Wikipedia Klaaf:Watt sinn Saachjroppe?

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Schoblaad[der Quälltäx ändere]

Dä Aanfang hee eß övvernumme fun däm Purodha singe Klaafsigk --Purodha Blissenbach 11:24, 26 Mëij 2006 (UTC)

Schoblaad[der Quälltäx ändere]

Leev Purodha isj sinn jrad jet am opräume med de Sachjropp. Beßß esuh joot unn maach dat ned all diräkk rückjängisj. Mer hänn zem Deijl zweij, dreij Sachjropp für dat jleishe, nur ungerscheedlish jeschrieve. Zem Deijl sinn se ou jet komisch jeschrieve, esuh krampfisj "SOLL NUR NET WI HUHDÖITSCH USSSEHN, LEEVER TOTAL SCHWER ZE BOHSTABEERE". Zem Beisjpill Füür Äjfel. Eßß phonetisch dat jleische wie Vüüreijfel - äwwer wenijjer leish ze finge. Ish sinn dat jet am vereijnfache, wuh et mösjlisj eßß. Düüvelskääl 08:20, 26 Mëij 2006 (UTC)

  • Ja dat eß em Jrund widder et sellve Probleem. Allso wi dat ußsüüht, eß mier jo nid esu wichtish. Jans_am Aanfang, feel mer dat shwer, un ish han uß Jewennde leever „verkiehrt“ un „verkeeht“ wi „fokiert“ un „fokeet“ jeshrevve. Dat woo och, wëijl ish jleuven däät, dadd_ejj_et bäßßo lesse künnt. Ish jleuven och no_wi_füüer, dat enne Dorschnitß_Rhinglänndor, dä met dä döütsche Aat ze Shriive oppjevaaßen_eß, op di Dinge, di hä kännt, eetß enß bäßßo aanspringe weed. — — Ävvo_et Hillef jo nix. „Vür…“ eß et döütshe Sjpelling. „Vüür…“ eß et och, fellëijsh_e beßßje fonneetishor, fellëijsh ess_et och nuur ennem anndere Dijalägk aanjepaß. „Für…“ un „Füür…“ eß fonneetish. Ish wëijß jo nit vi_j_et för Disch eß, för mish eß kloo, dat mer „f“, „v“, un „w“ ungerschëijde mößße, domet ëijne Bochshtaave och emmer schöön ëijne Toon mëijndt. Allso esu:
    • „Fatter“ es minge Pap. Këijne Minsch säät „Vatter“ (emmer schön em foneetische Sjpelling)
    • En Schreff weed je„shrevve“ un mer dëijd_se „shriive“, nit „shriife“, un_nit „shriiwe“, De Bloome dom_mer in e „Vahß“, net „Wahß“, ävver em Bärrjishe ess_et ier en „Fahß“, klingk bääl wi dat döütsche „Phase“ oohne „e“
    • Dä Kölsche drenk sijj_e Bier un säät et „Vaßßo“ fun Kölle wööh joot, ävver schůn de Buure tiräk am Shtadt_Rannt en Ëfferre, Hüürt, Frëshe beß en de Ëijfel erinn saare „Waßßo“, „Waßo“, „Waaßo“ för dat Naß.
Dat mer di drëij ungerschëijde mööt, säät och Miss van der Roehe en Hilfe/Wie schriev ma Klefs?
Ish lesse fill mieh annder Shprooche wi Döütsch, maach sinn dat_mer_t dröm nidd_esu schwer fürkütt, da_sh mijj_aan annder Aate fö_te_ze Schriive aanpaßße kann? Och, ish hätt noch esu fill ze schriive, ävver ish loohß dat jäz, maach mish aan dä Bot, un pakk di Saache dann shpääder enß op di „Wi shriif mo dat“-Sigge. -- Purodha Blissenbach 09:57, 26 Mëij 2006 (UTC)

Jo da stimp ja all. Unn doch: im Momang häm_mer de categoritis. Jäddet kleij Lemma eßß ein dreij, vier Sachjropp drin, in dänne zem Deijl faaß nüüt drin eßß, di zem Deijl dubbel unn dreijfach verschachtelet sinn. Dat verstoht keij Minsch. Dann sinn se ou_no ungerscheedlish jeschrieve ("Berjisch Lanndt", "Bärjish Landt", "Berjisch Land" etc.). DAT wollt ish jään ändere. Med dä Sjpelling hääßße natöörlijj rääsch, äwwer: domet et ned di vier verschiddene sjpellings pro Sachjropp jitt sullte mer se mööshlishst eijfach maache. Watt eßß dann eijfach? Phonetisch eßß schwierijj, weijl: jäder dialäkk eßß do anders. Also wüüd ish et möshlishst noh an dä huhdöitsche Sjpelling maache. Nur föör de Saachjroppe, normal, dä Rääß eßß ja ejaal. Düüvelskääl 10:30, 26 Mëij 2006 (UTC)

  • Ja kloo, Saachjruppe sinn wi e Lämma, un dörve nur ëijne Name hann. Dä Drißß eß, dat nix dren shtëijdt, wëijl unß Link-Tabelle em Aasch sinn, un öm de 1600 beß 2000 Atikkelle en de Saachjruppe nit jezëijsh wääde, wo se ävver dren sinn. Dröm han ish mesh do noh nit an et opprüühme jemaat, wëijl mer jo nix süüht.
  • Dozo kütt — leever jlish en joode Süßtemaatik, sellfß wänn de ëijn odder anndere Saachjrupp non_nix opnemmp, odder nur ëijne Atikkel affkritt, alß wi shpääder dat all nöü öm_moodelle mößße. Wänn nämmlish di Saachjroppe ald do sinn, dann hädd_et jeder_ëijn fill lëijshtor, singe nöüje Atikkelle jood en_ze_zotėere, wi wänn hä sesh do och noch jät üßdängke mööt.
  • Ish hann_en ßoffwäer — di löüf ävver non_nit — di sull di Saachjroppe dorschlässe künne, un en Aat Ennhalds_Forzäijshniß_Boum druß boue künne. Soballd_esh uns Lingk_Tabbälle jefölldt hann, fosöög_ish di ze inshtallėere. Dat mööt unß jevalltish helləve, enne joode Övverbleck ze krijje. Sh_hoff blooß, di küt met klooh, wann de Saachjroppe em Kringel inn_ennannder shteshe, wi bëij unß. -- Purodha Blissenbach 10:57, 26 Mëij 2006 (UTC)

Wigger op Watt sinn Saachjroppe? --Purodha Blissenbach 11:23, 26 Mëij 2006 (UTC)

Allso, do sim_mer jäz. --Purodha Blissenbach 11:24, 26 Mëij 2006 (UTC)

Wi schriev mer de Schoblaad?[der Quälltäx ändere]

Ish hann mer noh jet överlaat. Dä Purodha säät, mer sollte phonetisch schrieve. Ish jläuven dat eßß ned joot. Weijl en Europa jitt_et keij Sprooch med ene phonetische Schrievwies (ußßer Italjänisch). Jede Sprooch hat enen Ursprung, en Jeschischt, unn di steckt in dä Schrievwies. Wa_mer zem Beijspill op Deutsch vor schriev sprisch mer et ja trotzdämm foor. Dat Ripoarische eßß med däm Huhdeutsche verwandt. Un doföör eßß et nomaal, wa_mer sisch beij dä Schrievwies am Huhdeutsche orienteet. En komplett phonetische Schrievwies wöör für de mießte fremd. Mer sinn äwwer für de mießte do unn nid öm en komplett nöjjes Schrievsystem ze erfinge. Däswäjjen meijne isch: komplett phonetisch eßß Käu.

Et stimp ou ned dat dä Purodha phonetisch schriev. Zem Beijspill schriev hä Land, Lannt, Landt, alles durschenand. Watt eßß denn nu phonetisch dovon? Am Aanfang hann ish dat janz joot jefonge, mer mooßte ja zeijje, dat mer ein eijjen Sprooch sinn di keijner lese ka, der nid vum Rhing eßß. Äwwer jätz hämer unß Wikipedia unn könne dat lasse.

Ish schlaren norrens vüür: beij dä Sachjrupp unn beij dä Ungerscheijdungswoot (z.B. (För ze Drinke) oder (Sprooch)) schrieve mer so na am Huhdeutsche wi et jeht, dann eßß et am eijfachste ze finge. Wann et verschiedene Sprechwiese jitt, nämme mer di di am nächste am Huhdeutsch eßß. Wann ihr zem Beijspill in Kölle säät: Ääßtlanndt, unn mer op däm Vüürjebirsch saare äwwer Eßßland, dann nämme mer dat zweije, weijl et vill eijfacher ze finge unn ze merke eßß.

Düüvelskääl 15:55, 26 Mëij 2006 (UTC)