Pimock

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Enne Pimock es enne Jaßßabbaiter. Aanfangs kohme di met de Preuße, wi de Franzuuse fott wohre ussem Rhingland, un hann op de Felder jeärrbed en de Ärrntezick. Di kohme domohls us em Oste un uß dä Lünerburjer Heet. Vill vun inne kunnte koum lesse un schrihve un rechne. Spääder kohme Pohle en t Rhingland un an de Ruhr un han em Bershwerk jeschöpp. De ein- odder anndere Nochditaljähner woh och dobei. Jo, ävver och noh Rhingbach kohme se un noh Jerreshem, för Jlas ze bloose, us Poole, Oßßpreuße, vun de Elbe un us Italie. Wi me dä Hitler endlig loß hatte, kohme se us em janze oßdeutsche Reich, wat hüg Pole, Rußland, Tscheschich un Oßdütschland es.

Wi dat eröm woh, woten dann et ihz janz vill Pimocke us Italie an der Rhing jehollt, un dann kohme de Spanier un Pochtujiese, un zolez de Törke.

Ed joder Letz, do et met de DDR am Engk woh, kohme dann widder de Oßdeutsche.

All wunne se he un han ihr Ärbed.