Wikipedia Klaaf:Pooz/Sigge

  Uß de Wikipedia

  Jo da han ich at ens e Froch, ihr hatt he geschrivve: Pooz Sigge, da stell ich mich ens gans dumm un frohge mich, wat iß dann e Pooz?

  Nu jo, ich kühnnt mir jo fürstelle dat, dat Ihr ens e Pootz gement han habbe kühnnt? Sede so gut un dut mich jetzt nit falsch verston, als dat ich dat för esuu wichtig finge tät, evver för mansche Word is dat schon ens e bissje schwer, för dat ze verstonn ze künne, wenn dat e bisse bedöscht geschrivve sin dät.

  Och wenn mer all esu schrivve däte soll, wie dat we och de Schnüß schwade däte, so is et och af un zu nit wirklich schlech ens mal in dat Boch von de "Akademie für uns kölsche Sproch" för ze loore, wo dat ze schrivve däte, wie man am beste op kölsch dun schrivve däte sollt, man kann et dann och oft wirglich besser lesse un verston, versöke kan man et jo mal, odder nit?

  de Andi us Kölle

  -- 19:38, 9. Mäz 2009 77.130.61.220 „Ongerschreff“ nohjedraare --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:14, 12. Mäz 2009 (CET)Antworten[Beantworten]

  Hallo Andi,
  Loor ens noh de Aate ze schriive övver di mer jet opjeschrevve han. Nit allzevill.
  De Sigge met dä Tittelle „Pooz Sigge“ un „Pootz Sigge“ sullte desellve sin, di zwëij shpresch mer doch ejaal uß.
  Wann Der en Sigk opshtüß, di et jit, un woh De meins, dat Do dä iere Tittel ävver angersch schriive däts, dann jiv ens dä Name en dä Aat, wi de mëins, en dat „Söhke“-Vëldt en:
  • Küss_De op de reschtijje Sigg, es alles joot.
  • Küss_De drop, dadd_et di Sigg nit jitt, dann kleck doh bovve op dä ruude Lenk, un schriiv dann
   #ÖMLEIDUNG [[Siggetittel]]
   do erin, lääsh se aan, indämm dat De op „De Sigg Avspeichere“ kleks. Als Siggetittel natöörlesch dä Tittel vun dä Sigg, di_j_et ald joov.
  • Küss De ob_en verkiehrte Sigg, dann moß en „Wat es dat?“-Sigg her, die op die zweij zeije deiht.
  Ene schööne Jrooß säät dä --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:14, 12. Mäz 2009 (CET)Antworten[Beantworten]