Kölsch (Bier)

Uß de Wikipedia

Dä Lemma-Titel he es op Kölsch buchstabeet nohm Wrede.


Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
E fresh jedsapp Kölsch
Ene Kranz Kölsch
Kölsch en Fläsche

Kölsch eß en bovvejärrisch Bier, blank jefiltert, kräfftisj jääl un hell. Et hädd enne wiiese Schoum un enne feijne, e kleij beßßje härrbe Jeschmagk. Mer dringg et uß Shtange. Bier Kännno saare, et wöö flößßijjer em Jeschmag qui Pils un däät nit „esu fättish“ schmäkke, nuur eijn Zoot, dat Jaffel wöör nit jannds esu dorrsh jejoore un hädd esu enne kleijne „fättijje“ Aanklang, dä fun de sööße Aandeijle em Hoppe köhm. Et jidd e paa Dozend Kölsch Zoote un Brouereije. Wi övverall hät do och noh m Äng fum zwannzishßte Joohonndot zoo, et Brouereije Stėrrve zoojeschlaare, unn et woote ättlijje Kölsch Brouereije opjejovve oddo zoojemaat un zosammejelaat.

Jebroudt weed Kölsch bloos en Kölle un em Ömlandt. Doför dat „Kölsch“ enne fun de EG un jeds EU jeschözde Bejreff för n Heerkunnf eß, do hann sesh de Kölsch Brouereije schleeßlijj en de 1980 er Joohre jeeijnish. Noh feezish Jooh Jeklüngel un Zängkereije, wo se t nit henkrääje hann.

Lügk, di et weßße mößße, saare: „Kölsch kam mer äßße, un drenke.“ Jemeindt eß dat Kölsch esu naahavv eß, dat mer jannß oohne fäßßte Naarung ußkumme kann, wäm mer jenooch Kölsch zo sesh nimmp.

Süsch och[Ändere · der Quälltäx ändere]

Uss em Bööscher Schaaf[Ändere · der Quälltäx ändere]

Websigge[Ändere · der Quälltäx ändere]

Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke