Diminutiv

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

De Diminutiv es, wann mer zeije well dat jet kleiner es als nomaal. En de Sprooche vum Rhing kenne mer drei Diminutive Müjjelich sin: -che, -je un -elche. Dat es anders als em Huhdütsche, do heiß et -chen of -lein. Diminutive wääde off jebruch, wa'mer Sympathie usdröcke well.

Aat un Oot vum Auslaut[Ändere · der Quälltäx ändere]

Wat för en Endung jenomme weed, hängk dovun av, wat för ene Auslaut dat Grundwort hät. Bei däm Auslaut weed ungerscheede zwesche dä Aat un däm Oot:

 • Aat
  • Plosive (wo dä Speimanes em Hännesje-Thiater aan ze stottere fängk)
   • (stimmlose Verschlusslaute)
   • (stimmhafte Verschlusslaute)
  • Frikative
   • (stimmlose Reibelaute)
   • (stimmhafte Reibelaute)
  • Nasale
  • Liquida
 • Oot
  • Labiale (Lippenlaute)
  • Dentale (Zahnlaute)
  • Velare / Gutturale (Mundraumlaute)

Rejele för de Suffixe[Ändere · der Quälltäx ändere]

-che[Ändere · der Quälltäx ändere]

 1. noh stimmlose Plosive, die Labiale sin: p - Beispill: Dörpche
 2. noh stimmhafte Plosive, die Labiale sin: b - Beispill: Frembche
 3. noh stimmlose Plosive, die Dentale sin: t - Beispill: Hötche
 4. noh stimmhafte Plosive, die Dentale sin: d - Beispill: Pädche
 5. noh Nasale, die Labiale sin: m - Beispill: Fäddemche
 6. noh Nasale, die Dentale sin: n - Beispill: Höhnche
 7. noh Liquida, die Dentale sin: l - Beispill: Knöllche
 8. noh Liquida, die Gutturale sin: r - Beispill: Malörche
 9. noh Vokale - Beispill: Marieche
 10. noh stimmlose Plosive, die Gutturale sin: k - Beispill: Pünkche (sellde: [Pünkelche)
 11. noh Nasale, die Gutturale sin: ng - Beispill, sellde: Jüngche, Jungche] (för jewöhlich: Jüngelche])

-je[Ändere · der Quälltäx ändere]

 1. noh stimmlose Frikative, die Labiale sin: f - Beispill: Höffje
 2. noh stimmhafte Frikative, die Labiale sin: v - Beispill: Kälvje
 3. noh stimmlose Frikative, die Dentale sin: z - Beispill: Bützje
 4. noh stimmlose Frikative, die Dentale sin: s - Beispill: Müsje

-elche[Ändere · der Quälltäx ändere]

 1. noh stimmlose Plosive, die Gutturale sin: k - Beispill, sellde: Pünkelche (dermiehts: Pünkche)
 2. noh stimmhafte Plosive, die Gutturale sin: g - Beispill: Röggelche
 3. noh stimmlose Frikative, die Gutturale sin: sch - Beispill: Jröschelche
 4. noh stimmhafte Frikative, die Gutturale sin: ch - Beispill: Bäächelche
 5. noh Nasale, die Gutturale sin: ng - Beispill: Jüngelche (sellde och: Jüngche, un Jungche)

usserdäm - durch Velarisierung zostand jekumme[Ändere · der Quälltäx ändere]

Velarisierung bedügg, dat Konsonante wie /r/, /l/ udder /n/ hingen em Raache un am Jaume attekuleet wääde. Bei de rheinische Velarisierung wääde Vokale jesängk. Zom Beispill: us /u/ weed /o/ ("Wurst" > "Woosch"). Un noch e Beispill för Konsonante: us /t/ weed /k/ ("Kraut" > "Kruck"). Em Zesammehang met de Velarisierung sprich mer och vum sekundäre k, ng un sch.

-che[Ändere · der Quälltäx ändere]

 1. nom sekundäre k - Beispill: Krückche
 2. nom sekundäre ng - Beispill: Hängche

-je[Ändere · der Quälltäx ändere]

 1. nom sekundäre sch - Beispill: Wööschje