Metmaacher Klaaf:Düüvelskääl/Klaaf-Archiv 2

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

[der Quälltäx ändere]

Hallo Düüvelskääl,

isch freue mich dat du ooch widder Zick häss hee met ze brassele. Isch han dinge Aandrach op Bugzilla jelesse. Dä Kommentar dozoo wor, dat mir dat Logo hee op der Wiki huuhlade sullten. Dat han isch ad ens jedonn. Su langsam nimmpt dat joo dann Forme aan. Ene schöne Jrooß -- Helesike 14:35, 2 April 2006 (UTC)

Import[der Quälltäx ändere]

Purodha, do häßß jesaat mer könnt dä janze Dreßß vun WiKoelsch expordeere nur de Houpsick nit - äwwer di brouche mer ja villeisch nid. Wolle mer nid dä Räßß flöck rövvertrecke? Dat möößte doch irjenzwie möschlisch sinn. Düüvelskääl 19:06, 14 April 2006 (UTC)

Medmacher-Övverprööfung[der Quälltäx ändere]

Leev Purodha, ish ka_mish op ding Sigg föör de Medmaacher ze övverprööfe weder op WiKoelsch noch op Wikipedia aanmelde ("Dat jing donevve"). Wi künnt dat sinn? Düüvelskääl 12:35, 20 April 2006 (UTC)

 • Ish dengken, dat looch aan de Ömluute. Probier norr_enß, ish han do jëtt jeänndort. -- Purodha Blissenbach 14:10, 20 April 2006 (UTC)

Sopper mächssi jätz esset jejange Düüvelskääl 16:33, 20 April 2006 (UTC)

Pooz:Eßße & Drinke[der Quälltäx ändere]

Hi Düüvelskääl, Do häßß en dä Sigk Pooz:Eßße & Drinke unge e paa Linkß erußjenůmme, wo jëz Billdsher för doo sinn. Sullte di nit wigger bovve emjedraare wääde? Ish mëijn, di bliive doch fum Teema her rishtish fö op de Sigk? -- Purodha Blissenbach 21:31, 27 April 2006 (UTC)

Ish sinn noh_ned sischer wi mer de Sigg uffboue wolle. Ish hann jätz eijentlisch nur de lätzte Sigge erinnjenomme wo jeschrivve woode. Leever hätt isch et jet jrösser unn bunter - äwwer isch kann (fast) keij Tabelle projrammeere. Ish breuscht wen dovöör dä dat ka. Düüvelskääl 17:35, 28 April 2006 (UTC)
 • Këij Problem, Tabëlle kann_ish maache, ish mööt nuur_en Idee hann, wi_se dann ußsinn sůllte. Fellëijsch kannz_De mer jët met Wööd_un_met +---+ | un esu zëijshe oppmoole? -- Purodha Blissenbach 21:12, 28 April 2006 (UTC)
Jez well_ish luuore, do eß se fott. -- Purodha Blissenbach 16:24, 2 Mëij 2006 (UTC)

Dat Belldshe en däm Template:Eßße & Drinke jevälldt mer joodt! -- Purodha Blissenbach 16:24, 2 Mëij 2006 (UTC)

Ish hann dä Vüüürschlach ad ömjetrokke op de Pooz:Eßße & Drinke. Düüvelskääl 16:33, 2 Mëij 2006 (UTC)

Language-Ingerfäiß[der Quälltäx ändere]

Jätz woode e Houfe Wööt övver "MediaWiki"-Sigge aanjepaaß, wi hänk dat med däm Ingerfäiß zesamme? Düüvelskääl 18:51, 1 Mëij 2006 (UTC)

Süsh_enß hee. -- Purodha Blissenbach 21:40, 1 Mëij 2006 (UTC)

Bellder oohne Link[der Quälltäx ändere]

Häß Do enne Wääsh jefunge, wi mer weßße kann, dat nidd_enne [[Bild:…-Lingk öönzwo övverish eß? -- Purodha Blissenbach 21:40, 1 Mëij 2006 (UTC)

Nää ish hann dat all vunn Hand nohjeluurt. Ish hoffen ish hann nüüt verpaßß dobeij. Düüvelskääl 21:43, 1 Mëij 2006 (UTC)

Ish grep en dä daate fum Äggs_un_Ėmpocht bëij mir_om ßööver un maach en Lėßß met all dä Sigge met fohkierte [[Bild: un [[Kategorie: dren. -- Purodha Blissenbach 16:21, 2 Mëij 2006 (UTC)

 • Suh! Jätz hann ish all ''[[Bild''-Vorweijse jeändert unn all Bilder aajeluurt unn e Houfe fottjeschmisse. Eijn problematischet bliev, dat eßß datt Image:AtlantischerRuecken.jpg. Di aandere Bilder hann ish wi op commons in Schoblaad jedonn damed ma se leishter fingk. Düüvelskääl 19:54, 3 Mëij 2006 (UTC)

Supper! Ish han dä Atlantische Rögge jäz no Commons jelaat un schrief jlish dat mer di Statißtikke norrens nöü ußjeräshnet krijje un di Lingk-Tabälle (met dä Saachjruppe←→Atikkelle) nöü opjebout. -- Purodha Blissenbach 00:10, 5 Mëij 2006 (UTC)

Sthatißtik[der Quälltäx ändere]

Do op dä Sthatißtiksigg di do jemaat häßß sinn immer 3 Köbesse opjelißßtet, äwwer de outomatische Sjtatißtigg säät et sinn nur 2 - eßß dat extra? Düüvelskääl 15:38, 2 Mëij 2006 (UTC)

Nää, Do moßß_ijj_ävver laache, dat eß doch noch dem Wikolesch sing Statistik! För de ksh Wikkipedija, dat kütt noch, da hadd_ish non_nit de Zigk fö_jefunge, wo jo bes_am Samßdach/Sunndaach on_no_nix loßß un de automatische Zaale fohkiert. Ävve_sh_ann de zaale fum jannze läzde moohnd faßßjehallde. -- Purodha Blissenbach 16:15, 2 Mëij 2006 (UTC)

MediaWiki[der Quälltäx ändere]

Lonelypages unn Deadendpages woore jliisch, isj hann Lonelypages jeänderet. Irjenzwo heiß et ou noch "JOSS JONN" föör "LOSS JONN" äwwer ish finden ni mieh wo, MediaWiki:Go wooret nit, datt hann isj als eäßßter jeänderet. Düüvelskääl 15:38, 2 Mëij 2006 (UTC)

 • Danke! Ish jlöüv bahl, "Joßß Jonn" hadd_ish sëllever jemärrek. -- Purodha Blissenbach 15:52, 2 Mëij 2006 (UTC)

Image-Statistik[der Quälltäx ändere]

Leev Purodha, mejnz do dä Brion Vibber könnt unß och de Image-Statißtik nöj maache? Do hämmer jätz ou Minus x Sigge. Düüvelskääl 15:45, 2 Mëij 2006 (UTC)

Joo, ish froore dä norr_enß, ävver lohß unß eetß all di unnüüdish empochteete Datei: Sigge fottschmiiße, di käij Bellder dobeij hann, sh_jlöüjf nähmlish, do kütt dat heer. Häß Do do enne Övverbleck? Fill künne_et jo nit mieh sinn? -- Purodha Blissenbach 15:56, 2 Mëij 2006 (UTC)

Schoblaad[der Quälltäx ändere]

Purodha, kann ding Purbo-Turbo ned all Sigge zem änndere öffne unn dann eijfach widder affspichere ohne jet ze donn? Esuh käme se en de Schoblaad erinn. A Proppo: de Foderpooz hann ish ad op Pooz:Eßße & Drinke ömjetrokke (häßße wahrscheijnlisch ad jesinn) unn ish hann en Vüürschlach för en nöjje Pooz:Städt jemaat. Düüvelskääl 17:54, 2 Mëij 2006 (UTC)

 • Eß en Ärbeijdt. Wänn_et nit met ëijnem Kommado o_m ßßöövo_jëijdt, zosamme me_m Shtatißtik_Zäälere nöü_Maache, dann maach_ish dad_esu. -- Purodha Blissenbach 19:12, 2 Mëij 2006 (UTC)

Article request[der Quälltäx ändere]

Greetings Düüvelskääl!

Could you please kindly help me create a stub for this article - based on the German article. Just 2-5 lines would be sufficient enough and your help would be gratefully appreciated. Thanks.

Regards -- Joseph, 04:25 Dunnorßdaach 4 Mëij 2006 (UTC)

Category:Wikipedia:-Sigge[der Quälltäx ändere]

Pass_op medt_ä Sigge, di jäz met "Category:Wikipedia:" aanfange - de miihtßde do_fun sinn_jo met " Category:{{NS:4}}:" kodeet, dat hëijß, dat se norrenß iiere Name änndere, wämmer di languageKsh.php ennjeshpėlldt krijje. Un wëijl_et bëij dä Sigge nit möshlish eß, do Name ze änndere, mößße di dann all norr_enß nöü aanjelaat wääde. Dröm hann_ėsh_di Lingks do fun, och all schöön ruhdt jeloohße, beßhejo. -- Purodha Blissenbach 12:04, 7 Mëij 2006 (UTC)

Datt hann ish ned jewüßß äwwer da lass_isch eijfach mi Floßße vunn! Düüvelskääl (Watt eßß?!) 12:55, 7 Mëij 2006

Pooz-Sigge[der Quälltäx ändere]

Ish fingen dat joot, dat Do dijj_esu öm de Pooz_Sigge am kömmere beß. Ish hann norr_esu fill annder Saache ze donn, dadd_et beshtemmp norr_en joode Woch_ob_zwëij duure weedt, beß ish örrəjendt_jät metmaache kann, well ävver alld_enß saare, dad_ijj_en Pooz_Sigk Pooz:Affköözunge maache well, nohdäm_mer alld_esu fill fun dänne hann. Un dat nuur wëijl_ish Dappeß für_e paa Moohnde_enß jedaach hann, met Affköözunge kriß_De jannz flögg_e paa Sigge jefölldt, da tipp ish dorr_enß äävenß di jannze Äffköözunge, di_d_su_jitt. LOL. Auvaij_auvaj, do ha_sh_mesh doch jädd_övvernůmme. Jood_dausend ha_sh_beshtemmb_ad dren, ävver minnßtenß mih_wi 5000 fäälen_er noch. Na_ja, wi_mmer su säät, jeeder_ëijn shmiidt sish sëij_Jlöck, oddo hä zimmordt_sijje_ne Sarrəsh zerääsh, wi_mmer_t nimmp. -- Purodha Blissenbach 12:50, 7 Mëij 2006 (UTC)

Supper! Ish hann ouch ad simmeleert watt mer med all die Affköözunge all maache :) Na da vill Spaßß beijm braßßele! Düüvelskääl (Watt eßß?!) 12:55, 7 Mëij 2006

Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk[der Quälltäx ändere]

Hallo Düüvelskääl, isch möch mich öm die Pooz över Weßßeschaaf & Teschnigk kömmere. Isch weeß äver noch nit jenau wie isch dat opbaue sull. Isch versöcke ens eh Layout hin ze krieje. Vielleech ees et jo och besser zwei Pooze doruss ze mache. Watt meins du dozoo? Ene schöne Jrooß Helesike 13:37, 8 Mëij 2006 (UTC)

Fingk ish supper wann do dat maache wellz. Ish hann ned dä Övverblekk wivill Aatikkel et zu dem eij oder aandere Thema jitt. Wann do meijnz et wöör besser dat ze trenne, dann maach_et esuh. Föör dat Layout kannze de Pooze Pooz:Esse & Drinke ode Pooz:Städt diräkk övernämme & ding eijjene Enhalt eijsetze. Wishtisch fingen ish en joote Jleederung, föör datt ma Sigge flöck finge ka. Düüvelskääl 16:56, 8 Mëij 2006 (UTC)

Babel[der Quälltäx ändere]

Do, di Babel-Vorweijse op dä Houpsick, di jangk all ins Leere, eßß dat nomaal? z.B. för Deutsch jangk et op en.wikipedia.org/wiki/de:. Da stimp do jet ned. Kannz do_enz nohluure? Düüvelskääl 07:41, 15 Mëij 2006 (UTC)

Katowice[der Quälltäx ändere]

Hello. I'm wikipedia redactor from Poland. I'm trying to get article about one of the major cities in Poland: en:Katowice in all possible languages. There is almost 60 langauage version. Could You help me translate into KSH wiki version. There is a source in English and German and some more languages. Just a few sentences. Please help.

Best Regards StimorollTalk

P.S. If You do that, please put interwiki link into english version.

Pooz:Rhingland[der Quälltäx ändere]

Hallo, ich ben_e_ne Wiki vum Rhing. ;-) Dat Design vun dä Poorz hässte wirklich klasse jemaat, äwer meenst de net, dat die Färwe beesch (beige) un hellblau sich steche. Wat hälst_e dovun, wenn me all Poorze in blau en verschiedene Hellischkeitsgrade maache.--Jüppsche 16:13, 17 Mëij 2006 (UTC)

Jo kloor ish hann die Färv nur övvernumme vun_ener Pooz-Sigk op dä döütsche Wiki. Brassel dran eromm, ish hann eh di Nase vull vunn dä Quatsch :) Düüvelskääl 16:45, 17 Mëij 2006 (UTC)

 • Also och vun mir eh jruß Lob för dat Design vun dä Pooz. Met dä Färve dat kriehe me schon irjendwie hin. Äver wat heeß, Du häß de Nas voll vun däm Quatsch? Meenst Du die Pooz-Sigge ansich odder de janze Wiki? Dat letzte hoff ich doch nitt !!! Öm die Pooz-Sigge dät ich mich schon he un do kümmere, isch han hald nur ned esu öff Zick dozoo. Ene schöne Jroß Helesike 18:42, 18 Mëij 2006 (UTC)
  • Merci för dat Lob. Nää ish hann nur de Naas vull vunn däm Belldscher zesammesööke unnsowigger. Düüvelskääl 18:44, 18 Mëij 2006 (UTC)
 • Jo dann ees et jo jott. Isch weeß dann watt du meens. Dat kann nämisch janz schön nervisch sin op Commons oder en andere Wikis Beeldcher ze söcke, oder?? Helesike 19:27, 18 Mëij 2006 (UTC)

Kootvorweijß[der Quälltäx ändere]

Luur heä: Wikipedia talk:Lück med mieh wi ëijnem Name Jrooß Düüvelskääl 21:04, 21 Mëij 2006 (UTC)

Schweigen? Düüvelskääl 10:54, 23 Mëij 2006 (UTC)

Nää, op këijne Fall. Et sinn nuur komplezeete Teeme, di mer ööhnlijj_ussenëijn frööhnßelle moß. Allso, sch_ben_och amm övverlääje. Jenou jenumme, he bëij mier om Räschnor am Schriive. Wänn nix do zwesche kütt, weet dat hügg_och noch jätt. -- Purodha Blissenbach 11:18, 23 Mëij 2006 (UTC)

Bitte Sperren[der Quälltäx ändere]

Jenau dat is worüm isch Köbes weede mööcht: IP's löschen ejnfach beiträge vun mir mit dem ejentlesch jet jemaat weede sullt. Sperrst do bitte die IP 84.60.219.213? Danke.--Abzt 07:58, 25 Mëij 2006 (UTC)

Kannz do enz koot saare wo di IP jet fallesch jemaat hätt? Eijfach esuh kann ish ja schläscht wen spärre. Düüvelskääl 08:08, 25 Mëij 2006 (UTC)

Die IP hätt ohne Jrond ene Houpsick bejdraach jelösch!--Abzt 10:34, 25 Mëij 2006 (UTC)

Nää, datt stimp ned. Dä hätt en Fähler op dä Houpsick jelösch. Do stond [[:commons:Image:...]] unn man kunnt de Billdscher ned aanluure. Dä IP hätt dann en Änderung 17:06, 24 Mëij 2006 (hist) (diff) Houpsick (Wie kann man solches in ein Haupseite einmachen, aber nicht den Fehlerhaftigkeit sehen! Ein Hauptseite soll protected sein.) jemaat, die völlisj in Oodnung eßß. Düüvelskääl 10:45, 25 Mëij 2006 (UTC)

Danke...[der Quälltäx ändere]

...för et Erkläre.--Abzt 10:33, 25 Mëij 2006 (UTC)

Lizenz? Lizenz![der Quälltäx ändere]

Leewe Düüvelskääl. Op dänn Bideren, die do met Wat för en Lizenz hätt dat markeert häss, stejt inndüdisch dropp: GNU-FDL is op dämm Bild. Uss dissem jrond nimmen isch de Boustejn wedder fott! Jrooß, --Abzt 12:45, 25 Mëij 2006 (UTC)

Da stoht äwwer nid wo se heäkumme. 84.74.141.127 14:51, 25 Mëij 2006 (UTC)
Leeve Düüvelskääl. Dat stejt jenauso winnich op dänn Ursprungssigge. Wuher sull isch et denn dann wisse?--Abzt 05:49, 26 Mëij 2006 (UTC)

Watt sinn denn de "Ursprungssigge"? Düüvelskääl 06:52, 26 Mëij 2006 (UTC)

Tschulldijung wënn ėsh dozweshe schwaade — jäz hadd_ejj_on_norr_enne edit conflict — dad_eß wad_esh saare wůllt: Wäm_me opschriiven, „Lizänz eß GNU-FDL, et kütt fun (saare mer enß) de deutsche Wikkipedija, un wood do fun [[:de:User:Pussemuckel-dä-Schokker]] am 1. Aprill 1852 huhjelaade un unger de GNU-FDL frëij jejovve“ dann weßße mer winnishßtens wo mer jeede hen shekke mößße, dä sesh bëij_unß beschweere kütt. Künne mer dat nit, sh_mëijn, dä wigger shekke, dann sinn mier nämlish di för et jekleute Billd jrad shonn mößße, wann_t dann jekleud_eß. Mer mößße zëije, dat mer ne joode Jrund hatte, ze jleuve, dat dat met dä Lizzänds_och shtemmp, un övverhoup këijne Zwëijvel. -- Purodha Blissenbach 07:14, 26 Mëij 2006 (UTC)

Houpsigk uew.[der Quälltäx ändere]

Do hadd_Er jo ööhnlish zojeschlaare, wi_sh fott woo. Joot jemaat. Do häß ming Zoshtimmung fö alleß, wad_ėsh beß jäz jesinn hann. Häd_ėsh jenau_esu jemaat. -- Purodha Blissenbach 14:20, 25 Mëij 2006 (UTC)

Mersi, jo dat eßß nid esuh eijfach, mer wollt ja ouch nimand ußßspärre. Äwwer ma mooß en Ouch drop hann Düüvelskääl 14:52, 25 Mëij 2006 (UTC)

Kasala[der Quälltäx ändere]

weijß do watt kasalla eßß? wo dat herkütt? ish kunnt dat nirjens finge, ned im Wrede, ned im Kluge. Eßß dat ripoarisch ode ned? (esuh unn jätz flöck aantwoode sonz jitt_et ...) Düüvelskääl 10:25, 28 Mëij 2006 (UTC)

 • Sů_n Wöötor_Böösher hann ish nit, do ka_sh allso nix drövver saare. Bëij „Kasala“ fälld_mer nix enn, do wöß ish nit, wat dat sinn künnt. (Woo dat jäz flöck jenooch? Saarenß, krißß Do zick zwëij Shtund och aff un an ßööver-Fääler oddo komplätt kapodde Sigge jezëijsh?) -- Purodha Blissenbach 10:37, 28 Mëij 2006 (UTC)

Nä, ish hann keij Fehler heä. Düüvelskääl 10:47, 28 Mëij 2006 (UTC)

 • Wo dat herkütt, weeß ich net, äwer Kasalla (Ripoarisch) bedück suveel wie: "Eene mem Reeme öwerjetrocke bekoumme" (Prügel beziehen), äwer och Kraff hinger setze (Geschwindigkeit aufnehmen). Vielleesch kütt dat us dä Zick met dä Kutsche, die Päärd krääten eene mem Reeme öwerjetrocke und fuhre dann schneller. --Jüppsche 11:22, 28 Mëij 2006 (UTC)

help from wikimedia[der Quälltäx ändere]

sollte mer dat ned ouch irjenzwuh aavspeijschere, ish jläuven da hätt unß wer jehulfe:

[1]

Düüvelskääl 12:12, 28 Mëij 2006 (UTC)

 • Hach eß jo doll! no_jaa_nit jesinn.
 • Nur enne Lingk dropp — ätva fun Unz_Jlooreijsche!_Verjangenheijdt. — oddor_en Kopih maache? Di mööt dann en et Project:Archiv_erinn. Ach wo_sh do jraad draan dängk — di Ungersigge do_fun künnt mer doch shpärre, iih dad_unß do noch Ëijne draan jëijt, un brasselt draan eröm, wat mëijnz_e? -- Purodha Blissenbach 12:43, 28 Mëij 2006 (UTC)

Schütze eßß joot, mer sollte nur dat Fomaat vun dänne Arschiv-Sigge vürhär klaar krijje. Ish mach_ens norren Kopie vunn däm Metawiki-Klaaf. Düüvelskääl 17:03, 28 Mëij 2006 (UTC)

bugzilla[der Quälltäx ändere]

see [2] and [3]. Düüvelskääl 12:20, 28 Mëij 2006 (UTC)

 • En [4] hëijs_et: „ask someone with shell access to run the site stats update script for that particular case.“ → määt de Zääler rishtish.
 • En [5] hëijs_et: „I solved … problem … by running the 'touch' (also named sometimes 'touchall') standard bot. (this solves the remainder parts of the problem))“
Öm di zwëij Saache had_esh dä BRION VIBBER pä e-mail jefrooch. Da_ß jäz beshtemmp zvëij Woche heer. Hätt_e non_nit jemaat.
-- Purodha Blissenbach 13:02, 28 Mëij 2006 (UTC)