Rüerzang

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
En Rüürzang fun de Bouaat „Multijripp“

En Rüerzang oddo Roorzang es en Aat Zang, di der Enshtallatör bruch, wann hä aan Rühre aam werrke eß. Et jidd_en jaanze Pöngel ongerscheedlesch jeboute Rührzange. Alle han flache Sigge för ze jriife. Di künne e nit, e beßje odder doll jeriffelt sin. Der Affschtand zwesche dä Sigge kam_mmer verändere un enshtelle, esu wigg usseneejn, wi mer_et bruch, öm en beshtemmpte Schruuf, Motter, odder et miihtß en Övverworref Motter op- odder zohdriije ze künne, di beim Anenandermaache fun Rühre, Krane aanschruuve, un esu jet, jebruch wääde.

De ongerscheedlijje Aate, en Rührzang ze boue han ons janz eije Zoote en de Werrekzeusch Keßß jebraat:

  • De „Multijripp“ eß bellesch, leijsh, flöck ze bedeene, kann bloß janz beschtemmpte Öffunge joht un jenou enstelle, un es för alles andere schääl un onjenou. Mer rötsch flöck domet aff, mer bruch joot Kraff en de Häng, wann ens en Schruuf zo faßß sez, un mer määt jähn de Motter kappott, wam_mer de Kraff nit hät, odder nit hallde kann.
  • Ene Engländer löht sesch besser enstelle övver en Schruuf op däm eine Jreff, eß verdammp schwer, hällt der Affschtand fun singe Backe fill bäßer, löht sesch mit winnisch Kraff besser zosamme hallde, wäijl doh en Övverstzung dren eß, eß för jröößer un breeder Schruuve ze bruche, un kann faß jeschtallt wääde, dat hä nit mieh opjeiht, wäijl mer dä eine Arm övver der nütraale Punk fun dä Övverstzung erövver bewääje kann.
  • Franzuhß ess_e beßje äänlesch wi_j_enne Ängländer, kann jet kleijner un leijschter sinn, löht sesch nit faßshtälle, ävver hält fun singe Bouaat heä och janz joot.
  • Rulljaffelschlößel weed övver en Rändelschruuf op un zo jemaat. Die Schruuf zetz en de Medde dren. Wi_j_ene jewööhnlejje Jaffelschößel hät_e jenou parrallelle Sigge, un doh deiht sesch och inx draan, ävver dä Affschtand fun dä Bakke kam_mer ändere. Hä eß einijermaaße leijsch, ävver öm jenooch Kraff övverdraare ze künne, eß hä jet deck. Hä hät nur eine Jreff, dröm eß do eijfach met ömzejonn, mer moß niz zesamme hallde. Doför eß hä koot un jeijsch, wäijl mer nit allzovill Kraff drop jävve kann, di Meschaanik, di di zwäij Bakke zosamme hällt, eß stärker wi beim „Multijripp“, ävver lang nit esu joot, wi bemm Engländer un Franzuhß.
De Dijaläkte un wi mer t bochshtabbėerre kann
Bönnsch :  Wasserzang
Dütsch :  Rohrzange
Dütsch :  Wasserpumpenzange
Nederlands :  Waterpomptang
Rhinberkse Platt :  Rooe̩rtang
Sönß (hölp met bem Ennzoteere!) :  Rüürtang
  • Schwede oddo de Schwedezang eß widder äähnlesch wij_enne Ängländer, ävver hä hät keine Övversäzong un uch ja keij Jelängk aan dä Shtäll, dröm kam_mer di zweij Jreffe och nit op un zoh klappe, ävver se sen esu anneneeijn, dat mer se parrallel bewääje kann. Dat heiß, wi beim Rulljaffelschlößel bruch mer kei Kraff, öm dat Denge zoh ze hallde. Doför kam_mer se lang maache, zu dat mer fill mieh Kraff övverdraare kann, wi bemm Rolljaffelschlößel. Dröm sin de Schwede och widder schwerer.