Zum Inhalt springen

Woot (Kalle)

Uß de Wikipedia

En Woot es wu sesch de Sprooche druss opbouwe. En Woot beschtejt us Sillbe. Et künnt nur ejn sinn: Bej däm Woot "et" un däm Woot "Woot" zom Bejschpill. Et künne och mih sinn: En däm Woot "Kanalljemöschtijall" ätva. Un en Et künne och jannz fill sinn: wi en dä Wööter "Kanarijefüjescheszüngelscheszüppsche" un "Bovverrhingdammfschiffaatskappitähnsfisternöllscheshöötsche". An dänne kammer och lihjere, dat mer Wööt zesamme säzze kann, öm neu Wööter ze krijje. Dä Bovverrhing, de Damfschiffaat un dat Kappitähnsfisternöll jidd et jeede och för sijj allejn. Met un oohne Höötsche.

Et jit ettlijje Aate fun Wööt:

1. Houpwoot. Di Houpwööt han e Jeschlääsch. Et hejß "Dä Rhing", "Di Kirresch", un "Dat Fisternöll". Do kammer dat Jeschlääsch drann äkkänne. Dä Rhing es männlesch, dat Fisternöll en Saach, ävver blooß en de Jrammatig. Em rischtije Lääve kann dat Fisternöll enne Kääl sin, un e Määdsche, un jenauesu jood en Saach, odder en Zick unn enne Plaz.

2. Donnwoot, och Zickwoot jenannd. Di Wööter saare wat paßeet, un wann et paßßeet, fun däm mommänd uß jesinn, wo mer dat Woot en enne Saz beusch.

3. Sönß. Die sönßtijje Wööt sin zem Bejschpill de Füüerwööt. „Misch“, „Ding“, „Dä“, „Däm sing“, un esu.

Wämmer ettlijje Wööter zosamme dejt, do küt entvede Keu ruß, odde me kridd enne Saz. Wämmert rischtisch määt, sull heijße, wämmer de Sprooch schwaade kann, weed et ne Saz.

Wööter sin ungerscheedlesch zwesche de Schprooche. Se jehüüere dormiehtß en ejn Schprooch. Nemm etva dä „Kühl“ da'se Woot wat mier bruche, ävver de Buure en Holland saare op holländesch "Boerenkool" för de sellve saach, un op englisch heijset "Kale". Di zwej Wööt kumme jäz en unse Schprooch nit füür.