Zum Inhalt springen

Wikipedia:Babel/tpi

Uß de Wikipedia
Shproache Wesse
tpi-0 Dispela yusa i no save Tok Pisin.
tpi-1 Dispela yusa i save liklik tasol long Tok Pisin.
tpi-2 Dispela yusa i save hap hap long Tok Pisin.
tpi-3 Dispela yusa i save gut tru long Tok Pisin.
tpi-4 Dispela yusa i save long Tok Pisin kain olsem wanpela lokol.
tpi Tok Pisin i as tok bilong dispela yusa.
Medmaacher ier shproachen

Tok Pisin  —  Tok Pisin

Dat hee sinn de Etikättshe, met dänne künne Medmaacher saare, wi jood se de Shproach Tok Pisin künne.


Dä Sproach_Koodt noh dä ISO 639 eß:  tpi.


Wat di Nümmoshe bedügge, kam_mer noalässe op dä Sigk:  Wikipedia:Babel#Nummere.


Wi_mer_t aanwänndt, un all_di Kodes fun de Sproache fingk_mer op dä Sigk:  Wikipedia:Babel.


Medmaacher met beshtemmpte sproache fingk_mer övver di Sigk met:  Medmaacher ier shproachen.


Fun hee kumme de Date un Tëxte övver Tok Pisin.

Ußßodämm