Hämmche

Uß de Wikipedia

Dä Lemma-Titel he es op Kölsch buchstabeet nohm Wrede.


Hee di Sigg_is_op Bönnsch
(Sigge op Bönnsch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
E Hämmche met suurem Kappes

E Hämmche eß e jepökelt un jekoch Fößje von_e_nem Firke. Me kann et en Metzjereië koofe, wenn jrad jeschlaach wudde eß. Hämmche deet me wärm ode kalt met Mostert, Brut ode suurem Kappes eiße.

Dat Woord Hämmche eß vermutlich mem englische "Ham" (Schinken) verwandt. "Ham" der jruße Schinke un Hämmche der kleene Schinke, der am Firke direk dodrunge setz.

Weil se fröher ärm wore un beijm Firke nix wegjeworfe hann, jitt et manchmol och noch Schweine-Stezje ze koofe.


De Dijaläkte un wi mer t bochshtabbėerre kann
Bönnsch :  Hämmche
Dütsch :  Eisbein
Kölsch (Ripoarėsch Töhn) :  Hämmshe, Hämmsche
Kölsch (Wrede) :  Hämmche
Rhinberkse Platt :  Hese̩bentje̩, Isbeen


Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke