Tyr

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
John Bauer: Tyr met dem Fenriswolef. 1911.

Tyr (urjermanisch weddeherjestellt: *Teiwaz, *Tiwaz) es ene jott van dä jermanisch Mytholojie. E es dä jott van dä Kreech, dä Hemmel un vun dä Thing. Týr es ävve bluß senge ahlnordische Noam, em Ahlänglische heesch e Tiw un en de Ahlhuhdütsche Sprooch vleech *Ziu. Sengem Noam noh woê Tyr fröher ene vell wichtijere Jott, ävve en de skandinavische Sagas spellt e kenge su jruße Rolle mieh.

Noam un Etymolojie[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dä Noam Tyr kütt van dä wedderherjestellte, protojermanische Form *Teiwaz odde *Tiwaz, wat wedderum dä selve sproochliche Uêsprong wie angere indojermanische Jötte, z.B. dä römische Jupiter odde dä jriechische Zeus hätt. Hückzedaach es senge ahlnordische Noam ävve am beß bekannt. En de meeßte jermanische Sprooche fengk me dä Noam vüêallem em Dengsdaach (z.B. änglisch: Tuesday; norwäjisch: Tirsdag, alemannisch: Zischtig). En de dütsche Sprooch kütt dä Noam van demm daach van demm Thing, demm jermanische Vulksträvfe, woamet dä Tyr verbunge wodde. Senge Noam heesch su vell wie "Jott" (vejlich et met lat. Deus odde ahljr. Zeus).[1]

Tyr en de ahlnordische Mytholojie[Ändere · der Quälltäx ändere]

Övve Tyr seng Mutte es in de Edda net vell bekannt un och wer denn senge fatte es, es net esu rääch seche. Et jitt Quelle, de saache, dat et dä Odin selefs ist un et jitt wedderum Verzällcher, en denne steeht, et wäre dä Hymir.

Tyr un dä Fenriswolef[Ändere · der Quälltäx ändere]

En de nordische Sagas es dä Tyr vüêallem füê de Jeschichte bekannt, woa e dä Fenriswolef aan denn lejendäre Faddem Gleipnir bengk. Ävve doadorch verliêt dä Tyr legger senge Hank un me nennt en dröm och denn einhängije Jott.

Loksasenna[Ändere · der Quälltäx ändere]

En de Lokasenna (dat es en Verzällche us de Prosa-Edda), säät dä Loki, dat dä Tyr och en Frommensch hätt, ävve in demm Verzällche steeht legger net, wie dat jenau heesch). Grimms Köbes hätt en seng Boch zwar jeschrivve, dat demm Tyr seng Frou vleech die Jöttin Zisa es, ävve dat es net jesechert.

Ragnarök[Ändere · der Quälltäx ändere]

Em Ragnarök (dat es dä Weltongejang in de jermanische Mytholojie) bejähnt e de jruße Honk Garmr un de zwei bränge seech dann och jejeseggisch öm.[2]

Asteroid[Ändere · der Quälltäx ändere]

Asteroid (4092) Tyr es noa demm Jott benöämt.[3]

Quellen[Ändere · der Quälltäx ändere]

  • Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie (= Kröners Taschenausgabe. Band 368). 3., völlig überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2006, ISBN 3-520-36803-X (Erstausgabe: 1984).
  • Arnulf Krause: Reclams Lexikon der germanischen Mythology und Heldensage. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 2010, ISBN 978-3-15-010778-2.

Vewiese[Ändere · der Quälltäx ändere]

  1. Arnulf Krause (2010): Reclams Lexikon der germanischen Mythologie und Heldensage. Philipp Reclam jun. Stuttgart. S. 288.
  2. Rudolf Simek (2006): Lexikon der germanischen Mythologie. Kröner. Stuttgart. S.444-445.
  3. Minor Planet Center