Pünnte Wiltshausen

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
Pünte vun Wiltshausen

Di Pünte vun Wiltshausen iß en kleeijne Feer. Se jeijt zwesche Wiltshause unn Ammdörf övver de Jümme. Dat eß direktemang beij dä Münndungk vun dä Jümme ėn de Leda, di dann noo zeen Killomeetere koot hinger Leer in de Ems leuf.

De Oot Wilthause hüürt ėn de Landkring vun Leer ėn Ostfriesland, wadd ene Deijl vun Needersakkße eß. Di Pünnt weed hück noch vun Hand jetrokke. Se iß de äälßte Feer in iirer Aat em Norrde vun Euroopa, di et noch jitt.

Fun Frööer beß Hück[Ändere · der Quälltäx ändere]

Di Pünnt wood ald ėm Joohr 1562 ėn enner Uurkund jenanndt.

Bėß in et Joohr 1975 errin wood se zolezz vum Landkringg bedrivve un sullt dann ennjeshtellt wääde, weijl se Dänne vumm Kring ze düür jewoode woo. Koum woo dä Beschloßß im Joohr 1974 bekanndt jejovve, do daat sish tiregg enne Knubbell Minnsche uß dä Jääjend zosamme. Se hann e paa Fersammlunge jemaat un dä „Verein zur Förderung und Erhaltung der historischen Pünte als Denkmal auf dem Wasser e.V.“ ußß der Deuf jehovve. Dä Vereijn hätt de Fäärbedrief ėm Joohr 1988 widder opjenůmme. 2002 schleeßlich wood di Pünnt onger Dengkmoolschozz jestelldt alß e teschnish Dengkmool, wadd och noch bewääshlijj eß.

Dat Scheff[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dat Boot ess enne flache offene Prahm, wij e en dä Emsjääjendt zick Joohonndete jebout woode sinn. Et es neu üvverhollt woode, befür dä Vereijn dä Betriep widder opjenomme hatt. Ä weed am Siejl övver der Floßß jetrokke, un op der Ungersig fo m Jrundsiejl odder Föörungßsijel en de baan jehallde. Do paßße nit mieh wie dreij nommaaale Autos drop, unn et künne öm de drißßish mann metfaare.

En Övverfaat[Ändere · der Quälltäx ändere]

En Övverfaat weed jemaat beij Bedarrf un dooht nėt lang. Se koßß föe eine Minsch enne hallve Euro, met Faarad ne jannze, für e Auto met Faarer dreij Euros. Faare kann mer vum Metwoch beß ßunndaach in dä Zick vum Meeij beß ßeptemmber. Jannz lloo eß dat de Tůrrißtesäsong, odder mer künnt och saare, für de Eijnheimische alleijn loond et sich sönß ėmmer no nit, ävver di Fäärlück wolle doch och enz jett rau hann.

Dä Vereijn[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dä „Pünten-Verein“ wie hä koot jenanndt weed, woo vun aanbejinn en Aat Bürrjerbewääjung met a paa hunndert eijnheijmische Metmaacher. Shpääder sin Minnsche uß aller Weldt do zo jekumme. Sujaa Lück, di di Pünnt no nie met eijene Oure jesinn hann. Op dä Faaschinge vun dä Pünnt un dofüür vun anndere Fääre wo di Wiltshüüser jood frünnd met woore, do joov et Reklame för dä Vereijn un mer kunnt jlish beijtredde. Un wenn Der Verwande unn Bekannte sujet ussem Urlaub met heijm brenge … En Metjleedschavv em Vereijn koßß hück jez blooß noch zeen Euro em Joohr. Dä Vereijn eß jannz offizzjäll aanerkanndt az „gemeinnützig“ — un hä kütt zick de 1980 er Joohre oone Jellt vum Shtaat odde fům Lanndt uß. Unn dat eß jätt, woo di Lück em Vereijn shtollz drop sinn.

Däm Vereijn sing Addräßß[Ändere · der Quälltäx ändere]

  • Pünten-Verein, Postfach 1880, 26789 Leer

Ußßerdämm[Ändere · der Quälltäx ändere]