Metmaacher:Purodha/maache

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

== Et Nöüßte ==

Heh en dä Leß es nix dren.

Liste von Abkürzungen:
N
Di Sigg es neu dobei jekumme met dä Änderong (Loor och noh de Leß met de neue Sigge)
M
Heh dat es en Mini-Änderong
B
Di Änderong es fun enem Bot jemaat woode
D
Änderong övernumme vun Dahtewikki
(±123)
Der Ömvang vun dä Sigg hät sesch öm di Aanzahl <i lang="en" xml:lang="en" dir="ltr">Bytes</i> verändert.

24. Aujuss 2019

23. Aujuss 2019

22. Aujuss 2019

21. Aujuss 2019

20. Aujuss 2019

19. Aujuss 2019

Wunschlėßß — Stėshwööt för_de ripoarisch Wikipedia[Ändere · der Quälltäx ändere]

Sönnß:[Ändere · der Quälltäx ändere]

- Himmelspooz, Himmelßpooz, Hėmmelspooz, Hėmmelßpooz, Hemmelspooz, Hemmelßpooz, Hemmelspöözje - Nirvana - Sohd, Sood

Shproochweßßeschaff:[Ändere · der Quälltäx ändere]

- Sandhi (Sproochweßßeschaff - Liaison (Sproochweßßeschaff), Liiäsong (Sproochweßßeschaff), Lijäsong (Sproochweßßeschaff) - Eppenteese

Lück:[Ändere · der Quälltäx ändere]

- Albertus Magnus - Konrad Adenauer - Ludwig van Beethoven - Karl Blöhmer - Heinrich Böll - Jupp Frings - Trude Herr - Heinrich Heine - Willy Millowitsch - Müllers Aap - Jaques Offenbach - et hillije Ursula - Günter Wand - Karl Berbuer - Läsche Nahs - Peter Millowitsch - Wolfgang Neuß - Hermann von Weinsberg (et Booch Wëijnsbërsh, et Huuß Weinsbersh - Hermann Grien - Marsilius - Richmodis fun Aducht

Beroofe:[Ändere · der Quälltäx ändere]

- Altreusher, Alträucher, Aldtrüscher, Aldrüüscher - Blöö, Blööh, Shärriff, - Minna

Spröch:[Ändere · der Quälltäx ändere]

- et ärme Dier hann - sish dorsh de Koohd maache - et Rejalt han - op de Täsh lijje

Donn:[Ändere · der Quälltäx ändere]

- fritte maache - Müffele - parraat maache - Weijwaßße suffe - schaffe - Süffele - titsche - zalldaat maache

Minsche/Tüüpe:[Ändere · der Quälltäx ändere]

• • • uß Kölle • • • - e A'a'dizje - e Ahahdizje - en Aal - dä aale Schruuveträcker - ene Aale Fesch - dat Aal Dier - dat Aal Kamell - en Aal Kommoohd - en Aal Uul - en aal Schrappnäll - en aal Schruuv - dä aal Schruuveziier - di Aal Sou - ene ääshte Haahn - ne Aanjevver - ne Aandriever - ne Aanschtivveler - en Aapefott - en Aapeplaat - ene Aasch - e abstrak Mädche - en Aaschjeseesh - ene Aaschkruffer - en Aaschlekker - en Aaschloch - ne Affjebröhte - ne Affjedöjte - ne Affjedriite - et Affjelaate - ne Affjelekkte - ne Affjeschlegkte - ne ahle Kräuel - ene ahlen Jreffel - en Allemannshor - ne Allemannsjeck - ene Altfränsche - dä Altjesell - ene Altjrääver - e Altjrääversch - ene Altkäuver - en Altkäuversche - ene Ältlejje - ene Altmodesche - ene Altrüscher - ene Altverstand - ene Amän - e Ameräusche - ene Amii - ene Ammi - ne Amplijje - ne Ampßhär - ne Ampßknääsch - ne Ähzebär - en Ähzefott - e Ärm Deer - ne Ärme - ne Ärme Döüvel - ne Ärme Droppe - ne Ärme Kääl - ne Ärme Minsch - ne Ärme Türk - en Ärm Frou - en Ärm Minsch - en Ärm Sou - nen Ässel - ene Baaß - en Babadiz - en Babadizje - e Bäbi - dat Bäffje - dat Ballsch - ene Bangendreßßer - ene Bangendrėßßer - ene Bangendrißßer - ne Beaselemaanes - ene Bedreejer - ne Bėllije - dat Bėllish_ze_hann - e bėllish Zübbelümmp - ene Betupper - nen Besoffenen - ne Beuel - ne Beuet - ne Beulemaacher Buur - ne Bevaa - ne Bevaar - ne Besteva - ne Beutschepper - di Bibelskenn - ne Bieer - e Bien - e Bienche - dat Biiß - ene Binz - e Binzje - ene Bläckaasch - ene Bläcke - ene Bläcke Fooß - ene Bläckfooß - ene Bläckföößijje - ene Blaffet - ene Blaffetarius - ene Blaffetarius - e Blaffetsmuul - e Blagisch - e blagisch Kälche - e blagisch Mädche - e blagisch Muul - e blagisch Weesch - ene Blam - ene Bländer - en Bländerin - ene Blängkejänger - ene Bläres - e Blitzerchesblag - ne Blööde - ne Blöötmann - dä Blötschkopp - ne Blötschköppijje - e Blöötweesch - en Böösch - ene Bööschtekopp - e Bööschtetring - ne Bommelazijes - ne Botzedrißßer - ne Botzeschißßer - ne Brasseller - en Brassellerin - en Brasselßkann - en Brasselßmaddamm - ne Brasselßpitter - ene Brůmmbär - ene Brummes - ne Bubbelazijus - en Bubbelschnüß - en Bubbelßschnüß - en Bummelant - di Bunnerohm - di Bunneshtang - ene Buur - dat Buuretring - e Daaßebein - ene Daaßhongk - ene Daggel - e Daggelbein - dä Däubroder - et Deckmaddamm - ene Deev - dä Dekk - e Dizje - ne Dizzemann - e Dier - ene Dokter - en Doktersch - en Doll - ene Dölmeß - en Doll Schoßß - nen Dommen - nen dommen Hongk - en Domm Sou - ne Dönnschißßer - ne Döödel - ne Döödelijje - enen Doof - dä Doovi - dä Doofkopp - en Doof_Nußß - en Döößballsch - en Döößkopp - en Döppe - dä Dorrəshjedriiten - en Dößkääl - dä Dötsch - dä Dötschmann - ene Dotz - ene Dötzbroder - e Dötzje - dä Drägksack - dat dräckisch Zübbelümmp - e Draumdöppe - ne Dräxbüggel - en Dreckschwaat - en Drecksul - ne Dresius - ne Dresser - dä Drießbüggel - dä Drießkääl - dat Drießmaddamm - ne Drißßer - dä Drißßbüggel - dat Drißßballsch - ne Dropp - ne Droppe - ne Droümer - ne Dröüm_der_jett - ne Dröüm_Disch_fott - nen Dröüm_wigger - ene Drüjje - sune Drüjje Pitter - e Drüshleesh - e Dubbelkenn - en Duudjebuuert - dä Dussel - dat Dusseldiier - ene Dusselijje - ene Dusselkopp - ene Eierlöüfer - ene Enjeknällerte - dää Ėnnjeschloofen - nen Essel - e Faashtooljeseesh - ne Fackeler - ne Fackelörer - ene Fänt - ene Fant - e Fäntshe - e Faß - ene Fėrkeskääl - ne Fėrkeskopp - enen Fesh - e Feshjeseesh - e Feuermellderjeseesh - en Fijur - e Firrke - ene Fiebeß - en Fieß - ene Fiese - ne fiese Kääl - ne fiese Minsch - ne fiese Möpp - dat fiese Zübbelümmp - e fies Fraunßminsch - e fies Minsch - ene Fillu - ne Fillschwaader - e Fisternöll - dä Fisternölles - e Fisternöllshe - ene Fisternöllshenßsammler - ene Fisternöllshenßsööker - ene Fizzemann - dä Flaaster - dä Flabes - dä Flabines - dä Flappmann - dä Flatschnaas - dä Flätschnaaß - dat Flätschuhr - en Flitsch - e Flitsche - dä Flöpp - dä Flöppes - en Flötschnaas - dä Fluhballsch - dä Flümm - dä Flüschop - ene Fodriijer - ene Föökeller - en Fottjeseesh - ne Föttshesfööler - dat Föttshe-aan-de-Ääd - en Föttsheslekker - en Föttsheskruffer - jo dä Frannz_dä_kannz - dä Frängel - e Frauminsch - e Fraunßminsch - dat Fräsh - ne Fräshe - enne Fräshe Kääel - enne Fräshe Minsch - dä Fräshe Schäng - dat Freese - dä Frëßalles - dä Freßklötsch - ne Frööhnßeler - ne Frööhnßelßpitter - ne Frööhßeler - ne Frööhßelßpitter - en Frou - en Funnz - ene fukackije Kääl - e fukackisch Frouminsch - ne Fußß - ne Füßßje - ne Fuule - ne Fuule - en Fuulėsch - en fuule Prumm - ne fuule Sack - en fuul Sou - ene Füürmellder - dat Füürmellderjeseech - ene Fuz - dä Fuzzemann - ene Jäädener - ene Jädeneerer - ene Jädcheskrätzer - dä Jaffelbott - en Jaijernooß - ne jannze Kääl - ne Jeuse - ne Jeck - nen jecken Doll - e Jeck Jescherr - e Jeck Jeschoß - ene Jeflappte - ene Jeheimniskriemer - ene Jehimmelte - ne Jehöörte - ne Jeißtekiker - ne Jeißtenbaat - ne Jelakkte - ne Jeläckte - ne Jelivverte - ne Jelöckte - ne Jemöötlijje - dä Jemöötlijje Huggoo - ne Jejrummpte - e Jeshpenß - dat Jesokß - e jestoche Bildche - enne Jetunkte - dä Jezoppte - dat Jippßjeseesh - enne Joode - ene joode Haahn - enne Joode Kääel - enne Joode Minsch - en Jraavkääz - enne Jrängler - enne Jrantelijjen - ne Jranteler - dat Jrantelersch - dä Jrantelhongk - ne Jrappscher - ene Jraßöhreje - dä Jraßöhresch - e Jräusche - ne Jraukopp - ne Jraumeleete - ne Jrauzer - e jrauzisch Minsch - ene jraveerlijje Här - ennen Jraveerlijjen - enne Jravöör - ene Jreesberjer - ene Jreffel - e Jreffelsche - enne Jriiläsher - ene Jringkopp - ne Jromeleete - ene Jrönschnabel - ene Jrovianes - ene Jroßschnüß - ene Jummiknuutsher - ene Jummitachzahn - ene Jünner - ene Haahn - en Haakenooß - nen Häär - e Hallelujafüzzje - dä Halləfjehang - dä Hanak - ene Härjotsjriilääscher - ennen Härring - ene hatte Kääl - ene Haubroder - ene Heimermüüßje - ene Heimdücker - ene Heimleuchter - ene Heinemännche - ene Heinzemännche - ene Heinzemännche - ene Heinzemännche - ene Heizemännche - ene Heiopei - ene Heiz - ene Heizefeiz - ene Heizefex - ene Heizemann - ne Hëggetaatsch - e hellije Fott-Annenies - e Hëxejeshpenß - ene Hillije - e Hippelepipp - ene Hohlkopp - ene Hohnderdeef - ene Hohnderkläu - ene Hohnderklämm - e Hoon - e Hoonpott - e Hoonüül - e Hoonveh - ennen Hööshen - nen Hongk - ne Höpper - en Hor - e Horeminsch - en Horemöhn - dat Horepack - dat Horejesendel - dat Horejesocks - e Hörsche - ne Huuddel - ne Huddelijjen - e huddelisch Weesch - ne Huhjejivvelte - ne Huffädije - ennen Huffatspinsel - en Hungksfott - ene Iggel - ne Iggelijje - ne iggelijje Kääl - ne iggelijje Minsch - ne iggelijjen Kääl - et iggelish Maddämmshe - nen Imi - ene Jaudeev - enne Jöck'iggel - en Jöck'ühl - enne Joohbrooder - enne Joohäär - enne Jömerer - enne Jömerlappe - enne Jömerpott - ne Jong - ene Jonge - enne Jöömer - enne Jöözer - en Jöözijje Zittruun - ene Jujax - ne Jung - ne Jungkerschte - ene Juuzer - ene Juuzmanes - ne Kääl - enen Kääel - en Kääzemöhn - ene Kabänes - en Kächeriin - ene Kächerines - di Kaffemöhn - dä Kaffer - ene Kaller - ene Kallkopp - en Kakkadizje - en Kammißß - en Kammißkopp - en Kannoon - ne Kappesbuur - ne Kavallööres - ne Kavelöres - en Kawummbrezzel - ene Kindskopp - en Kindsfot - ne keij Fesch keij Flejsh - e Kendsche - di Klaaftant - ene Klaafmaanes - ene Klaafsack - e Klääftikumm - di Klapschnüßß - di Klapperschnüßß - ene Klätschbakke - dat Klätschhoo - en Klätschkommood - en Klätschmiebes - en Klatschtant - en Kläumanes - ene Klopper - ene Klotzkopp - di Klut - dat Klutepack - ene kluutijje Kääl - en Klüngelsmatant - e Klütsche - ene Klütteboor - ene Klüttebuur - ene Klüttekääl - ene Klüttetredder - enne Knääsch - dat Knääschßjeseesh - ne Knaatscher - ene Knaatschbüggel - di Knaatschfott - dat Knaatschjeseesh - di Knaatschtant - e Knaatschtring - en Knäbbeler - ene Knackmaanes - ene Knadderdarjus - ene Knagges - ene Knaggewaarius - dat Knall - e Knallblättsche - dat Knäller - e Knallhöötsche - e Knallpapiersche - en Knalltüüt - en Knallzijaa - en Knappkeesch - ene Knappkooche - dä Knatsch - ene Knatschjeck - ene Knäuel - ene Knaulapp - ene Knaulappe - dä Knießbüggel - dä Knießkopp - dä Knießtijje - ne Knirps - dat Knochejeshtell - dat Knocherėppert - dä Knollebuur - dä Knollefräßßer - di Knollenaaß - dä Knubbel - dä Knubbelefutz - dä Knubbelefutz am Leimloch - dä Knubbelefutz em Leimloch - dä Knubbelßnaaß - dä Knuffelshe - dä Knuffijje - ne Knüles - dä Knüssel - dä Knüsselijje - dä Knüsselsfėrke - dä Knüsselskääl - dä Knüsselspitter - datt Knüsselßtring - ene Knuutsher - ne Knuuver - ne Knüüver - ene Kölschbroder - ene kölsche Booer - ene kölsche Klut - ene Komißßkopp - dat Kott - ene Köttel - ene Köttelskääel - ene Kötter - dat Kott Naaß - ne Kraadt - ene Kraadeaasch - en Kraadebiiß - ne Kraadeföösch - ne Kraadefott - e Kraadetring - ne Kranngke - e Kranngk_Öllisch - en Kratzböösch - ene kratzbööschtije Kääl - ene kratzbööschtije Panz - e kratzbööschtisch Blaach - e kratzbööschtisch Määtsche - e kratzbööschtisch Madamm - e kratzbööschtisch Madämmsche - e kratzbööschtisch Mammsäll - en kratzbööschtisch Möhn - e kratzbööschtisch Weesch - ne Krätzjesmäächer - e Kraubalch - e Kräuballch - ne Kräueler - ne Kräuel - ne Krauder - ne Krauter - ne Krawallbrooder - enen Krawallmäächer - en Krawallmöhn - enen Krawallsmäächer - en Krawatt - ene Krėßßboum - ene Kribbelskopp - ene Kriischer (Minsch) - ene Krinter - ne Krooser - dä Kroppkääl - dat Kroppsminsch - e Krumm_Jeseech - e Krummshtivvel - ne Kruffer - ne Küfer - ne Küles - ne Kühmer - ne Kühmbretzel - ne Kühmbroder - ene Kühmohm - en Kühmöhn - ene Kujon - ene Kujoneerbretzel - ene Kujoneerer - en Kujoneermatant - ene Kujoneerschtivvel - ene Kujong - e Kulant - ne Kulante - dat Kuläntsche - ene Küleskopp - ene Kületschkopp - dä Külkopp - dä Kulleesch - dä Kumedemääsher - dä Kumediant - dä Kumfrater - de Kumfratersch - ene Künning - ne Künßler - dat Laabes - dat Laanß_de_Wäng - dat Laam Kamell - ne Labbeß - ne Laberdahneß - ne Lalleß - dat Lang - dat Längelėng - e Lansenein - dat Lappeß - e Lappuhr - ne Läßßtijje - ne Latz - ne Latzedreßßer - ne Latzendreßßer - ne Latzensecker - ne Latzesecker - ne Laumann - dat Lauwärme - e lecker Mädche - e lecker Möbbelche - e Leckermüffelche - e lecker Paketche - e Leckerche - ene Leejer - ene Leeve - e Leevje - ne Leeve Kääel - ne Leeve Minsch - ene Lescheere - ne Lidderjan - ne Löbbes - ne Löhmerėsh - ne Loßmichjonn - ne Loßmichshtonn - ne Lößtijje - ne Lößtijje Brooder - dä Louwärme - ne Lůffjedrüchte - en Luffnůmmer - ene Luftikus - ene Lüüchpitter - e Luuschhöhnsche - ene Luushongk - ene Luusknipper - ene Luusterer - enne Mallaate - enne Mallischzewidder - ne Mämmelötscher - ne Mämmelutscher - ne Mämmenüggeler - ene Mämmeknuutsher - ene Mämmekruffer - en Maddamm - en Maddämmshe - e Mämmendröck - e mangs Mädche - ene Mann - ene Männerknuutsher - dat Marjell - e Marijellshe - e Marrizzebill - en Maschiineschnüß - en Matant - ene Meddelmann - dä Meddelschlaach - ene Metminsch - ene Metmėnschlijje - e Mimöößje - en Minna - dä Minnitachzan - en Minsch - e Möbbelche - ene Möhd - ene Moderne - ene Mömmesfreßßer - ene Mömmesdriier - e Mondjeseesch - e Mondkalf - dä Mööde - dat Möödjeseesh - di Möhn - ene Möhneaasch - dä Möhnefründ - dä Möönekruffer - dä Möhnepopper - dä Möhnetruuß - dä Möönetrühster - dä Molli - dä Mölmpupper - ne Möpp - dä Mottekopp - ne Murkes - ne Muuler - ne Muulopriißer - di Muuz - ne Muuzėjje - dä Muuzepukkel - en Naachtijjall - en Naaksmötz - en Naaksühl - ene Nääl - en Naaß - en Naaße Fott - en Naaserines - en_Nonn - en_Nööler - ne Nööles - en_Nöölkraat - en_Nöttelhannes - en_Nöttelhans - en_Nöttelefönes - en_Nöttelfönes - enne Nüggel - ne Nüggelshtrunz - en Nühmaatskraat - e Nuppohr - ene Nutanker - ene Nutbehelf - ene Nutjedeufte - ene Nuthelfer - ene Nutstoppe - ene Nutstopper - ene Nutheler - ene Nutz - e Nüzje - dat Nuzzenhongk - en ömmelėsch Fijur - ne Ömföökelte - ne Oppaßßer - dä Opjebloosen - ne Opjebloosene - ene opjebloosene Minsch - en opjebloosen Minsch - datt Oohß - dää Ooß - nen Ooßekopp - ene Ouretruuß - dat Pääd - ne Päädßkopp - ene Packaan - en Pädßhor - en Pädßnator - ene Pähdßaasch - ne Paijaßß - ne Pannkoochejesesh - ne Panz - en Pappnaaß - ne Passelakk - ne Pennbroder - ne Penner - ene Pichel - ene Picheler - ene Pichelmanes - en Pief - ne Piefekopp - ne Piefeseiver - ne Piisepammpel - ne Pilarenbützer - dä Pimmok - dä Pimock - sun Pingelßfott - ennen Pinsel - ennen Pisepampel - ne Pisselijje - en Pisselßfott - ne Pisselßkraat - en Plaat - ne Plackfissel - ne Plackkopp - en Pläät - ne Pläätefix - ene Platschbakke - e Plümmo - di Polvermuul - ene Poosch - ene Pötteler - ene Pötter - ene Pretsch - ene Pritsch - ene Pröttelpott - dat Putschblohß - ne Quaatschkopp - ne Quaggeler - ne Quatschkopp - ne Quengeler - ne Queerkopp - e Quiselsmatäntsche - ne Qwääljeijß - ne Qwängler - sun Qwängelßfott - en Qwadraatschnüßß - ene Qwallmann - ne Qwatschmaacher - ne Qwatschmaanes - dä Qwatschkopp - ene rääshte Haahn - ne Rabau - ne Rabbelekanes - ne Rabußter - ne Radaubrooder - ne Radaumäächer - en Rakkeet - nen Rammdöösijjen - ne Rappeledames - ene Räsoneeres - dat Ravenoos - dat Ravenöößje - e Rebbejeshpënß - ne Röihjije - dä Römschänger - ene Röösijje - ene rößtije Nääl - en rößtije Schruuv - ne Rozleffel - en Roznaaß - ne Rubbelekanes - ne Rubbelendores - en Saubieß - en Saubotz - enne Schääl - nen schäälen Hongk - dat Schanndtmuul - dä Schänger - ene Schamööres - dä Schäriff - ene Schaute - dä Schauter - ene Schaute - e Schäzje - en Scheeßbudefijur - ne Schenkjung - ne Schißßer - dat Schlääsh - ne Schlääshte - ne Schlääshte Kääl - ne Schlääshte Minsch - ne Schlääjer - en Schlabberboz - en Schlabberdiz - en Schlabberdizje - dä Schlabbereß - en Schlabberfott - ne Schlabberijje - e Schlabberläzzje - e Schlabbermuul - e Schlabberschnüßß - en Schlapschnüßß - ne Schlang - ne Schlapphoot - ne Schlappshwannz - ne Schlaviiner - en Schliemer - en Schliemijje - en Schliembüggel - en Schlockshpääsh - en Schloofmötz - e Schloofmözje - ne Schloofmözzije - ene Schluff - ne Schluffe - ne Schluffijje - ne Schlüffje - ne Schlunnz - ne Schlunnzijje - ne Schlunnzijje Minsch - ne Schlunnzijje Kääl - dä Schlunnzkääl - ne Schlunnß - et Schlunnßmaddamm - enen Schluppschwundt - ennen schmaalen Härring - e schmaal Himmp - dä Schmal - dä Schmalzhaijni - en Schmalzlokk - ene Schmecklekker - ne Schmiirlappe - ne Schmuuser - ne Schmuusijje - dä Schnabulierer - dat Schnapsjeseesch - dat Schnäuzer - dat Schnäuzerkovski - ene Schniimann - en Schniivnaaß - dat Schnittloch - ne Schnoüzer - dä Shnoüzerkovski - en Schnüßß - et Schnüßße Tring - en Schnuuver - ne Schobbestecher - en Schokoläädshe - ne Schönjeföhnte - ene Schoßß - ne Schpiiß - ne Schpingser - ene Schpinnööhr - dä Schpojmaaneß - dä Schraijhallß - ne Schräje Furrel - en Schrappnell - ene Shröppsüffor - en Schruuv - ene Schruuvedriehjer - ene Schruuvetrëkker - dä Schruuveziier - ne Schtännz - ne Schtifftekopp - ne Schtinker - dä schtinkijje aale Fesch - ne Schtivvelßkopp - ne Schtreuer - ene Schtrubbel - ne Schtrubbelijje - ne Schtrubbelkopp - ne Schtrubbelskääl - ne Schtrubbelskopp - ne Schtrunnz - ne Schtrunnzbüggel - ne Schtrunnzpitter - en Schtußß - ne Schtußßbüggel - ne Schtüßßer - ne Schtußßkäl - ne Schtußßkaller - ne Schtußßverzäller - ne Schudderhoot - ne Schulljung - dä Schwaader - dä Schwaadtlappe - di Schwaadtshnüßß - dä Schwaafelheini - dä Schwaafelßheini - en Schwaafelshnüßß - dä Schwadronör - ene Schwadronööreß - dat Schweinickel - ne Schwitjee - ne Shtäänekikker - ne Shtaaze - en shtaaze Frou - ne shtaaze Kääl - ne Shtief - ne Shtieve - ene Shtingkadooreß - ene Shtingkert - ene Shtingkes - ene Shtingksack - ene Shtingkpott - ene Shtingkshtivvel - ne Shtockfesch - ne Shtoppe - ne Shtrutter - e Seijwerballəsch - ene Seiwerlappe - dat Seiwermuul - ne Seiwerkopp - en Seiwerschnüßß - e Sesterpääd - dat Sikkballsch - dä Sikker - dä Sikkenkaller - dä Sikkijen - ne Soohrpott - ne Soohdkruffer - ne Soohdwäsher - ene Speimanes - ne Spenneflecker - ene Spetzbov - ene Steller - e Stinkdier - ne Suffbroder - ne Suffkopp - ne Suffkraat - ne Suffnikkel - ne Suffnölles - e Suffnööles - en Suffmöhn - ene Suffpatrohn - en Sufftant - ene Sufftoorjänger - ene Sufftoreß - en Suffühl - ne Supperduppes - ne Tachzan - ne Taggemann - ne tapezeete Latz - ne Tappeß - ne Tarrekopp - ne Thekefaßhallder - ne Thekehallder - ne Thekeständer - ne Thetel - dat Tömmesje - ene Toortmanes - ene Toortnickel - ene Törelöres - ene Trabant - ene Trajuner - ene Trammel - ene Trammeler - en Trammeliin - e Trampel - e Trampeldeer - di Trändelbotz - ene Trändler - di Trändelfott - di Trändelsbotz - di Trändelsfott - di Träntelbotz - ne Trännteler - di Träntelfott - en Träntlesch - ene Trändlesche - ene Triizer - en Trijacker - dat Tring - en Troon - ene Troonijje - dä Troonesack - dat Troonßkann - en Tröötemann - en Trottewaaschwalf - ene Trummelschläjer - ene Trummelschläjerkopp - ene Tünneß - en Tunt - ne Tünteler - dä Tupper - ne Tuppeß - ene Tureß - ne Tüttler - ene Unfazüngljje - ene Üngkelskutscher - ene Unmaneerlijje - ene Unminsch - enen Unmüjjeleshen - ene Unöntlijje - ene Unpäßijje - en Unraß - en Unrau - ene Ußßjeschloofe - nen Ußßjeschloofenen - en Uul - ene Uuretruuß - ene Uuzbroder - ene Uuzer - ene Uuzes - nen Verbatschten - enen Verblötschten - enen Verdötschten - nen Verdröjmten - nen Verkappten - nen Verkatschten - nen Verküümten - enen Verschmizten - e Versoffe Minsch - enen Versoffenen - nen Vertroonten - e viev Mädche - ene Wärme - ene Wärme Brooder - ene Waßerkopp - ne Wäules - e Weckelditz - e Weckelditzje - e Weesch - ene Weinachzmann - ene Wibbelshtäz - ene Wickasch - ene Widderling - ene Widderlijje - ene Widderlijje Kääl - dat Widderlish Minsch - en Witzfijur - ene Witzjesverzäller - di Wizfijjuur - ne Wöles - ne Wöödijje - en Wuzz - ne Zängker - ne Zantipp - ne Zapper - ne Zappes - ne Zappjung - ne Zauberer - ne Zaubermanes - ne Zauderer - ne Zebbedeėjes - ne Zechtoorjänger - ne Zechtoreß - ne Zibbedeies - ne Zokker - e Zokkershtöcksche - ene Zopper - ene Zoppes - e Zübbelümmp - ene Zwärrəsh
• • • uß Oche • • • - der Düüster - der Jriisjram - en Troenjrüll - der Vadder
• • • uß Bonn • • • - Ackeschpäed - ahl Breck - ahle Büggel - ahl Schatull - Bleiaasch - Bommelant - Brölles - Bübbelesch - Bumskópp - Bützmamsäll - Deckmadamm - dohf Noss - Dólleschlaach - Dötzje - Drajone - Druppjänge - Durrenix - Fiesplümm - fihse Jrósche - Flabbes - Flännes - Flüppche - Föttche an de Äed - Föttchesföhle - Frässklötsch - Frauminsch - Futtelmanes - jäck Irmche - jäck Kessje - jäck Uéschel - Jetitschte - Jerööchte - Jeschasste - jrise Kópp - Jroßschnauz - Höesch - Hondsfótt - Hóppestang - Huusdrache - Iggel - Juffe - Kabänes - Kannalles - Klaafmöhn - Klaafmuhl - Kläffbotz - Kniisbüggel - Knüselspitte - Knüselstant - Knóchejerepp - Kótzkömpche - Kühmbretzel - Lappelfuchzeuch - Lehvje - Luftikuss - Luuschhöenche - Mädchesjäck - Mannsminsch - Mohnejröße - Möhnetrüste - Muffes - Muhlop - Mulfächte - Nöttelefönes - Ömmstandskräme - Pächvuél - Päedsnatur - Pampes - Pilledreese - Pläätekópp - Plochkoh - Plötschkópp - Puésch - Puppsack - Pussiirstängel - Quadratschnüss - Rauhbüesch - Reihjong - Rihvkohchejeseesch - Riißuss - Sabbelschnüss - schäel Pann Äepel - Schesse - Schibbeltant - Schlabbebotz - Schlófsühl - Schluchalles - Schmuusbüggel - Schnöhbesch - Schnöhvesch - Schnüggelche - Schraatel - Schräckschruhv - Schruut - Schuumschläje - Schwachmatikuss - Schwallekbrode - Spekelöres - Stänz - Suékópp - Tappes - Tibbelesch - Tintemännche - Traatsch - Trónskann - Tüüthöenche - Uuzbrode - Weesalles - Windbüggel - Windmänche - Zöggele - Zuckepöppche
• • • söns ussem Rhingland • • • - alde Büll - dollen Hoot - domme Fent - domm Ferke - Dreckschwälv - Drietschürjer - Duorjedöide - duov Nuot - Ferkesnieres - Flutschijje - jecke Wellem - Jestuckde - Jippshellije - Kappeskopp - Kratzbüerschel - Lauschöpper - Mooenkalv - Muulbaas - Nöcklefönnes - Pappkopp - Ruppsack - scheäl Üll - Schennmär - Schennooes - Schlaatefurrel - Schloot - Schnieeschöpper - Stenkstieewel - Üewerjeströppde - Usselijje
• • • uß Dütschland • • • - ene Döößbaddel - ene Oppelaaner - ene Pank - ene Panker - ene Proll - dä Rude Mann - ene Sponso - dä Wiiße Mann
• • • uß der Welt • • • - enne Alladiin - enne Bimmbo - enne Imi - enne Ittakker - enne Mulla - enne Kameeldriever - enne Kümmeltürrk - enne Pimmokk - enne Schaijsh

Ennhald fö_ne Wikkipedija Övverblek[Ändere · der Quälltäx ändere]

Wat eß

 1. Appachtemeng (name space)
 2. Atikkel (article)
  1. Lämma (lemma)
  2. Shtümpshenß_Sigg (stub)
  3. Wiggolëijdung, Ömlëijdongs_Sigk (redirect)
  4. Kootfoviiß_Sigk
  5. (Watt ėßß datt?)“-Sigge (disambig)
  6. Pooz_Sigk (portal page)
 3. Klaaf_Sigk (Talk)
 4. Medmaacher (User)
  1. namelose Medmaacher (IP) (anonymous)
   1. jeshpächte IP_Addräß (blocked IP)
  2. aanjemeldte Medmaacher (user, registered user)
   1. jeshpächte Medmaacher (blocked user)
  3. enjelogg Medmaacher (logged in)
  4. Wikki_Köbes (Admin, Sysop)
  5. Bürrokraat (Bureaucrat)
  6. ßtjuadt (Steward)
  7. ßööver_Köbes, Äntwecklo (Developer)
 5. jeshözde Sigk (protected page)
  1. jäje et Änndere
  2. jäje et Ömnänne (move protected)
 6. Rääshde (user rights)
 7. Wikkipedija (Wikipedia)
 8. Wikkimedija Commons (commons)
 9. Saachjrop (Category)
 10. Schablohn (Template)
 11. Affköözunge
 12. Affschnedt
 13. Övverschref
 14. Ännderong
 15. Väsjohn
 16. Ëijnshtellunge
 17. Bëijdrach
 18. Op_paßß_Lėßß
 19. Wikki_Lengk
 20. Ingerwiki_Lengk
 21. Lengk
 22. Huh_Laade
 23. Schriifwiiß, Aat ze Schriive
 24. Babel

http://cy.wikipedia.org/wiki/Wicipedia:Polisïau_a_chanllawiau

Nottizze[Ändere · der Quälltäx ändere]

 1. Mediazilla bug votes em_ouch hallde.
 2. Administrators_of_various_Wikipedias aktoäll hallde.
 3. Wikimedia_projects#ksh aktoäll hallde.
 4. http://tools.wikimedia.de/~daniel/WikiSense/CategoryTree.php?wikilang=ksh&wikifam=.wikipedia.org&cat=Houpschublaad&m=c&go=Laden&userlang=de&terse=
 5. http://tools.wikimedia.de/~voj/cgi-bin/cocat?wikilang=ksh&wikifam=.wikipedia.org&cat=
 6. http://tools.wikimedia.de/~daniel/WikiSense/CategoryIntersect.php?wikilang=ksh&wikifam=.wikipedia.org&mode=al
 7. Geonames — Shtaate un wat domet ze donn hätt, ėn fill_Shprooche.
 8. http://tools.wikimedia.de/~dapete/ImageMapEdit/ImageMapEdit.html Image Map Editr

Beärrbëijde[Ändere · der Quälltäx ändere]

 1. http://www.bielstein.de/home.htm?fotos/25022004.html
 2. Wikipedia:Köbes-Wahl oprühme (noh dëmm 25. Juuni 2006)
 3. De Sigk: Category:Joohunndot eß fokiert zotteet.
 4. En Template:Babel-sample-page-text de #if's erinn uß Template:Babel-directory-9-entry
 5. En Template:Babel-directory-4-entry de #if's erinn uß Template:Babel-directory-9-entry
 6. De Lėßß uß Special:SiteMatrix en de Template:Babel-lang-text-* enboue loohße.
 7. Shprooche Kootß:
  1. E paa fun dä unger Category:ISO 369-2 enzoteete Koodeß künnte Category:SIL Koodeß sinn.
  2. meta:Template:N_en/list övvernämme.
  3. [1] Kood_Leßß övernämme.
 8. Purbo T / Purbo H
  1. Parammeter Rëij knakke.
  2. Op dä öffenntlijje ßöövo donn.
   1. H: WiggoLëijdunge beschriive.
    1. Aankyndijje, un drop folengke.
  3. Dä bot för Template:Navvi Wikkipedijas med 100000 un mieh Atikelle, Template:Navvi Wikkipedijas med 10000-99999 Atikelle, Template:Navvi Wikkipedijas med 1000-9999 Atikelle, Template:Navvi Wikkipedijas med 100-999 Atikelle, Template:Navvi Wikkipedijas med 10-99 Atikelle, Template:Navvi Wikkipedijas med 0-9 Atikelle scharrəf maache.
  4. Dä bot fö de Saachjroppe_Boum fäädijj_un scharrəf maache.
  5. Ingerwikki Links.
 9. E süßteem äänlesh wi Babel för unß ëijen Shprooche aanfange.
  1. En jeede Atikkel wo_t paßß, enne Kaßte met de Dijalägkte un de Schriif_Aate / Wööt ußßen Dijalägk, un minnßtens ëijn Ton_Dattëij_erinn, fö_jeede Dijalägk.
 • Lugha za Kiafrika:
  • Afar · Afrikaans · Akan · አማርኛ · Bamanankan · Chi-Chewa · chiShona · chiTumbuka · Ɛʋɛ · Fulfude · Gĩkũyũ · هَوُسَ · Ìgbo · isiXhosa · isiZulu · Kanuri · Kinyarwanda · Kirundi · Kongo · Kuanyama · Lingala · Luganda · Malagasy · Malti · Oromoo · Oshiwambo · Otsiherero · Sängö · seSotho · Setswana · SiSwati · Soomaaliga · ትግርኛ · Tshivenda · Twi · Wolof · Xitsonga · Yorùbá ·
 • Babel-lang-text-br Dä Fall med dä 7 mößße_mer_noch_maache!

Klaaf[Ändere · der Quälltäx ändere]

Wä jet hee zo ze saare hätt, shriif_dadd_op ming Klaaf_Sigk!
-- Purodha Blissenbach