Peter un Paul

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Bönnsch
(Sigge op Bönnsch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
Kreuzijung vom Petrus (15. Jh.), Filippino Lippi
Petrus un Paulus Gravur en de römische Katakombe (4. Jh.)

Am 29. Juni wierd de Apostele Petrus un Paulus (Pitter un Paul) jedaach, die zwesche 64 un 67 n. Chr. ömjebraat wudde sen. Et eß et bekannteste Apostelfess em Kirchejohr un de Nationalfierdaach vom Vatikan.

Petrus wor de ierschte, dänn Jesus als Apostel berofe hätt. Paulus, dä sich vürher Saulus nenne däät, hätt zonächs Christe verfolesch, beß imm d'r von de Duude operstandene Jesus erschinge eß.

Petrus eß vom Jesus met dä Wöörd „Du beß Petrus un op dä Steen will ich ming Kirch baue.“ (Mt. 16:18) als singe Nohfoljer enjesatz wudde. Weil de Petrus op eenem von dä sibbe Hüjele von Rom, op em Vatikan, mem Kopp noh unge jekreuzisch wudde eß, hätt me do de Haupsetz von de Kirch hinjelaat. Deshalef eß jede Paps de Nohfoljer vom Petrus un de öwerschte Pastur von de Kirch.

Uss Tradition weiht me de Haupkirche von de Städt un Dörpe em Petrus ode em Paulus. Och de Huhe Dom ze Kölle eß op „Sankt Peter und Maria“ jeweiht. Un sing Haupjlock eß d'r „Decke Pitter“, dä nur aan besondere Fierdääch em Johr lügge deet. En London eß de Haupkirch „Saint Pauls Chathedral“.