Zum Inhalt springen

Luffschlang

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

En Loffschlang oddo Luffschlang ess enne dönne ShtriifePapier. Fö jewöönlesch wääde se als enne Reng opjerolld onger de Lück jebraat. Dobëij sinn di esu lëijsch jewekkeld dadd et janz ëijfarr eß, dat mer se med e beßje Puhßte dorresch de Jäjend blohse kann. Mer kann ävver och et Äng memme un zweschwe de Fengere faßßhallde, dä Reng fott schmiiße, un domet di Luffschlang sesch op rolle lohße.

Hääkunnef[Ändere · der Quälltäx ändere]

Der Name hann se wall, wëijl se dorrsch de Luff fleeje sulle, un wëijl se lang senn, un en Schlange Linnije optredde — sönß sinn se weder uß Luff, noch lebänndesch, allso ken nommaale Schlange.

Äfonge hät mer se alld längo, dat sull enne Bälliner Drokker mem Noh Name Demuth jewääse sinn. Fellëijsch enne Fowandte fum aahle Litfaß. Künnd och sinn, dat di Idee fun de Luffschlange uß Schina bëij onß ennt Land jekumme eß, dat wëijß mer nidd esu jenou.

Aanwendonge[Ändere · der Quälltäx ändere]

Luffschlange weede bëijm Fiere jebruch, besöndoss op Silvëßto, op Faßteloovend, bëij Jebootßdaare, op Bedriifß Fiere, un wänn do Papß noh Kölle kütt.

Jään dëijt mer och op janz jewöönlijje Paatiß domet strunze, dat mer de Bud med Luffschlange foll hängk. Esu jesinn sinn Luffschlange övv en Dekko. Em Handel un de Jeschäffte fingk mer se och unger Paati Atikkelle, bëijem Pappier, un onger däm komije Bovver BejreffScheëchzachtikkelle.“ Dat weed wall dröm sinn, wëijl de Lück jään laache donn, wan se ëijnem esu en Schlang en t Ouch bloose, un bëij ëijnem sällvo de Troone et Loufe aanfange, ävver nit ůnnbedengk fö Fröüjt.

Luffschlange Maache[Ändere · der Quälltäx ändere]

Jemaat wäde de Luffschlange uss ennem Papiert wat schlääsch brennd un rääsch weijsch eß, domet mer sesch bëijm Fiere mit noch wih dëijt, un och wämmer blou eß un med en Zarett draan kütt, këij Onjlöck paßßėet. Et eetz wääde jannz nommaale Rolle med dousende Meter jemaad un en 6-erlëij Färve bedrock. Dat leuf ettlije Meeter brigg un weed widdo affjeweckeld un en koote Stöck nöü opjeweckkeld, affjeschnedde. Et läzde Äng weed weed med jët Liem drußße op di Roll jeklääf beijem Affschnigge, esu kumme dann och die Rengelsche zoshtannd, di me do shpäädo hät. Dann weede di dönne, iiwesch brigge Rolle all op ëijmol etwa do opjeschnedde, wo die Färve aanenanndo shtüßße, ävver nit besöndoß jenou. Et süüht nämmelesch bonnto uß, wann enne schmale Shtriife fun enne anderre Färf no met op esu enne Luffschlang kütt. Jäähn löht mer et allolezde Äng fun dä Röllsche aanenenndo hange, domet lohße se sesch bäßßo fopakke. Esu kumme dann ettlijje Päkksche Luffschlange á 18 Shtöck uß ëijnem Affschnedd fun däm jruuße Papier Roll. Do kumme Zellofaan oddo Paperishe dröm, un dat eß, wat mer em Lade koufe künne.

D'r Jebruch[Ändere · der Quälltäx ändere]

De Luffschlange loohße sesch jood un lëijsch ußß rolle. Dat kütt, weil et Papier jladd eß, ävver och fum Ongerdrock bëijm Bloose. Bööhß De nämmelesch en dat Loch en de Medde fun esu enne opjerollte Luffschlang erenn, do schtröömp do enne schtarrke Loff Zoch dorresch, un dann paßßėeed et sëllve, wat bëijm Fleeje de Füjjel un de Flochzöüje aam Hemmel hälld, nur hee mem Papier — alleß weet do hem jetrokke, wo der shtärrkßte Wind draan föbëij jëijt. Do kann sejj orren Loffschlang net hallde un fleesch med.

De bëßte Affshtand zwesche Mongg on Loffschlang eß zwesche 25 un 30 Zanntimeete hät de Weßßeschavv erußjefonge, je nodem, wi shpez mer sing Schnuut maache kann. Ävver mer moß drop aade, dat këij Shpeu metkütt bëijm Bloose. Ed eß ävvo ejaal wi schëijf mer drop blööt. Et eß och ejaal, wi fill Allkohol en dämm Loffschtroom eß. He bëij hellv et janns ennorrem, dat dä bövverschte Reng jannß uuße fun dä Loffschlang zosamme jeklääf wooden eß, bëij de Proddukßjohn. Esu hälld dä nämmlesch sing Forrem, mer kann en nit klëijno maache, och wämmer drop drök, un esu kam mer och dat Ennere fun dä Loffschlang nit bëijm affwekkelle shtüüre un faßßhallde.

Mer kann och et Äng memme, fun enne, un zweschwe de Fengere faßßhallde, dä Reng fott schmiiße, un domet dëijt sesch di Luffschlang uß schträkke. Wenn en Lůffschlang eijmol am Opjonn eß, dann jëijt se dermiihtß och jannß op. Dat kammer nottße — mer schmiihß se hallef övver enne Faßteloovenß Waare — dä jökkelt wiggo, un dė Schlang rolld sejj op. Oddo mer wirref der Aanfang övver enne Aßß em Boum — dat Rengelsche fällt zerrök, op de Ääd aan, un trick dat Denge jannß op, uew.