötzung, wann et doröm jeit, dat neue Interface als Default zo installeere. Wann et doför nüdich es, däm Purodha de Sysop-Räächde fottzenemme, dann och dat. Ich luuren am Mondaach noch ens hee eren. --Manes 21:01, 20. Jan. 2007 (UTC)

Oure op eß joot! Looß Der fun däm Düüvelskääl nur keijne Sand en de Oure shtreuje. Hä häd_et fobock — Allordengß moß mer saare, dat dä Caesius imm en Shtëijlfürlare jelivvot hät, washëijnlesch oohne böse Welle — hä hät sesch net aan dat jehallde, wat alld iiewesch opjeschreve shtund, wi_jet tëshnesch loufe moß, un su leuv_et jäz och, wann de annder Ëntweklere metshpelle. . --Purodha Blissenbach (Klaaf) 05:03, 23. Jan. 2007 (UTC)

Ich well keine Köbes avwähle[der Quälltäx ändere]

Ich weiß et nit, wie mer dat henkrije ... ich ben zeemlich önjlöcklich dodrüvver, dat sich die zwei (dä (Metmaacher:Düüvelskääl un dä Metmaacher:Purodha) nit verdrage. Wör dat en Lösung, wa'mer de Wikipedia:Köbes-Avwahl en et Archiv verschiebe däte, su dat dat leddich weed, su dat et kein Köbes-Avwahl mieh jitt, nit för dä Düüvelskääl un och nit för dä Purodha. Ich kan nit för andere handele ... ävver ich wör doför, dat mer de Verjangenheit hinger uns loße un noh vürre luure. Wann et nüdich es, sich för Missverständnisse/Fähler/Schnellschüss zo entschuldije dann dun ich dat. Ich selver wor jet flöck met däm neue Interface un hatt jedaach, dat dat einfach zo emplenteere wör. Jetz sinn ich, dat do noch e paar mieh Ecke sin, die mer nemme müsse. Et es noch jenoch Arbeid zo dun. Ich ben doför, dat mer die Saache, die noch nit klor sin op en Sigg opschrieve, wo die Lück zosammekumme künne, die et interesseet. Ich han doför Wikipedia:Op dr Eck aanjelaht.--Caesius 15:14, 4. Feb. 2007 (UTC)

Ich sin dinger Meinung. Mer könne de Köbes-Avwahl avbloose. Wann de Purodha d'accord es, dat hä net op Meta Andräch stellt oder ungerstötz, andere Köbesse ohne Avwahl losszeweede. Un vielleich daför sorch dat de aale Andräch zeröckjenomme weede. Dann könne mer dat he och zeröcknemme. Un dann es et noch nüdich, de Tonfall he jet ze mäßije. Et jeit nit, sich üvver "false insinuations and public lies" opzereje, wann mer selvs siggweis Anschuldijunge un Ungerstellunge maat.

Wann dat nit jeit, hann ich noch zwei ander Kompromess-Vürschläch:

 • de Purodha un ich - mer drete beide zeröck. Un weede nit widder jewählt.
 • all Köbesse drete zeröck - un mer maache klore Neuwahle.

Wat haltet ihr davon? Düüvelskääl 16:41, 4. Feb. 2007 (UTC)

Parrallell zom läzde jeschrevve:

Ish fengen, dad_op dä Afwaal Sigk enne Houfe Krohm schtëijt, dä för mesch op he di Klaafsigk mööt, un dat op dä Afwaal_Sigk, ußer däm Oproof un der Stemme nix shtonn sullt. Däm Düüvelskääl sing Ajomënnte, eß jo schön on joot, ävver dat eß Fozäll do_dröver, un nit de Affwaal sëllvo. Shtälld_Üsh für, Ehr wööht ennen Steward, un wolld_enner Shprooch, wo Ühr nix fun foschtëijd, nohluure, of en Waal en odenong eß. Wat wulld_Er do lësse? Janz beshtemmpt nid_en lange Leßß med Untaate. Esch pak dad ävver nit aan — esh ben bang dat dann dä Düüvelskääl jlish widdo op 180 eß. Dröm, wänn Ühr dat och esu sin dooht, sidd_esu joot, un dooht dat fellëijsh medd_enne paßßende Övverschreff hee fürren_aan shtëlle.
Och esh well këijne Wikki_Köbeß affwääle, on_nit affjewäält hann — och këijne, dä jäz Wikki_Köbeß eß, un wo mer sesh dröm shtrigge kann, off däm sing Waal ööndlesh jeloufen_eß. Esh hätt jähn, dat mer dat met dä Waale esu hen_krijje, dat mer onß nit der Fürworrəf maache kann, mer dääte he eröm_klüngelle. Esh han bëij de Wikkimedija Shtefftong aanjefrooch, of di enne Wikki_Köbeß un enne Bürrokraat affsëzze künne/dääte, noh dänne ier Reejelle, dä Saache jedonn hät, di_je net hät donn sulle. En Antwoot hann_esch noch nit, (esch wëijß nur, dat dat täschnesh jëijt un enn_ennem Wikkshenärri och enß jannß flögk jemaat wood. Do hät Ëijne em Suff nor noch de Sigge fottjeschmeßße, oddo et eß imm enne Beschtußte aan der Räschner jejange, wo hä ennjelogg woo, un hät dat jedonn, odder_esu jät.) Wänn fun do de Antwoot „Jo“ küt, dann fror_esch noch, wat dann wöö, wänn_e enß widdo jewääldt weede sullt. Op keijne Fall schriiv_esch dänne ävver, mer wulle inn behallde, un driis_op de Räjelle; domet dat enß janz kloh eß. Un wänn nit Ëijne op di Idee jekumme wöh, jäje di nöüje Wikki_Köbeßße un dä Düüvelskääl enne Ennshproch loßß_ze_loohße, … na joot, oddo leevo schlääsh, jëz ess_ed_esu. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 17:39, 4. Feb. 2007 (UTC)

Ein Ding der Unmöglichkeit![der Quälltäx ändere]

Wat dä Purodha zor Zick op Meta-Wiki drief eß e "Ding der Unmöglichkeit!" Hee spillt'e de brave Köbes un hingerröcks stellt'e op Meta d'r Aandrach däm Düvvelskääl de Admin-Rechte ze onttrecke. Sujätt nennt me en d'r Politik Staatsstreich.
Hä säät, dat me net wähle könnte, bevür me keen Rejele hätte. Hatte me dann Rejele als me de Purodha jewählt hann? Wenn ich dat richtich sehe, eß sing Wahl zom Köbes dann och ungültig.
Eß dat hee en Wikipedia unger Purodhas Gnaden? Su kann dat net wigger jonn. Jetzt hamme ad dat neue Interface un et weed noch immer nohgelaat. --Jüppsche 17:22, 4. Feb. 2007 (UTC)

Ühr mößt dat kloore maache[der Quälltäx ändere]

Süsch aan, esu jet jit et och. Dä Link op Deutsch janz bovve op dä sigg stimmp nit. Janz Unge is ovvrehoup nit ze erkänne, wat dann dofur un dojäse senn sull. Un Tschöö! --Fiese Möpp 12:18, 24. Feb 2007 (UTC)

Mer bruche Rejele[der Quälltäx ändere]

En Avwahl es jet, wo et ene schwerwiejende Jrund för jevve muss. Mer bruche vür allem en Rejel, dat nit alle naslang en IP ene Avwahlvörschlaach määt. Ich schlage vör, dat jeder ene Avwahlvörschlaach op dä Klaafsigg hee maache darf, dat dat ävver nor dann op die projksigg kütt wann en Pröfung durch ene Köbes passeet es. Wat jepröf weed müsse mer fassläje. Jetz kütt mer bloß keiner un säht, dann künne mer späder noch kläre ... nä dat müsse jetz tirek kläre, denn morje ha'mer dr nächste Avwahlvörschlaach do lije. För mich wör en Mindesvoraussetzung, dat mindestens eine wenn nit zwei Köbese die Avwahl ungerstütze däte. Wä ene andere Vörschlach hät, wie mer dat vernönftich jerejelt krije ... dann schriev et op. Dann künne mer drüvver klaafe. Jetz bitte kein Diskussion: Jeiht nit, dürfe mer nit ... bitte *konkrete* Vörschläch, die mer och praktisch ömsätze künne. Dankeschön.--Caesius 09:37, 25. Feb 2007 (UTC)

 1. Däm Manes singe Förschlach op Schrievwies_vunn_dä_Navvijazion_unn_dän_Lemmas hätte mer follje sůlle — Eez der Wääsch klohr maache, dann et Wähle aanfange.
 2. Hee eß enne Förschlaach, un dä künne mer berode, ish hann et jo esu flöck aajefange, wi_sch kunnt, befüür Ëijne op die Idee kohm, mer mööte unß lëtzte Waale zem Drette Mohl affhallde. Dat eß mer winnishßdenß jelonge. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:52, 26. Feb 2007 (UTC)

Die Wahlrejele vum Purodha sen teilweise Käu (spontan öwerlaat), weil Saache net funktioniere un andere Saache, die och jeregelt weede mööte, fähle:

 1. Die Aanzahl dä Metmaacher witt waße, dä een sprich Platt, dä andere sichert nur singe Naam. Dat bedück, dat dat Quorum emmer hühter jelaat weede witt un net ze erreiche eß. Schon bei dä Wahle vom letzte Johr wör frochlich, op et eener erreich hätt.
 2. Die Wahlberechtijung litt vell ze huh, un dann weed net jeprööf, op eener Ripoarisch schriwe kann. Ich jonn och net en d'r japanischen Wiki stemme, nur weil sich e Jrüppsche jefungen hätt, die ming Ungerstützung bruche.
 3. Die Einspruchsfriss eß vell ze kuurt. Normal sen 2 Woche, et hängk net jeder jeden Daach vür dä Kess, un et weed och ens Sommer.
 4. Wahle sollte am Wochenend ende. (vgl. 3)
 5. Dann sen die Wahlperiod un en evtl. Affwahl net jerejelt. Köbes/Bürokrat op Lebenszick?

--Jüppsche 19:16, 26. Feb 2007 (UTC)

Minge Mostert (säät me em Rheinland) fällt alles unger Thema Wahl-/Affwahlrejele. --Jüppsche 19:46, 26. Feb 2007 (UTC)

Zo dä neuen Köbes-Affwahl (Düüvelskääl)[der Quälltäx ändere]

 • Kann en polemische anonyme IP öwerhaup en Wahl/Affwahl en Jang setze?
 • Wenn öwerhaup en Affwahl lööf, wat ich en Froch stell, kann dann eener die Rejele während d'r laufenden Wahl ändere?
 • Woröm soll die Affwahl vum Düüvelskääl 8 Woche un die vum Purodha nur 5 Woche duure?
 • De Purodha hätt sing Wahl ussjezählt un domet räschlich aanerkannt, dat jäjen inn en Affwahl jeloofe eß. Hätt'e sich die usszällerei verkneffe, stönd hück noch en Froch, op jäjen inn öwerhaup en jültige Affwahl jeloofe wör. --Jüppsche 19:43, 26. Feb 2007 (UTC)
HAHA dä Kääl kan niet ens reschnen! Äver Polemisch schwalle! HA HA HA!~~----  (145.254.120.204 hätt de Ungerschriff verjesse.)--Jüppsche 17:49, 11. Mäz 2007 (UTC)

Leev Jüppsche, ich ben met Dir einer Meinong: Die Avwahl vun däm Düüvelskääl es en Unding. Dat en IP sujet inizeere darf, ... jitt et dat en andere Wikipedias? Dat dä Purodha die Aanköndijung op de Haupsigg jesatz hät, zeich, dat hä dä Aandrach ernst nimmp. Alsu ich kann dat nit Äänz nemme, vör allem nit, wa'mer sich die Polemik, die dodren es ens richtich durchliss. Ich jleuv en de deutschsprochije Wikipedia hät dat ene Köbes tirek widder fottjeschmesse. Ich dät dat jo maache, ävver dann ha'mer tirek widder en Diskussion ... un wie mer jo wesse jitt et Lück, (dä Purodha es nit jemeint) die setze Unwohrheite en de Welt, ajiere em Hingerjrund un sin listich ... hingerlistich? Anstatt hee bei uns de Muul opzemaache un metzehelfe jet zo verbessere, weed drusse de Muul jeschwaad. Traurich ävver wohr. --Caesius 21:07, 26. Feb 2007 (UTC)

Dat hann_ësch eesch jedonn, nohdämm de eezte „Ongerschreff“ fun ennem aanjemëlldte Medmaacher do woh. Woh jo kloh, wäm_me dämm di Afwaal ferbeede, dann ham_mer direk widder en Frëjkaat för_enne „Anti_Kölsche_Klüngel“ Optrett op Metta_Wikki en der Täsch, klääve. Enzwesche hät_e jeschrevve, dat_e dersellve Aandrach wi dä Namelose opshtallt, wänn dä_t nit darrəf. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 07:13, 27. Feb 2007 (UTC)


Jüppsche zwëijvelt aan, dat dä Düüvelskääl övvohoup rääschmääßesch enne Bürrokraad jewoode_neßß, esch zittėeren us Project_Talk:Köbes-Wahl#Steward Ratschlääch

Me hann äwer och keen öörntlich jewählte Bürokrate, sondern nur Köbesse, die ihr Wahl zom Köbes gleichzeitig zor Wahl als Bürokrat interpretiert hann, un sich donoh "á la Napoleon" selefs zom Bürokrat jemaat hann. --Jüppsche 23:21, 22. Mäz 2007 (UTC)

Dat wör täschnesch jaa_nit mööschlesch, wat_e do schriif, ävver ed_eß reschtesch, esch hann dä Düüvelskääl onjewäält zum Bürrokraat jemaat, wëijl hä et dofuer en de WiKoelsch och jewääse wooh, un wëijl_ejjet nit joot jefonge hann, wäm_mer nur ëinjne Bürro_Kraad hann — wann dä enß ußßfällt …  Dad_ejjet jamaat hann, hann_esch jlöüv_esch loud dobëijeschrevve, kann un kunnd_och jeede uß de „Neuste Änderonge“ sinn, un wëijl_mer ëijfach All fojeßße hatte, de eezte Waalfürschläsh dat Woot „Bürrokraad“_erinn_ze_schriive, un et hät këijne jët do_jäje jesaatshrevve.  No joot, wä en nur nit als Bürrokraat well, ävver als Köbes behallde well, dä shtemmp hee aff un schriif dat dobëij. Et rigk, „nur nit alß Bürrokraat“ oder esu jät. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:37, 22. Mäz 2007 (UTC)

"Wer mit dem Finger auf andere zeigt, auf den weisen drei Finger zurück." Ich bezweifele, dass Purodha, der im vergangenen Jahr die Datenbank auf ksh.wikipedia.org überspielt hat - andere wären auch dazu fähig gewesen - rechtmäßiger Bürokrat ist. Damals herrschte Handlungsbedarf und wir haben ihn zum Admin gewählt, dass heißt aber noch lange nicht, dass Purodha ohne Wahlordnung auf Lebenszeit Admin und Bürokrat ist. Eine Neuwahl mit Wahlordnung könnte Purodha verlieren, deshalb wehrt er sich mit Händen und Füßen dagegen. Sollten wir nicht gleich ein "Ermächtigungsgesetz" verabschieden? Caesius spricht schon von "Alleinherrschaft". --Jüppsche 01:14, 23. Mäz 2007 (UTC)