ITIL

Uß de Wikipedia
He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

ITIL, watt vöör Information Structure Infrastructure Library steehd, es ön Sammlung va sich bewährde Methode, di ITIL als Best Practices bezeechnet, en ön Reih va Bösch, di ön möjeliche Ömsetzung van ö IT-Service-Management (ITSM) beschriivd un enzwesche als De-facto-Standard aajeseeh weed. En dat ITIL-Werk wääde di vöör dr Betriib nüdije IT-Infrastruktur-Prozesse, dr Orjanisatiunsopbouw suwi d Werkzeuje beschrevve. ITIL orienteerd sich a dä dörch önö als IT-Ongerneehme zö erbrengende weetschaftliche Notze vöör önö Kond. Dobeij wäde d Planung, öt Erbrenge, Ongerstötzung un d Verbesserunge va IT-Leistunge em Henbleck op dr Notze als wechtije Faktore zm Erreiche va Jeschäftsziile van ö Ongernehme bekekke.

Jäät va vreuer[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dr Aavang va ITIL es en d 80er Joohre ä Ängland z vänge als sich d Central Computing and Telecomminications Agency (CCTA) dat zösammestalld. z iisch entstänge 34 ongerschiidliche Ongerlaare, di als Versiun 1 bezeechnet wäde, di ävver em Joohr 2000 van d Versiun 2 aavjelößd wood. Am 1. Juli 2007 erscheen ITIL V3. He wäde di ongerscheedliche Deeler (Themebereiche) van d Läävenskreis van önö Service bekekke. Di Ongerlaare wäde als Best practice bezeechnet.

D 5 ITIL-Bösch[Ändere · der Quälltäx ändere]

ITIL ongerdeeld sich met singe Läävenskreis en ön Reih va Bösch. Di wääde zösammejefassd un als Revisiun örussjejovve. Em Joohr 2011 es d Revisiun 3 dr neutzde Stand. Sö besteehd us 5 Käärelemente:

  • Serviceplanung (Service strategy)
  • Serviceentworp (Service Design)
  • Serviceövverführung (Service Transition)
  • Service betriib (Service Operation) un
  • Dauernde Servicevorbesserunge (Continual Service Improvement)

Serviceplanung[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dat Boch had met d Konzeptiun un dr stategische Hengerjrond van IT-Deenstleistunge z do. Öt ömfassd Definitiun, Spezifikatiun, Lojistik un öt met Jeld z do haende van ön Jeschäftsentweggelung. Usserdäm beschriivd öt d Ziile van önö Service-Läävenskreisloof.

Serviceentworp[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dat Boch böfassd sich met öt nüdije Ömveld vöör ön Entweggelung. Öt ömfassd Definitiun, Spezifikatiun, Lojistik un Secherheetsdenge us dr operative Bleckwenkel. Öt vorsöckd, d Jeschäfftsententweggelong ä Serviceleistunge z övverdraare un öt weed d Aart un Wiiß van d Funktiun un dr Leistungsömvang van Prozesse, aajeleehnd an dat watt ön Firma brudd suwi di nüdije Parametere beschrevve.

Serviceövverführung[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dat Boch had met d praktische un faktische Ömsetzung van jeschäftliche Aaforderunge en aapackbare IT-Deenstlestunge z do. Öt Hauptooremerk litt en d erweiterte Opjave van dat us vreuere Revisiune bekannde Änderungsmanagement suwi en ön op önö Standard baseerende Övvermeddelung va Serviceleistunge. Dozo jehüüd ävver och öt Ongersöcke va Jevaahre, Notzerechnunge, ön sechere Usslävverung un Secherstellung vöör ö Erledije va zojesaade Leistunge.

Servicebetriib[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dat Boch beschriivd dä Deel, dä met dat werkliche Lääve, dat watt em IT-Jeschäff aavjeehd, z do had, dä Deel, dä nüdich es, öm d voreinbarte Leistunge em alltägliche Jeschäff ohne Schwirichkeete z erbränge un z erhalde bzw. sö secher z stelle.

Dauernde Servicevorbesserunge[Ändere · der Quälltäx ändere]

En dat Boch jeehd öt öm d Vorbesserung va Serviceleistunge. D aahaldende Steijerung va Serviceleistunge un va dörö Qualität helpd, dä Erfolch em Jeschäff van ö Ongernehme op Dauer secher z jarantiire. Doher beschriivd dat Kapitel Methode zr Vassläjung un Äävührung va Leistungsmosse un Messjrüüdens, d Övverwachung va voreinbarte Ziile, d Vassstellung van Schwachponkte un d Ömsetzung va Service-Verbesserunge.

Jätt z lääse[Ändere · der Quälltäx ändere]