Wikipedia:Bug reports

Uß de Wikipedia
Dä Beijdraach es_op Kölsch
(mieh kölsche Beijdrääch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(Anndere Sigge met so_n Beijdrääch)

Schablon:Shortcut

 

ßoffwäer_Fääler un Forbäßßerungß_Wünnsch aan de MediaWiki_ßoffwäer met dää dat Projägk Wikipedia hee löüüf sull wä kann_un well tiräg bäij Wikimedia BugZilla afflaade. (För di Anndere, wä_t sėsch nit zotraut, unseesher eß, nit jood_op Änglish zo_Fooß, ham_mer_en ëijene Sigk)

Wänn De enne Fääler op Wikimedia BugZilla mällde wellß, he ess_en klëijne Aanleidung, wi_t jëijdt.

Enne Fäälor mällde[der Quälltäx ändere]

Do häß jet jefonge, Do wells_et wiggor saare. Et eetße wat_E ze donn häß, eß, jangk sööke noh Dingem Fääler. Et künnd_en schunn Ëijne jemälldt hann. Dadd_ess_esu_jaa washainlish! Dat Söhke schalldt Dubbel_Ärrbëijdt uß — Do freuß Dish jo och, wänn_De jaa_nix_mieh shriive moßß, un de ßoffwäer_Äntwėkllere freue sesh, wänn_se_t nit dousend mool lesse mößße. Övverlääsh Der wi mer_et sönß noch hätt nänne künne, un forsöök met ungersheedlijje Wöödt.

Aanjenumme Do beß jäz net fündish jewoode, dann jangg_un mälld Dish aan, wejl doh oohne jëijd_et nit, un Ding Aanmëlldung fun hee lööhß Dich op Wikimedia BugZilla no_lang nid_errinn.

Et Läz jëijß_De noh Enter your bug! un söökß_et Produkk uß, fö_jewöönlish ess_et MediaWiki, un_dann kannß_O loßß_lääje.

Hee se de Fëlder zom Ußfölle ier Bedükteninge (för MediaWiki):

 • Version — för de Fäähler, di hee en de Wikipedia fėngkß, kannß_De nohloore op Spezial:Version.
 • Platform un OS — kann för jewöhnlesch esu bliive, wi automattesch ennjedraare.
 • Component — do moß de eruß fenge, en wat för ene Dëij fun MediaWiki dä Fäähler eß. Nemm, wat Der am beste ze paße schingk. Wann-et nit shtemmp, weed_et för jewöhnlesch Ëine reschtesch maache.
 • Severity — säät, wi schlemm dat dä Fäähler es:
  • Blocker — määt dat mer nit mieh mem Wiki ärbeide kann, odder mem Ëntweckle nit wigger kütt.
  • Critical — lööt et Wiki (enne dren) affshtööze, Daate jon verschött.
  • Major — en weshtėjje Funkzijon jëiht nit, zem Beishpell et Sigge Ändere.
  • Minor — en nevvesääshlėsche Funkzijon jëiht nit, odder en annder Problem, woh mer ene ëijafche Wääsh dröm eröm hät.
  • Trivial — e üüßerlėsh Problem wi Wööt, di verkehht jeschrevve sin ooder am verkeehte Plaz shtonn.
  • Enhancement — ene Wonsch för en Verbesserung odder en zosäzlijje Ëijeschaff.
 • Assign To — weed automattesch ußjeföllt, son ix erin schriive.
 • CC — he kanns De de e-mail Addrësse vun Lück nenne, di övver dä Fähler om Loufende jehallde wäde sulle. Beß ärsh vörseschėsch domet, lohß de Lück sesch leever sellver enndraare, ih dat se Dir kott sin.
 • URL — wann De en beshtemmpte URL för dä Fäähler häs, hee erin koppeere.
 • Summary — beschriiv dä Fähler in 60 Boochahtave odder winnijer, janz koot, un janz jenou. Ene Ëntweckler sull dat lesse künne un tirëk weßße: „Ah, do dröm jeiht et.“ En schlääshte summary wöhr: „En de Wikipedia deiht jet nit.“ Wä ene Fäähler sök, sök et miehtß övver de summary. Maach ene jode Ėnndrock, un jif en joode summary en, di de Ëntweckler hëijß drop määt, jenou Dinge Fäähler bahl aanzepakke!
 • Description — Alles, wadd_et övverhoup övver dä Fäähler ze saare jitt. Hee ess_en Lėß, woh mer sesh draan orrijënteere kann:
  1. En jeneräll Äklierung vun däm Fäähler.
  2. Wat mer donn moß, domet dä Fäähler optredt.
  3. Wat anshtatt vun dämm Fäähler ëijentlėsh zo äwaade jewääse wor.
  4. Wat dann ävver wėrklėsh enjetrodde es.
  5. Zosözlėjje Aanjabe. Un wat mer ald eruß jefonge hät, woh et nit draann lohch, un esu jät.
  Donn jede Saach en ene Fäählermëldung för sesh hallde. Wann nüüdesch, donn en jannze Rëih Mëlldunge affjevve. En joode Mëlldung es ein, die:
  1. Nohzevolltrecke — en Mëldung för ene Fähler, dä ene Ëntweckler nit widderfenge kann, kritt en Antwoot WORKSFORME o INVALID
  2. Paßjenou — maach et lëijsh för ene Ëntweckler, flöck erud ze fėnge, en wat för en Jääjend donoh ze söke es.

Dat Adshtemme määt et müjjelėsch, ze zëije, wat för en Fäähler Der weshtėsh sin. Bëij de Sache, wo De för jeshtemmp häs, kriß de automattesch en e-mail, wann der Shtattuß ene andere weedt. De kanns för ene Fähler shtemme, ėnndämm dat De op dä Lengk „Vote for this Bug“ kleckß. Ävver bloß, dat ene Fäähler ald 136 votes Shtemme sesch hät, bedück dat nit, dat dä flöcker draan kütt, odder de Ëntweckler en Verfeshtung hätte, en bahl fott ze maache.

Do kanns us em Wiki Lengks op Fählermeldunge maache met däm Vörsaz Bugzilla:, etwa esu: [[bugzilla:16826]], dat jitt: bugzilla:16826.

Dä Vörsaz MediaZilla: werrek e jeßje angersch, un mer kann_en bruche, för op staatesche Sigge en MediaZilla ze lengke, zwm Bëijshpell: mediazilla:index.cgi. Domet kanns De och op Fähler lengke, weil Bugzilla automattesch do drop ömleide deiht, ävver et es besser för esu Saache wi mediazilla:report.cgi un mediazilla:query.cgi ze bruche. Parrameetere för jet ze froore werreke do ävver nit, esu es dr Noze jet beschrängk.

Ußerdämm, [[bug:1000]] deiht och nix.

Sennvoll Affroore[der Quälltäx ändere]

Bugzilla es föe Entwecklere Bescheid ze saare övver de Fäähler en de ßöffwäer, un dat wigger ze jävve, wat för et Reparreere joot ze weßße eß. Et es nit dä Plaz för Reklame ze maache för wat me jääün jedonn han well. Met däm em Hengerkopp, haal Desch met Bugzilla aan dat hee:

 • Schriif Beidrääsch met Senn. Andere Krohm es nur läßtesch.
 • Keine Entweckler es verflich, Dinge Vörschlääsch ömzesäze, odder Ding leevste Fäähler fottzemaache.
 • Persönlesche Krohm hellef nix: „Esch donn nix en de Wikipedija schriive, bes dä Fähler erus es!“ entreßeet kei Sou.
 • Donn nix met Felder, woh De nit wëijß, wat se donn. Dann donn leever ene Satz schriive, wat de jedonn hann wells.
 • Moß nit kriische övver WONTFIX.
 • Et kütt drop aan, ävver em Zweivel, haal desch aan de Räjelle

Wann sesch Ëijne nit jood benemmp, schrieev_en en frünndlijje e-mail vun Minsch zo Minsch, un donn nit öffentlesch obb_en enschlonn.