Fuss

Uß de Wikipedia

Ene Fuss udder ene Fusskopp ess eene, dä ruud Hoor hät. Äjentlich ess ene Fuss e Dier, wat en de Bösch läv. Dat Dier hät no e ruud Fell, doröm sen Minsche met ruude Hoore donoh benannt. Wa'me eene „Fuss“ nennt, kann dä dat unge Umstände ärch finge; ävve wa'me sät, eene wör „fussich“, dann ess et net schlemm.

Minsche met ruude Hoore kumme nirjends op de Welt off vür. Se sen övveall en Minderheet. Bei uns fingk me dovun noch met et mieste. Komisch ess ävve, dat de Fussköpp jenau do et mies jeärjet wedde, wo se et mies vürkumme: En Jroß-Britannie on Irland ess dat besonders schlemm, obschon do de mieste von dänne vürkumme. (Normal picken jo de Minsche aan dänne vill eröm, die alleen sen en ehre Aat.) Et ruude Hoor wird off aanjesinn als en Besonderheet von de jermanische on keltische Völkere, et jit ävve Fussköpp bei fass alle Völkere op de Ääd.