Wikipedia:Opjepaßß op Urhävver Rääshde!

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

De jannze Ėnhallde in dä Wikipedia shtonn unger dä GNU Lizenz för_n fräje Dokementazjohn un shtonn domet för jeede Minsch parraat, för wat ėmmer hä domet maache well. Dorbäij mößße ävver e paa Rääjelle ennjehallde wääde, un mer mos_op_paa Saache obbacht jevve. Wat, dat fingkß_De op dä Sig_över de Lizenz.

Do sinn ävver noch annder Rääshde, wo drop aach_ze_jävve bėtter nüüdish eß.

Opjepass_op annder Rääshde![der Quälltäx ändere]

Wänn De övver Lück shrievs, do moß Do op de jannß nommaale Aanshtand acht_jävve, un dänne ier Privat_Lävve en Rau lööße. Do möß De de sellve Räjelle enhallde wi jeede annder Sjunnalißß. Wat net in_ner zeijdung shtonn sulld, dat shriv eez rääsh nit hee. Wat en Zeijdung shriive darref, dat künne mir och — dům_mer ävver nuur, wänn_ed_nid_enn_e paa Daach ald widdo övverholldt wöö. Mir shriive he e Nohkixel, allso Saache met Beshtandt, un Säz wi: „Hät dä mootmooßlijje Mörder widdor zojeshlahre?“ un: „Lüüsh dä Kanzler?“ sinn [Keu]], di saare jo nix.

Wänn De övver Saache shriive wells, wo e Betriipß_Jehäjmiß betroffe sinn künnt, oddor su_jät, do Beß fürsishtish. Et eß wi met de Minsche — bäßßer jet winnijer un keijnem op de Fööß jetrodde.

Dä wishtishste Jrundsaz beijem övvernämme vun Enhallde fun anderß_wo eß:

  1. Ding Qwälle un dä ursprönglishe Schriiver mößße ennfoshtannde sinn, dann eß Alles_Älaup.
  2. Dinge Täx eß en Zittat — käij Problem, öffentlish jriifbaare Qwelle zittėere es ėmmer Älaup.
  3. Wat Do affshriifß, es_esu winnish, kleijn, dat et keij eijen Werreg_eß — dä Jurißß säät, et wöö nit Urhävver_Rääshß_fääish — dann nimm_et, dat es Älaup.
  4. Dat, woo Do aff_fun_schriifs, eß Public Domain odder shteijdt unger enner Lizänz, di zor GNU FDL paßß — dat kannß_de nämme, eß Älaup.

Alleß Sönnß, Do beß jannz fürsishtish, shriif sellfß, ävver schriv_ed_nid aff!

Opjepass_op de Wikimedia Foundation ier Eijenß[der Quälltäx ändere]

Wenn de de GNU FDL aanwändtß můß De ėmmer norr_op annder Rääshde oppasse, di do geweßß beshtonn, un widder annder, di alß beshtonn künne. Oppaßße! Op deo Wikimedia Foundation iio Namensrääsh unn iio Marrəkerääsh aan dä Bezäijshnungk „Wikipedia“ — dröm:

Lůor och noh: http://de.wikipedia.org/wiki/wikipedia:urheberrechte_beachten (op deutsch)