Wikipedia Klaaf:Ingerfäjß/MessagesKsh ksh wreka.php

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

11.11.2006[der Quälltäx ändere]

Wat m'r opjevalle eß:

 • Moß dat nit „Zeig“ hëijß, woh „Zeich“ shtëijdt?
 • „Op Dauer“, nit „Duuer“ ov „Duer“ ?
 • Et sinn ëttlijje lijer Rëije medden en jät dren, di sullte leevo fot, woore ne Fäälo dä fum hen_un_hää_Koppeere fun de eezte LanguageKsh.php kohm. E Bëijshpell:
'tog-usenewrc'     => 'Dun de opgemotzte Liss met „Neuste Änderunge“ aanzeije (bruch <a 

href="http://ksh.wikipedia.org/wiki/Help:Java_Skripp">Java_Skripp</a>)',
#-------------------------------------------------------------------
# Default messages
#-------------------------------------------------------------------
# Allowed characters in keys are: A-Z, a-z, 0-9, underscore (_) and
# hyphen (-). If you need more characters, you may be able to change
# the regex in MagicWord::initRegex

$messages = array(
 • '? de Sigg dovör', 'de Sigg do noh ?', do eß dat do enß mem Räßß zesamme un dann widdo ussenëijn jeschrevve.
 • Enne Dëijl fu dänne Saache hann_ėsh jemaat, eß ävvo noch jood_jëd_övvorėsh.

--Purodha Blissenbach (Klaaf) 04:56, 11. Nov. 2006 (UTC)

Änderunge 11.11.2006[der Quälltäx ändere]

 1. Zeich =: Zeig
 2. Dauer =: Duur (Akademie, S. 182)
 3. Folingk =: Verlinkte
 4. do noh =: donoh
 5. ëij =: ei (de Lautschreff erusjenomme)
 6. Ene Püngel leddije Reihe erusjenomme

Die neu Saache, die noch dobei jekumme sin, luur ich mer morje aan. Alaaf! --Caesius 14:08, 11. Nov. 2006 (UTC)


Jo joot. Esh ben onlain, wänn_de hüg_noch jët maache wellß. Mem Ußprobėere o_m Betta_Wikki — dat hann_esh hük můrrəje fojäße wiggo_ze_sare — eß af sunndaachß_oovenß un övver_de Woch emmor_e beßßje schläächto wi_jet Sammßdaachß unn_et Sunndaachß. Övver Ëijnzelhëijte künne mer em Tschädd_oddo amm Tellefon kalle, wann nüdesh.
De weeß sinn, et sinn_er orr_e paa Saache fottjefalle. Enne klëije Dëijl do fun eß fö extensions joot, dä looß eeds_enß dren, wann_den äkänne kannß, dat dunn di sesh em svn dann aan de reschtijje Shtëlle rötsche. Amm_bëßte dëijß_de_t jääje_m Ëng_fun_de Dattëij samməle.
Schön, dat hüg_jrad_e Ëllefte em Ëllefte eß. :-) Allaaf un Helau un esu Jedöhnß an Alle! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 14:29, 11. Nov. 2006 (UTC)

Am 18. 11. 2006[der Quälltäx ändere]

Ich han dat Message-Interface komplett ömjeschrevve un jetz och die Üvverschrefte us dä englische Version dobei jedon, domet mer nit esu lang söke moss. Domet mer jet fingk en däm riesije Definitions-Jedöns. Ich wör doför, dat mer dat neue Message-Interface tirek üvvernemme, wann keiner mieh ene Fähler zo verbessere hät. Dat neue Message-Interface noh Akademie/Wrede enthält nit winnijer als dat, wat mer em Momang han. Dat de letzte Feinheite noch nit dren sin ... dat künne mer späder erjänze. Bei der Installation bruchen ich de Hölp vun de Köbese, weil ich mich met däm technische Krom noch nit esu uskenne.--Caesius 13:31, 18. Nov. 2006 (UTC)

Supper Ärbëijd. Ben dobëij för dat Ennboue ze sorrje. Enß luure wi flöck dat jëijt, un wer o_m Wääsch noch jët ze mëkkere hät Teshnesh jesinn leuf et ald. Kannß_de för e paa Daach en ennem Täßß-Wikki beluure. --Purodha Blissenbach ((Klaaf)) 17:49, 18. Nov. 2006 (UTC)

Also, et shtemmp, de nöüjere Ännderonge am Ingerfäijß senn noch nit dren. Un dann senn e paa [[int:…-Saache dren, di dä Gangleri un esh_enß esu jedaach hann, wat ävver (jëz) non_nit jëijt. Do mößße de Täxxte enjesäz weede. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:34, 19. Nov. 2006 (UTC)

Am 19. 11. 2006[der Quälltäx ändere]

Jëz ham_mer zwëij Wikkiß, wo mer de nöüje Täxxte ußprobeere künne - Op Beta_wikki, wo dat Wikki sellefß eetß enß Finnėsh schwaadt, wo mer unß ksh-wreka allso nur alls_en ëxtra Shprooch unger dä anndere hann (förr_et Ußprobeere eß dat praktijjor) un op däm Täßß-Wikki, wo et de Houpshprooch fun däm Wikki eß — dat määd-et Ännder e beßßje ömshtändlijjo. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 14:45, 19. Nov. 2006 (UTC)

Am 29.11.2006[der Quälltäx ändere]

Ich han de ripoarische Usdröck en dat englische Interface enzoteet, su dat mer jetz dat englische Interface als Basis han. Et jitt noch e paar Usdröck, die noch en Englisch do stonn. Do ben ich noch dran am frößele. --Caesius 14:47, 29. Nov. 2006 (UTC)

Am 30.11.2006[der Quälltäx ändere]

De englische Usdröck ömjeschrevve. Un e paar klein Änderunge jemaht. De Definitione för dat Jedöns met de EXIF-Parameter ... dat sin Spezialitäte, die mer späder noch üvversetze künne. Dat bruchen vun hundert Metmaacher vielleich zwei oder drei. Un die Spezialiste verstonn dat och en Englisch. --Caesius 22:27, 30. Nov. 2006 (UTC)

 • Nit nur dat - dä EXIF Krohm es för uns Wikkipedija em_Momang för felleish 4 vun 23 Belldsche do, un dann nur üm 7 fun X Dozend Parramte-Möschleschkeijte, allsu koot jesaat, dat bruch kinne Minsch hee. Avver: Wenn unß Kölsch Ingerfäijß en anndere Wikkiß ennjesaz weed, do bruche di dat felleijsch, dröm, op lange Seesch, sullt_meret noch maache. Shpääder. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:03, 4. Jan. 2007 (UTC)

Dat häs de ärsch jot jemaat[der Quälltäx ändere]

Leeve Caesius, ich han em Momang nit vill Zick. Deswäje nor koot ene Hinwies. Do häs dr vill Möh jejovve met dänne Usdröck för dat Interface. De neu Dokumentatione vun de Akademie sin en prima moderne ripoarische Basis. Un ich fingen de Usdröck och einfach zo verstonn för die Lück, die öm Kölle eröm wonne. Mer bruche onbedingk jet, dat öntlich dokumenteet es. Un dat hammer met de Akademie un em Wrede. Söns jitt et Palaver ohne Engk, un mer sin jede Woch e neu Interface am Stricke. Ich jleuv dat de Rejele för die Usdröck em neue Interface klor defineet sin. Su dat mr, wann et Strigg jitt, en flöcke Entscheidung krije. Ich han jetz ens en dat Interface erenjeloort. Dobei sin mr noch e paar Saache opjefalle. Dä Wrede kütt nor en et Spill, wann et öm dä Buchstav G jeiht. Dat sollt dann ävver och konsequent durchjehalde wääde, domet dat janze sprochwesseschafflich Hangk un Foß hät, un mer eindeutije Rejele han.

Die Fäll, die mr noch ens pröfe sullte, sin die Fäll vum Buchstav G am Engk vun enem Woot :

 • Et heiß beim Wrede (S-Z, 202): "Schlaach der die Deck üvver, dat de Knee wärm blieve". Un deswäje mööt "Zeig" (analog zo schlaach) eijentlich "Zeich" jeschrevve wääde.
 • Beidrag un Beidräg?
 • Frog?
 • Aanfrog?

met nem schöne Jroß vum --Manes 19:06, 19. Dez. 2006 (UTC)

 • Bëij däm „Schlaach“ un däm „Zeich“ dat klengk doch_am Ëng janz fosheede? Ov dat_tann nit och ungescheedlish jeschrevve weede kann? Di anndere drëij sinn dann widdo, wi „Schlaach“, dann dääd_sch di och ijo jlish_shriive. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:59, 19. Dez. 2006 (UTC)
 • Wat mer he och widdo oppvälld: „Schlaach Der de Deck üvver“ — dat „üvver“ eß fö mesch automatesch Berjesch un nit mieh Kölsch, dä Kölsche sääd_en dä Jääjend, wo_sch_oppjewwaaße ben, jedenfallß, „övver“ un wämmer beßje uß do Shtadde_eruß fiejt, do saaren se dann schon „övver“ — schriif mer noch jlish, klengk ävver ald merrəklesch anndoß. Aan de Bröl zem Bëijshpell, jonn se „up Jück üvver de“ (Berje, do wëijs_esch nit jenou, wi_se saare) un wäm_mer noh Kölle kütt, fellëijsh moß_mer_och winnisch (ü/ö)vver de_Rhing_er(ö/ü)ver, wëijß_nit, wo dä dä Wääßel kütt, do jëijt mo „op Jök övver de Bërrje“ un dann widdo uß dä Shtadd_eruß em Sööd_Wäßßte, „opp_Jökk övver de Barrsch“, ävvo meddenem jannz anndorre Klang. Dröm ben esch esu för Toon_Daate un föörret luutjerääsch Schriive, dat mer winnischßtens de jruuße ůngerscheede fun unß Dijalägkte sinn künne, wämmer schriive. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:20, 20. Dez. 2006 (UTC)

Ich finge dat super. Un ich well, dat et default weed. Och wann ich Öcher ben: dat he kann jeder lese. Düüvelskääl 11:15, 20. Dez. 2006 (UTC)

Ich fingen dat och jot. Leeve Caesius maach wigger. Ming Ungerstützung häste. Villeich luurste noch ens:

 • üvver (steiht beim Wrede siggewies vun S-Z, 197 bes 203, un och de Akademie schriev dat esu op 571 bes 579). Loss dat esu wie et es un dun dat öm Joddes Welle nit ändere. Söns fängk dat Nöttele aan, mer dääte uns nit aan de Rejele halde.
 • zeich (analog zo Deich (Teig)). --Jan Wellem 20:22, 3. Jan. 2007 (UTC)

Am 5.1.2007[der Quälltäx ändere]

Alsu jot ... et schingk esu, dat dat Interface och noch ander Lück usser mer selver interesseet.

 • zeig --> zeich (dat g weed wie ch jesproche)
 • frog --> froch (dat g weed wie ch jesproche)
 • Aanfroge = Aanfroge (dat g weed wie r jesproche)
 • endrage = endrage (dat g weed wir r jesproche)
 • Endrag --> Endrach (dat g weed wie ch jesproche)
 • Dä janze EXIF-Krom erusjenomme (Dä künne mer späder vun de englische Version importeere und üvversetze). Sulang losse dat met FALLBACK en Deutsch. --Caesius 13:05, 5. Jan. 2007 (UTC)

Am 6.1.2007[der Quälltäx ändere]

 • Beidräg --> Beidräch
 • Endräg --> Endräch
 • möglich --> möchlich

För dä Fall, dat keiner jet ze Nöttele hät ... künne mer de Usdröck esu losse, wie se sin ... un et es ejaal, ov se noh Akademie oder noh Wrede jeschrevve sin. För dä Fall, dat et Knies jitt: Zoeesch kütt de Akademie. Dat triff de Sproch vun hück mieh, wie dä Wrede vun 1957. Dä Wrede bruche mer för die Fäll met däm Bochstav G.--Caesius 11:00, 6. Jan. 2007 (UTC)


Am 14.1.2007[der Quälltäx ändere]

Dat Interface es för uns all brandwechtech, mer waade all av wann dat dat ins Loufe kütt, un watt dann passeet ... Jitt et irjend jet, wat mer noh dunn künne, domet dat lööf? Düüvelskääl 10:13, 14. Jan. 2007 (UTC)

Am 15.1.2007[der Quälltäx ändere]

 • int-Links erusjenomme bei:
  • rcshowidebots
  • tog-watchlisthidebots
  • missingarticle (un noch e paar andere int-Links erusjenommme)

Op däm Purodha sing Klaafsigg hät dä Nikerabbit bei däm Avschnedd ksh-wreka jeschrevve:

I noticed old MessagesKsh_wreka.php file while cleaning up betawiki. What's the status with Ksh-wreka and betawiki? — fi:user:Nikerabbit (81.175.154.38 16:38, 6. Jan. 2007 (UTC)}

Ich han däm Nikerabbit jeschrevve, hä sollt die Version vum 6.1.2007 en dat Betawiki üvvernemme, domet mer noch ens teste künne. Ich ben die Version 6.1.2007 am teste. Vielleich künne die Köbese un uns Metmaacher, die et wolle, noch ens met drüvver luure. Ich well die Internet-Adress, wo'mer am Teste sin, hee nit publizeere. Dat es jo nor ene Tess un hät en de Sökmaschine nix ze söke. Wann einer die Adress aanluure un met-teste well, kann hä uns Köbese oder mer en E-Mail schecke. Kleinichkeite op Sonder-Sigge, die mer nit alle naslang opröf, künne mer en de nächste Revision immer noch jraad beeje. Wa'mer söns kein jroße Fähler mieh finge, wör ich doför, dat mer dat neu Interface en MessagesKsh_ksh_default.php ömdäufe un en de Produktion üvvernemme. --Caesius 13:52, 15. Jan. 2007 (UTC)

Jode Ärbeid! Mer sollte et suh flöck brouche wie et jeit. Düüvelskääl 15:52, 16. Jan. 2007 (UTC)

Am 17.1.2007[der Quälltäx ändere]

 • searcharticle = Atikkel (domet weed dä eeschte Button jet klinder un die zwei Buttons passe nevvenenander; em Momang: alß Tittel)
 • searchbutton = em Tex (em Momang: em Täxx, luurt op de linke Sigg)

--Caesius 14:34, 17. Jan. 2007 (UTC)

Düüvelskääl hät di Dattëij aanjefordot, en et svn důnn_ze loohße, ävvor unger_ennem anndere Name (Bug 8690).

Am 18.1.2007[der Quälltäx ändere]

Raymond häd uß da fokiehrte Dattëij enne fokiehrte Pätsch [1] jemaat, un dä eß als Revision 19464 jäz aktif.

Am 20.1.2007[der Quälltäx ändere]

Purodha häd shpäd_oovenß de Revision 19535 jenumme un daan foänndot:

 • Dat „default“ uß dä Öveerschreff eruß jenumme.
  (Wat default eß, weet in dä MessagesKsh.php faßßjelaat, un nit hee. Allso moß dat och do dokkemteet wääde un nit hee. Aale Rääjel fun Projrmmėere: Dunn Alleß nur ëijmool opschriive. Dann kann_et Der nit paßßėere, dat dat op ëijmool nit mieh zosamme paß)
 • De $namespaceAliases , di hät dä Caesius nėt affjejlesche, dä Raymond och nit draan jedaach, un dä Düüvelskääl suwisu nit.
  Do moß mer fun alle anndere ksh -Varijante de $namespaceNames enndraare, di ongeschedlish fun dänne fum MessagesKsh_ksh_wreka.php sinn, un alle, di ald em Wikki jeshpëijshot sinn. Dëijt mer_t nit, un et beärrbëijt Ëijne en Sigk, wo schunn su_n Name drop sinn, dann krijje mer enne Zoshtand, wi mer lëz Johr noh däm Ëmpocht fun de WiKoelsch-Date en de Wikkipedija hatte (bugs 6119, un 5703) un de Linkß sen fohiert oddo di Sigk nit en de Saachjroppe dren)

Ömschallde Aanluure[der Quälltäx ändere]

Em Täßß künnd_Er Üsch di Saache beluure:

Dënk draan, wann_er dat nit nur 1× sinn wullt (med &uselang=...), mööd_Er üsch Ėnnlogge un de Shprooch enshtëlle!

Wann Üsh jëd_opfällt_wat_su_nit_sinn_sůllt, dood_et mer op di Klaafsigk schriive. Wënn këijn Ännderonge mieh kumme un Këijne Nää ! schrëijt, da däng_esch, dadd_esch am Moondaach de patches wiggojëvve. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 04:49, 21. Jan. 2007 (UTC)

Fehler em neue Ingerface[der Quälltäx ändere]

 1. englische Usdrück im WREKA-Interface. Da han ich zem Deil de aale Schrievwies jelosse, zem Deil han ich versöök, dat noh WREKA ze schrieve. Esuh oder esuh mööt et noh en dat Interface erinn. E poor sin ruud/jrön markeert - de miehste sin ävver jrau. E poor sin dobei, die mer kaum brouch, ävver zem Beispill och MediaWiki:mypreferences.
 2. englische Wööter, die do üvversezz häs: zem Beispill Brauser oder Sörver. Ich dät vürschlare, dat mer dat op englisch schrieve - mer kann et dann leichter lese.
 3. he han ich nit jewoß wat domet es: MediaWiki:Common.css, MediaWiki:disambiguationspage, MediaWiki:edittools, MediaWiki:Googlesearch, MediaWiki:loginend, MediaWiki:Monobook.css, MediaWiki:Monobook.js, MediaWiki:Sharedupload, MediaWiki Klaaf:Cite text
 4. MediaWiki:Contribute hätt de User:Purodha hück neu jemaat, ich weiß nit woför
 5. wann mer sich aale Versione vun ene Sigg anzeije löss, jitt et Problemsche met Sonderzeiche. Süch och MediaWiki Klaaf:Previousrevision un MediaWiki Klaaf:Nextrevision
 6. de MediaWiki:Sidebar mööt noh einjestellt weede
 7. he es noch ene Fehler: MediaWiki Klaaf:Logouttext, un do och: MediaWiki Klaaf:Showbigimage
 8. he mööt noh Klaaf ömjetrokke weede: MediaWiki Klaaf:userlogin

Düüvelskääl 19:59, 6. Feb. 2007 (UTC)

Op de sondersige sin englisch un deutsche Saache:

 1. CategoryTree
 2. Cite
 3. Cross-namespace links
 4. File path
 5. Geschützte Seiten
 6. List of Wikimedia wikis
 7. Search web links (un wemmer en dämm "Söke" jeiht sähte dan "Esu en Sondersigg ha'mer nit" soll wohl "hammer" heiße, un wörom welle dan nit? Da bruch mer doch der Link zom engjevve og niet). --80.131.23.188 12:01, 24. Feb 2007 (UTC)

Op jed Sig ier Linklist links shteejt enne Quatsch an letzter Shtäll:

Spezial Sigge
Neu Sigge
Belder, Tön, uew.
 (all)
Statistike
Fähler melde
Daate huhlade
Spende
Mieh…

Da solt "Sönndersigge" shtonn.