Kruschel

Uß de Wikipedia
He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)
Kruschel

Kruschele send Planze, di mo ä Europa, Asie un em Norde va Afrika vängd. Jebrud weed van di Planze öt Opß.

Kruschele send Planze, di mä em Sommer jrön send, dat hechd dat sö em Herbst d Bläär aavwerpe un isch em Vröschjoohr neue kriije. Sö waaße bes zo ajerhalve Meter en d Hühde. Di Ääß hand Dööre, di dovör sorje, dat Deere so net kaal vresse un dr Mensch oppaaße moss wenn hä de Kruschele plöck watt em Juli Aujuß möjelisch es. D Beere, di bes zo 3 Zentimeter jruß wäde könne, hand am Aavang kleen Hoore. Dodörch weede so jeschötzd.

Vormeere kann mo Kruschele dodörch dat mo enne dönne Mai van der öngichde Deel van önnö Aaß onge d Ääd deut un vassmaad, jätt Dreck drövver werpd un ösu ö paar Mond lätt. Dono had dä Aaß Wotzele kräje. Met ön Schiir schniit mo dä Mai aav un planzd häm an ön anger Stell.