Wikipedia:Shtatißtik/2005

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

He eß faßßjehallde, wi sijj_unß wikki övver de Zigk äntwikkeldt hätt fun sinnem Aanfang, beß en der Jannowa 2006 errėnn.

Äklierunge fun de Zaale un Övverschreffte

Dadd_es, wat de Övverschrefte saare un wat de Zaale en de äjnzellne Shpallde förr_enne Senn hann:

Daach, Zigk
— funn wann dė Räij_eß.
Affroofe
— esu öff woodt en Sigk affjeroofe zigk dat wikki opjesatz woode eß.
Editß, Ännderonge
— esu öff wood en Sigk aanjevange, aanjepack, ömjeschrivve, unn_esu.
Sigge
— esu fill Sigge ham_mer övverhoup, all de Appachtemengs, Bėlldshe, Klaaf_Sigge, Wiggerläjdunge, unn_wadd_och, zesammejenumme.
Attikkelle
— esu fill Achtikkelle senn beij_unß Sigge.
Bellder, Dateie
— esu fill Dateie senn beij_unß Sigge.
Medmaacher
— esu fill Lück han sesh aanjemeld un künnte Medmaache, enne joode Däjl do_fun däjt ävver nix Shriive.
Aktive
— esu fill ungerscheedlijje aanjemeldte Metmaacher odder Namelose han en dä Zigg, fun woh di Zahl es, un zeröck beß eine Mohnd doför, Änderunge aam Wiki jemaat.
Kööbeßße
— esu fill Kööbeße han mir jraad jehatt.
Plaaz
— dat woo unser Plaz op dä Lėßß fun alle Wikkipedijaß, dä noh de Aanzal fun Attikkel forjovve weedt.
Unger
— esu vill Shprooche joov_et offizjäll en_de Wikkipedija, allso esu lang es di Lėßß jewääse.


Di Zäijshe ham_mer noch:

     ~        Zaale med_ennem ~ do_füür weßße mer nit jenou.
     *        Zaale med_ennem * dohinger woodte esu en de Statißtik_Sigk jezeijsh, sinn ävvor fokiert.
     -        Wo enne Shtresh shtëijdt, do jidd_et këij Zal, ättwa vëijl_et dat Wikki non_nit joof.
            Wo nix shtëijdt, do weßße_mer nit, vat_o shtonn mööt.
    


De Zääler Shtänndt am_Aanfang fö jeede Moohnd

Et Wikoelsch Test_Wikki:

Daach     Afroofe      Edittß     Sigge   Attikkelle   Medmaacher   Kööbeßße    Plaaz   Unger

1. Juuni  2005 - - - - - - - 199
1. Juuli 2005 0 0 0 0 ~2 1 200 199
1. Aujußß 2005 1 ~3 178 205
1. Sepptämmber 2005 18 ~5 135 205
1. Oktoober 2005 160 104 207
1. Novemmber 2005 ~396 3 96 212
1. Dezemmber 2005 ~40000 ~5000 ~2500 ~595 ~27 3 95 212
1. Jannowaa 2006 56118 7104 4211 1007 35 3 84 212
1. Febrowaa 2006 74824 9777 7137 1909 45 3 71 212
1. Määz 2006 96325 11681 8452 2360 48 3 69 214
1. Apprell 2006 123759 14468 9677 3202 56 3 62 229
1. Meij 2006 134107 14470 9678 3202 56 3 65 229

Di Zaale med ~ weßße mer nuur unjevääer.


De Zääler Shtänndt jeeden Daach

Wikoelsch   Aujußß 2005

Daach    Zigk   Afroofe    Edittß    Sigge   Attikkelle   Medmaacher   Kööbeßße    Plaaz   Unger

01. Mo. 1 178 205


Wikoelsch   Sepptämmber 2005

Daach    Zigk   Afroofe    Edittß    Sigge   Attikkelle   Medmaacher   Kööbeßße    Plaaz   Unger

13. Di. >60 113 204
16. Fr. 114 204
17. Sa. 80 111 204
21. Me. 110 204
22. Do. 108 204
23. Fr. 106 204
26. Mo. 106 204


Wikoelsch   Oktoober 2005

Daach    Zigk   Afroofe    Edittß    Sigge   Attikkelle   Medmaacher   Kööbeßße    Plaaz   Unger

01. Sa. 160 104 207
03. Mo. 104 207
04. Di. 104 207
05. Me. 167 103 207
06. Du. 103 207
07. Fr. 103 207
10. Mo. >200 102 207
11. Di. 102 207
12. Me. 102 207
13. Do. 102 207
14. Fr. 245 99 207
16. Su. 97 208
17. Mo. 97 208
19. Me. 99 208
21. Fr. 300 98 208
24. Mo. 98 208
25. Di. 333 97 208
31. Mo. 377 96 212


Wikoelsch   Novemmber 2005

Daach    Zigk   Afroofe    Edittß    Sigge   Attikkelle   Medmaacher   Kööbeßße    Plaaz   Unger

02. Me. 400 96 212
05. Sa. 96 212
07. Mo. 495 95 212
09. Me. 500 95 212
12. Sa. 95 212
15. Di. 95 212
19. Sa. 95 212
20. Su. 95 212
25. Fr. 559 94 212


Wikoelsch   Dezemmber 2005

Daach    Zigk   Afroofe    Edittß    Sigge   Attikkelle   Medmaacher   Kööbeßße    Plaaz   Unger

01.   Du. 21:54 94 212
02.   Fr. 12:51 596 92 212
03.   Sa. 18:45 600 92 212
04.   Su. 13:30 630 90 212
05.   Mo. 14:16 90 212
06.   Di. 14:15 666 90 212
08.   Me. 23:43 90 212
09.   Du. 00:35 90 212
11.   Su. 17:57 765 87 212
13.   Di. 23:59 777 87 212
14.   Me. 04:40 808 85 212
17.   Sa. 19:43 888 85 212
18.   Su. 21:34 900 85 212
19.   Mo. 01:15 49407 6545 3886 902 27 3 85 212
20.   Di. 01:15 49875 6670 3947 930 27 3 85 212
21.   Me. 01:15 50392 6714 3959 937 28 3 85 212
22.   Du. 01:15 50900 6741 3968 940 29 3 84 212
23.   Fr. 01:15 51562 6837 4030 974 30 3 84 212
24.   Sa. 01:15 52389 6973 4143 988 30 3 84 212
25.   Su. 01:15 52628 6973 4143 988 30 3 84 212
26.   Mo. 01:15 53464 6979 4147 989 30 3 84 212
27.   Di. 01:15 54072 7007 4151 992 33 3 84 212
28.   Me. 01:15 54625 7034 4159 1000 35 3 84 212
29.   Du. 01:15 55061 7041 4162 1002 35 3 84 212
30.   Fr. 01:15 55593 7056 4176 1004 35 3 84 212
31.   Sa. 01:15 56118 7104 4211 1007 35 3 84 212


Wikoelsch   Jannowaa 2006

Daach    Zigk   Afroofe    Edittß    Sigge   Attikkelle   Medmaacher   Kööbeßße    Plaaz   Unger

02.   Mo. 01:15 56746 7335 4428 1007 35 3 84 212
03.   Di. 01:15 57570 7335 4428 1007 35 3 84 212
05.   Du. 01:15 58060 7338 4428 1007 35 3 84 212
06.   Fr. 01:15 58736 7345 4434 1012 35 3 84 212
07.   Sa. 01:15 59062 7346 4434 1011 35 3 84 212
08.   Su. 01:15 59591 7357 4441 1018 35 3 84 212
09.   Mo. 01:15 59887 7388 4461 1020 35 3 84 212
11.   Me. 01:15 60451 7443 4513 1022 36 3 84 212
12.   Du. 01:15 61343 7595 4652 1060 36 3 83 212
13.   Fr. 01:15 62440 7800 4836 1104 36 3 83 212
14.   Sa. 01:15 63174 8015 5035 1111 36 3 83 212
16.   Mo. 01:15 64268 8289 5302 1111 36 3 83 212
17.   Di. 11:01 36 3 84 212
18.   Me. 01:15 64975 8359 5352 1111 36 3 84 212
19.   Du. 01:15 65291 8363 5353 1111 36 3 84 212
20.   Fr. 14:13 36 3 83 212
21.   Sa. 01:15 66193 8592 5668 1264 36 3 83 212
20.   Su. 13:40 36 3 82 212
23.   Mo. 01:15 67618 8764 5824 1318 36 3 82 212
25.   Me. 01:15 69300 8819 5854 1345 36 3 81 212
25.   Me. 13:41 3 80 212
26.   Du. 01:15 70186 8863 5876 1364 39 3 80 212
27.   Fr. 01:15 70681 8869 5922 1368 39 3 79 212
28.   Sa. 01:15 71885 9096 6204 1554 40 3 78 212
29.   Su. 01:15 72581 9192 6364 1592 41 3 76 212
29.   Su. 20:08 3 74 212
30.   Mo. 01:15 73420 9406 6632 1666 43 3 74 212
30.   Mo. 03:13 74044 9489 6727 1705 45 3 74 212
31.   Di. 01:01 74323 9574 6835 1757 45 3 74 212
31.   Di. 11:49 74484 9694 7033 1854 45 3 73 212
31.   Di. 12:33 1885 45 3 72 212
31.   Di. 23:32 1909 45 3 71 212


Ußßerdämm

Websigge, un annder Wikkis