Windows Glyph List 4

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

De Windows Glyph List 4, fö jewööhnlesch affjekööz als WGL4, di nënnt mer och der Pan europäjėsche Zëijschesaz. Dat eß en Sammlong uß 652 Zëijsche, di fon de nöüjßte Bedriifsüsteme fun dä Ferrma Microsoft komme solle, un em Unicode dren sėn. Der Senn dohenger eß, en Rėschschnuur ze jëvve för dė Lück un Fėrrme, di Schreffte bou, wo mer de natörlėshe Shprooche fun Europpa med opschriive kann. Fö allem jeijd et do bëij öm Schreffte, di j e Zëijsche, odder enne Jlühf, fon mööshlėshß jeedem Schreffzëijshe uß alle Shprooche han. Schreffte, di dat han, künne fun sesch saare, dat se WGL4-kompatiibel sen, un mer kann domet reschne, dat se met ene jroße Aanzahl Projramme zosamme shpelle.

Zick 2004 sen de WGL4 Zëijshe de ëijnzėjje wo fon sescher sėnn soll, dat se met dä nöüjere Väsjohne fun de Microsoft Windows. Mansh Unicode Zëijshe maach et nit jävve om neu inshtallėete Standaad-Windows-9x — zemm Bëijshpell Ameenėsch un Je'orrjėsche — odder op Stanndatt-Linux — zemm Bëijshpell en Indėsche Devanajari — odder op Windows-XP — zemm Bëijshpell Ättijoopėsch odder de Ruuneschreff — ävver de Europäjėsche WGL4 Jlüfe sen op alle wėshtėjje Väsjohne fom Microsoft Windows allt fon Aanfang an drop.


Ömfang[Ändere · der Quälltäx ändere]

De WGL4-Zëijshe, esu wi se fun Microsoft zosamme jeshtallt woode senn, änthallde all de Zëijsche en Microsoft iere code pages

un de Zëijsche fon de codepage 437 fon MS-DOS.

De kombeneerende dijakrettesche Zëijsche uß de code page 1258 sin nit dobeëij, de thailändesch Bochshtave us de code page 874 och nit, un de idejojrafėshe Zëijsche en de code pages windows-932, windows-936, windows-949, un windows-950 fäähle och.

Hee sin de Berëijshe uss em Unicode, di j em WGL4 dren sin:

Rëije Zëlle Berëijsch
00 20–7E Basic Latin (00–7F)
A0–FF Latin-1 Supplement (80–FF)
01 00–7F Latin Extended-A (00–7F)
92, FA–FF Latin Extended-B (80–FF )
02 C6–C7, C9, D8–DD Spacing Modifier Letters (B0–FF)
03 84–8A, 8C, 8E–A1, A3–CE Greek (70–FF)
04 01–0C, 0E–4F, 51–5C, 5E–5F, 90–91 Cyrillic (00–FF)
1E 80–85, F2–F3 Latin Extended Additional (00–FF)
20 13–15, 17–1E, 20–22, 26, 30, 32–33, 39–3A, 3C, 3E General Punctuation (00–6F)
44, 7F Superscripts and Subscripts (70–9F)
A3–A4, A7, AC Currency Symbols (A0–CF)
21 05, 13, 16, 22, 26, 2E Letterlike Symbols (00–4F)
5B–5E Number Forms (50–8F)
90–95, A8 Arrows (90–FF)
22 02, 06, 0F, 11–12, 15, 19–1A, 1E–1F, 29, 2B, 48, 60–61, 64–65 Mathematical Operators (00–FF)
23 02, 10, 20–21 Miscellaneous Technical (00–FF)
25 00, 02, 0C, 10, 14, 18, 1C, 24, 2C, 34, 3C, 50–6C Box Drawing (00–7F)
80, 84, 88, 8C, 90–93 Block Elements (80–9F)
A0–A1, AA–AC, B2, BA, BC, C4, CA–CB, CF, D8–D9, E6 Geometric Shapes (A0–FF)
26 3A–3C, 40, 42, 60, 63, 65–66, 6A–6B Miscellaneous Symbols (00–FF)
F0 01–02 Private Use Area (00–FF …)
FB 01–02 Alphabetic Presentation Forms (00–4F)

Zëijschetabëll[Ändere · der Quälltäx ändere]

U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
002 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
003 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
004 @ A B C D E F G H I J K L M N O
005 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
006 ` a b c d e f g h i j k l m n o
007 p q r s t u v w x y z { | } ~  
00A   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ - ® ¯
00B ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
00C À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
00D Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
00E à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
00F ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
010 Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď
011 Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
012 Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į
013 İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
014 ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ
015 Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
016 Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů
017 Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ
019   ƒ  
01F   Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ
02C   ˆ ˇ   ˉ  
02D   ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝  
037   ;  
038   ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί   Ό   Ύ Ώ
039 ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
03A Π Ρ   Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί
03B ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
03C π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ  
040   Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ   Ў Џ
041 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
042 Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
043 а б в г д е ж з и й к л м н о п
044 р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
045   ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ   ў џ
049 Ґ ґ  
1E8  
1EF    
201      
202    
203          
204    
207  
20A        
210    
211      
212     Ω    
215    
219  
21A    
220      
221        
222      
224    
226    
230    
231  
232  
250      
251        
252      
253      
255
256  
258        
259  
25A    
25B        
25C      
25D    
25E    
263    
264    
266        
F00    
FB0    
Lejendt nit jebruch frëijwellėsch för der Eijebedarref


Looer och noh[Ändere · der Quälltäx ändere]

Web Sigge[Ändere · der Quälltäx ändere]