Metmaacher Klaaf:Helesike

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Uß de Wikipedia

Tach Helesike unn willkomme beij dä WiKoelsch. Mer freue üß datt do dobeij jekomme beßß, sintemolen de WiKoelsch ja nur_en TestWikki eßß. Äwwer mer wolle_et zo ener rishitjje Wikkipedia maache. Doföör hätt dä Abzt en Aandraach op Metawiki jestellt. Häßß do da ad ding Senpf dobeij jedonn? Et wöör joot, wa_mer mieh Medmaacher hänn di do aavstemme. Ish wünsch dir watt, schöne Jrooß Düüvelskääl 19. Sep 2005 11:13 (CEST)

Schöön dat Do hee beß. Isch schließen mish ens dämm Düüvelskääl aan. Ish freu mijj_och, datt mer jezz widder eijne mieh hann, dä inn ener andere Eck stich un sich do och uß_kennt. Saarens, wat mer beij Eush schwaadt, ißß dat et selve wie dat Sieshburjer Platt? Odder äänlish? Hät dat ene eijene Naame? Wenn joo, dann dunn dat doch op de Houpsick bovven in di Reih med dä Naamen för uns Sprooche eindrare, wenn de wellß. Ish kann nuur Kölsch, un wannėmmer_ish hee jet dunn wat met Sprooche ze dunn hätt, froch ish mish, iß dat jezz nuur Kölsch odder paßß dat och för Anndere?, unn jannz öff weis_isch dat eijnfach nit. Ene schööne Jrooß -- Purodha Blissenbach 21. Sep 2005 10:50 (CEST)


Danke für die nette Bejrössung ihr zwei!! Öm zo där Froch mit dem Dialek ze kumme. Wat me he esu kallt is dem Sieshburjer Platt wohl zimlich ähnlich, wobei do etliche Ungerdialekte von enem Dorf nom nächste sin. Suu kene ich alleen in Trooßdoorf mindesten drei ungerschiedliche Dialekte. Äver dat dot ihr bestimp us ürer Jäjend och kenne, oder???.Helesike 21. Sep 2005 23:17 (CEST)


Jou, datt kenne mir och — als ene junge Fezz han ish jeliehrt, dat, wenn De övver Lannt vun Kölle noh Ooche fierß, dat De dann dorch övver sexxish eijnzelne Dijalekkte ihr Jebeete küßß. Wann ijjenß sellver erömjefaaare ben unn med dä Lück jeschwaadt han, han ish dat och jefunge — wobeij — dat hüürt jo do em Dreij_Lännder_Egg nid_opp. Ish hatt emmer dat Jevööhl winnishßtenß bes Gent binn ish en der Heijmaat unn ob der aandere Sigg beß innet Ovverbärrjische — och wenn di Lück do "vool"/"wool" und di Lück füür unn ömm Ooche "waaa"/"waaach" sare. :-)
Ish hann jezz hee ald enß e Makro / Schabbloon / Vüürlaach jemaat, womet mer beij_enem Atikkel säät, en wat för ener Shprooch mer dä jeschrivve hät. Luur he: WiKoelsch:Portal#Shprooch_un_Shriifwies unger: „Hėnwieß op de Shprooch un de Shriifwieß vun Attikkele, Affsätz, un anndere Beijdräch.“ Wenn Du eijn hann wellß för dat Troisdorfsch — odder heijß dat Troisdorver Platt? — odder Stooßdorfsch, odder wat immer, wat Du schrievs, dann sach Bescheijd, maar_ish Der jään.
Joo danke für dat Anjeboot. Dat wör nit verkiiert, wenn du mir su_en Vürlach mache küns. Et heeß Trooßdoorfer Platt. Stooßdoorf ess nämlich widder janz woanders, ham_me nix mit ze don. Die Idee die Atikkele ze kezeichne ess super, weil domit kamme sich dann besser durch dat zo befürchtende Sproochechaos durchhangele, wem_me hee neu ess un ich hoffe dat jetzt noch mieh mitmache, wo doch dä Aandrach jenemich ess. Ne schöne Jrooss Helesike 3. Okt 2005 15:15 (CEST)
 • Jedonn. Süch Der op WiKoelsch:Shpillplaz aan, wadd eruß kütt. Ish hann jez dä Default op die Schriefwieß wi mer t shprish jesezz. Wann De_n anndere Schriefwieß hann wėllß, sach Bescheijd. Ish hann so dat Jefööl Du schriefß äänlijj_ävver nit gannz esu — Do määß vill „s“ voo Ish iier „ß“ äwaade däät, ävver vielleijsh iß dat ja och dat Trooßdoorfer Platt, wat ish nidd_esu kenn :-) Joo, dat Stooßdorrf e beßßje woanderß eß, dadd_eß mer kloo, ish hann_et nuur jenumme, weijl_et jett äänlish klingk :-) Ach jo, un wenn der Texx vun denne makros nit jood es — ish kann jo keijn Trooßdoorfer Platt — dat kanns De Der sellver zerääsh maache en Vorlage:Abdef Trooßdoorfer Platt W wi mer t shprish oder schrief mer, un ish maachen dat. -- Purodha Blissenbach 3. Okt 2005 17:12 (CEST)

Leev Helesike, aaler Astronom, merci föör all de Biidrääch zum Sunnesüstem. Isch sinn joh mih med de Kösch dobeij. Jätz hann isch simmeliert unn fingk mer könnte doch föör e koote Zick uß Power voll op dä Wikipedia ömdirrejiere. Mer mööte noh et Ingerfaiß teste unn dä Aandrach op en Wikipedia op en mailing-Leeß setze. Wann mer in dä Wikipedia drinne sinn (oder endjültisch aavjelehnt) könne mer mieh Lück dobeijholle unn alles eßß jet wännijer profisorisch. Watt denkx do?

Düüvelskääl 2. Okt 2005 15:01 (CEST)


 • Do heeste rääch. Äver ich han jrad op dä Metawiki jeluurt un han jesehen dat der Aandrach jetzt in die Leßß mit dä jenemichte opjenomme wudde ees, odder hanich dat falsch verstande? Wenn dat su ess, ha_mer de iirzte Etapp doch ad jeschaff, odder?? Wichtich ess äver wie du ad jesaaht hees, dat he noch mieh Lück mitmache mötten. Do ess die Mailing leßß veelleech nit verkiiert. Ene schöne Jrooss Helesike 3. Okt 2005 15:01 (CEST)

Sam_ma, köm_mer nit shtatt Jravitatzjonn leever Schwerkraff shrieve? Di Category:Jeojrafi jefällt mer och nit rääsh, weil ish dat noch nie Eijner saare jehüürt hann beij Unß, ävver do fällt me nix sönß för eijn wat mer do sare künnt, ußßer Heijmaat- und Äädkund, un dat es och bloß Hoochdeutsch shtatt Lateijn. Ene schööne Jrooß vun Purodha Blissenbach 8. Okt 2005 00:37 (CEST)

 • Kloor könne_me och Schwerkraff schrieve. Äver wie de seleves ad fessjestellt häss es dat öff net esu einfach eh ander Woort ze finge. Klar bei Jravitation hätt ich och selever dropp kumme könne. Bei Jeojrafi bin ich och am överleje. Do finge ich och nix anderes als dat wat du ad fürjeschlage hats. Wobei mir persönlich Äädkund noch am beste vun alle drei jefällt. Janz schwierisch eh ander Woort ze finge ees dat öff beim översetzte. Dat han ich bei dem ad jemerk wat ich beim Kolumbus ad översetz han. Do muss me manchmol alles ömstreecke. Übrijens noch vielen Dank för die Sprooche Fürlaach. Ene schöne Jrooss Helesike 8. Okt 2005 01:03 (CEST)
  • Dat hätt Shpaßß jemaat ze Maache!
   Jo ish weijß wat dat öff för_enne Brassel eß beijm Övversezze, ish han do jenooch vun jemaat — wenn och eetß winnish noh Kölsch. Ish versööke mir da jannz öff vüürzestelle, ish hätt dä Orijinaal Tex jaa nit do liejje un mööt vüür enne jröößere Püngel Minsche jezz ussem Kopp do drövver redde, suweijd_ijj_et ävenß norr_em kopp hann. We_ish dat maache, do kumme leijshter de rishtijje Wööt, un och joode Säzz_unn enne joode Sazzbou. Jraad beim Övversezze vunn jeschrivve_Deutsch no irrjentjett, met dä ellelannge Säz, su schwaadt jo eijnfach keijn Sou. Jraad op Kölsch — manshmool säät mer „su“ manshmool säät mer „esu“ — mool säät mer „simmer“ en annder mool „sinn miir“ — un dat hät och me_m Rötmuß en dä Sprooch ze donn. Su jet krijje ish nuur rishtish hen, wann_ish mer dat lout vüürlesse odder vüürsaare, sönß wit_dat nix. Un kloo merken_ish beij su Jelääjeheijte, datt ish övver Wööt shtollper, die_t nit jitt, odder di eijnfach Keijner bruch, sellv wenn mer se uss-em Huh_Deutsch övvernemme künnt. Ene schööne Jrooß -- Purodha Blissenbach 9. Okt 2005 16:30 (CEST)

WiKoelsch-Pooz[der Quälltäx ändere]

Tachschen Helesike! Ish finkg de Pooz-Sigg vill ze voll. Da ess mittlerweijl en Houfe Krooms zesamme jekumme, unn ish meijn ma sollte datt entzerre. Op ming Medmacher-Sigg hann ish en Vüürschlaach jemaat wie mer dat maache könnt: User:Düüvelskääl/Pooz. Da sinn en Houfe ruude Kweerverweijse, unger dänne könnt ma dann dat janze Jeklaafe opdeijle. Kannz op dä Sigg och jään jet veräändere, ish sinn nid esuh joot in Wikiwiki unn html unn de Tabelle ess noh nid jrad spitze. Jrooss Düüvelskääl 19. Dez 2005 12:02 (CET)

Enne klëijne tipp: Dat [[Saachjrupp:stub]] eß unnüüdish, wem_mer ald {{stub}} hätt, dat eß do_dren enthallde. -- Purodha Blissenbach 3. Mär 2006 22:52 (CET)

 • Joot dat de et sääß ! Dat wuuß isch noch nit. Dann loss isch et weg. Spart och Arbeed. Besten Dank Helesike 3. Mär 2006 22:55 (CET)

Could you please write a stub http://ksh.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w - just a few sentences based on http://de.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w or EN wiki? Only 2 -5 sentences enough. Bitte. Pietras1988 11:12, 16 April 2006 (UTC)

Ish fingen dat super. Et eßß en Aanfang, unn mit dä Zick wädde de Pooze waaße unn Profil jewinne. Düüvelskääl 05:50, 10 Mëij 2006 (UTC)

 • Dat glöve isch och! Isch luure ens ob isch mich noch öm en andere Pooz kömmere. Oder se zemindest en ed Leeve holle. Du hääß joo do noch eh paar Fürschlääch jemaht. Ene schöne Jrooß Helesike 09:48, 10 Mëij 2006 (UTC)

Tach Helesike, isch freu misch üvver ding Ankwort un find_et uch ingeressant, ens zu lesse wie'r da unge spresche un schrieve doot. Dank dir uch dat_de dat ahls berischtischt häss. -- Jrenzjänger 30.7.2006, 01:30

Leeve Helesike,

looß dat bliive met dem Dubbel Ömmlëijdonge opplööse, dadd_eß unnüüdijje Brassel. Do ham_mer zig paa Daach enne Bot för, dä ReDirBot määt oß dat. Luuer_enß_hee, wi flëijßesh dä ald woo. Hä moß nur immor drop waade, beß dat de Mediawiki-ßoffwäer widdor_enne Pöngel Sigge en dä Cache med de dubbelde Wiggolëijdonge ennjedraare hät. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:59, 4. Nov. 2006 (UTC)

 • Joot dat de et sääß ! Isch wullt dir dat och noch schrieve hat äver jestern keijn Zick mieh dozoo jehatt. Ene schöne Jrooß --Helesike 21:18, 5. Nov. 2006 (UTC)

Bisher hätt he jede so jeschrieve wie hä jeck es. Zem Deijl jitt et jetz en Lautschreff die mer kaum lese ka. Op dä Houpsick hätt et ad en Klaaf drüvver jejevve, un e paar Lück vun drusse hän jemeint, mer schrieve wi in dä Pimakolei. Em Aujuss kom dä Vürschlach, für de Navijation un Lemma-Üvverschrifte de Schrievwies vun däm Adam Wrede ze brouche. Joot, de Navijation ka sich jeder esuh zerääschdäue wi hä will. Äwwer för de Lemma-Üvverschrifte moot irjenseijner entscheide wi se heiße: dä ääzte Schriever, oder noh ener Rejjel, oder ... Mir dunn dat aktuell [1] beklaave, un et wör jot wann all Lück he ihr Meinung avjävve. Düüvelskääl 20:03, 9. Nov. 2006 (UTC)

Schrievwies vun de Lemmata[der Quälltäx ändere]

Do häs op dä Sigg Wikipedia Klaaf:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas jeje de Vürschläch jestemp, die mer do hatte. Jetz han isch noch ens en paar Beispill opjeschrevve op Wikipedia Klaaf:Schrievwies von de Lemmas, un mich däät schwer interesseere, wat do doför denks. Düüvelskääl 22:28, 29. Nov. 2006 (UTC)

Thema Köbese[der Quälltäx ändere]

vielleich kannste ens luure bei de Wikipedia:Köbes-Wahl. Do well einer de Zigg zeröckdrije. --Caesius 15:10, 25. Jan. 2007 (UTC)

Wann die AVWAHL-Aanköndijung op de Haupsigg bes Sunndaach 4.3.2007 vun keinem Köbes widder erenjesatz weed, dann es dat als Zostemmung zo werte, dat mer als Köbese kein AVWAHL zolosse ohne klor Rejele, su wie ich dat en Metmaacher:Caesius/Zivilcourage vörjeschlage han. Wann dat einer erensetz, dann es minge Vermittlungsversoch jescheitert. Met einem dä dä unzivilliseete Aandrach op de Haupsigg aanköndich, well ich nix ze donn han. Dann kann ich Üsch leider nit mieh helfe. --Caesius 21:42, 1. Mäz 2007 (UTC)

Ich wollt nur mal ne Gruss loss werde. -- de neue 00:46, 2. Mäz 2007 (UTC)

Images - Duplication, and Missing Licensing Information[der Quälltäx ändere]

Please take care of: Image:Wiki.png, Image:Sunn 3.png, thank you. CommonsDupeFinder 02:52, 4. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]


Isch wönsch Disch em Naam va ksh-Wikipedia schünn Weihnachtsdaach. --BBKurt 17:07, 24. Dez 2010 (CET)Beantworten[Beantworten]

Leev Helesike. Do woors ons en jruße Hülp he op de ripoarische Wikipedia, un ene joode Köbes. Ävver jetz häs do sigg 4 Johr nüüs jeschreve. Drom määt et keine Sinn dat do he noh Köbes bes. Vielleicht wells do ja zeröck komme un wigger he metmaache? Wann do dat net wells, weed ich in ene Mond dinge Avwahl beantrare. Ävver dat heiß natürlij nit, dat do he net wellkomme bes, wann do et dir anders övverlaast! Düüvelskääl 21:18, 17. Auj 2011 (CEST)Beantworten[Beantworten]


Et däät mer leid, ävve en aandere Metmacher hätt ad ding Avwahl beandraacht. Saach et mer bitte, wann do Köbes blieve wells! Düüvelskääl 23:18, 28. Auj 2011 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Dat ees schon in Ordnung. Isch han einfach keijn Zick im Moment, un ene Köbes muss Zick han damit hä sich och kümmere kann. Helesike 21:31, 8. Sep 2011 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Helesike, isch han misch öns aajekekke, wä vöör ön Aavwaahl jestemmd had. Dat woch ö Sockepöppche va Purodha, su dat di Stemm vöör d Katz woch. Wenn du Loss hass, dann bliiv Köbes. Zitt hand wer all z winnich un jädder kann mä ösuvoll do wi Zitt bliid. Du weeß va völl Saache mi als wer ajere un doröm bruche wer ding Hölp. Wer send jo vruh, dat du wärm he bes. Wer welle dich net messe. Jross --BBKurt 23:36, 9. Sep 2011 (CEST)Beantworten[Beantworten]