Antvärrpe

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
Et Wappe fun de bëlljishe Profinß Anntwärrepe

Antvärrpe (ob Nederländisch: Antwerpen, op Franzüüsish: Province d'Anvers, op Wallonish: Province d' Anvesse, op deutsch: Antwerpen) eß en Provinß en dä Regijon Flanndere en däm Shtaat Bellji en Europa.

De Houpshtadt fun Antvärrpe eß Antvärrpe (ob flämijj u nederländisch: Antwerpen, op franzüüsish: Anvers, op deutsch: Antwerpen)

De Provinß Antvärrpe jehüert komplättemang bej de Jemäjnschaff di nederländisch schwade dejt un de Affköözung noh dä Norm ISO 3166-2 för di Jääjendt eß BE-VAN.