Zum Inhalt springen

Häädejraad (Blëjshtėff)

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Beim Blëjshtėff meint mer mem Häädejraad eijentlesch nur de Miine ier Hähde. Der Räß vum Shtevv_eß ejaal. Wie hatt ov wëijsch esu e Denge eß, määt ene jruuße Ongerscheid bemm Schrivve, bemm Moole un bemm Zëijschne uß, un och, op wat för e Mattrijaal mer övverhoup met enem Shteff loßjonn kann, dat mer henger heer och jet äkänne kann.

De Enndëijlunge

[Ändere · der Quälltäx ändere]

Met han vier Jrund-Shtärke, di sen noh änglesche Bejreffe affjekööz, dat sinn_er:

B (black schwazz)
HB (hard-black hatt un schwazz)
F (firm faß)
H (hard hatt)


De Shtärk H eß ėn nüng Stärke vun H beß 9H opjedeelt, un de Shtärk B en nüng Stärke vun B beß 9B. Wie ävver jenou de jrüüßte Shtärke praktsch sinn, dat eß jetz nit jans_et sellve wa_mer sesch de ëijnzelne Blëijshteff-Maacher beloohre dëiht, dat määd_et Verjiische jet schwierėsh.

De Aanwendunge

[Ändere · der Quälltäx ändere]

De middlere Hääte woodte un wäde för allem jähn för et teshnesche Zeishne jenumme, weil se op däm raue Kattong länger Shpetz blieve. De wëishe Zoote donn sesch joot för det künßleresche Ennsaz eischne. För et Schriive sen de Shtärke zwesche 3B un H et beß.

Jenoue Endeilung en Europpa

[Ändere · der Quälltäx ändere]
Häädejraad Karakter Aanwendunge
9B ärsh wëijsh,
deef schwaz
för künstlerische Zweck, Skizze, Shtudije, Entworf
(6B em dütsche Kammiß)
8B
7B
6B
5B
4B
3B wëijsh, satt zom Zëijshne uß de freije Hand un för et Schriive
2B
B
HB meddel zom Schriive un Linnije Zëijshne
F
H hatt för jeometrische un tëshnische Zëishnunge
2H
3H sehr hatt för der tëshnische Detailplan un de jraffėsche Daashtellunge
4H
5H
6H extrem hatt för Spezjal-Aanwëndunge, wi de Litho-, Katto-, un Xüllojrafie
7H
8H
9H


Ingernationale Häädejraade em Verglëish

[Ändere · der Quälltäx ändere]
USA Europpa Russland
#1 B М
#2 HB ТМ
#2½ F -
#3 H
#4 2H


Normieronge klappe nit

[Ändere · der Quälltäx ändere]

Et jit nu allederdings kei abseluut Mohß för der Häädejradt fu Blëijshteffte, un och keine Wääsh odder Shtandadt, wi me dä eruß krijje künnt. Ene Klüngel vun täschnesche Expächte unger de Scherremhärschaff vun de Ingenazjonaale Ojanisazjohn för de Norme (ISO) es zwa zick övver 15 Johre draan, en zoverläßijje Tëß ze soke, dä mer och widderholle kan, un esu en Norrem för der Häädejraadt bëij de Blëijshteffte opzebouwe. Eruß jekumme es winnish. Avver et es opjevalle, dat de japaanesche HB-Shteffte öm ene Jrad wëijsher woore, wi de europpäjesche, un die widder etwa öm dersellve Ongerschëijd wëijsher, wi di us der USA. Ävver mer kunnt sesh och nit obb_ene ėngernazjonaale jemeinsamme Shtanndadt för de Name för de Hääde bëij de Blëijshteffte ëijnijje. Dröm jidd_et noh wi för drëij ongerschëijdlijje Zoote vun „Shtandad“-HB Hääde op dr Wëlt: * HB — wëish (Japan)

  • HB — mėddel (Europa)
  • HB — hatt (USA)


Der Wikipedija ier Logo Hee dä Atikel eß anfänglesch översatz uß de Wikipedija op Döütsch