Zum Inhalt springen

Neue Welt

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

De „Neue Welt“ eß en anndere Bezeishnung för die Amerikas. Eijentlish mööt mer och dä Süüdpool un Australie met dobei zälle, dat määt ävver kooum Eijner.

Di Bezeijshnung „Neue Welt“ koom op, weil am Eng vum 15. Joohunndert ėn dä „Aale Welt“ enne jrooße Deijl vun dä Ääd zimmlish unbekannt woo. Mer woßß en de Europäische Pollitikk unn em Hanndel zwaa öm dä Lanndwääsh noo Schina un Inndije un dä Sääwääsh noo Indije öm Affrika eröm, ävver met hätt eetß enß jejleuv dat die Ääd en Schief wöö. Met däm Eng vun dä Füürshtellung vun dä Schief, do koom der eijne odder anndere op di Idee, dat dat Waßßer hinger Indije unn füür Pochtujjall unn Shpaanije dat sellve Meer sinn künnte. Dröm eß im Joohr 1492Kolummbuß loßßjeschikk woode. Hä sullt noo Weßßte sääle unn esu öm de Ääd eröm noo Inndije kumme. Wat imm si Lääve lang nit kloo woohd — dä Wääsh wöö mieh wie dubbeld esu lang jewääse, alß wi hä jejleuv hätt, un et looche norre enne Dubbel-Konntinennt unn norr enne jannze Oozejan dozwesche.

Su trock hä loßß un fungk en „jannz neue Welt“ för de Spaanische Hääre. Na ja, unn di Bezeijshnung bleev erhallde beß hück. Jraad wi dä Naame Inndijaanere för iir Bewunner, dä jo noch vunn „Inndije“ her kütt.