Freikörperkultur

Uß de Wikipedia
He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Onger Freikörperkultur, och FKK jenannd, vorstehd mo d Nacktheed ä Jemeinschaff, di sich meeßd en d Natuur aavspelld. Jrond es d Vreud dora, sich en d Natuur opzehalde suwi d Vreud an öt Nakße, dat ävver nüüß met Sex z do had.

Watt vöör ön Ästellung vorstechd sich hänger Freikörperkultur?[Ändere · der Quälltäx ändere]

FKK am Strand va Bredene

Beij d Freikörperkultur vorsteht mo singe nakße Liiv als jätt normales, vöör dat mo sich net z schaame brud. Dä had nüüß met ö Bedörfnes no Sex z do. Dobeij had z. B. dr Besöck en ön Sauna un dat Zösammesetze van schweeßende, nakße Mänsche winnich met FKK z do. Dä es he mä ö Meddel zm Zweck. FKK es nüdich un öt jeet net angisch.

En d ischde Joohre van dr FKK existeerde zwei Jedanke, wovör mo Nudist, dat ö anger Wood vöör FKK-Vrönd es, wäde solld. Di enn Richtung woohl dorop häwiise, dat alle Mänsche jlich send un di anger laad Wäät dorop, z zeeje, dat mo dodörch önö stärke Kell wäde kann. Lüüh, di Nudiste send, öm nöder an d Natuur z see un dobeij Vreud an d Nacktheed z ha, joov öt koom.

Öt zeechde sich, dat öt Ongerscheede beij Naturiste en d Religiun joov. So hodde völl mi Ävangelische Vreud am FKK als Kattolische. Dozo koom dat politisch ongerscheedlich Denkende övver Nudismus op vorschiidene Ar tun Wiiß daate.

Jätt va vreuer[Ändere · der Quälltäx ändere]

Em 18. Jahrhondöt hodde d normal Mänsche op öt Land meeßd kenn Büdd un kenn Dusch. Sö baade nakß ä Seee un Pötze. Dobeij baade ävver Männer un Vraue net zösamme. Dat leev zo ongerschiidliche Zitte aav, övv d Bademöjelichkeete wore súwitt jetrennt, dat känne ö Öjelche op öt ange Jeschlecht werpe kutt. Am Äng vam 18. Jahrhondöt ändernde sich dat. Sich nakß drusse opzöhalde jehood sich net. Ön Ussnahm stald Skandinavie do, wo öt Nakßbade ni en önö schläte Roff jeroone es.

Ändere däng sich dat Ängß 19., Aavang 20. Jahrhondöt. En d dütsche Stadt Essen entstäng der ischde FKK-Vorein un öm 1900 krääte d Berliner Spass an öt sujenannde Schwede-Bade. Ävver at ö paar Joohr vörhen hod mo dat Bade en d Öffentlichkeet vorboone. Öt weersproch dem, watt sich scheckde.

1920 maade dr ischde FKK-Strand op d Insel Sylt op, ävver 1931 vorboon mo dat wärm usserhalb van öt aavjesperrde Jelände van önö Vorein. 1932 wood öt janz vorboone. Wat vreuer FKK-Voreine wore, dat woode dann „Vereine für Leibeszucht“, ä di am Äng van d Weimarer Republik öm d 100.000 Lüüh orjaniseerd wore.

1942 wood dat Vorbot, nakß z bade opjehovve, suwitt kenn angere Persune dobeij jestürd wode.

Ön Vrau kütt van öt Volleyball-Veld

No dr Zweide Weltkresch entwäggelde sich met d DDR ö Land, dat FKK zoleed un däm koom Schranke satz. A d Ostsee, a Seee un völl anger Platsche dorfe d Lüüh nakß bade. Dat ongerscheed sich siihr van d Bundesrepublik Dütschland, wo dat zwar och möjelich, ävver völl mi äjeschränkd woch. En d DDR noom FKK en dat Örtche Ahrenshoop singe Aavang. Do hodde sich Schriiver, Politiker un Schauspeller ö Äckche jesoot, wo sö nakß bade dorfe. Dat joov ävver no ön Zitt Kniiß tösche Naturiste un di Lüüh, di mä ajetrocke schwemme jönt. Dorophen vorboon Ahrenshoop dr FKK. D FKK-Vrönde leete sich dat ävver net jevalle, un kott dono erlaubde Ahrenshoop FKK wärm. Ävver och dat jäng net ohne Stritt aav, un 1954 vorboon d Rejiirung van d DDR FKK an d janze Köste van d Ostsee. Dat braad nun öt janze Volk op d Palm un 1956 hoff mo dat Verboot wärm op.

Medde van d 1960er Joohre steech d Zaahl van d Naturiste ä West-Dütschland mi un mi. Dozo droch beij, dat en d Ziidunge völl dorövver jeschrevve wood. Urlaubsziile wi Jugoslawie un Frankreich, ävver och d dütsche Insel Sylt boone FKK-Urlaub a. Di Dütsche, di zo di Zitt no dr Kresch Spaß am Reise krääte, notzde di Möjelichkeet un vorzallte döheem dovan. Zo di Zitt entwäggelnde sich ä Dütschland dörch di 68-er Bewejung ön neu Ästellung zo d Nacktheed.

1980 entstäng met dr FKK em Englische Jaade ä Münche d ischde Ställ ä Dütschland, wo Nudiste en ön Stadt en ö net aavjesperrt Jebiit nakß örömloufe kutte. Z iisch ongernomme d Polisse zwar jätt dojäje, ävver no en Zitt joove sö öt op un leete d Lüüh jewääde. FKK wood van öt Amt möjelich jemaad. Anger Platsche koome dozo. Su stäng Berlin met sing Badeseee ä nüüß d Münchener no.

Je leeter öt wood, nakß öröm z loufe, je winnijer Lüüh jehoote FKK-Voreine a. Di Zaahl va Mänsche, di sich dönö aschlosse, sank va 150.000 op öm d 60.000 am Äng van d 90er Joohre.

FKK hüü z Daachs[Ändere · der Quälltäx ändere]

FKK-Strand ä Spanie

Kikkt mo sich an d Stränd öm, dann vällt op, dat hüü z Daachs völl mi Lüüh nakß am Strand send als mo erwaad. Nacktheed jehüüd zo öt Lääve em Weste un mo nämmd a, dat öm d 7 Milliun Mänsche nakß bade.

Nävver d „normale“ Naturalist entwäggelnde sich Jruppe, di d Nackheed en öt normal Lääve övvernämme wohle. Dozo jehüd Nakßspocht wi Nakßradvahrer, Nakßriihe un Nakßläufer. Ävver och Nakßwandere un Nakßklömme es möjelich.

Ereichnisse met Nakße[Ändere · der Quälltäx ändere]

Döck weed Freikörperkultur als Meddel jenotzt, sich jäje jätt z wääre, z saare, ön nakße Persun kann mo net en d Teisch packe. Dat woch jätt, dat beij Studente an d Universität jäär jenotzt wood - Demonstratiune va Nakßde wode su jeboore. Da dat Meddel ävver döcker jebrud wood, vorloor öt a Ussaarekraff un braad nüüß mi. Öt woch aavjenotzt un dörch anger Demonstartiunsmeddele ersatze.

Events met Nakße[Ändere · der Quälltäx ändere]

En d leitzde Joohre had öt döck Ereichnisse, di Events jenannd wäde, jejovve, beij dönö Mänsche nakß wore. Nacktheed woch he usjelößd dörch d Vreud am Nacktsee. Manchmol stoch och ön politische Idee do hänger.

Radtuure va Nakße[Ändere · der Quälltäx ändere]

FKK-Radtuur ä Saragossa

Sun Radtuur vängd jeddes Joohr em Juni statt, wobeij d ischde Tuur ä Saragossa woch. Dobeij wäßele d Städt. Dr Jrützde es ä London.

Nävver d Vreud an d Nacktheed soll ävver och dorop häjeweese wäde, dat öt Vahrrad ön Möjelichkeet beent, dr Vorkiihr op d Strooß z vorbessere. Usserdäm soll dovör jesorchd wäde, dat mö nüüß jäje nakße Mänsche ha soll, d Akzeptanz va Nacktheed soll vorjrüüßerd wäde. D Vreiheet, sich su bewäje z könnö, wi d Lüüh öt welle, soll vorkoovd wäde.

Ön ähnliche Radtuur va Nakße jitt öt och ä Seattle. Di ongerscheed sich ävver dodörch, dat do d meetzde Lüüh bemolt send. Bodypainting, heechd dat op Änglisch. Dr Fremont Summer Solstice Parade es ön Zoot va Stroßekarneval, beij däm öt net öm Politik jeet. D Vreud es dat, watt zälld.

D internationale Spochtwäch van d Nakße beij Szeged[Ändere · der Quälltäx ändere]

Beij dat Treffe, dat jeddes Joohr ä Unjarm stattvängd, weed ä 40 Diszipline Nakßspocht aavjehalde. He weed bo alles jemaad, watt mo sich vörstelle kann. Dozo jehüüre net mä Spochtarte wi Volleyball un Schwemme, oc hSchach un öt Wrpe va Autoreefe weed he usjedraare.

Leuf va Nakße[Ändere · der Quälltäx ändere]

Ä Dänemark vängd jeddes Joohr önö Lauf va Nakße statt. Hebeij jeet öt mä öm d Vreud. Voranstalter es dr FKK-Club va Roskilde. Wä jewännt, dä kritt als Priiß ön Kaad vöör öt Festival van öt näkßde Joohr jeschenkt. Dobeij sätt dr Jewinner vam Vöörjoohr dä Sproch: „Dat Beitzde am Nacktsee es öt, Jrenze zö övverwinde!“

Dr Vorbrannde Mann[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dr Vorbrannde Mann es ön Voranstaltung, di en d Wüste va Nevada stattvängd. Nakße mache do a völl Stelle met. Beij dr Critical Tit, ön bekannde Radtuur dörch d Wüste, mache völl Nakße met. Vöör d Lüüh es d Vreud an d Nacktheed dat, watt zälld. Politik spelld kenn Roll.

Jätt z lääse[Ändere · der Quälltäx ändere]

 Commons: Freikörperkultur – Sammlung von Bilder, Filemche un Tön op Wikimedia Commons