Klaaf:Jläbbisch

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Städte-Schablon[der Quälltäx ändere]

Ich han de Schablon usjewähselt, weil de Schrievwies nit passe dät. Em Atikkel weed jeschrevve noh Akademie/Wrede. Un en de Schablon ha'mer jetz och Akademie/Wrede. Dat pass zosamme. Wann de dat anders han wells, dann bes esu jot un dun dann bejründe. Zo däm Atikkel Jläbbisch pass kein Öcher un kein Jummersbacher Platt un och kein ripoarisch Tön.--Jan Wellem 20:50, 18. Dez. 2006 (UTC)

  1. Waröm sull dann en enne Attikkel övver Schäbbisch_Jläbisch nit en Ööscher Pladd_oddo met de Ripoarisch Töhn jeschrevve un bochshtabbeet sin? Di Lück, di dat schwaadde un schriive dörrve do doch drahn met_schriive oddo dren lesse?
  2. Dat weed nix, wäm_me dä Idee follje, de Schablone zirrka zo fo_drëij_mol_sexischfache, dann krijje mer flögg_enne Zoschtand, wo_mer en Aat Tellefoonbooch bruche, öm norr_en Schangß ze hann, de Schabloone ze weßße, ze fenge, un ze bruche, uew. Esu künne mer dat nit maache.
  3. Op këijne Fall künne mer för jede Shprooch un Schriifwiis_en ëijen Schabloon maache, un di_dan_en_de Atikkele oproofe. (Wat do shtëijt weed fokiert, wann_De dat un fottlööhß. Allso dood_et reschtesch foshtonn)
  4. Mer mößße de ungescheedlijje Ennhallde och wäje dem ußsööke Künne noh de Enshtellunge fum_Medmacho odde fum Lësso övver ëijne Name ennbenge (oproofe looße), un di moß dann „weßße“, wi_de ungescheedlijje Dijalägg_un Schriifwiise sen. Öm dat ävver ööndlejj_un ëijnhëijdlejj_opboue ze künne, mößße mer eez enß wesse, wi mer di Dengere dann aanshprësche welle - med Koodß (DE, NL, KSH, …) oddo Name (Öcher Platt, Kölsch, …) odde anndo Affköözonge (ksh-wreka, bön, …) oddo ußjeschrevvene Säz (Wi_mer_et_shprisch, …) uew. Dann mößße mer di minnßten 6 Süßteme di mer em Mömang han zosamme brenge oddo ömshtëlle, un de Jrundlare_Schablone boue, di förr_et autematesche Ömschallde zoschtändesch wääde. Un donoh künne mer di Schriifwiise, di mer jäz han zosamme brenge. (Joot möschlesch, dat kann_esch non_nit kloh äkänne, hëijß_dat och, dat mer nit_ti Name ëijne Shprooch/Schriif_Aat henger_enanndo schriif, sönndon, dat mer en de ungerscheedlijje Schriif_Wiise un Dijaläg_et sëllve henger_enanndo shtonn hät. Dat hängk och (fellëijsch) e beßje domet zosamme, wim_mer dat schpäädo med ennem Wöötoboch (als Date_Bank) zosamme brenge weed. Dat forsööken_esch jrad erus_ze_fenge). --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:33, 19. Dez. 2006 (UTC)

Ich ben och doför, dat mer nur ein Schabloon hän. Dat kann dann ävver nit de kölsche Schablon op Ripoarisch Tön sin. Dä Aatikkel he es nit op Kölsch jeschrevve. Da hätt en kölsche Schabloon nix dren ze sööke - et sei denn, dä Purodhä well de andere Dialekte ungerdröcke. Düüvelskääl 17:55, 19. Dez. 2006 (UTC)

Hüürt dä Kreech op[der Quälltäx ändere]

Domet dat noch ens klor weed ... weil et immer widder un immer widder verdriht weed: Och jetz hee en däm Klaaf (luur bovven Punk 1) kütt dat esu erüvver, dat irjenseiner Vörschreffte dodrüvver maache well, wat en dänne Atikkele jeschrevve weed. Dat es Kokolores. En de Atikkele kann jeder schrieve wie hä well. Hee jeiht et öm de Schablone (!) un nit öm de Atikkeltexte.

Dä Purodha schriev: Op këijne Fall künne mer för jede Shprooch un Schriifwiis_en ëijen Schabloon maache, un di_dan_en_de Atikkele oproofe. Jenau su es dat. Un weil dat esu es, dat mer nor ein Schablon en däm Atikkel enbaue künne ... jenau deswäje jitt et och nor ein Schrievwies för dä Fall. Dat es de Default-Schablone-Schrievwies, die dann kütt, wann sich dä Metmaacher noch nit aanjemeldt hät oder en anonyme IP-Adress erenluurt. Dat mer en e paar Woche/Johre en Lösung krije för Metmaacher, die sich de Schrievwies enstelle künne, es en prima Idee. Ävver wolle mer doch realistisch blieve. Dat es nit de Rejel. De Rejel es: De mieste Lück, die bei uns erenluure, sin zoeesch ens nit aanjemeldt. Un domet es de Default-Enstellung dat, wat et miets jebruch weed. Un üvver die Default-Enstellung müsse mer diskuteere dürfe. Et nötz nix, wa'mer immer widder de Prädich ze hüüre krije: "Mer sin hee nit de xxx-Wikipedia". Domet künne mer jede (ävver och jede Schrievwies) avlehne. Dat brängk uns nit wigger. Die ripoarische Schrievwies jitt et nit. Ene Kompromiss (en Verständijung) es nüdich. Mer bruche endlich ene Konsens, dat die Klopperei ophüürt. Ohne dat mer jetz en Entscheidung treffe üvver de endjültije Schablone-Schrievwies (ov ripoarisch Tön, ov Kölner-Südstadt-Kölsch oder wat och immer) maache ich jetz ene Vörschlag:

Vörschlag: Mer losse die Schablone met de amplische Schrievwies zoeesch ens stonn, weil die am einfachste zo defineere sin un weil die hee vun de mietste Metmaacher ungerstütz weede. Dat heiß jetz nit, dat däm Purodha sing Schablone usem Renne sin. Dat heiß nor, mer stoppe da Hen- un Her-Ändere bes mer uns drüvver klor sin, wat mer wolle. Wann et nit zo suner Einijung üvver ne temporäre Zostand kütt, dann jehüüre sämpliche Städte-Schablone us dänne Atikkele erusjenomme ... bes die Saach jeklärt es. --Jan Wellem 20:04, 19. Dez. 2006 (UTC)


  • Jede, dä sesch med_em Schabloone_Maache, jans_ejal för wat, befaßße well, dä hät Dousende fun Shangse, di en singe leevßte Schriifaat ze schriive, di onß all noch fääle. Ävver nää, et möße akkoraat di sinn, di_jet alt jit. Do draan kannß_e doch fööhle, wo_t dröm jëijt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 20:21, 19. Dez. 2006 (UTC) (Enß affjesinn do_fun, wat dat jäz med Jläbbish ze donn hät) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 20:21, 19. Dez. 2006 (UTC)

Janz einfach: de ripoarisch Tön-Schablon sin nit op Jläbbischer Dialekt. Un wann mer Jläbbischer Dialekt-Schablone maache, dann sin de Kürtener jeck. Met de amplische Nom, dat es dat einfachste, un usser dem Purodha finge dat doch alle jot, oder nit? Düüvelskääl 20:26, 19. Dez. 2006 (UTC)

Jetz drenk ens en Kölsch un hüür op de Jan Wellem. Wat hä säät es doch nit jeloren, un dadrop kannste doch ens antwoote! Düüvelskääl 21:04, 19. Dez. 2006 (UTC)

  • Esch hann jrad këij Kölsj_em_Huuß, esch künnt mer a Alt drėngke, oddor_e Sellfß_jebröüt Bier, enß sinn, obb_esch do noch Rou för fenge. Beß jäz häßß_De enß widdo med Ä'follesch dofö_jesorresch, dat_tat Ingerfäijß noh Wrede-Akkademi-Aßterix këijne Döü wiggo jekumme eß, un och morrje nit kumme weed, un dadd_esch et Shprooche_Ömschallde op_de Houpsigk diß Jooh_nit mieh aanpakke. Bravo. --Purodha Blissenbach (Klaaf) ca. 21:30, 19. Dez. 2006 (UTC)
  • Ach su, fun dämm Fürschlaach hallden_esch nit fill. Ben dojääje, dat mer alleß ömschriive, ejal, ob ob_oone Schabloone, oddo op Schabloone med anndere Name, oddo op Schabloone med anndo Ennhallde. Mer künne et ävver loohße wi_jet eß, oddo de Schabloone zosamme lääje un aanfange, dänne de Äntschäjdonge bëijzebrenge — oddo sarre_mer leever, ens_e Bäjshpell do för maache. Bloß nit ze fill, iih dat mer dat Dorrjeneejn med Schabloone un Parrammetere un Name net operüühmp hann, wat_mer jäz hann. Avver do för hät jo këijne Loßß oddo Zick.
  • Un dann dät mesch emmer noch ënnteressėere, wat dat jäz all med Jläbbisch ze donn hann sůll? --Purodha Blissenbach (Klaaf) ca. 21:30, 19. Dez. 2006 (UTC)