Metmaacher Klaaf:Düüvelskääl/Klaaf-Archiv 3

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Uß de Wikipedia

Bunndeslanndt / Deutschland[der Quälltäx ändere]

Woröm nimmpß Do dänne döütsche Bunneßlännder de Schuplaad Category:Deutschland fott? Sull mer di jäz nim_mieh finge künne, wäm_mer sesh ömluure dëijd, wat all en Döütschlannd_eß? Dat hätt doch këijne Sėnn, fingen_ėsh. -- Purodha Blissenbach 11:17, 27 Juuni 2006 (UTC)

dä Senn eßß dat se unger category:Bundesland stonn unn di ka_mer unger category:Deutschland finge. Damet ned allet vier- unn fünnef-fach in de Sachjropp erummschwerrt. Dat määt et nämlijj zimlijj unövverseschtlesch. Dat jleishe för de category:Weser - di eßß in de Ländersachjropp drinn unn umjekiehrt - datt eßß för mijj_en Riese-Wirrwarr, ish verstonn dat ned unn in dä döitsche oder englische Wikkis jitt_et dat och nid. Ish versööke jraad dat allet jet ze vereijfache. Könne ja ruhijj mal paar Lück dran braßßele, nid immer nur eijner. Düüvelskääl 19:12, 27 Juuni 2006 (UTC)

Süch ou: Wikipedia:Bundesländor Düüvelskääl 19:44, 27 Juuni 2006 (UTC)

 • Jou, shpääder, wänn_ėsh med_e paa anndere Saache dorresh ben. -- Purodha Blissenbach 20:42, 27 Juuni 2006 (UTC)
 • Ach jo, fun wääje jät draan donn — ish han jo schunn jätt oppjerüühmp unger de Saachjroppe. Miehßtens dubbelte, drëijfache, uew., met janz winnish dren, en de jrüüßte ennjefölldt. Dat sinn zwa nit emmer de bäßßte Name, ävver winnishßtens eß dat Zöüch bëijenëijn un mer kritt e beßßje mieh Övverseesj_errinn, allso enne Aanfang fum Aanfang. Ävver fill weshtijjer eß mer jraad dä Ingerfäjß_Kroohm, un dat mer dä enß op dä Sööver krijje. Dobeij hann_esh jäz alld mieh wi 30 Bug Reports jeschrivve odder jät zo bëijedraare, dat bruch och all sing Zick. Esh däät jo jään mieh aan de Enhallde, ävver dat schavv_esh jraad ëijnfach nit. -- Purodha Blissenbach 20:54, 27 Juuni 2006 (UTC)

Luur ens hee rääschde Shpallde, dä zwëijte Affschnedt. Dat eß emmehinn en offizzjäll Dokkumändt ;-) un_do schriiven se „-g“ am Eng vun de Wööt, för dat berjische „-ch“, wat mir Kölsche jo_nit kënne. -- Purodha Blissenbach 19:05, 19 Juuli 2006 (UTC)

Dat verstonn isch nid - datt Dokkument ess doch op Nedersassisch unn ned op Ripoarisch? Watt hätt datt dann med uns Wikki ze donn? Düüvelskääl 12:07, 20 Juuli 2006 (UTC)
Jaa_nix ëijentlish, ėsh wolld_et blooß enß jesaat hann :-) Nä ėsh hatt Der doch jeshrevve fun wi di Lück do bovve dat ußshpräsche, un hee ess_en amplish Dokkemänt, wat dat beshtähtijje dëijt. Mieh eß_do _net draan. Enne janz leeve jroß uß 44°C em schatte (nää benn_ijj_ad_widdo_kappot) -- Purodha Blissenbach 13:48, 20 Juuli 2006 (UTC)

falsche Linknaam[der Quälltäx ändere]

Tach Düüvelskääl, wie isch jesänn han, häss_de op de Sigk "Kaasch" de Link op de amplische Sigk vun Kaasch falsch jeschrivve, un so landet man nit op de deutsche Sigk vun Kaasch wenn man dropklick. Weil isch ävver nit wisse doe wie man dat ängert, hoff isch, dat_de da noch_ens dropkicks. Jrenzjänger 29.7.2006 17:15

Leev Jrenzjänger, isch weijß nit jenou wällsche Link do meijnß: dä lenk en dor Box rääß (www.kaarst.de) of dä interlink op de deutsche Wikki (Kaarst) of dat amplisch: Kaarst in dä ierßte Zeijle, dat eßß nämlijj nur föör de amplische Nooem anzejevve un keij link. Düüvelskääl 10:42, 30 Juuli 2006 (UTC)

 • Hallo Düüvelskääl, Dä falsche Link kannste net finge, weil isch dä ad berischtisch han. Du hats dat www. verjesse un dat hat dä Jrenzjänger jemeent. Ene schöne Jrooß --Helesike 14:02, 30 Juuli 2006 (UTC)

Ah suh, allso dann villmools merci unn schöne Dank! Düüvelskääl 17:55, 30 Juuli 2006 (UTC)

Leeven Düüvelskääl, luuer_enß, ov_ėsh hee bëij Zappeß (Hahn)Zappe (Hahn) reshtesh jeroode hann. Esh woßß äävenß nit zwesche Bönnsch un Ösho Platt ze ungerschëijde. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:57, 10. Nov. 2006 (UTC)

Schrievwies vun de Lemmata[der Quälltäx ändere]

Hürens, met däm Ömdäufe dat es nit um he wen ze ärjere. Ömdäufe hät et ad vürher jejevve, un Knies jitt et immer. Isch denk et es klor dat mer Rejele brouche um festzeleje wie en Lemma heijße soll. Dat kann keijner vun uns alleijn entscheide, dat es klor. Also wann do en Vürschlach für en Rejel häs, wofür schrievs do ihn nit eifach op die Klaafsick vun dä Lemma-Schrievwies? Einfach saare: mer könne he nit ömdäufe es keine jote Rejel, weil dann könne mer die Ömdäuf-Funktion och avschalde. Düüvelskääl 19:09, 11. Nov. 2006 (UTC)

Beß jez hatte mer esu joot wi emmer di Räjel, dat wä et aanfeng beshtemmpt hät, wi et jeschrevve wohr, enß affjesinn fun fotibb_un esu. Da_ß joot, esu koohm jeede enß zum Zoch. Et joov fellëijsj_enß de ëijn oddo ander ömjenannte Atikkel, hät sesh këijne beklach, Och joot. Da hatte mer ëijn Akßohn wo enne Atikkel janz flök paa Mohl nen un her ömjenannt woode eß. Da ham_mer_n jespächt, wëild drëije esu wůllte, un do wore_t och joot.
Wat imho ovvohoup nit jëijt, eß süßtemaatesch allet op ëijn Aat un Shprooch ömschriive ze wulle. Dat maachen esch op këijne Fall med. Esch finge et zwa förschtoleß läßßtejj_ävve esch holle der di aale Schriifwiese widder zerök. Schriif op, wi de mëijnß, dat jët jeschrewwe weede künnt, ävver nit anschtatt fö dat wat ald do eß, söndon donn et dozo.
Je mieh fun de Wööt mer en ëttlijje Schprooche un Aate ze schriive un bochshabbeere hann, däßto bäßo. Mer mößße de ongerscheedlijje Dijaläk dokkementeere, nit nur Kölsch (un_ald jaa nit nur ëij bestemmp Bochstabeerviiß, di su_wi_su sellf de miihße Kölsche nit känne weede un och nit bruche wůlle, wi me emmo widdo süüt, wo Kölsch jeschrevve weed)
Mer ärrbeede draan, dat mer de ßoffwäer do hen ëntwekkelle dat se reshtesh en ungescheedlije Dijaläkte schwaade un bochstabbere kann. Do jëijd alld mieh allß wi me he bëij_onß sinn kann, un esh ben ëijne dä dat füran brengk un och wëijß wi_t jëijd. (Di Ärrbëij bliit natölesh lijje, wann_esh schtundelang Atikkelle öm am deufe ben) För onß rippoarėsche Shprooche ess_et da wėshtesch, dat me mööshlißt fille un joode Date en de Fėngere krijje, wi der ëijn un anndore Dijaläk jëijd_un jeschrevve weed. Esu lang mer këijn Ongerscheed hann, hammer jaa nix, wo mer drop boue künnte.
Eß jo joot, wannß_De Desch angjasjeere wellß, ävve dann donn dadt doch en Aad un Wiiß di jät fö de Zokunnef brengk. Dat, wat alld Do eß fott schmiiße un jäje wat anndoß ußtuusche brengk do jaa nix.
Övvolääsch doch leever met, wi mer obb_en joode Aat di fille Aate opjenůmme krijje, wo de Projramme un de Minsche jët_med_aanfange künne un di och noch jood_ußsüüt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 21:33, 11. Nov. 2006 (UTC)

Saachjroppe änndere[der Quälltäx ändere]

die sachjropp "foder" wor immer umstrette un am Anfang wor och dä Purodha dojeje, also jetz is fädich un mer nenne et "för ze esse"

Leeven Düüvelskääl,
dat mach jo sinn, dat esh dat enß anndoß bëßßo jefonge han, dat hann_esch_mer sesher nit jemërrək. Ävver jäz hamme „Foder“, dä Name hann_esch mer jemmërrək. Mir zwëij sin jo noch met affshtand dii, di_de miißte Saachjroppe enndraare, un ech ben fruh övver jede Name dä_esch norr_em Kopp han. Dröm eß_mer dat met_däm iiwijje Ömnënne förshtolesh läßtesh. Ußßodämm wëijs_esh jo, dat dat rellativ_ejal eß, wi mer di Dengere nänne, wël_op lange Seech kumme di Saachjroppe su_wi_su fott uß Medijawikki un weede dorrj_ene Bezoch obb_en zentrale Date_Bangg_äsäz, esu äänlesh, wi dat met_de Bellder uß Commons ald leuf (Hät dä Baaß fun de Stefftung op dä Wikimania 2006 jesaat). Ävver wenn schun „fö_et_Ëßße“ op deutsch jeschrevve, dann doch „Esse“ jruß jeschrevve, wëijl_et „Dat Esse“ hëijß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 17:48, 12. Nov. 2006 (UTC)

Luur, wann et ejal es wie et heijß dann loss et doch einfach esuh wie isch et mache, bes so joot? "för ze esse" es en Infinitiv, dä schriev mer klenk (jedenfalls im Wrede un op Huhdeutsch). Düüvelskääl 17:57, 12. Nov. 2006 (UTC)

Et eß mer jaa nit ejal (ußßo bëij dä Saache, di_sch_mer suwisu nii jemërrek hann) un och nit bëij dä Saache, di_jesu komisch jeschrevve senn (För misch) dadd_esch iiwėsh niih drop kumme. Esch maach dat fö_jewöönlejj_esu, dadd_esch tipp, wad_esch_mëijn. Dann sarr_esch „Füü_Aansėsh Zëije“, un wann_ed enne ruude Saachjroppe_Lėngk jitt, probiren_esch jëdd_anndoß uß. Ding neuje Bunndeßlänndo_Lėnkß fingen esch su ni, dröm jëvven esch noh_m fönnefte, säkßte Mool op, un looßen dat shtonn, wat jraad do eß. Et landt en de Leßß med_de Saachjroppe jo su_wi_suh en de Nöh fum reshtijje, do fingk_mer_t dann do drövver wämm_mo di dorresch jëijt.
Esch laach mesch kapott: Ennen Infinitief! De Huhdeutsche Jrammatik säät „Zum Essen“ dat eß „Zu dem Essen“ un esch mëijn su_jät nennt mor_e Substantiv un schriiv_et jruuß, oddor? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:05, 12. Nov. 2006 (UTC)

Nit mißfoshtonn![der Quälltäx ändere]

Ish wůllt nit ssare dat Do nix fö_de Zokunnf dëijß öm_Joddeß_welle — (Hurra! do ham_mer noch ëij, esu äänlesch wi de Modderjoddeß un dor kölner Dom) — esch mëijn nur, de ungesheedlije Dijläg_un Schriifwise nëvenanndor ze schriive brengk onß mih Enfomazjon, wi se ze övvoschriive. Su_sch moß foot. Fellëijsch hück naach noch mool. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:18, 12. Nov. 2006 (UTC)

Kölsch noh Wrede/Akademie[der Quälltäx ändere]

Kölsch noh Wrede/Akademie eß op Betawiki (alß zwëijt_Shprooch) un hee (alß eezte Shprooch) fö ußzeprobėere. Enne schöne Jroß fum Purodha Blissenbach (Klaaf) 16:14, 19. Nov. 2006 (UTC)

Merci für ding Hölp met däm Interface. Äwwer bes do esuh jot im Momang nid esuh vill Sachjropp ömzedäufe? Mer hän da jrad en Avstemmung am Laufe, dat es ned Stuss, sondern och för Köbesse bindend. Et mät kei Sinn, jetz allet ömzedäufe, wann mer hingerhe widder ömdäufe müsse. Düüvelskääl 19:05, 21. Nov. 2006 (UTC)

Leeven Düüvelskääl, esch hann nix ömmjedöüf. Esch hann (me_m Bot) dubbelte Saachjroppe zosamme jelaat. Dobei hann esch (med ääsch winnije Ußnaame, 3 oddo 4) nuur ruude Lėnkß op Saachjroppe fott jemaat, un de Atikkele en di Saachjroppe ömjetrokke, di ald do woore, allsu alld bloue Lėngkß hann. Wann këijn bloue doo woore, hann esch se en de jrüüßte ruude zosamme jedonn, dat woore miiz ëijne odde zwëij Atikkelle di_sch bëij 6 beß 15, oddo och enß övvo hunndot bëijedonn hann, di alld do woore wo se jëz noch sin. Dä Bot hät norr_e paa Makke, ävvo Saachjroppe ömnänne oddo zosammelääje kam_mer domet ald nit schlääsch. Luur, wat_e et lëz jedonn hät. Di paa Ännderonge, di_sch fun Hannd jemaat hann, sinn di jewääse, wo dä Bot nit kunnt. Bëij dä 3 oddo 4 Ußnaame hann_esch fun dubbelte Jroppe, di et alld_en Blou johf (miihtß ëijne Atikkel hee, ëijne doo) di ußjewääldt, di winnijo Dubbel_Boochshtaave jehatt hät. Un esch hann alle „ij“ di mer övver der Wääsch jeloufe senn, konsekwännd_en „ij“ opjelööß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:28, 21. Nov. 2006 (UTC)
Wäm_me jäz jät ömnänne wulle fun de Saachjroppe, dann bruche me winnischßtens nit mieh esu fill zesamme_ze_sööke, un mößße nur noch ömnänne. Eß en Ärrbëijd, dat jeede dä Bot bruche kann. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:32, 21. Nov. 2006 (UTC)

Dubbeld jeärrbëijdt[der Quälltäx ändere]

Mer hann di Schabloon ald. Luur_enß hee: Schablon:Dijaläk un bochshtabbeet un di kann ald fill mieh, Du bruchß nit en nöüje ze äfenge. Maach di nöüje Dijalägk leever doo erinn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:06, 30. Nov. 2006 (UTC)

Mer han avjestemp un jesaat, mer wolle normalerwies Schablone op Kölsch nohm Wrede brouche. Ävver do kanns ding Schabloon wigger brouche. Dröm schriev ich dir do nit erinn. Düüvelskääl 23:08, 30. Nov. 2006 (UTC)
Esch wëijß nit wat Do mëijnz oddo wat Do wellß. Hür op, Dinge Wrede övverall de Minsche op et Ouch ze dröcke, wo dä nix ze söke hät. Norrens: Esu en Afshtemmung es Stuß. Dänn:
 • Jede Schabloon kann esu fill Name hann, en esu fill Schriffaate, wi mer well. En nur-Kölsch Füschreff un en blooß-noh-Wrede-Förschreff eß apselut nit nüdesch, un fö nix joot.
 • Wenn De en nur-Kölsch-noh-Wrede-Wikkipedija hann wells, jangk op Metta un stemm do för. Dä Aandraach es ald do, Do moß nur „well esch hann“ do_bëij_schriive.
-- Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:14, 1. Dez. 2006 (UTC)

Mer hann di Schabloon ald. Luur_enß hee: Schablon:Dijaläk un bochshtabbeet un di kann ald fill mieh, Du bruchß nit en nöüje ze äfenge. Maach di nöüje Dijalägk leever doo erinn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:06, 30. Nov. 2006 (UTC)

Mer han avjestemp un jesaat, mer wolle normalerwies Schablone op Kölsch nohm Wrede brouche. Ävver do kanns ding Schabloon wigger brouche. Dröm schriev ich dir do nit erinn. Düüvelskääl 23:08, 30. Nov. 2006 (UTC)
Dat heiß ävver nit dat do ding Schablon jetz widder üverall erinndäue sollz. Wann üvverhaup, dann jehürt die en Aatikkel, die in dinger Schrievwies jeschrevve sinn mit enem Zeddel dran von dinger Schrievwies. Düüvelskääl 23:26, 30. Nov. 2006 (UTC)
Esch forstonn Desch nit - mer wääde unß doch woll op ëijn Schabloon ëinijje künne för ëijne Belang. Et jëijt doch dröm, de jannze Schriifaate opzelißte, domet de Minsche se lesse un dä Bot de #redirects doför maache kann. Wänn Der dä Name nit jefällt, kanns de esu fill annder Name met #redirect do för ann, wie Der Name, Schriifwiise und Dijaläkte enfalle. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:41, 30. Nov. 2006 (UTC)

Mer hän en Avstemmung jemaat. Noh der solle normalerwies alle Schabloone nohm Wrede jeschreve sin. Usnohme op Sigge in andere Schrievwiese/Sproche. Jetz jitt et zwei Möchlischkeite: entweder do schrievs ding Schabloon öm un jivvs him en Nom nohm Wrede. Oder do nimms se nur noch für Sigge, die op Ripoarisch Tön jeschrevve sinn. Dat do die Schabloon in minge Aatikkel erinndäust, die nit em Entferneste in dinger Schrievwies jeschrevve sin, dat jeiht esuh nit. Du machs uns mit dingem Frack widder nur mieh Ärbeid. Düüvelskääl 17:39, 1. Dez. 2006 (UTC)

Wat förn Affschtemmung? Do häß fellëisj_enne Füschlaach jemaat, dä esu nit jëijt, un wo et këijne fonönneftije Jrund fö_jitt.
 1. Sch_a_Der ad opjeschrevve, dat mer prima oone Beschrängkunge fun Name fö Schablonne erääsch kumme, un wi_jet jëijt.
 2. Mer künne net beschleeße, dat dat mer dat hee en en Kölsch-Wikkipedija ömwiddme. Och nit zem Dëijl.
 3. Wänn Der dä Name fun enner Schbloon nit paßß, dann maach dorr_en Ömlëijong med ennem Name dä Der paßß, oddo maach_et annoß eröm, ävver schmiiß nit de Schriifwiise en anndere Dijaläkte uß de Atikkelle fott.
 4. Wännß_De mëijnß dat hee Atikkelle Dir jehüüre, lißß de Lizänzbedengunge.
 5. Do foplemperß ming Zick.
--Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:05, 1. Dez. 2006 (UTC)

Dear Purodha. As you probably know, the users of each wikipedia can organise votes on certain topics (and they frequently do in other wikipedias). Also, each wikipedia can make regulations on orthography (and almost all wikipedias do). It is not required that you agree with the opinion of the majority. But you have to accept that there was a clear majority for orthography regulations for templates and categories. In other words: besides you, everybody who ever expressed an opinion on that, voted against you (apart from Klütteboor who I strongly suspect to be a sockpuppet until the contrary is proven). Düüvelskääl 18:16, 1. Dez. 2006 (UTC)

Mer künne he keijn Nur-Kölsch Wikkipedia druß maache un Dinge Idee, dat mer de Schriifaate en anndor Dijaläkte en „Dinge“ Atikkelle nit ren schriive daref häß wall nur Do allëijn. Do wëijß wi De der enne Schabollne-Name maache kannß, dä Dinge Wrede-Manii jefällt. Isch hann dä Wrede nit, esch kann_et dröm nit, ävver isch lohßen_nit zo, dat Do iiwisch ming Äjänzonge fott schmiiß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:32, 1. Dez. 2006 (UTC)

Looß mr doch widdo en konshtroktiive Aat fö hee jet ze donn finge. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:37, 1. Dez. 2006 (UTC)

Lemma su_unn-esu …[der Quälltäx ändere]

Do häß jäz dä Atikkel Bovverjärrich en de kattejorije:

Saachjroppe: Lemma buchstabeet nohm Wrede | Lemma met unklore Schrievwies | Stub | Bräue

erinn jedonn. Dat paßß nit zesamme. Ußodämm: Woröm muß_De dann di Jroppe op Lateinesch benänne? Wat wöö med „Övverschreff“ för „Lemma“ ?

Leev Purodha, ich wöör fruh, mer könnte dat Problem konstruktiv löse. Et es, jläuven ich, klor, dat jeder sing Aat ze schrieve behalde well. Dröm schlächt dä User:Caesius vür, dat de eezte Schriever en all singe Aatikkel markeere däät, wat dat för en Schrievwies es. Un die es dann jüldisch för all andere Medmacher, die jet erinnschrieve wolle. Ich fingk dat ene joode Idee. Damet könne mer e Houfe Knies löse: wann ich met de Schrievwies in dinge Aatikkel nit einverstande ben, kann ich en neue schrieve (süch och Pott (Köch). Un ömjedreiht solltest do ned dinge Vürlare in Aatikkel erinstelle, die janz klaar nohm Wrede jeschrieve sinn (z.B. Hirring (Fesch)). Esuh könne mer beide heä werke, un mööte uns nit kloppe. Wichtich wöör doför ävver, dat do dinge Aatikkel esuh markeerst, dat mer de Schrievwies erkennt, ohne dat mer en de Versionshistorie nohluure moot. Un jede andere kann in singem Dialekt en neue Aatikkel schrieve un esuh bliev uns Wikipedia schön bunt. Luur och dem Caesius singe Vürschläch an (zem Beispill op dä Sigg Klaaf: Pott (Köch) unn Saachjroppe Klaaf:Lemma buchstabeet nohm Wrede). E schöne Sonndach Düüvelskääl 09:59, 3. Dez. 2006 (UTC)

Ish jo och.
Ävver Do määß jo nit med.
Jëz ben esch am drette Daach dran, opzeschriive wad_esch mëijn wat hellefe künnt. Ävver et bliev mer këijn Zick fö övverish, esch ben blooß Ding Randale am oprüühme, et nemmp këij Engk.
Et hellef Der nix, Do kannß nit dorschsëzze, dat mer de ungescheedlijje Dijalägg_uew. ongerscheedlish behanndelle.
Mer mößße unß op jät ëijnijje wat:
# fun de Täshneg her sennfoll un jot funkzjeneet
# këijne Dijalägg övver do anndere stelldt
# ëijnfach jenooch för ene Nöüjleng eß

--Purodha Blissenbach (Klaaf) 05:25, 4. Dez. 2006 (UTC) (Aanjefange 11:55)

Purodha is perfectly right: even though all other users voted for what I do, I cannot enforce this majority opinion as long as one admin has enough time with his bots to revert all changes I do.

Caesius made a far-reaching compromise proposal. It is based on the idea that all articles could be doubled, tripled etc in different dialects and orthographies. For that, it will be necessary that all contributors stick to the dialect and orthography of the first writer - or write their own articles. Thus, Purodha can use his bizarre orthography, and the other users can have theirs.

If Purodha is really interested in keeping all the dialects and giving them equal rights, he will surely accept this proposal. If he however does not accept it, the consequences for this wikipedia would be ... grave. Then there would be no place for us all in one wikipedia. And with even less users, this wikipedia can hardly survive. Let alone the nasty discussions that will almost certainly arise as to which administrator will have to leave.

We will see what will happen.

Düüvelskääl 16:40, 4. Dez. 2006 (UTC)

Isch well dat Schlußß eß met däm Drißß![der Quälltäx ändere]

Hür_enß, Do schmiiß bloß noch ming Äjänzonge fott. Isch foshtonn övvohoup nit mieh, för wat esu enne Kreuz_Zoch joot sin sull. Mer woore uns en dämm …
… Punk doch ëijnesch … —ävver jäz wëijs_esch nim_miih, wad_esch doo enß_schriive wullt. Ha_sch für iewėsh aanjefange, dann woo widdo jät, dann mood_ejjenß schloofe, un jäz schriiv_esch et fäädesch. Naach! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 4. Dez. 2006 (UTC)

Köbes Waal Vürschlaach[der Quälltäx ändere]

Isch hann Ding Kopie uß däm Klaaf op dä Köbeß_Waal_Sigk widdo eruß jenumme. Wat Do kopeet häß:

 • betrik sesch op Aandëijle en däm orjinaale Klaaf, di De nit kopeet häß. Do fängk mer nix med aan, wäm_mer dat nit ald känt.
 • eß enne Houfe Klaaf → doför hammer en Klaaf-Sigk, wo det_drop shtëlle kannß. Donn bitte bitte domet nit di Köbeß_Waal_Sigk sëllvo medt_fölle.
  Wä sesch bloß över de Köbeß_Waale enformeere well, oddo affshtemm, dä sullt sesch nit dorrsch Diskeßßjone wöhle mößße. Dat kam_mer äver këijnem zo_mode. Besöndoß nit de Stewards, wenn_se nohluure welle, dat uns Waale och ööndlesch jeloufe sin.

Isch hann nix jäje Dinge Fürschlaach, nur jäje dä Dorjenneijn, ävver hann jraad keij Zick et_zerääsh_ze_zottiere, maach Do dat enß sëllver. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 21:45, 4. Dez. 2006 (UTC)

Esu jez hann_esch dorr_en Dreifeedelshtond drin jeshtoche, dä Dorjeneen ussonanndo_ze_possumenteere. Luur_enß noh, da_sch_nix fokeet jemaat hann, sch_wëij nidd_esu jenou. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:38, 7. Dez. 2006 (UTC)

Attikkelle övver Joohre[der Quälltäx ändere]

 1. Wänn De jäz övver jeede Atikkel övver e Joohr schwaade wellß Dunn dat op dä Klaaf_Sigk un klätsch nit de Atikkelle zo med unnüdeje Beschwerde.
 2. Beß dorr_enß ëijmool jät konshtruktiev! Wänn Der en_ennem Atikkel zu winnisch dren schtëijt, maach et bäßßo un schriif jëdd_erinn, shtatt Desch ze beklare. Et eß dor sellve Opwand (flögg_enß op dä änglesche, franzüsesche, döütsche Lengk jeklikk, do weeß De schunn jä fenge, wat en dämm Joohr jewääse eß un bëij_unz erinn paßß) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:44, 16. Dez. 2006 (UTC)

Klaav_op di Klaaf_Sigge[der Quälltäx ändere]

Esch hann Der jäz öm de 50 Mool Dinge Schabloone op Klaaf_Sigge ömjetrokke. Nohdämm Do dat bloß määß öm_mesch opzehallde, wi_De schriifß, maach esch dat jäz nit mieh, un schmiiß se bloß noch flögg_eruß. Kannz_e jo sällvo op de Klaafsigge donn, wën_Der jät draan litt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 20:43, 19. Dez. 2006 (UTC)

Usually, requests for deleting or renaming articles are NOT PUT ON THE TALK PAGE but on the article page itself. You ask me to put them on the talk page - another rather private rule put up by User:Purodha. Düüvelskääl 20:46, 19. Dez. 2006 (UTC)

Esuh langsam reißt mer he de Jeduldsfade. Mer kann ja jar nit mieh jet mache ohne dat einem dä Purodha erinnfüürwerkt. Düüvelskääl 20:46, 19. Dez. 2006 (UTC)

Hüüer op med däm Schabloone fodoppele. Do häß Dinge Täßßfall jekrish, jäz moßß enß en Engk sinn. Mer mößße eetß enne Wääsch finge, dä och funkzjeneet. Wänn_De de Fengere nit shtellhallde kann, dann donn esu lang jät annoß. Oddo schriiv_enß op, wi_de mëijnß, wi_t jonn sull. Do häß jo sällvo jesaat, Do wööß jääje Dousende Schabloone för dersällve Zwäck. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 10:32, 20. Dez. 2006 (UTC)

Wie wöör et do hollst de fottjeschmessene Versione widder zeröck? Düüvelskääl 10:35, 20. Dez. 2006 (UTC)

 • Mer eß nit klooh, woh un wat. Ävver fellëijsch wëijß Do et ze saare, oddo määß et jrad sëllefß? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:27, 20. Dez. 2006 (UTC)

Etß Övverlääje, dann handelle[der Quälltäx ändere]

Leeven Düüvelskääl, et hätt doch ëijnfach këijne Senn, wänn mier dauond jäje_nnanndo ärbëijde. Künne mer dat nidd_enß ophüüre un un eetß enß övverlääje, wi_jet dann jonn sull? Esch han jo dermiihtß ja nix jäje dat wat Do am Ëngk hann wellß, bloß esu, wi_De_t aanpakß … :-( Esch jlöüf, Do beß kenne Projrammihro un fellëijsh häß Do och sönß nidd_esu fill met Zottėere un Shtruktorėere aam Hoot, esch wëijs_et jo nit. Esch möösch esu jään enß opschriive, wi_jesch mëihn, dat mer dat opboue sullte, wo mer onß hee bloß noch drövver am prööjelle sin. Ävver esh hann_et noch nit jeschaff. Do beß nit do ëijnzijje dä drop waadt, un këijne Anndorre hät beß jäz domet aanfange wůlle. Ävver mer bruche jët, wo mer nohlësse kann, wi_et jonn sull. Un mer bruche jät, wat möschleshßt winnisch oddo jaa_kenn_Ärrbëijt för_de Zokunnef määt. Mer sinn nidd_esu fill Lück, alß dat mer flögg_enß Dousende Änderonge hen krääte. Esu wi esch dat sinn, ham_mer (enß ußßo Aach jelohße, wo_t öm_de täschnesche Frikkelskrohm un dröm Wi_mer_t maache, nit Wat_mer maache, jëijt) hann_esch nur noch drëij Punkte em Kopp, wo_mer — fellëijsch — noch oppklijere un beklaafe mößße, wat mer do_met maache welle. Allso lom_mer dorr_enß domet aanfange, dat mer zosammeschriive, wo_mer ůnz eenz sinn, un dann fun do uß wiggo jonn, beß mer all di Saache kloo hann, di jäz non_nit kloh senn. Un beß dohen künne mer doch di Sache lijje loohße, wo_mer de läzte zwëij Moonde nur hü un hott un hü un hott jemaat hann. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:31, 20. Dez. 2006 (UTC)

Fazit: mer klaafe un explezeere bes zem Zint-Nimmerleinsdaach, un bes dohen bliev allet op Ripoarisch Tön.

Düüvelskääl 12:42, 20. Dez. 2006 (UTC)


 • Wellß_De oddo wellß_De nit? mr künne och unß Zick med hen un her Änndere opbruche un et küt nix bëij_eruß. Un norr_enß Do kanns_esu fill schriive --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:39, 20. Dez. 2006 (UTC)

Su jeiht dat nit wigger[der Quälltäx ändere]

Su wie dat jetz läuf, kann dat nit wigger jonn. Et duurt kein 7 Minutte, do hät dä Purodha die Städte-Schablon en Rösrod ald widder kapottjemaht. Hät dä nix anders der janzen Daach un Naach ze dun? Ich hat jedaach, mer künnte drüvver diskuteere. Ävver jetz es et klor: Dä Purodha lööt kein Diskussion zo. Die eetste Städte-Schablon en Rösrod es met dä Version vum 23:53, 18. Dez. 2006 en dä Atikkel erenjekumme. Un dä Zostand weede ich jetz widder herstelle. Domet de nix mieh ze nöttele hät. Et jitt vernönftije Jründe för die Städte-Schablon, su wie dä Jan Wellem die jemaht hät. Deit mer leid ... ävver wann unse Purodha unbedingk sing ripoarisch Tön durchsetze well ... do ben ich ärsch dojäje. Un ich jleuv jetz langsam och, dat hä dat neu Interface jar nit han well. --Caesius 12:39, 20. Dez. 2006 (UTC)

Ich jleuv de Purodha es e besje jrößewahnsennich jewoode. Kütt do en Bot un hollt zwei falsche iwls vun dä Sigg 1940 (nämlich als un am, do jitt et kei Sigge üvver 1940), un et duurt nit lang, un de Purodha hollt sing Version widder zeröck, ohne dat ze kommenteere. Hätt hä och ad vürher met Interwiki-Bots esuh jemaat. Hä moss et jo besser wesse. Also eins es mer jetz klor: so lang wie dat he wigger esuh jeit, mach ich kei Edits an Atikele mieh. Düüvelskääl 14:40, 20. Dez. 2006 (UTC)

Wat künne mer dun?[der Quälltäx ändere]

Jo ... ich jleuv dä Purodha wör jod beroode, wann hä sich ens erkläre dät, wat hä well. Wie hä dat met däm neue Interface vum Caesius süht, ov hä dat als Default zolööt oder ov hä sing eije ripoarisch Tön durchsetze well. Eijentlich es et doch klor. All, usser däm Purodha wolle däm Purodha sing ripoarisch Tön nit han. Ich selvs ben doför, dat mer als Default bei de Navijation, däm Message-Interface un en de Saachjruppe de Schrievwies vun Akademie/Wrede nemme, su wie bei däm neue Message-Interface vum Caesius. Wann dat noch nit esu es bei denne Saachjruppe, dann dürfe mer se ömändere op Akademie/Wrede. Dat wör för mich en öntliche, nohpröfbare Rejel, die för se all einfach un klor es. Bei de Saachjruppe ha'mer et met en besondere Aat vun Information ze dun, die nit jeden Daach jeändert weed. För jewöhnlich weed dat eimol defineet un dann immer widder jebruch, ohne dat mer dat neu enjevve muss. Alsu, wat ich sage well: Dat muss nit alle naslang jeändert weede. Die Arbeid hält sich alsu en Jrenze. Un usserdäm: för dat Jradtrecke (zom Beispill vun Shtädte noh Städte) künne mer doch secher ene Bot ensetze? Wann dä Purodha querscheeß un unbedingk singe Kopp jäje se all durchsetze well, dann möhte mer üvverläje, ov mer en Köbes(av)wahl bruche. Ävver loss mer domet noch waade. Dat es et letzte Meddel. Jetz kummen de Fierdääch. Un et es en jod Jewende, dat mer dä Kreech üvver de Fierdääch enstellt. Villeich kütt unse Purodha jo üvver de Fierdääch, wann hä nit de janze Daach un de janze Naach am Computer setz, op andere Jedanke. Spädstens Aanfangk 2007 sollte mer klor Scheff maache, su dat mer nit zwei Steuerlück han, wo dä eine noh Steuerbord un dä andere noh Backbord well. --Jan Wellem 23:52, 20. Dez. 2006 (UTC)

Wat künne mer donn?[der Quälltäx ändere]

Leeven Düüvelskääl,
hür med Dinge Leeje un Dinge Ongershtëllonge op, un hüür op, mesch med unnüdeje Saache ze blokkėjere. Luurenß, dat han esh für 2 Woche en op dä Sigk Saachjroppe Klaaf:Lemma buchstabeet nohm Wrede jeschrevve:

Lom_mer di Ëijnzelhëijte joot övverlääje - mer künne jo fö jeede Teemekrëijß em Apachtemeng Wikipedia en Klaaf_sigk op_maache, un de fädije Äjeepnėßße dann op die Projäk_sigk do_zo shtëlle. Su kjijje mer flögg_en joode Övverseesh övver dat, wo mer su_wi_su ad ëijnėsh sinn, dat weed_et miißte sinn, jeede kann_et nohlësse, un dä Räßß mößße mer dann dorrschjonn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:18, 4. Dez. 2006 (UTC)

Dat wulld_esch donoh tirägg_aanfange. Ävvo nää, Do häß mesch de jannze Zick beschäfftesch jehallde (Un esch hann jo och norr_e Lääve ußßohallf fun unß Wikkipedija) un dobëij noch med Dëk beworrfe. Dobëij häß Do ëijnfach nur këijn Aanong, wadd_esch all för unß Wikkipedija donn. Kannß_de och nit, krißß_De jo nit med, eß nit schlemm, ka_sch_Der jän jät fun fozälle, wam_mer enß unger ůnß sinn. Ävver dä Drißß dä Do övver mish eröm_fozällß, eß nit reschtesh. Loss_et.

 • Do häss_en jannz komije Fürschtellung fun wadd_enne Wikki_Köbeß för do eß — esch jläuf do beß do e beßßje om Hollzwääsch. E Wikki eß en Saach, wo mer sesh ëijnijje moß, et eß en fokiehrte Idee, dat mer als enne Wikki_Köbeß mieh ze saare hät. Esch hätt Ding Ömnänn_Orrjie jrad jenouesu winnish medjemaat, wänn_esch nit Wikki_Köbeß jewääse wööh. Et wöh mer suja lëijshto jefalle, ka_sch_Der saare.
 • Esch ben mer sescho, mer sinn fill nööjo bëijenëijnn, wi Do jlöüfß. Ävver looß_mer onß dorr_en Schangß jëvve, dadd_orr_eruß_ze_fenge.
 • Do beß bang, esch wüllt Desch med Lall henhallde. Nä, Eß nid_esu. Ävver mer künne unß jän en Zik jëvve — esh wëijß jäz nit, wann Faßtelovend eß, esch denken, em Fäbrowa — sarr_enß, wäm_mer beß Äschomeddwoch noch nidd_obb_enne jröne Zwëijsch jekumme senn med onsem Explezier, dann hät ëijn fun unß pachtu ned jewollt, do künne mer em schlemmste Fall mingenzwäjen wigo maache wi lëzde Woch, oddo mer han jëd opjebout, wo jede met zefredde jenoch eß, oddo bëßßo. Wi wööh dat?
 • Un dann hädd_esch norr_en Bedde. Dat Do enß e beßje Dinge Wiki_Köbeß Opjave nohjëijß. Mer hann öm de 50 Sigge medd_ennem {{Fottschmiiße}}-Zëddel drop. Di Sigge wo esh di Zäddelle dropjemaat hann, do möötß Do dat Fooschmiiße maache. (Esch důnn mesch nit jänn sëllvo kontrollėere) Un esch ben sescho, do sinn en paa sennlose Sigge, di dunn nur de Shtatißtik huh driive for nix; un beöndoß di Övvo_Rëßte fun zosamme jelaate Saachjroppe (wäm_me am probėere eß bëijm Ënnjäve, kritt mer do këijne rude Lėngk för. Dat süüht dann uß, allß jööv_et_ti noch) Esch däät di jään loßß hann, domet këijne mieh jëdd_erinn dëijt. Dat sull unß nit draan hinndere, se widde opzemaache, wämme welshe ömmdöüfe, di mer jeds ald hann.
 • Un noch jät dääd_esch desch jähn frore. Wann_De enß Rauh häß för jet ze ßööfe (to surf  ) un lesse, dann loohr Der enß Omegawiki aan, un wat De do drövver em Metta_Wikki fingkß, do moss_esch shpääder jët drövvo schriive, un dann wëijß_De alld, wo_dröm_et do jëijt. (Ach un noch jët, nit oppräje, ejal, wat_e fengkß! Eetß klaafe.)

Enne schööne Jroß un schöne Fierdääsh! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:24, 21. Dez. 2006 (UTC)

Frohe Weihnacht[der Quälltäx ändere]

Hallo, esch han enß erüm jegoogelt, wat e [[1]] Sockpuppet sin sull. Nää danke, esch ben us Fleisch un Blood! Wat brenk Üsch up dä Jedanke? Un wells do nit jet op ding Sigg schrieve, wer do bes etc.? Moss isch dat?

Mer es opjfalle hee stemmp med de Zahle jet nit, em 2. Affsaz. Hee klapp met dä Schablon nix. Esch möösch jän han, dat do nit "Kölsch" schtait, un "Sabine". Mir sin un esch ben fill errüm jetroke. Mi "kölsch" vermisch sesch med fill andere Tön. Isch han nix jefonge, wo esch dat hen schrive künnt. Hat Ühr keijn "Wikipedia:Village pump" hee? Frohe Wihnacht un ene jode Rötsch Üsch all! ---Sabine 10:49, 23. Dez. 2006 (UTC)

Ich wollt dir nix vürwerfe, et es einfach jet komesch wann wer in de Klaaf mitschwaad on keine Aatikkel edits hätt. Dat darf mer natürlij - ävver et jitt och Lück, die versöke Klaaf-Sigge esuh ze beeinflusse. Dröm han ich jefraacht. Mer freue uns wann do he wigger maachs. Un wann do en Account in en andere Wiki-Projek häs, kann de se och verlenke, dann es de Frooch ja och beantwort.

Wat de Sproch-Schablon anjeiht: Ich wollt ad lang en Schabloon för "Dialek-Jemangs" mache, weil dat es bei mir och so. Ich schriev et dir op wann mer se fäddich hän. Düüvelskääl 09:19, 1. Feb. 2007 (UTC)

wat op keine Fall jeit, es dat dä Purodha jetz wild un ohne ze fraare e Püngel Sigge ömdäufe deit. De kölsche Veedel weede jetz op ripoarisch Tön ömjedäuf, obwoll de eezte Schriever dat nit esuh han wollt. Jetz krijje mer de jleiche Driss wie em aale Johr. Düüvelskääl 15:50, 16. Jan. 2007 (UTC)

Do häß doch enne Hau. Odder der Fofoljungß waan.
Sch_a fun dä kölsche Feedelle nix ömjedeuf. Mer krömme sesch zwa de Fengere, wä_sch sinn, wat dä Kääl (oddo dat Mädshe) för enne dorjenëijn jemaat hät met Huhdeutsch un Kölsch un keij Aanong, wad_esch no_nii_jesu jehoot hann, ävver mieh wi de jannze Ömleidonge ennreschte wo dä nit dran jedaach hät för sing eije ongerscheedlijje Schriifwiise, un da_sch hee un doh ens (Veedel) / (Shtadtbezerk) / (Kölle) / (Kölle, Veedel) draan jehange hann, wo et dä Name sönß noch woh jitt, un däm sing klore Tippfäler fobäßot hann (Shtadtberezk hätte öffter_ens jeschrevve) - sönß hann isch nix jemaat ußßer_em lang Jeseesch, dat dat widdo fill Brassel eß för eijne alleijn. Nit eij Schablönsche aanjelaat, nix ömjedeuf, ja nix.
Wann esch doch jët ääsch ömjedeuf hann sullt, da hann esch mesch fodonn. Kannß_et widdo retuur maache, wän_De jet fengkß.
Un dat eß jez abselud_et lëzte Mohl dat Do fun mier en Antwoot kriß, weil De meijnß dat_e mesch med Dinge Ongershtëllonge meinß aansikke ze möße. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:29, 17. Jan. 2007 (UTC)

Do häs jeschrevve: Luur noh op Special:Allmessages. <br\> Och ... dat es ävver en schön Liss. Die weed jo automatesch jeflääch. Wann ich morje jet Zigg han, dann helef ich noch jet beim oprühme. Natörlich nor wo kein scripte dren sin. Do mösse mer dann extra bei luure. --Caesius 18:11, 24. Jan. 2007 (UTC)

Hi,

Someone requested removal of access for you. Could you please clearify the circomstances here? Thanks. Effeietsanders 07:57, 25. Jan. 2007 (UTC)

Jo wat es dat dann ... dat müsse mer kläre. Do weed removal verlangk. Ich ben jraad dobei ene Stammdesch zosamme ze krije. Dat ich jetz ene Köbes jewoode ben, es för mich es Zeiche vun Vertraue. Do sagen ich Dankeschön. Wann dat jetz widder jeröck jedrieht weede sull ... ok ... wann ehr dat nit wollt. Wa'mer ens richtich Bewäjung krije un jeden Daach tausend Bekloppde zweitausend mol Stuss avlaade - wie soll dat eine oder zwei Köbese noch üvverblecke? Dann bruche mer Lück, die för Odenung sorje un dä Möll fottschmieße. Ich jleuv, mer all, och dä Purodha, sin nor Minsche ... un Minsche han irjenswo en Jrenz för dat, wat se noch packe künne. Dat mer jetz e paar mieh Köbese han, fingen ich jod. Wann dat jetz einer zoröchdrije well. Ens luure wat dä Purodha dozo säht. Ich ben jraad dobei ene Stammdesch zosamme ze krije. --Caesius 14:30, 25. Jan. 2007 (UTC)

Purodha - ich jläuv ja jar nit dat do Sockpuppets brouchs. Obwohl - et könnt esuh ussinn, wann User sich neu anmelde, nur öm ding Meinung opzeschrevve. Ävver woför sääs do nit klor, dat do et ned wors? Dann hämmer dat vum Desch. Do kanns dat jo sicher sujar beweise wann et sinn mööt - indem do dir de IPs anluurst. Un dann künns do uns sojar hölpe erusszekrijje, wä de M:User:Peterretep es. Düüvelskääl 19:17, 25. Jan. 2007 (UTC)

Koum eß mer enß nit alle zwëij, drëij Shtond aam luure, do paßßėet esu jët. Nä, dat ben esch nit jewääse. Ävver esh luur mer dat noheer noch aan, wat do eß ben jraad Nöüßte Ännderonge aam dorresch jonn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:58, 26. Jan. 2007 (UTC)
Wëijß Do, wi mer di IP_Nommere eruß kritt? Esch wöß dat nit, bëij Aanjemälldte Medmacher? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 10:01, 26. Jan. 2007 (UTC)

Sockpuppets II[der Quälltäx ändere]

Maybe it would be a good thing to request a checkuser on meta? Then it can be confirmed or disconfirmed whether the users are likely a sockpuppet. 84.81.200.33 09:13, 27. Jan. 2007 (UTC)

Metmaacherzahl[der Quälltäx ändere]

Do häs jeschrevve:

 • Ein Frooch han ich ävver noh: mer han a Püngel Metmacher ohne Edits. Et könnt sinn, dat die wer anjelaat hätt, öm de Metmacherzahle huhzedrieve. Ich wööd et joot finge, wann all aktive Metmacher opschrieve künnte, ov se Sockepuppe anjelaat hän oder net.

Dat es jet wat mer wall nie en dr Jreff krije wääde. Wie wells de dat verhindere, dat sich Lück nor aanmelde un dann nix schrieve? Morje fängk einer vun dänne aan ze schrieve. Wells de dänne de Düür zomaache? Wann einer 10 Johr üvverhaup nix jeschrevve hät, dann wör ze froge, ov dä üvverhaup noch lääv. Ävver ich dät dat och nit unbedingk ungerbinge. Mer kann jo nohluure, wievill einer jeschrevve hät, un dann es die Saach jo eijentlich klor. Et jitt vielleich och noch en janz ander Saach, woröm einer singe Name als User hee endrääsch. Vielleich well hä singe Name reserviere. Et jitt vill Lück, die en ungerscheedliche Wikipedias metdun, un die do üvverall däselve Name han wolle. Demnächs jitt es vielleich esu jet wie en internationaale Logon-Prozeduur, wo mer sich met ein un dämselve Name üvverall enlogge kann ... ävver esu wigg si'mer noch nit.--Caesius 13:55, 31. Jan. 2007 (UTC)

Do häs rääsch: ich well de Metmaacher nüüs vürwerfe. Et es mer einfach opjefalle. Weil ja och de Aatikkelzahle huhjedrieve weede (met leere Johresaatikkel), un de edit-Zahle. Ävver dat mööt nix heiße. Ich wollt dat einfach mol froore, domet et vum Desch es. Dann weed ich de Sockepuppe-Klaaf jään widder ophüre, do häs rääch, da kütt nix eruss bei. Düüvelskääl 09:14, 1. Feb. 2007 (UTC)
 • Medmaacher oohne Ediz jidded en anndere Wikkipedijas och ze Dousende. Stemmp beshtemmp, wat dä Caesius schriiv. Do künne noch paa bëij sinn, di hann enß Schriive jewollt, un dann nit jedonn; ävver de miihßte, jleuven_esch, hann dat bloß wäje Enshtëllonge fö sesh jemaat. Dozamme eß dat dann en Zaal. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:36, 1. Feb. 2007 (UTC)
 • Approppo: Wëijl_esch dat met däm Aanmëllde, domet mer op Duuer Enshtëllonge hann kann, doof fingen, ben esch draan am knuuve, dat mer dat MediaWiki en Zokunnf och der oohne kann, bloß med Cookies. Wann_t fäädesh eß, off Di dat dann hann welle, weßße mer non_nit. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:36, 1. Feb. 2007 (UTC)

Nit neu aanlääje[der Quälltäx ändere]

Esu jet MediaWiki:Watchthisupload donn leeve nit nöüj aanlääje. Di Saache mößße en dä MessageKsh_* oddo en de Midiawiki Extensions nojedrare wääde, un dann wöh onß dat nöü Aanjelaate widoo_em Wääsh. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:22, 4. Feb. 2007 (UTC)

Ich hann dat jemaat, domet de User:Caesius dat als ruud/jröne Feld op Special:Allmessages fingk. Ich weed dat all widder oprüme, kanns dich drop verlosse. Düüvelskääl

Hür med Dinge fodammpte Ongershëllone op![der Quälltäx ändere]

 • Op Wikipedia:Köbes-Avwahl häß de jeloore. En däm Saz: Ich schrieve dat he op, nit weil hä drüvver aavstemme well, sondern domet alle Bescheid wesse, die he erinn luure. Dat nimmpß De zeröck. Do wëijß ja nit wat esch well. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:31, 4. Feb. 2007 (UTC)
 • Op Wikipedia:Köbes-Avwahl es jeloore: Unger Verdraue, dä Saz: Immer wann wer vürjeschlare hätt, jet ze standardeseere, hätt de Purodha jesaat: nää, da mache mer en Kompromess. Schriif op wad_esch werklesch jesaat han, oddo lohß dat fott. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:38, 4. Feb. 2007 (UTC)
 • Op Wikipedia:Köbes-Avwahl häß de jeloore: Unger Verdraue — dä Saz: … , da brouche mer nüüt ze standardeseere. Schriif op, dad_esch et Jäjedëil jeschrevve han, oddo lohß dat fott. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:38, 4. Feb. 2007 (UTC)
 • Op Wikipedia:Köbes-Avwahl häß de jeloore: Unger Verdraue, dä Saz: Beispille sin: Sachjropp-Wiggerleidunge, Schriif op, dad_esch jenou et Jäjedëil jeschrevve han, oddo maach dat fott. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:38, 4. Feb. 2007 (UTC)
Ich weiß nit jenou, wat do meinß met Punk 2- 4. Wann do anger Meinung bes wie ich, kei Problem, kanns et jo do opschrieve. Wat Punk 1 anjeit, stoht de Erklierung en däm englische Satz, dän ich do zeteere. Düüvelskääl 16:29, 4. Feb. 2007 (UTC)

Purodha - ich weiß nit wat do wells. Wann do anger Meinung bes wie ich ... dann es meine Meinung noh lang net en fodammpte Ongershëllong. Do schrievs op Meta siggeweis Saache, vun dene ich denk, dat et miehste nit stemp, oder dat ich dat anders sinn. Ävver sich esuh opzereje - dat bringk jar nüüt. Ich wööd mich jään met dir övver de Sach ungerhalde - ävver op dinge siggelange Texte kann ich nit antworde, ich kann se offmals nit ens lese. Wann do dinge Kritik en en paar koote Sätz opschrieve wööds, dann hätt ich ad längs jeantword. Düüvelskääl 17:01, 4. Feb. 2007 (UTC)

"fodammpte Ongershëllone"[der Quälltäx ändere]

Purodha - ich weiß nit wat do wells. Wann do anger Meinung bes wie ich ... dann es meine Meinung noh lang net en fodammpte Ongershëllong. Do schrievs op Meta siggeweis Saache, vun dene ich denk, dat et miehste nit stemp, oder dat ich dat anders sinn. Ävver sich esuh opzereje - dat bringk jar nüüt. Ich wööd mich jään met dir övver de Sach ungerhalde - ävver op dinge siggelange Texte kann ich nit antworde, ich kann se offmals nit ens lese. Wann do dinge Kritik en en paar koote Sätz opschrieve wööds, dann hätt ich ad längs jeantword. Düüvelskääl 17:01, 4. Feb. 2007 (UTC)

Koot jesaat: donn nit opschriive wad_esch mer dänk un wadd_esch mer jedaach han sull, domet lißß De nammlesch dermiihtß donevve. Aam bäßte schmiihß_De enß all esu enne Ongershëllone uß Dinge Bëijdrääsh eruß. Dat han esh jo och ad op Metta jeschrevve med däm Shteshwoot: „Assumed bad faith.“ Dat lohß esh ëijnfach nit med mer maache. Wänn_De jät nit foshtëijß eß natöllesch doof. Moß_De wall sare un nohfrare. Wat Bëßßeres fällt mer do och nit enn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:36, 4. Feb. 2007 (UTC)
Ävver et eß nit nor dat. Esch hann Der e paa Saache opjeschreve. Do jëijt_et övvohoup nit öm Mëijnonge. Wat Do doh schriifß, eß jeloore, et sinn Fallesch_Mëllonge, et senn fokierte Zittate, eß fokiert foschtannde, nänn_et wi_De wellß. Do moß di Saache fottnëmme. Wänn_De dat net wellß, wëijl_De mëijnß, dat_E_t akkeraat wööh, dann maach enne Lengk draan op di Shtëll, woh esch dat jeschrevve hann sull. Wann dat dann do och esu shtëijt, dann soll_et wäje mir esu shtonn bliive. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:01, 4. Feb. 2007 (UTC)

Esch ben och dobëij, di Saache, wo_sch övver Dėsh jeschrevve hann dorsch_ze_luure, un di Saache eruß ze maache, wo esch mëijn, dat dat zo böß jesaat eß, oddo fellëijsh nur en Ongershtällong sinn künnt. Wann_De do jät häß, wo esch noch drop luure sullt, schriif mer dat. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:01, 4. Feb. 2007 (UTC)

Dann luur doch ens op Mediazilla noh, do häs de e Püngel Beleidijunge (He should have better let that be handled by people who already know better, waaht to do. - dbach's [...] unwillingness to cooperate, listen, discuss, whatsoever - He does not understand it - Almost all of the above statement (comment #21) by dbach which collided with mine (comment #23) is wrong, biased, incomplete, and certainly of no concern here. - dbach's counterproductive interventions at various places - I apologize for dbach's inconsiderate behaviour, and lies) un falsche Ungerstellunge (The suggestion, that dbach made, was wrong - Purodha is developing exactly what the majority in various discussions (inside and outside the Ripuarian Wikipedia) deemed necessary & workable - dbach asked here for something else (wilfully or out of technical incompetence, afaik he's not a programmer) At least he did not tell anybody, or coordinate what he was doing, otherwise the trouble had been avoided.) üvver mich un üvver de ksh-wikipedia jeschrevve - bes esuh joot un fangs an dat zeröckzetrekke, dann könne mer en et Klaafe komme. Mer könne och saare: Schwamm drüvver. Ävver wann do esuh jet schrievs, kanns do nit verlange, dat andere ihr Meinunge zeröcktrekke. Düüvelskääl 22:44, 11. Feb 2007 (UTC)

 • Esch ben et lëijd, mesch nit Dir öm Saache ze shtrigge, wo_t nix ze shtrigge jitt. Do kannß mer nit fobeede, mesch ze äntscholldijje zem Bëijshpell, un op Medijazilla jidd_et këij Möschleschkëijt, jët fott_ze nämme. Ävver, wat esch schriive shtemmpt doch, un esch kannet och belääje.
  1. Jlöüvß_De emmo noch, jo hätß bäßo Beschëijd jewoß wi esch?
  2. Esch hann opjeschrevve, woröm dat MessagesKsh.php esu nit sinn darref, ävvo Do häß nit [[lang|en|cooperate, listen, discuss, whatsoever}} welle, un op Dingem Fäälo beshtannde, un domet, dat_den dorresch häß sëzze künne, eß belääsch, dat dat schtemmp, wad_esch jeschrevve hann.
  3. Häß De et dann foshtannde? Dann häz de dä Fääler reparėere möße. Häß_de beß hück nit jedonn. Allso nit foshtannde un esch hann rääsch. Oddo nit ko_operėere un reparėere welle, un esch hann_och rääsch.
  4. Ding Knatscherëij övver dä fiese Purodha hätt nix op Medijazilla ze sööke, et hät nix med Fääler oddo en Projrammeeere fun MediaWikki ze donn. Wann_De dat nit jlöüve wellß holl_Der en Beshtäätejong fun de Medijazilla_Bedriiver, et dät do hen jehüüre, dann nemm_isch dat zeröck.
  5. Jo, wat woo dat dann sönß, allß counterproductive, dat De (med Affseesch oddo uß Schusselischkëijt) Fääler en de Wikki ßoffwäer jemaat häß?
  6. Esch darref mesch äntscholldijje esu fill wi esch well.
  7. Wellß De mer jäz saare, esch däät nit äntwekkle, wat mir un anndere hann wollte/welle? Esch jlöuv_et hack!
   1. Do häß för wat jesorresch, wat mer net han welle (belääsch domet, dat dat jëz esu eß, wi mer et nit beschwaadt hatte)
   2. Do häß Këijnem em Wikki jesaat, dat_De dä Drißß förhaz (Breng mer en Shtëll wo_De_t fürher hee em Wikki jeschrevve häß, un esch nämm dat zeröck)
   3. Do häß med Këijnem beschwaadt, wat_De förhaz (Breng mer en Shtëll wo_De_t fürher hee em Wikki jeschrevve häß, un de kompetänte Antwoote fun fürher, un dat_De do drop jehüürt häz, un esch nämm dat zeröck)
   4. Dät mer dä Driß nit bekomme hätte, wänn_De eetß drövver jeklaaf häz, dat jlöüven esch un nämme et dröm nit zeröck — eß ävver nur ming Aanseesh, dröm jidd_et do och nix draan eröm_ze_nöttelle, sellefs wänn_et Der nit paß. Bewiise, dat De op mesch jehüürt häz, kann_esch näämlesch nit, ävver esch wëijß jäz, dadd_esch nor e paa Shtöndche jebruch han, bess_esch enne reschtijje Pätsch fäädesch hat.
 • Do schriifß, esch wollt fun Der hann, Ding Mëijnonge zeröck_ze_trëkke. Dat eß doch alld widdo en drëkkelijje Gemëijnhëijd_un jeloore. Och dat weeß_de zeröck_nämme mößße. Esu jät hann_esch nie jeschrevve, un Do wëijß_dat.
 • Do moß zeröcknämme un et moß fun öffentlijje Sigge fottjenomme wääde, wat nit schtimmp un wat Ongershtëllonge oone Belääje sinn. Allsu maach dat, ävver maar_et flöck!
 • Övvohoup nix Schwamm drövver. Esch hann dat Rääsch, dat övver mish këijn Leeje en de Öffentleschkëijt fobrëijt wääde. Esch hann Desch op Metta jewarrnt; Esh warn Desch jëz hee norr_enß. Hüür drop!

--Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:23, 12. Feb 2007 (UTC)

Dat Rääsch hätt jeder he - nit nur do! Un wat soll dat Säbeljerassel von wejen Staatsanwalt? Düüvelskääl 15:20, 12. Feb 2007 (UTC)

Ich well keine Köbes avwähle - Rëijefollsh[der Quälltäx ändere]

Op dä Sigk „Wikipedia Klaaf:Köbes-Avwahl“ häß Do de Rëijefollsh ömmjedriiht wäje: „Ich well keine Köbes avwähle - Reihefolje chronologisch (söns versteit man et nit)“ — Nit dat mer dat jäz beönndoß weshtesh wöö, ävve esh hatt dat alld_öm hallver 4 jeschrevve, bloß bëij_em Affspëijsherre hät dat nit jedonn, wëijl_esch nix bëij „Zosammefaßßong …“ ennjedraare hatt. Dat hadd_esch nit jemërrek un esu shtunndt_dat Finnßter e paa Shtonnd_eröm. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:47, 4. Feb. 2007 (UTC)

Ich wör fruh, wann do jet derbei schrievs zo ming Kompromess-Vürschlach. Domet de Knies villeich jetz en Engk hätt? Düüvelskääl 19:33, 6. Feb. 2007 (UTC)

Do mäs ad widder minge Kompromess-Vürschlach för Grafschafter Goldsaft kapott. Woför schrievs do nit eez op, wat de wells? Mer hän ad üvver dubbelte Aatikkel jeschwaad. Jetzt määstese widder kapott. Schriev dat doch op dr Eck op, watt de nit joot fings. Düüvelskääl 06:12, 7. Feb 2007 (UTC)

Do kumme mer de Trone. Esch lessen Dinge Tettel „Kompromeß“ un Do mähß derwiehl ald widdo ming Arbëijdt kapott. Ish hatt dä Atikkel övver der Jrafschafter Joldsavv_et läz aanjepak. Do shtëijt jenou dren, wi ejjet joot fingk, un et eß der Ëijnzijje en singe Aat, dä Dinge Kreesch övverlääf hät. Dä määß_De mer nit och noch kapott. Et sinn_er jenooch Atikkele, wo de Dinge Welle demonstrėet häß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:50, 7. Feb 2007 (UTC)

Övverijjenß - Esch hatt ald ming Antwoote för op dr Eck opjeschrevve, nur zom norremß Dorschlässe woh esh jëßterre nit mieh jekomme. Di Zick ha_sch jäz och nit beß hück naach, allso deu_jesch Der dat jäds_erövver, (-: domet die iggelijje Siel en Rau hät :-) un wän Fääler dren sen, dann sen se dren. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:50, 7. Feb 2007 (UTC)

Zeröcknämme[der Quälltäx ändere]

Leeve Düüvelskääl, wat de däm Medmaacher:АЮЯ Fokierteß op däm sing Klaafsigk jeschrevve häß, dat nemmpß_De zeröck! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:20, 23. Feb 2007 (UTC)

Dat wor nit verkiert, do häs he jefroocht för mich ze schasse. Düüvelskääl 10:38, 24. Feb 2007 (UTC)

Et eß jeloore. Op dä Fürschlaach fum m:user:peterettep hen, han ish jefrooch, ov dat övverhoup möschlesch wöh, dat se däm singe Fürschlach ömsëzze dääte. Dröm eß och bëij dä Froch tirägg_enne Lėngk op dä Fürschlach. En klohre Antwoot jov et nit, nur dad_esh enne jefrooch hann, dä förr_esu jät sesh nėt zoshtänndesch föhlt. Et eß sarenhaff, dat Do nit ophüüre wellß, mer met Dinge Leeje un Dingem böse Welle hengerher ze rënne. Et bliet dobëij: dat moß fott fun unß Websigge. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 17:53, 24. Feb 2007 (UTC)

Dat es Haarspalderei. Ma kann och sare: Korinthekakke. Düüvelskääl 20:58, 25. Feb 2007 (UTC)

iech hen en Andrach gemeckt öm Dech zem Afsetze loohte! Wels De miet zeröcktrete? --80.131.3.207 21:58, 24. Feb 2007 (UTC)

Wä bes denn do, dat de dinge Nom nit sare wells? Düüvelskääl 20:57, 25. Feb 2007 (UTC)

Wann die AVWAHL-Aanköndijung op de Haupsigg bes Sunndaach 4.3.2007 vun keinem Köbes widder erenjesatz weed, dann es dat als Zostemmung zo werte, dat mer als Köbese kein AVWAHL zolosse ohne klor Rejele, su wie ich dat en Metmaacher:Caesius/Zivilcourage vörjeschlage han. Wann dat einer erensetz, dann es minge Vermittlungsversoch jescheitert. Met einem dä dä unzivilliseete Aandrach op de Haupsigg aanköndich, well ich nix ze donn han. Dann kann ich Üsch leider nit mieh helfe. --Caesius 21:46, 1. Mäz 2007 (UTC)

Er meehdet schon wiede![der Quälltäx ändere]

Euer Jüpsche is uns schon wieder am sperre, un här macht all dat weg, wat mer beitrage will. --Danitelli2

Could you please write a stub http://ksh.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w - just a few sentences based on http://de.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w or EN wiki? Only 3-5 sentences enough. Please.

PS. Article about Kurów is already on 163 languages. If you do that, please put interwiki link into English version. If your village/town/city hasn't on PL wiki, I can do article about it. (I'm first author of requests) Pietras1988 TALK 11:58, 8. Apr 2007 (UTC)