Wikipedia:Toolserver

Uß de Wikipedia
Däm Toolserver sing Logo
 
De Rääschner-Kubbel vum Toolserver

Wikimedia Toolserver es e Projäk wat dä Dütsche Wikimedia-Verein bedriif. Dat änglesche Woot tool bedügg_esu_fill wi Wärkzüsch. Wä sesch met däm Süßteem, un de Projramme ußkännt, kann op däm Toolßööver tikäktemang op Kopiije vun de jannze Datebanke vun de Wikis zohjriife, och vun uns Wikipedija. Alle Daatebangke vun alle Wikis vun de Wikimedija Shtefftung (WMF) sen om Toolßööver jeshpeejelt. Domet künne Metmaacher op däm Toolsööver ene Houfe joode Wärrekzüsch för de Jemeinschaff schaffe, un a-jjuur hallde, wat der oohne esu en Daatebangke nit ze maache, un koum müjjelesch wöhr.

 

Et jitt nit dää eine Tuulßöööver. Et sin, jeneoujenumme, en Aanzahl Rääschner, di zosamme „dää Tuhlßööver“ affjävve. Dänne ier Aufjabe sin em einzelne:

  1. ßöövere för Daatebangke met Kopiije (Replikaate) vun de Daatebangke vun alle Projäkte vun de Wikimeedija-Shtefftung
  2. Web-ßöövere, woh Projramme („tools“ jenannt) drop aam loufe sin un parraat schtonn
  3. ßööver för et Enlogge, woh de Metmaacher Bots un andder Zoote Skrepte loufe lohße künne
  4. dobei jidd_et Rääschner för de ongerscheidlijje Deenste, die däm hellfe donn, förr_e zum Beishpöll dä Deens JIRA för Fäählere un Wönsch aanzemellde.

Shtattus[der Quälltäx ändere]

Dä Toolserver läuf zwa enzwesche rääsch schtabihl, ävver trozdämm kann et aff un aan ene Ußfall jävve, udder jet deiht nit fluppe. Mieh övver der aktowälle Shtand liß mer op dä Websigge heh:

Aktewälle Ennfommazjuhne jidd_et op em Kannaaal #wikimedia-toolserver em IRC.

Repläg[der Quälltäx ändere]

Met „Repläg“ — dat kütt vum Ängleschereplication“, en lebändeje Daatebangk immer wigger koppeere, un „lag“, de Verzööjerung un dä Afschtand fum Henger_heer_Talpe — bezeischne mer di Zick, öm di de Datebank-Kopiije om Tuulßööver henger dä Ojinaale her hengke. Fö jewöönlesch sinn_et e paa winnije Sekunde, wann et lahm förraan jeiht. Ävver et kütt och immer widder för, dat ens woh jät jehange hät, dann ess_et mieh, un de Antwoot, di de Projramme vom Tuulßööver jevve, sin nit janz om aktowälle Shtand. Der Repläg kam_mer nohloore:

Em Prinzipp kann Jeede ene Zohjang op dä Toolserver krijje, dä jät vun däm vershteiht, wat doh jedonn weet. Projrameere sullt mer schunn künne, söns kam_mer wall nix domet aanfange. Weeschtesch: Mer moß sesh aan de Rääjelle för der Tuulsörver un sing Verwendung hallde.

Bei Probleeme mem Tuulßööver, wann De Froore häs, de Administratoore sin dermiehts em IRC em Kannaaal #wikimedia-toolserver ze fenge, udder dooht ühr e-mail aan dė Addräß ts-adminstoolserver.org scheke. Hee uß de Wikipedia ham_mer och Metmaacher om Toolsörver:

Wann jet aam Brenne es — de Metmaacher met Zohjang op dä Tuulßööver, di faß all kein Administratoore sin, kenne noch en Tellefonnummer för der Nudfall, woh mer ene Administrator met ussem Bett holle kann.

Wann et öm e beshtemmp tool jeiht, dann ess_et ävver bäßer, tiräk met dämm Schriiver dovun udder däm Vo'antwootlijje en Kumtak ze kumme. De Andere, Metmaacher udder Adminißtratoore, han dermiehtß nit jenooch Aanung, öm ze helleve.

Wä mer aankalle udder aanschriive sull, dat fengk mer bei de tools met Adress em Web janz eijfaach uß dä Adräß, weil doh däm reeschtijje Metmaacher singe Name jlish dren shteiht. Aanjenumme, di Web_Addräß wöhr http://www.toolserver.org/~zinterkloos/hee_kütt_noch_jet, dann es zinterkloos dä Metmaachername om Tuulßööver, un met zinterkloostoolserver.org als Adräß för de e-mail kam_mer dämm schriive.

Allerdings es et en joode Idee, eets ens ze loore, of mer nit en Sigg övver dat tool fengk, woh ald drop shteiht wat mer weße well, un wam_mer ene Vörschlaach zom Verbesse maache well, dä kam_mer och jraadt em Deens JIRA enndraare.

Süch och ens noh[der Quälltäx ändere]