Brauerei Königshof

Uß de Wikipedia

De Brauerei Königshof iss_en Broueräj en Krieevel-Künningshoff, di sez om ejemoolijje Jelände fun dä Rhenania un jehüot orr_ennem ejemoolijje Ärrbeijdor fun dä Rhenania.

Zig dämm et Rhenania-Alt funn Krombacher_en Krützdaal-Krombach jemaat weed_un fille Krieevelsche_et nit mieh müjje, sinn_se ob_et Landfürst_Alt ömjeschwängk. Dat kütt uß da Broueräj Künningshoff un dat kritt mer en dä Shtadt övverall en de Lääde un_em Suppermaat. Ed_ess_en Krievel un Ömjävvung esu beliep jevoode, dat de Bräueräij Könningshoff' jäjen Engk 2004 iier Kappazitääte forjöößere moot un neu Tanklaarer_un Bräukäßßelle aanjeschaff hätt. Do bräue se nävven_em Alt on_noch Pils, Wejze, Expocht un mesche Radlor.