Thermenmuseum

Uß de Wikipedia
He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)
Thermenmuseum ä Heerlen

Öt Thermenmuseum ä Heerlen es ö Museum, dat em Joohr 1977 opjemaad wood un öm ö usjejraave römisch Badehuuß öröm jebouwd wood.

Jätt va vreuer[Ändere · der Quälltäx ändere]

Vläschjer met Badeöl

Am 18. Juni 1940 bleev önö Buur, dä ö Veld do hod, wo hüü d Medde va Heerlen es, met singe Ploch ä jätt hange. Öt stald sich öruss, dat dat Reste van ö römisch Badehuuß wore un zo d Siedlung Coriovallum jehood. Als mo sich dat jenauer akekk un a z buddele vong, stoss mo op d jrützde Ussjrabungsvelder va Holland. Damols had mo dat mä opjeschrevve un di Ussjravung sälvs met Dreck zojeworpe. Em Joohr 1975 wood alles wärm ussjejrave un ö Museum doröm jebouwd. Dat maade 1977 öt ischde Mol op. He wäde ävver net mä di Ussjravungsstöcker van öt Badehuuß jezeechd, mo vängd och anger Denger, di di Römer en d Jäjend övverich jelosse hand.

Öt välld net schwoch, sich vörzestelle, wi dat Badehuuß vreuer ussjeseeh had. Öt woch ö ömmuurd Stöck Land met ö Badehuuß, dat Mosse ca. 50 * 50 Meter hod. Dörch ön Säulejalleri koom mo en ö Ömtreckzemmer, ö zweid Zemmer, zwei Dampbäder, ö Massajezemmer un ö Wärmwasserbad. Usse woch noch ö Bad an d vresche Loff. usserdäm joov öt do och ö Klo.

Dat Badehuuß wood em 2. Jahrhondöt no Christi Jeburt jebouwd un wood bes zm viirde Jahrhondöt jenotzt.

Jätt z läse[Ändere · der Quälltäx ändere]

Websiij van öt museum