Zum Inhalt springen

Wikipedia:Eezte Schritte

Uß de Wikipedia

Hee die Sick enthällt alles Weschtijje, wat'r zom Medtmaache aan d'r Wikkipedija wesse moot.

Ieh dat'r met dämm Schriewe loosläje doot, hee de wichtichste Jrondsätz vun d'r Wikkipedija:

Die eezte Schritt maat'r am bässte op d'r Shpillwißß. Die Sick is zem Ussprobeere un Tässte jedaach; doo darf nooh Hätzensloss jeändert un eröm jebrasselt weede.

Attikele änndere
Kleckt beijm Attikel op dä Link änndere am Bildscheemrandt.
Et öffnet sesch en Fäldt met dämm Täxx vum Attikel. Wohrscheijnlisch sin e paar märkwürdijje Zeijsche injesträut. Di sorjen för de Fommateerung vun däm Attikel un för de Links zwische denne Attikelen. Im Täxxfinster kannst do jätz denn Attikel ändere, zem Bejspill verbessere, un do jet bei schrive wo jät fäält.
Im Täxxfäldt Koot Zesammejefass, Kwälle jiff aan, wat'r jeänndert hatt - zem Bäispill Tippfähler odder Daatum korrijeert. Wenn do dänn Täxx erwiggert häss, sulltest do hee de vun deer verwänndete Quelle aanjiwwe.

Häss do mieh als en Woot odder en Zaal verbässert, klick zueezt op Füür_Aansesh Zëije un kontrolleer, ob wat dobei eruß kütt weeklisch en Dingem Senn es, eez donoh Di Sigk Affspëijschere. Mir alle maachen Fähler, äwwer met dää Füür_Aansesh is et ejnfach, se sofoot ze finge. Wenn do dir angewöhns, diese Funktion aanzewände, bevür do äntjöldesch affspëijschers, ääspaas do dir un de andere Medtmaacher vill Brassel.

Links un nöue Attikelen aanlääje
Wat'r maache moot Wat passeet donoh

Klicke noch ens op „änndere“ un fööje ejne Täxx in dubbelden, äckijen Klammeren ejn, zem Bejspill: [[{{int:mainpage}}]]. Klicke auf „Füür Aansesch&nbspZëije“ un luur d'r et Erjäävnis aan.

De eckijen Klammeren errejschs do op dämm Mac mit Alt+5 bzw. Alt+6.

Nuh sieht m'r ene Link op die Sick Project:Houpsigk. Do et ald enen Attikel mit diesem Tittel jitt, küss do üwwer dänn Link ejfach zem Attikel. Dää Link is blou dorjestallt.

Falls dää aanjezejschte Täxx vum Attikelnoomen affwejsche sull, jëidt dat esu:
Während 'em [[Köln|Kölschen Bürjerkreesch]] joov et …. Gleich mal versuchen: Auf Bearbeiten klicken, den obigen Text eingeben, und Vorschau anzeigen.

Dat „Pipe“-Symboll, dat dänn Nohmen un dänn Täxx trännt, leesch op döütschen Dastadoore links vun d'r Y-Tast (AltGr+<), in der Schwëjz AltGr+7 oder AltGr+1, op dämm Mac Alt+7.

Noh sieht m'r dänn Täxx:
Während 'em Kölschen Bürjerkreesch joov et …

Nun erzäuje ene Link op en Sick, die et no ja nit jitt. Esu: [[Diese Sick jitt et nit]]

Dat süht dann esu uss: Diese Sick jitt et nit. De ruud Firv sischnaliseert, datt et unger dissem Nohmen noch kejne Attikel jitt. (Normalerwiis is där ruude Link natürlich och anklickbar, mir wooren et nur lick, disse immer wieder nöü erställt Sick immer wieder ze lösche :) ).

Klicke op dänn ruuden Link (den, den du erställt häss).

Die Einjoovsick för dänn nöüen Attikel weed aanjezëjsch. Se enthälld dänn Hinwejs „Hee dänn Täxx vum nöüen Attikel indrache.“, un dorunger ejnen Berejsch, in dämm dää Attikeltext injejowwe weede kann.

Wie jeijd et wigger?[der Quälltäx ändere]

Wer et jenauer wesse will, kann in dat decke Handboch (watt jraad jemaat weed) luure. Do jitt et e_ne Affschnett „för Innstëijer“, in dämm mir versööke, Nöülinge e bißje aan de Hand ze nämme. Falls'r noch Froochen hatt, doot unger Wikipedia:FAQ nohluure, ob et nit ald en Anntwoot jitt, oder doot die Frooch op Wikipedia:Fragen zur Wikipedia stelle.