Zum Inhalt springen

Nohkixel

Uß de Wikipedia

E Nohkixel („Nohkixel“) oder Nokieksel oder och Nokixel is jet, wo Do jett drin noh kieks. Maach Op, luur erėn, maach zo, un dann bißß de jett schlauer un wejß hingerheer mieh wi füürher. Wem mer jett im Nohkixel söök, dann säät mer och, dat schläät mer noh. Dat Nohschlare, dat kütt von schlaach op, blädder erüm, un kikk noh.

Miehtsdens es e Booch odder ne jannze Püngel Böösher jemejnt. Hückzdaach jėddet Nohkixele nattüürlijj och op Mikrofillme, op CD odder DVD, un sönswie elektronisch; un onnlain im Innternett hammer se och. Do kannß de — wie he bei uns — womööschlish met draan schrieve.

Et jitt dousenderlej spezzjelle Nohkixele for ürrjentjet beshtemmpteß. Zom Bejshpiehl Wöötebööscher, wo De nohluure kannß, wat e Wood inne ner anndere Sprooch hejß, wie t do dann jeshrėvve weed, wadd et för Eijenshaffte hätt, un esu. Dann jiddet Nohkixele fö beshtemmpte Themen, Berejche, wie e för de Kirsch, ei fö Meddikamennte, e för der Bershbou, der Duuden för wie mer t shriev, met Diere, odder Plannze, extra för Pänz, unn ene Houfe mieh.

E Nokixel, wat der Sėnn von de Wööt, also de Bejrėffe, vunn ener Sprooch, verklääere deijt, dat weet öff och en Ennzüklo Pædie jenannt, besönderß wenn et noch besönderß deck, ömfaßßend un vollshtändijj un ußßfüülijj eß. Dat is die Zoot Nohkiksel, die mer för jewöönlish mejnt, wemmer nix söns dobej säät, ich mejn, watt fö ejn jenau jemejnd eß. Dat Woot „encyclopædeija“ kütt uss em ahle Jrieshisch un hejß: „Liehr vun de Bejreffe.“

Mer han norr e Woot förr esu jet, dat eß Lexikon. Kütt ussem ahle Jrieshisch un heiß — jenau — „Wööterboch.“ Jez opjepaß. Wenn De „Lexikon“ vun hinge lißß, weed „Nokixel“ drußß. Wo jidd et dann suu jet? Da siit mer widder wat uns uns Jöttlijje Sprooch för e Wunder iß, do driehß de ejnfach e Woot eröm un nix hätt sish verändert.