Wikipedia Klaaf:Ingerfäjß

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Jätz woode e Houfe Wööt övver "MediaWiki"-Sigge aanjepaaß, wi hänk dat med däm Ingerfäiß zesamme? Düüvelskääl 18:50, 1 Mëij 2006 (UTC)

Jeedes Woot, oddo jeede Täxx_Boushëijn, en däm Shprooch-Ingerfäijß hädd_enne Name em MediaWiki-Appachtemeng, un doo kam_mer dä Täxx och ändere. Dat dörve ävver nuur Wikki_Köbeßße. Wi bëij annder jeshpachte Sigge, moß mer do sing Füürschlääsh op di Klaaf_Sigk shriive, un de Wikki_Kööbeße důnn dat_ann övverdraare.

Ish hann fö do Aanfang_e paa fun dä Täxx_Ëllëmännte aanjepack, di me besöndoß süüht.

Mer mößße de LanguageKsh.php fäädish krijje, beshleeße un huhlade loohße. Noh allem wadd_esh wëijß kam_mer dä iere Ennhalldt nidd_em MediaWiki-Appachtemeng änndere.

Wäm_mer di Täxx_em MediaWiki-Appachtemeng esu wigk hann, dann mößße mer_enne Developer dröm fraare, dat_e unß di en en MessagesKsh.php ömwanndelle dëijt un o_m ßööver ennshpilldt. Domet eß dann unß Sprooch_Ingerfäjß en alle Wikiß uß_wääl_baa.

Wadd_esh jo_jannz jään hädd_eß, wämm_er dat Shpill met_äm Ingerfäjß övversäzze mieh wi ëijn_mool maache dääte, un domet dann_am_Eng ëij Ingerfäjß fö mieh wi ëijn fun unß Shprooche henkrääte, su dat mer fellëijsh nëvve ksh on_noch ksh-DE (de deutsch Schrief_Wieß), ksh-NL (hollesj sjpelling), un esu wiggo, en de Special:Preferences för Unß Metmaacher fö Ußzewääle hätte. -- Purodha Blissenbach 20:47, 1 Mëij 2006 (UTC)

Med dä verschiddene Sjpellings dat fingk ish super. Wobeij: an de nederlaandse Sjpelling könnt isj misj jewöhne ... :) Datt eßß doch irjenzwi cool. Düüvelskääl 21:44, 1 Mëij 2006 (UTC)

Joa, dat jeijt mo og zu. Tsik_däm ish foshtande han, vi et jeijt, kan ijj_og Nederlands un Limburgsj jants joad lezze. -- Purodha Blissenbach 12:10, 2 Mëij 2006 (UTC)

Wrede / Akademie[der Quälltäx ändere]

Esh hann „Kölsch - Wrede / Akademie“ en „Kölsch — bochshtabbeet noh Wrede un Akademie jemesch“ ömmjenanndt. Do moß jëtt sinn, wo mer e beßßje foshtonn kann, och wäm_mer_et non_nit känt, un och nit wëijß woh_t dröm jëijd. Eß nattöölėsh bloos_enne Fürschlaach. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 04:18, 11. Nov. 2006 (UTC)

E neu Message-Interface[der Quälltäx ändere]

Av un aan jitt et neu Parameter. Die müsse dann en et Interface eren. Usserdäm künnt et sin, dat einer e neu Interface schrieve well, domet hä en sing Enstellunge, singe eije Dialek ussöke kann. Wa'mer dat jet einheitlich maache künnte, wör dat för se all en jroße Hölp. Et jitt zwei Verwendungs-Aate vun Interface-Dateie:

  1. Dat Interface, dat als Standaad för ksh.wikipedia.org jenomme weed. Do ha'mer ene alljemeine Konsens, dat dat demnächs jeändert weed. Do ben ich noch dran am frößele unger Wikipedia:Ingerfäjß/MessagesKsh_ksh_wreka.php
  2. Interface-Variante, die als Enstellung bei enem Metmaacher sing Enstellunge usjewählt weede künne. (dat ha'mer noch nit, künnte mer ävver enrichte, wann et einer schrieve dät.)

För beedse Aate wör e bessje Odenung nit schlääch.

Domet die Lück, die e su Interface schrieve, sich aan jet orienteere künne, sollte mer de Reijenfolje vun dänne Parameter en däm Message-Interface en en Odenung bränge, su dat mer en ungerscheedliche Interface-Dateie nit lang söke muss, öm ene Parameter ze finge. Wann et söns kein andere Vörschläg dozo jitt, dät ich jetz domet aanfange, dat janze Parameter-Jedöns einheitlich opzeschrieve. Dä Purodha kennt sich us met däm Krom. Deswäje dun ich jetz däm Purodha sing neuste Version Wikipedia:Ingerfäjß/MessagesKsh_ksh_rt.php als Jrundlage för dat neue Message-Interface nemme. --Caesius 12:58, 27. Nov. 2006 (UTC)

Dunn dat leever nit, oddo nit jannz. Et ess_et bëß wat mer fun dä Ripoaresche Möshleshkëijte hann, sullt ävvo noch bëßo jemaat wääde. Wänn de mish frööhshß, do nemm dat Änglesh uss_em svn un do de Rëijefollsh fun - do sinn de Saache jannz jod noh däm Süßtem zoteet, dat noh bëijnëijn shtëijt, wat zosamme jehüot, un bloß winnish Fäälor. Esch well dat ksh-ksh-rt och noch mieh do draan ußreshte. Esh mösh jään enne Automat hann oddo maache, dä onß säät, wann do jët draan jedonn wood (aan däm änglesch em svn) un dat eß unger de Äntwekklere dat, wat mer de Motter oddo dor Fatto fun de jannze Shprooche-Ingerfäjße nänne künnt, fun woh uß Alles övversazz weet.
Ich ben draan, em Täßwikki dat Zeush öm de MessagesKsh-xyz-abc.php erömm esu hen_ze_krijje, dat mer met_dä Varijannte kloh kumme. Scha_ävver koum Zick do_för, moss_esu fill ärrbëijde, jrahd.
Do_bëij - wannet jëijt, sůll MessagesKsh för ripoaresch shtonn (künne_mer, wäm_mer enne ääshte Kod für jannz Ripoaresch hann, ußwääßelle), MessagesKsh-ksh för Kölsch (un z.B MessagesKsh-bsh künnt Bönnsch wääde), un dat läzde, MessagesKsh-ksh-xxx ävens för de Schriif_aat (noh) xxx, ätwå MessagesKsh-dus-rd künnt för et Ripoaresch Düsseldorver Platt jeschrevven en de Rheinische Dokumenta bedügge. Mer eß noh_nit jannz klooh, ov_mo_dadd_esu maache kann. Dat krijjen_esch ävvo errußß. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:43, 28. Nov. 2006 (UTC)
Jo ... Do häs rääch ... et es besser, mer nemme die englische Version. Dat es wall och die Version, die wann et Änderunge jitt, ze eets korrijeet weed. Alsu ... ich fangen jetz aan, dat Janze noh Source for MessagesEn.php uszerichte. Dat mer uns bei dänne Interfaces noh de englische Version orienteere, dat sollte mer villeich als Rejel defineere ... för späder ... för die Öcher, Düsseldorfer un esu wigger Versione. Dat janze Jedöns muss jo späder och ens jeflääch weede. Un dann ha'mer et einfacher, wann dat en einheitliche Odenung hät. --Caesius 13:02, 28. Nov. 2006 (UTC)
Apßelut Joh. Esh maach dat met_däm rt oğ_esu. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 14:25, 28. Nov. 2006 (UTC)