Köpper

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
Enne Rëttůngsschwemmer bëijm Köpper

Enne Köpper eß enne Shprong en et Wasser, woh bëij der Minsch mem Kopp föraan un lang ußjeshtrëk — fö_jewööhnlesh de Ärm och, un de Häng övver em Kopp zosamme jelaat, platt wi bem Bedde — en_t Naßß enndouch. Dat määt me dermiihtß em Schwömmbad, kam_mer ävver em Prizip och övverall donn. Oohne Bademëijsto un Shprongtorrem eß dat allodengß och jevääolesh. Jenou_esu, wam_mer de Ärrm aan de Sig_vum Körrper läät, un de Häng net et eetß et Wasser dëijle.

För de miihßte Schwemmprööfonge sen Köper jefordot, un Rettongßschwömmer un Bademëijster mößße se künne. Bëij_em Rëte ess_et joot, med Aanlouf esu wigk wi mööschlesh ze kumme, wëijl me do met flöcker eß wi met Schwemme.

Bëijem Wettschwömme weede de allomiihtßte Wëtbewärrbe med ennem Köpper als Shtachtshprong bejonne. Och dobëij eß wigk föraankomme un dan donoh tirëk_loß_schwemme könne en joode Saach.

Et jit jannze Mëijstoschaffte em Torremsprenge, woh Köpper en alle Warijazjohne jezëijsh un bewertət wääde. En de miihßte Fäll es et dobëij besönndoß joot, wam_mer besönder jlat un jraad en et Warrer erinn jitsh un et winnish oddo jaa nit spretz.

Dr Weitköpper_Olümpia_Rekocht lett bei 19,05 m un jehööod_ennem Ammi, demm W. E. Dickey.

Opjepaß! Köpper fun 10 Meter un hüüter sen jefäärlesh, do kam_mer sesch de Ärm, Schollder, de Schlößelbëijn, un de Hallswerrbel wieh donn un kappott maache; Sprenge uß mieh wie 20 Meter eß oohne Training en Jefaa för_t Levve!

Opjepaß! Ih dat De enne Köpper määhß, fööhl noh, dat Wasser em Bassäng eß! Beß sesher, dat dat Wasser och deef jenooch för Dinge Köpper eß. Do bruchß alt mieh Plaz onger Wasser wi De jrooß beß, wann_de bloß enne Köpper med Rongerplompse fum Rand määhß, un dä Rand_op Waßßer_Nivoh eß! Fom Aanloore kanns_de net weßße, wi deef et eß! Wann de dat Waßßer aan dä Shtell nit alls fum Schwemme un Douche kennß, maach do aan dä Shtell niih em Lääve enne Köpper. Et künnt sönß Dinge Letzte sinn!