Zum Inhalt springen

Veenuß (Planneet)

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Trooßdoorfer Platt
(Sigge op Trooßdoorfer Platt)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
De Veenuß
Physikalische Bejriff Daate
Dorchmesser am [Äquator] 12.103,6 km
Dorchmesser an de Pole 12.103,6 km
Jeweech/Masse 4,8685× 1024 kg
Middelste Dichte 5,243 g/cm³
Fallbeschleunijung 8,87 m/s2
Driijeschwindichkeit am Äquator 1,81 m/s
Neijung vun de Driiachs 177,36°
Temperatur an de Oberfläch (Middel) 740° K

De Veenuß (Symbol: ♀) is vun de Sunn uss jesehen dä zweite Planneet in uns Sunnesystem. Sie is fass jenau esu jruß wie de Ääd un kütt där och am nöchste. Ihr Noppere sinn op dä ene Sick dä Merrkuur un op dä nadere Sick uns Ääd. Noom Moond is de Veenuß de hellste Hemmelskörper dä ze sehe ess. Se is em Middel 108,21 Millione Kilometere vun de Sunn entfärnt.

De Veenuß broch 224,7 Daach öm eeijnmol öm de Sunn ze rotiere. Allerdingens broch se och 163 Daach öm sich eeijmol öm sich seleves ze driie. Dobei driit se sich jenau endjejenjesetz ze alle andere Planneete. Dat heeß op dä Veenuß jeit de Sunn im Wääste opp un jeit em Osste unger.

De Veenuß hätt keijne Moond.

Unß Sunnesystem
Steern | Planneet | Moond | Aßteroiit | Kommeet | Zwerchplaneet
Sunn | Merkur | Veenuß | Ääd | Mars | Asteoridejüddel | Ceres | Juppitter | Saturn | Urranuß | Nepptuun | Pluuto | Kuiperjöödel | Eris | Oochtsche Wullək
Mieh Aatikkel övver Weßßeschaaf & Teschnigk fingßte op dä Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk