Skalėerbaa Vëkktoər-Jraffikk

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

En skalėerbaa Vëkktoər-Jraffikk weed affjekööz SVG, op änglesch sät mer Scalable Vector Graphics. Dat ess_en Datei en enem Dateifommat för en bestemmpte Aat flache, zweijdėmmensjonaale Belder em Kompjuto. Di sen opjebout noh enem Shtanndat, dä dat W3C eruß jejovve un em Johr 2001 als en Emfäälung faßjelaat hät. De SVG Dattëije sen spezjälle XML-Datteije, un enthallde dröm en XML-Syntax, sen allsu uß Text opjebout, dä dat Beld beschrief. De miehßte Web-Brauser ferstonn enzwesche de SVG-Syntax sellver odder övver Plug-Ins rellatief joot.

Dat Beld:

hät dä Datei-Enhalt als Tex:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<svg
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
version="1.0"
width="128"
height="128"
id="svg2950">
<defs>
<linearGradient
id="linearGradient3573">
<stop
style="stop-color:#000000;stop-opacity:1"
offset="0"
id="stop3575" />
<stop
style="stop-color:#000000;stop-opacity:0"
offset="1"
id="stop3577" />
</linearGradient>
<linearGradient
id="linearGradient3313">
<stop
style="stop-color:#cab78d;stop-opacity:1"
offset="0"
id="stop3315" />
<stop
style="stop-color:#cab78d;stop-opacity:0"
offset="1"
id="stop3317" />
</linearGradient>
<linearGradient
id="linearGradient3123">
<stop
style="stop-color:#cab78d;stop-opacity:1"
offset="0"
id="stop3125" />
<stop
style="stop-color:#cab78d;stop-opacity:0"
offset="1"
id="stop3127" />
</linearGradient>
<linearGradient
id="linearGradient3113">
<stop
style="stop-color:#c8c9d2;stop-opacity:1"
offset="0"
id="stop3115" />
<stop
style="stop-color:#c8c9d2;stop-opacity:0"
offset="1"
id="stop3117" />
</linearGradient>
<linearGradient
id="linearGradient3093">
<stop
style="stop-color:#a39066;stop-opacity:1"
offset="0"
id="stop3095" />
<stop
style="stop-color:#a39066;stop-opacity:0"
offset="1"
id="stop3097" />
</linearGradient>
<linearGradient
id="linearGradient3059">
<stop
style="stop-color:#5b4926;stop-opacity:1"
offset="0"
id="stop3061" />
<stop
style="stop-color:#ad9a6f;stop-opacity:1"
offset="1"
id="stop3063" />
</linearGradient>
<linearGradient
x1="575.69305"
y1="497.97742"
x2="575.69305"
y2="475.66623"
id="linearGradient3065"
xlink:href="#linearGradient3059"
gradientUnits="userSpaceOnUse"
gradientTransform="translate(-3.500416e-6,0)" />
<linearGradient
x1="599.03571"
y1="435.11221"
x2="419.20496"
y2="362.71094"
id="linearGradient3099"
xlink:href="#linearGradient3093"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="38.5"
y1="57"
x2="85.25"
y2="68.5"
id="linearGradient3119"
xlink:href="#linearGradient3113"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="574.27887"
y1="393.67917"
x2="574.27887"
y2="425.49658"
id="linearGradient3129"
xlink:href="#linearGradient3123"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3319"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3321"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3323"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3325"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3327"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3329"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3331"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3333"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3335"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3337"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3339"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3341"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3343"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3345"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3347"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<linearGradient
x1="553.41919"
y1="451.48514"
x2="605.03802"
y2="476.96167"
id="linearGradient3349"
xlink:href="#linearGradient3313"
gradientUnits="userSpaceOnUse" />
<radialGradient
cx="64.3004"
cy="107.82972"
r="61.844967"
fx="64.3004"
fy="107.82972"
id="radialGradient3579"
xlink:href="#linearGradient3573"
gradientUnits="userSpaceOnUse"
gradientTransform="matrix(1,0,0,0.2055169,0,85.668893)" />
<filter
id="filter3645"
height="1.2607014"
y="-0.13035068"
width="1.0535785"
x="-0.026789265">
<feGaussianBlur
id="feGaussianBlur3647"
stdDeviation="1.6567812"
inkscape:collect="always" />
</filter>
<linearGradient
x1="599.03571"
y1="435.11221"
x2="419.20496"
y2="362.71094"
id="linearGradient3655"
xlink:href="#linearGradient3093"
gradientUnits="userSpaceOnUse"
gradientTransform="matrix(0.8819444,0,0,0.8819444,67.297616,50.459426)" />
</defs>
<g
 transform="translate(-510.2857,-388.3622)"
 id="layer1">
<path
d="M 110.48543,95.119535 C 110.48543,95.119535 140.53747,99.892506 117.37972,109.792 C 117.37972,109.792 110.30866,111.55977 106.24279,107.14035 C 106.24279,107.14035 122.1527,119.42525 68.589357,120.04505 C 68.589357,120.04505 30.405591,123.40381 19.622213,112.62043 C 19.622213,112.62043 -3.125,106.75 3.75,99.375 C 3.75,99.375 15.125,95 18.5,95.5"
transform="matrix(1.0571677,0,0,1,505.54914,389.06931)"
style="opacity:1;fill:url(#radialGradient3579);fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;filter:url(#filter3645)"
id="1986" />
<path
d="M 530.36609,486.3419 L 530.36609,404.34662 L 541.46851,393.2442 L 607.60193,393.2442 L 618.8992,404.54147 L 618.8992,487.12144 L 530.36643,487.12144 L 530.36609,486.3419 z "
style="fill:url(#linearGradient3129);fill-rule:evenodd;stroke:#312c23;stroke-width:2;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none"
id="3001" />
<path
d="M 530.35061,486.85144 L 530.35061,404.85616 L 618.88371,405.05101 L 618.88371,487.63098 L 530.35094,487.63098 L 530.35061,486.85144 z "
style="fill:#ad9a6f;fill-rule:evenodd;stroke:#312c23;stroke-width:2;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none"
id="3067" />
<rect
width="70.41938"
height="34.391609"
x="539.07599"
y="409.1803"
style="opacity:1;fill:#ffffff;stroke:#312c23;stroke-width:1.58061612;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0"
id="rect3649" />
<rect
width="70.441139"
height="33.441139"
x="539.06512"
y="410.14163"
style="opacity:1;fill:url(#linearGradient3099);stroke:#312c23;stroke-width:1.55886233;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0"
id="rect3005" />
<path
d="M 561.79499,427.54659 L 585.83722,427.54659"
style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#201c13;stroke-width:2.04868793px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter"
id="3011" />
<rect
width="70.441139"
height="33.441139"
x="539.06512"
y="448.14163"
style="opacity:1;fill:#000000;stroke:#000000;stroke-width:1.55886233;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0"
id="rect3007" />
<rect
width="62.125172"
height="29.493227"
x="542.72314"
y="412.18155"
style="opacity:0.16666667;fill:url(#linearGradient3655);stroke:#312c23;stroke-width:1.37483001;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0"
id="rect3653" />
<path
d="M 29.5,76.5 L 48.635413,43.356493 L 95.68327,70.519586 L 85.049822,88.937259 L 29.5,76.5 z "
transform="translate(510.2857,388.3622)"
style="fill:#34a5da;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter"
id="3107" />
<path
d="M 544.4107,465.11187 L 552.81771,433.73647 L 604.1607,455.98687 L 599.72364,472.5462 L 544.4107,465.11187 z "
style="fill:#ffffff;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter"
id="3111" />
<path
d="M 34.125,76.75 L 42.532012,45.374603 L 93.875,67.625 L 89.43794,84.184333 L 34.125,76.75 z "
transform="translate(510.2857,388.3622)"
style="fill:url(#linearGradient3119);fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter"
id="3105" />
<rect
width="78.624115"
height="37.325912"
x="534.90668"
y="462.96231"
style="opacity:1;fill:#ffffff;stroke:#000000;stroke-width:1.73995149;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0"
id="rect3025" />
<path
d="M 34.06266,8.6757306 L 93.956814,8.6757306 L 100.05561,14.774527 L 27.842329,14.774527 L 33.499184,9.1176727 L 33.949412,8.6674446 L 34.06266,8.6757306 z "
transform="translate(510.2857,388.3622)"
style="fill:#ad9a6f;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter"
id="3013" />
<rect
width="78.624115"
height="37.325912"
x="534.90668"
y="462.96231"
style="opacity:1;fill:url(#linearGradient3065);stroke:#312c23;stroke-width:1.73995149;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0"
id="rect3009" />
<path
d="M 559.22607,482.07323 L 588.22124,482.07323"
style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#201c13;stroke-width:2.47073889px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter"
id="3015" />
</g>
</svg>